π. Γεράσιμε, «φιλεῖς με;»

Share:

Ὁ Ἀρχιμ. Γεράσιμος Φραγκουλάκης διὰ κείμενον ποὺ ἐδημοσίευσεν ὁ «Ο.Τ.» ἀντὶ νὰ ἀποταθῆ πρὸς τὴν διεύθυνσιν τοῦ «Ο.Τ.» προετίμησε –ἀντιδεοντολογικῶς- νὰ ἀποστείλη δύο κείμενά του εἰς τὸ «Φῶς Φαναρίου». Ἀποτελεῖ ἆραγε ἡ συγκεκριμένη ἱστοσελὶς «state department» τοῦ ἐν λόγῳ κληρικοῦ; Ὁ π. Γεράσιμος ἐθίγη, ἐπειδὴ φέρεται ὡς ὑποψήφιος διὰ τὴν Ἱ. Μ. Γερμανίας! Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ θίγεται κανεὶς ἀπὸ κάτι τόσο τιμητικὸν καὶ αὐτονόητον; Ὅστις ἔχει νοῦν, ἂς σκεφθῆ. Εἰς ἀμφοτέρας τὰς δημοσιεύσεις του ὁ π. Γεράσιμος δὲν φείδεται κοσμητικῶν ἐπιθέτων διὰ τὸν «Ο.Τ.» καὶ δι’ ὅσους διαφωνοῦν πρὸς τὰς αὐθαιρέτους ἐνεργείας τοῦ Κωνσταντινουπόλεως. Σταχυολογοῦμεν: «Τί πίνουν αὐτοὶ ἐκεῖ στὸν Ὀρθόδοξο(;;;) Τύπο;», «γράφουν ἄρες-μάρες κουκουνάρες», «γελοῖοι», «νὰ φᾶνε ὅλοι μαζὶ κυρίως τὸ μυαλὸ τοῦ ἀρνιοῦ, γιὰ νὰ ἀποκτήσουν λίγο μυαλό», «ἐκτελοῦν ἴσως διατεταγμένη ὑπηρεσία», «κίτρινο κουστούμι», «ἀνοησίες», «μὲ τί ἀνταλλάγματα;», «ἐξυπηρετοῦν ἀλλότρια συμφέροντα», «ἐγκαταλείποντας κάθε ἴχνος ἀξιοπρέπειας», «μητραλοῖες, ὑστερόβουλοι, συμφεροντολόγοι, σκοταδιστές», «ἁψίκοροι, οἱ ὀργίλοι, οἱ κακόβουλοι, οἱ ἐκμεταλλευτές», «Φαρισαῖοι, ὑποκριτές», «τυφλοί», «κενοδοξία», «τσιφλίκι», «θρησκευτικὸ καννιβαλισμό», «χολή», «τὰ ἐσώψυχά σας μοιάζουν μὲ δαιδαλώδεις σκοτεινοὺς διαδρόμους», «ἀποτελεῖτε ντροπὴ γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ὄνειδος γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία». Διὰ τὴν ἄδικον, προσβλητικὴν καὶ συκοφαντικὴν ἐπίθεσιν ἀπαντῶμεν: «Μακάριοί ἐστε, ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν ρῆμα καθ’ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ». Εἰς τὸ ἐρώτημά του «μὲ τί μοῦτρα τώρα ζητοῦν Πανορθόδοξο» ἀπαντῶμεν ὅτι Πανορθόδοξον ζητοῦν οἱ πλεῖστοι τῶν Προκαθημένων, ἐκτὸς ἂν θεωρῆ καὶ αὐτοὺς «ντροπὴ γιὰ τὴν Ἐκκλησία». Ὡστόσο ἀποφεύγει ἐπιμελῶς νὰ ἀπαντήση εἰς τὸ σαφὲς ἐρώτημα τοῦ «Ο.Τ.»: ὁ Καθηγητὴς κ. Ἀναστάσιος Βαβοῦσκος ἔγραψεν ὅτι τὸ κείμενον τοῦ Σεβ. Ναυπάκτου διὰ τὴν αὐτοκεφαλίαν ὑπονομεύει τὸ Πατριαρχεῖον, ἐνῶ ὁ π. Γεράσιμος ὅτι «τοποθετεῖ τὰ πράγματα στὴν σωστὴ ἐκκλησιολογική τους βάση». Ἐμμένει εἰς τὴν ἄποψίν του; Συμφωνεῖ μὲ τὸν Σεβ. Ναυπάκτου ὅτι τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ π. Ἀν. Γκοτσοπούλου διὰ τὸ «Οὐκρανικὸν» εἶναι ἀκαταμάχητα; Θὰ ἦτο περισσότερον πειστικός, ἂν ἔδιδεν ἀπαντήσεις ἀντὶ νὰ ἀναλίσκεται εἰς αὐτοαναφορικὰς προτάσεις διὰ τὴν ἀνιδιοτελῆ του ἀγάπην πρὸς τὸν Κωνσταντινουπόλεως.

Previous Article

«Γυναῖκες μετὰ μύρων Θεόφρονες ὀπίσω Σου ἔδραμον»

Next Article

Εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ο Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος

Διαβάστε ακόμα