Πρὸς τὴν τουρκικὴν πρεσβείαν εἰς Ἀθήνας

Share:

Οἱ ἐπεκτατικὲς διαχρονικὰ κυβερνήσεις τῶν Τούρκων ποὺ βίαια καὶ ἀσυνειδήτως καταπάτησαν τὰ ἑλληνικὰ ἐδάφη καὶ παραμένουν ὡς ἕνας ἀπειλητικὸς καὶ κακὸς γείτονας ἐγκατεστημένος ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων καὶ κατεσπαρμένες ἀπὸ τὰ κόκκαλα καὶ τὸ αἷμα Ἑλλήνων ἑλληνικὲς περιοχὲς καὶ πρὸ Χριστοῦ γιὰ χιλιετίες ποὺ ἦταν ὡς οἱ πρῶτοι καὶ οἱ ἀρχαιότεροι κάτοικοί τους, ἔρχονται σήμερα κιόλας πάλι νὰ ἔχουν γενοκτονήσει αὐτὸ τῶν Ἑλλήνων τὸ ἔθνος, νὰ τὸ ἔχουν ἐκτοπίσει ἀπὸ τὶς πατρογονικές του ἑστίες στὸν Πόντο, στὴν Θρᾴκη, στὴν Μικρὰ Ἀσία (Ἀνατολία) καὶ τὴν Κύπρο καὶ νὰ ἔχουν ἁρπάξει, κλέψει καὶ ληστέψει τὶς περιουσίες αὐτοῦ καὶ τῶν Ἑλλήνων κατοίκων τους.

Αὐτὰ ἐνῷ γνωρίζετε καὶ ποιεῖσθε τὴν νῆσσαν στὸ ὅτι ἡ ἔκταση ὅλων αὐτῶν τῶν περιοχῶν τῶν Ἑλλήνων ποὺ καταπατεῖτε μαζὶ μὲ τὴν ἔκταση τῶν Ἑλλήνων ποὺ ὡς κατακτητὲς Ὀθωμανοὶ Τοῦρκοι ἢ Σελτζοῦκοι εἴχατε καταπατήσει στὸ παρελθὸν καὶ τὴν Ἑλλάδα τοῦ Ἰονίου ἢ τοῦ Αἰγαίου, εἶναι πολλαπλασίως μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν ἔκταση χωρῶν μεγάλων πληθυσμιακά, ὅπως ἡ Γερμανία, ἡ Βρεττανία, ἡ Ἰταλία, ἡ Ἱσπανία, ἡ Γαλλία καὶ συμφώνως μὲ τὴν πληθυσμιακὴ πυκνότητα καὶ τὸν πληθυσμὸ τῶν περιοχῶν αὐτῶν, ἐμεῖς οἱ’Ἕλληνες θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχουμε σήμερα μὲ πληθυσμὸ ἀρκετὰ ἄνω τῶν ἑκατὸ ἑκατομμυρίων πολιτῶν καὶ ὄχι μόνο στὰ 10 καὶ κάτι ἑκατομμύρια σὺν τοὺς διεσπαρμένους σὲ ὅλην τὴν Γῆ Ἕλληνες, τοὺς ὁποίους μᾶς ἔχετε γενοκτονήσει. Ἡ πελώρια καὶ πρωτοφανὴς γενοκτονία, δυναμικὴ καὶ διαχρονικὴ κατὰ περὶ τῶν 100 ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων ἀπὸ Τούρκους καὶ τὴν τουρκικὴ ἐξουσία, ποὺ πραγματοποιήθηκε μετὰ τὴν πρώτη παρουσία Τούρκων μόλις τὸ 1071 μ. Χ. καὶ εἰδικώτερα τὸ 1453 μ. Χ. μὲ τὴν κατάληψη τοῦ Βυζαντίου ἢ καὶ τῆς Κύπρου, ὅπου πρωτοβρέθηκε ἐκεῖ τουρκικὴ ἐξουσία μόλις μετὰ τὸ 1571 μ. Χ., τὴν διαπράξατε οἱ Τοῦρκοι εἴτε: ἀπευθείας μὲ φόνους;-δολοφονίες, σφαγές, ἐκτελέσεις, λεηλασίες, βασανιστικές ἐκτοπίσεις, ἐμπρησμοὺς καὶ ὁλοκαυτώματα, καταναγκαστικὴ καὶ ἐγκληματικὴ ἐργασιακὴ καταταλαιπώρηση μὲ παγετούς, καύσωνες, ἐπιβολὴ βαριᾶς ἐργασίας καὶ νηστικοὺς καὶ διψασμένους σὲ ἀναγκαστικὲς πορεῖες, ἀλλὰ καὶ μὲ ἄλλες μεθόδους χρονιώτερες. Οἱ μέθοδοι ἐξόντωσης τῶν Ἑλλήνων περιλαμβάνουν τὸ παιδομάζωμα μὲ τὴν ἁρπαγὴ καὶ ἐκρίζωση ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς καὶ χριστιανικές, ὀρθόδοξες οἰκογένειές τους μὲ τὸν βίαιο ἀποχριστιανισμὸ καὶ ἀναγκαστικὸ ἐκμωαμεθανισμὸ τους κατὰ παράβαση τῶν διδασκαλιῶν καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ Μωάμεθ, ἑπτάχρονων ἕως δεκάχρονων ἑλληνοπαίδων, μάλιστα τῶν δυνατῶν καὶ προσοντούχων, γιὰ νὰ τοὺς ἐντάξετε στὴν κατασκευὴ τοῦ νέου στρατοῦ τῶν Τούρκων, ὥστε αὐτοὶ νὰ διεξάγουν τοὺς κατακτητικοὺς πολέμους σας καὶ νὰ τοὺς στρέφετε ἀκόμη καὶ ἐναντίον τῆς ἴδιας τῆς φυλῆς τους, τῶν ἀδελφῶν καὶ τῶν γονέων τους. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἔχετε πιέσει τὶς ἑλληνικές, χριστιανικὲς καὶ μὴ μωαμεθανικὲς οἰκογένειες νὰ μὴ γεννοῦν παιδιά, γιὰ νὰ μὴ τὰ ξανααρπάξετε, πρᾶγμα ποὺ τὸ συνδυάσατε μὲ τὴν βαριὰ ὑπερφορολόγηση τῶν Ἑλλήνων καὶ Χριστιανῶν μὲ ἰδιαίτερους καὶ ἀποκλειστικοὺς φόρους, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ ἐξοντωτικὸς γενοκτονικὸς καὶ ὄχι μόνο βαρὺς κεφαλικὸς φόρος, ὥστε ὄχι μόνον νὰ μὴ γεννοῦν παιδιὰ ἀλλὰ καὶ νὰ μὴ μποροῦν νὰ ἐπιβιώσουν. Ἐπίσης γνωρίζετε καὶ ἄλλες γενοκτονικὲς μεθόδους ποὺ ἐφαρμόσατε, ὅπως ὁ βίαιος, ἐκβιαστικὸς ἢ ἀποπλανητικὸς ἐκ­μωαμεθανισμός. Ἡ ἐξόντωση συνεχίστηκε εἰδικὰ τὸν 20° αἰ. μ. Χ.

Ἡ ἑλληνικὴ γῆ ποὺ καταπατήσατε οἱ Τοῦρκοι ἔχει βαθιὰ ἑλληνικὰ θεμέλια πολλῶν χιλιετιῶν καὶ πρὸ Χριστοῦ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς προϊστορίας καὶ τὰ πρῶτα ἱστορικὰ χρόνια ποὺ οἱ Ἕλληνες ἦταν οἱ ἀρχαιότεροι κάτοικοί τους. Πᾶτε νὰ δεῖτε π. χ. τὶς ἀνασκαφὲς τῆς Αἴνου μὲ ἀπανωτά θεμέλια σὲ βάθος δέκα μέτρων.

Χρησιμοποιεῖτε ἐκμεταλλευόμενοι ὡς Τουρκία τὸν φυσικό, πολιτισμικὸ καὶ ὀρυκτὸ πλοῦτο τῶν Ἑλλήνων ποὺ κλέβετε καὶ θέλετε νὰ ἐπεκταθεῖτε ἁρπάζοντας περισσότερα καὶ ὀρυκτά, ὀρυκτὰ καύσιμα, πετρέλαιο καὶ φυσικὸ ἀέριο, ὅπως τὸ ἴδιο κάνετε ὅπως μοῦ διαμαρτυρήθηκαν καὶ μοῦ παραπονέθηκαν καὶ Κοῦρδοι καὶ Ἀρμένιοι γιὰ τὸν δικό τους πλοῦτο.

Ἐνῷ γνωρίζετε ὅτι ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλλάδα, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον καὶ ἡ θρησκεία τοῦ Μωάμεθ ἀναγνωρίζει ὅτι ὁ Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας εἶναι ὁ βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων, ἐσεῖς ὡς κυβέρνηση Τούρκων θέλετε νὰ πολεμήσετε τὴν Ἑλλάδα καὶ ὑποστηρίζετε κάποιους Σκοπιανοὺς ἀνιστόρητα.

Πάλι ἐνῷ γνωρίζετε ὅτι ἡ Ἤπειρος καὶ ἡ Βόρειος Ἤπειρος εἶναι Ἑλλάδα, ἐσεῖς ὑποστηρίζετε τοὺς Ἀλβανούς. Τὰ ἴδια καὶ μὲ τὴν Θρᾴκη.

Θέλετε ὡς Τοῦρκοι νὰ στρέψετε τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἐνάντια στὸν λιβυκὸ λαὸ καὶ νὰ ἐπιβληθεῖτε στοὺς ἀραβόφωνους, ἐνῷ πρέπει νὰ γνωρίζετε ὅτι γιὰ τρεῖς χιλιετίες καὶ πρὸ Χριστοῦ οἱ Ἕλληνες προϋπῆρχαν στὴν Λιβύη καὶ ἰδίως στὴν Κυρηναϊκὴ μὲ ἑλληνικὲς πόλεις ποὺ ἀπαιτοῦνται τὰ δάκτυλα καὶ τῶν δύο χεριῶν γιὰ νὰ μετρηθοῦν, ἰδιαίτερα σὲ μία ἀραιοκατοικημένη περιοχή.

Ντροπή σας!

Γεώργιος Λογοθέτης

Τὸ ἀνωτέρω κείμενο ἀπεστάλη στὴν τουρκικὴ πρεσβεία τῶν Ἀθηνῶν.

Previous Article

Σύμβουλος Πρωθυπουργοῦ: Τουρκικὴ ἡ Βόρεια Κύπρος!

Next Article

Ψυχρολουσία από τη Γερμανία για τα άρματα μάχης