Πρὸς τί ἡ δημιουργία «παρατηρητηρίου ὑγειονομικῶν κρίσεων» ἀπό τήν ΔΙΣ;

Share:

Πλέον χρήσιμον ἀπὸ τὴν δημιουργίαν «παρατηρητηρίου», ποὺ ἅπτεται τῶν ὑποχρεώσεων τῆς Πολιτείας, θὰ ἦτο μία πνευματικὴ συζήτησις εἰς τὴν ὁλομέλειαν τῆς Ἱεραρχίας σχετικῶς μὲ τὸ ἀνεπίτρεπτον νὰ κλείουν οἱ ἱεροὶ ναοὶ τὴν περίοδον ποὺ ὁ λαὸς τοὺς ἔχει ἀνάγκην περισσότερον ἀπὸ ποτέ. Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς συνεδριάσεως τῆς 3ης Μαρτίου 2021:

«Ἀποφάσισε τὴν ἀποστολὴ στὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις Ἐγκυκλίου Μηνύματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαό, μὲ θέμα τὴν Ἐπέτειο τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, καθὼς καὶ τὸν τύπο τῆς τελεσθησομένης Δοξολογίας καὶ τῆς εἰδικῆς Εὐχῆς, τὴν ὁποία συνέθεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ.

Ἀνέθεσε στοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεο, Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαο καὶ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ κ. Κύριλλο καὶ στὸν Εἰδικὸ Νομικὸ Σύμβουλο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κ. Θεόδωρο Παπαγεωργίου τὴν ἐξέταση καὶ ὑλοποίηση προτάσεως γιὰ τὴν σύσταση Παρατηρητηρίου κοινωνικῶν καὶ ὑγειονομικῶν κρίσεων, πανδημιῶν κ.ἄ., μὲ τὸ ὁποῖο θὰ συνεργάζονται εἰδικοὶ ἐπιστήμονες καὶ ἡ Εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς…

Τέλος, ἐπειδὴ διανύουμε τὴν περίοδο τοῦ Τριωδίου καὶ σύντομα θὰ εἰσέλθουμε στὸ στάδιο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εὔχεται καὶ προσεύχεται, ὁ Θεὸς νὰ ἐνισχύει τὴν πνευματικὴ ἄθληση τῶν πιστῶν καὶ νὰ ἐνδυναμώνει ὅλους (ἐρευνητές, ἰατρούς, νοσηλευτὲς καὶ κάθε δοκιμαζόμενο ἄνθρωπο) στὸν κοινὸ ἀγῶνα ἐναντίον τῆς πανδημίας, ὁ ὁποῖος θὰ εἶναι νικηφόρος μὲ τὴν Χάρη τοῦ ἀθλοθέτη καὶ συναγωνιστῆ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Ὁποίου τὴν Ἀνάσταση εἴθε νὰ ἑορτάσουμε στὸ πέρας τοῦ Τριωδίου, μαζὶ μὲ τὴν προσωπική μας ἀνάσταση καὶ «ἐλευθερία», ἀπὸ τὰ πνευματικὰ πάθη καὶ τὴν μάστιγα τῆς πανδημίας».

Previous Article

Εὐθύνεται ἡ «θεολογία τοῦ προσώπου» διὰ τὴν κατάστασιν τῆς Ἱεραρχίας;

Next Article

«Τὰ τῆς Ἐκκλησίας Ἀποίμαντα»