Πόσο θαρραλέος εἶναι ὁ Σεβ. Λαγκαδᾶ;

Share:

Τὴν 22αν Σεπτεμβρίου ὁ Πατριάρχης Κων/λεως ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸ ἐκκλησίασμα τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Φωκᾶ Μεσαχώρου μεταξὺ ἄλλων εἶπε:

«Ἀναφερόμενος στὸν Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ Ἰωάννη ὁ Παν­αγιώτατος τόνισε: “Συγχαίρω ἐντεῦθεν προσωπικῶς καὶ ἀπὸ μέρους τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας γιὰ τὴ γενναιότητα καὶ τὸ θάρρος ποὺ ἔδειξε καὶ ἐπ’ ἐσχάτων ἐξ ἀφορμῆς τοῦ οὐκρανικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος. Παρακαλῶ νὰ τοῦ μεταφέρετε τὴν Πατριαρχικήν μου εὐαρέσκειαν, τὸν ἀδελφικὸν ἀσπασμόν, τὰ συγχαρητήρια καὶ τὶς καλύτερες εὐχές μου”».

Εἶναι γνωστὸν ὅτι ὁ Σεβ. Λαγκαδᾶ ἀψήφησε τὴν Ἱ. Σύν­οδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὴν Διοικητικήν του Ἀρχήν, καὶ συνελειτούργησεν ἐπανειλημμένως μὲ μὴ ἔχοντας ἱερωσύνην. Διατί ὅμως τώρα τὸν συνεχάρη ὁ Πατριάρχης; Διότι μόλις τὴν 18ην Σεπτεμβρίου 2019:

«ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης, ἐδέχθη εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τὴν τιμητικὴ ἐπίσκεψη τοῦ κ. Gregory W. Pfleger, Jr., Γενικοῦ Προξένου τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς στὴν Θεσσαλονίκη… ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε στὸν κ. Πρόξενο τὴν ἐξ Ὕψους δύναμιν πρὸς τὴν καλύτερη καὶ ἐποικοδομητικότατη ἐπιτέλεσιν τῶν πολυεύθυνων καθηκόντων του».

Previous Article

Καὶ ὁ τρίτος προσῆλθε

Next Article

Τά πρῶτα δείγματα γραφῆς τῆς Ὑπ. Παιδείας κας Κεραμέως

Διαβάστε ακόμα