Πόλεμος κατὰ ἀντιοικουμενιστικῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγ. Ὄρους

Share:

Συνεχίζεται ἡ προπαγάνδα κατὰ εὐσεβῶν Ἱ. Μονῶν τοῦ Ἄθω ὡς ρωσοφίλων. Μήπως μὲ τὴν αὐτὴν λογικὴν νὰ ὑποθέση κανεὶς ὅτι τὰ ὑπόλοιπα ἁγιορειτικὰ Μοναστήρια διατηροῦν ἀνοικτὴν γραμμὴν μὲ τὸ «State Departement»; Ἂς ἀφήσουν τὸν μοναχισμὸν ἐκτὸς τῶν παιγνίων των! Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Τύπος Χαλκιδικῆς» τῆς 20ῆς Ἰουλίου 2023:

«Ρῶσοι, κατὰ κύριο λόγο, μεγιστάνες ἀλλὰ καὶ Ἕλληνες στηρίζουν κάποιες μονές, οἱ ὁποῖες δὲν ἔχουν καλὲς σχέσεις μὲ τὸ Φανάρι. Ἔχει γραφεῖ ὅτι μοναστήρια, ὅπως ἡ Φιλοθέου, ἡ Κωνσταμονίτου, ἡ Καρακάλλου καὶ ἡ Ξηροποτάμου, ἔχουν δεχθεῖ ἐνισχύσεις μὲ τὴ μορφὴ δωρεῶν. Δωρεὲς ἔχουν δεχθεῖ καὶ ἀπὸ μοναστήρια ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό, κυρίως ἀπὸ τὴν Ἀμερική. Ὡστόσο, μετὰ τὴ ρωσικὴ εἰσβολὴ στὴν Οὐκρανία, οἱ ροὲς τοῦ χρήματος ἔχουν μειωθεῖ δραματικά…

Ἂν καὶ δὲν εἶναι εὔκολα ἀποδεκτό, ἐνδιαφέρον ὑπάρχει ἀπὸ τὴ Ρωσία , ὄχι τόσο γιατί ὁ Πούτιν εἶναι τακτικὸς ἐπισκέπτης, ἀλλὰ γιατί τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας θέλει νὰ αὐξήσει τὴν ἐπιρροή του σὲ βάρος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, σὲ μία διαπάλη ἡ ὁποία ἔχει ἐνταθεῖ ἀπὸ τὸ 2016 καὶ μετά. Οἱ Ἀμερικάνοι, ἂν καὶ δείχνουν ἀμέτοχοι, ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴ δράση τῶν Ρώσων γενικότερα στὴν περιοχὴ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν Ἄθω, ὅπου ἐκτιμοῦν ὅτι κατὰ τὸ παρελθὸν παρέλασαν σειρὰ πρακτόρων ποὺ εἶχαν ὡς στόχο τὴν αὔξηση τῶν μοναστηριῶν, τὰ ὁποῖα θὰ στηρίζουν τὶς θέσεις τῆς Μόσχας στὴν ὀρθόδοξη κοινότητα».

Previous Article

Ἡγούμενος Νέας Ἐσφιγμένου περὶ ἄλλων Ἱ. Μονῶν

Next Article

Ἡ ΠτΔ ἀφήνει ἀνοικτὸν τὸ ζήτημα τοῦ ἀθωνικοῦ ἀβάτου καὶ τῆς χειροτονίας γυναικῶν