«Πῶς νά ὑπακούουμε στούς Ποιμένες;»

Share:

Τοῦ κ. Χρίστου Παναγιώτου

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἱερώνυμος, συνιερούργησε ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ἡ ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεως[1], στόν Ἱερό Ναό τῆς Εὐαγγελιστρίας Τήνου, πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Σύμφωνα μέ τήν ἴδια πηγή, στήν Θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν, μεταξύ ἄλλων, καί ἡ «Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα. Νίκη Κεραμέως ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβερνήσεως».

Κατά τήν παραμονή δέ, τῆς ἑορτῆς τῆς Παναγίας, μᾶς ἐνημερώνει καί πάλι ἡ Μητρόπολή μας, ὁ «Εσπερινός τελέστηκε και με τη συμμετοχή φιλεόρτων προσκυνητών […] όσον και ευλαβών Τηνίων, μεταξύ των οποίων ο Αρχιεπίσκοπος Ρ/Καθολικών Νάξου-Τήνου κ. Ιωσήφ»[2].

Εἶναι ἀτέρμονες οἱ θλίψεις πού μᾶς προσφέρει ὁ Ποιμενάρχης μας, ὁ ὁποῖος καθ’ ὅ,τι φαίνεται, συναγωνίζεται μέ τούς συνεπισκόπους του, γιά τό ποιός θά πληγώσει περισσότερο τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία Του. Ἀγωνίζεται διαρκῶς, νά διαφοροποιηθεῖ ἀπό τούς Ἀποστόλους καί τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, πράττων ἀκριβῶς τά ἀντίθετα.

Μέχρι τώρα, δημοσίως ἐλέγξαμε, σύμφωνα μέ τήν πατερική ρήση τοῦ ἁγίου Ἰωάννη Χρυσοστόμου: «τά δημοσίως λεγόμενα καί πραττόμενα δημοσίως νά ἐλέγχωνται», τήν παραχώρηση ἱεροῦ ναοῦ γιά ἐκδήλωση μουσικῆς, τή συμμετοχή τῆς Μητροπόλεως σέ συγκέντρωση ροταριανῶν, τήν τέλεση μικτοῦ γάμου, τή συμμετοχή τοῦ Μητροπολίτη μας σέ ἐκδηλώσεις τῶν Ἑλλήνων Ἑβραίων, τήν στάση του στήν ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ καί τήν πίστη ὅτι δύνανται οἱ ἱεροί ναοί, οἱ ἅγιες εἰκόνες καί τά τῆς Πίστεως νά μολύνουν τούς πιστούς, καί ὅτι ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι ἁπλῶς μία «συγκέντρωση» ἀτόμων, περιορίζοντας ἔτσι τήν θεότητα τοῦ Χριστοῦ μόνο στήν Θεία Κοινωνία!

Στά ἤδη βεβαρημένα πεπραγμένα του, προσ­τίθενται καί τά προαναφερόμενα στήν εἰσαγωγή τοῦ κειμένου. Τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία μέ τήν παρουσία τῆς ἀφορισμένης ὑπουργοῦ[3]. Ὁ Ε΄ Ἱερός Κανόνας τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἐπιτάσσει: «Περὶ τῶν ἀκοινωνήτων γενομένων, εἴτε τῶν ἐν κλήρῳ, εἴτε τῶν ἐν λαϊκῷ τάγματι, ὑπὸ τῶν καθ᾿ ἑκάστην ἐπαρχίαν ἐπισκόπων, κρατείτω ἡ γνώμη, κατὰ τὸν κανόνα τὸν διαγορεύοντα, τοὺς ὑφ᾿ ἑτέρων ἀποβληθέντας ὑφ᾿ ἑτέρων μὴ προσίεσθαι. Ἐξεταζέσθω δέ, μὴ μικροψυχίᾳ, ἢ φιλονεικίᾳ, ἤ τινι τοιαύτῃ ἀηδίᾳ τοῦ ἐπισκόπου, ἀποσυνάγωγοι γεγένηνται. […]»[4]. Ἑρμηνεύοντας ὁ ἅγιος Νικόδημος τόν Ἱερό Κανόνα, λέγει: «Διορίζεται ὁ παρών Κανών ταῦτα, διά τούς κληρικούς καί λαϊκούς ὁποῦ ἀφωρίσθησαν ἀπό τούς Ἐπισκόπους ἑκάστης ἐπαρχίας, ἄς κρατῇ καί ἄς μένῃ βεβαία ἡ γνώμη ἡ οὖσα νομοθετημένη, καθώς ὁ Κανών (λβ΄. τῶν Ἀποστόλων δηλ. ἤ καί ὁ ιβ΄.) ὁ παλαιός ἐκεῖνος διορίζεται, ὅτι δηλ. νά μή δέχωνται εἰς κοινωνίαν ἀπό ἄλλους Ἐπισκόπους οἱ ὑπό ἄλλων Ἐπισκόπων ἀφορισθέντες. Ὅμως ἄς γίνεται ἐξέτασις μήπως οἱ ἀφορισθέντες αὐτοί, ἀφωρίσθησαν διά κἀμμίαν μικροψυχίαν, ἤ φιλονεικίαν, ἤ ἄλλην τινά ἐμπάθειαν τοῦ Ἐπισκόπου. […]». Περαιτέρω σχολιασμός, περιττεύει.

Στόν δέ πανηγυρικό ἑσπερινό, ὁ Μητροπολίτης μας ὑποδέχθηκε μέ ἐγκάρδια ὑπόκλιση[5] τόν «εὐλαβῆ», ἄν ποτέ εἶναι δυνατόν, αἱρετικό παπικό «ἀρχιεπίσκοπο», ἐνῶ κατά τήν ἀνάγνωση τῆς προφητείας τοῦ Ἰεζεκιήλ ἀπό τόν ἴδιο παρατηροῦμε τόν «ἀρχιεπίσκοπο» νά ἀναγινώσκει σιωπηλῶς δικό του λειτουργικό βιβλίο[6]. Ἀξιοσημείωτο εἶναι τό γεγονός πού ἔλαβε χώρα κατά τή διάρκεια τῆς ἀρτοκλασίας: ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Θωμᾶς Συνοδινός, Προϊστάμένος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν, τείνει πρός ἀσπασμόν τόν ἄρτο στόν παπικό κληρικό[7]! Τί ἄλλο θά δοῦν τά μάτια μας; Πόσο ἀκόμη θά μᾶς ἀνέχεται ὁ Θεός; Εἶναι ὁ λαός μας ἀκατήχητος, τό κύριο ἔργο τῶν ἐπισκόπων, εἶναι καί οἱ ἐπίσκοποί μας τελείως ξένοι πρός τήν Ὀρθόδοξον Πίστη μας;

Τελικά ὁ Μητροπολίτης μας πῆγε στήν Τῆνο νά τιμήσει τήν Παναγία μας ἤ τούς ἀνθρώπους; Ἡ ὑπουργός ἔχει ἐπανειλημμένως ἐκφράσει τήν πολεμική της ἐναντίον τῆς πίστης μας, γι’ αὐτό ἀφορίστηκε ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Ἀμβρόσιο, ἀλλά καί γιά τήν Παιδεία μας. Ἡ ἀκαταλληλότητά της φθάνει σέ ἐπικίνδυνο σημεῖο καί γιά τά παιδιά τοῦ ἔθνους μας, τό μέλλον τοῦ τόπου τούτου. Γιά δέ τόν αἱρετικό παπικό, τόν ἐχθρό τῆς Παναγίας καί τοῦ Υἱοῦ Της, τί νά πρωτογράψουμε. Βέβαια, ἡ αἵρεση τοῦ παπισμοῦ δέν συμπεριλαμβάνεται στόν κατάλογο μέ τίς «ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ, Χριστιανικές αἱρέσεις καί παραχριστιανικές ὁμάδες»[8] τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Μά καί στήν ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεως, στό Γραφεῖο ἀντιαιρετικοῦ ἀγώνα[9] (φαίνεται ἀνύπαρκτη ἡ δράση του), ὑπάρχει μόνο ἕνα φυλλάδιο γιά τούς «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» καί αὐτό ἀπό τόν προηγούμενο Μητροπολίτη. Μήπως δέν εἶναι αἱρετικοί; Ἄς κάνει τόν κόπο νά μᾶς ἀπαντήσει ὁ Μητροπολίτης.

Ἡ ἀνοχή τοῦ πιστοῦ λαοῦ ἀρχίζει νά ἐξαν­τλεῖται. Ὁ Θεός ὅμως, ἤδη, ἐδῶ καί χρόνια μᾶς δίνει μικρές καί μεγάλες σφαλιάρες. Τό μήνυμα, καθώς φαίνεται, δέν τό λαμβάνουν οἱ ἔχοντες τήν πνευματική εὐθύνη τοῦ τόπου μας, Ἐπίσκοποι, γιά νά κηρύξουν γενική μετάνοια, καί συνεχίζουν τό καταστροφικό τους ἔργο. Σεβασμιώτατε, ἔχουμε ἤδη ἀργήσει. Θά ξυπνήσουμε σέ μία χώρα πού τίποτε δέν θά θυμίζει Ὀρθόδοξο καί Ἑλληνικό! Δέν σᾶς πονᾶ αὐτό;

Σημειώσεις:

[1] «Στην εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Τήνο ο Σεβασμιώτατος»\[2] «Στον πανηγυρικό εσπερινό της Παναγίας στην Τήνο ο Σεβασμιώτατος» [3] «Αφορισμός Κεραμέως Μητσοτάκη Χαρδαλιά από Μητροπολίτη πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιο» [4] «Πηδάλιον τῆς νοητῆς Νηός τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησίας» [5] «14 Αυγ 2021 – Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός | «Από την Μεγαλόχαρη της Τήνου»,youtube.com, (52:24) [6] youtube.com [7] youtube.com [8] ecclesia.gr [9] «ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ», imlarisis.gr

Σ.Σ.(Ο.Τ.)  Να τονίσουμε ότι κατά τις ορθόδοξες ακολουθίες ο Διάκονος θυμιάζει τους λαϊκούς 1 φορά, τους κληρικούς 2 φορές και τους επισκόπους 3 φορές. Στον εσπερινό που αναφέρεται το άρθρο ο Διάκονος θυμίασε, προφανώς κατ’ εντολή των Επισκόπων Σύρου και Λαρίσης, 3 φορές τον ψευτο-αρχιεπίσκοπο των παπικών, σαν να είναι κανονικός επίσκοπος. Αλλά και ο π. Συνοδινός, ο ιερεύς και εκείνος έπραξε το αυτό και θυμίασε 3 φορές τον αιρετικό αρχιεπίσκοπο σε επίσημη τελετουργία. Τι άλλο θα δούν τα μάτια μας;

 

Previous Article

Σεβ. Γουμενίσσης: «Ἡ χειροτονία μου κατέστη ἀπολελυμένη»

Next Article

Επιχορήγηση 4.500.000 € από την κυβέρνηση σε θρησκευτικούς φορείς