ΡΑΠΙΣΜΑ ΚΑΤΑΔΕΧΕΤΑΙ Η ΙΣΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Του κ. Παύλου Τρακάδα

Τα τελευταία έτη έχει αναληφθή μία συστηματική προσπάθεια από παράγοντας του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, δια να επιβάλουν ένα ιδιότυπον «Πρωτεί­ον» εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι, όταν κάτι τονίζεται εις υπερβολικόν βαθμόν, αυτό σημαίνει ότι αυτό απουσιάζει από την πραγματικότητα, την οποίαν βιώνομεν. Έτσι σήμερα εν μέρει τονίζεται αυτό, διότι μετά την κατάρρευσιν της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως έχει απολέσει την παντοκρατορίαν του, αφού όλαι αι Αυτοκέφαλοι Εκκλησίαι είναι αυτοδιοίκητοι και δεν δέχονται παρεμβάσεις, παρά μόνον όταν αυταί γίνονται εκβιαστικώ τω τρόπω. Όμως τα πρόσωπα που απαρτίζουν το δυναμικόν του Πατριαρχείου αντί να προσαρμοσθούν εις την πραγματικότητα, καθώς επανήλθεν η Ορθοδοξία εις το μη απολυταρχικόν ισότιμον σύστημα, αναπολούν τας υπερεξουσίας της Τουρκοκρατίας, όπου ο Πατριάρχης διώριζε και έπαυε τους υπολοίπους ισοτίμους Πατριάρχας με ένα απλούν έγγραφον.
Δεν πρόκειται βεβαίως δι’ απλήν αρχομανίαν, αλλά απώτερος σκοπός είναι η προώθησις του Οικουμενισμού. Γνωρίζουν ότι η πολυπόθητος «ένωση των Εκκλησιών» έχει αποτύχει παρά τας δεκάδας προσπαθείας, διότι όσον και να εξωραΐζωνται αι δογματικαί διαφοραί με τον Παπισμόν, το «Πρωτείον» του Πάπα έχει τοιαύτας πρακτικάς συνεπείας, αι οποίαι είναι εντελώς ανασχετικαί, δια να πεισθούν οι Ορθόδοξοι να αποδεχθούν τον Πάπαν. Οι ηγήτορες του Οικουμενισμού εσκέφθησαν λοιπόν νέον τρόπον: να τονισθή η συνοδικότης εις τον Παπισμόν και το Πρωτείον εις την Ορθοδοξίαν.
Από το Βατικανόν ακούγονται συνεχώς συγκλήσεις συνόδων περί τον Πάπαν, αι οποίαι όμως δεν έχουν καμίαν αρμοδιότητα και είναι απλώς διακοσμητικαί. Από την ομάδα των Πατριαρχικών δημοσιεύονται συνεχώς κείμενα και προβαίνουν και κάποιοι εξ αυτών εις δηλώσεις με μόνον στόχον τον τονισμόν του υποτιθεμένου «Πρωτείου». Αυτήν την κατεύθυνσιν έχει λάβει και ο θεολογικός διάλογος μεταξύ Παπισμού και Ορθοδόξων. Εις το κείμενον της Ραβέννας (2007) επιχειρείται να δεσμευθή όλη η Εκκλησία από ένα «Πρώτον» και εις το πρόσφατον κείμενον εις το Κιέτι της Ιταλίας (21.09.2016) επιχειρείται η εισαγωγή της ιδέας ότι υπάρχουν κάποιαι εκκλησιαστικαί «έδραι», αι οποίαι ανεξαρτήτως αν ορθοτομούν εις  τα  δο­γματα η αν ανεδείχθησαν λόγω των πολιτικών καταστάσεων, είναι «ανώτεραι έδραι» ως γράφει χαρακτηριστικά η ελληνική μετάφρασις του κειμένου, που ευρέως διεδόθη. Δεν υπάρχουν ανώτεροι και κατώτεροι εις την Εκκλησίαν και το «Πρωτείον» δεν έχει απολύτως κανένα περιεχόμενον, υπάρχει δια να υπάρχη μία τάξις. Αλλοίμονον εάν εις την Αγίαν Τριάδα η «μοναρχία» του Πατρός εσήμαινε και ανωτερότητα από τα άλλα δύο πρόσωπα!
Δυστυχώς όσοι αντιδρούν δια το Κολυμβάριον δεν έχουν αντιληφθή ότι το πλέον επικίνδυνον κείμενον απ’ όλα είναι το «Περί ανακηρύξεως του Αυτονόμου». Εις τον Ο.Τ. εγράψαμεν πάλιν και πολλάκις, αλλά δεν έτυχε της αναλόγου προσοχής. Νομίζουν κάποιοι ότι το «Αυτόνομον» είναι διοικητικόν θέμα και ότι προέχει το δογματικόν. Όμως το κείμενον αυτό ήτο εγχείρημα εισαγωγής «πρωτείου», καθώς ο Πατριάρχης αναλαμβάνει προσωπικώς να είναι ο κριτής μεταξύ δύο Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, δηλ. να αναγνωρισθούν εις αυτόν υπερδικαιοδοτικά προνόμια!
Παραλλήλως αι κατά καιρούς δηλώσεις ότι ο Πατριάρχης είναι «πρώτος άνευ ίσων» δεν προέρχονται από τον ίδιον, με αποτέλεσμα να διαφεύγη συνεχώς συνοδικής κρίσεως και να υποτιμώνται αυταί. Σήμερον ο Ο.Τ. αποκαλύπτει επίσημον κείμενον, το οποίον βαρύνει τον ίδιον!
Εις την επίσημον ιστοσελίδα των μελών της Αντιπροσωπίας του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως εις το ΠΣΕ, ευρήκαμε την ερμηνείαν της εννοίας του «πρώτου μεταξύ ίσων»: Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ορίζεται ως η «υψηλότερη αρχή» της Εκκλησίας!
Δεν υπάρχει δικαιολογία δι’ εν τόσον σοβαρόν ζήτημα ούτε δύναται ο Πατριάρχης να ισχυρισθή άγνοιαν! Ο ίδιος ο Πατριάρχης έχει διορίσει την Αντιπροσωπίαν και αυτή ενεργεί συμφώνως προς τας εντολάς του και δια κάθε τι λαμβάνει άδειαν. Αν η Αντιπροσωπία ενεργεί αυθαιρέτως τότε ο Πατριάρχης δεν έχει ευθύνην; Αλλά δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, καθώς το κείμενον είναι προ καιρού ανηρτημένον, επομένως οπωσδήποτε έχει περάσει από την προσωπικήν έγκρισιν του Πατριάρχου! Πρόκειται σαφώς δι’ αποδοχήν της παπικής νοοτροπίας ότι είναι «primus sine paribus»! Κατά τα άλλα εθίγη εις το Κολυμβάριον ο Πατριάρχης δια τον τίτλον «Πάπας της Ανατολής» και τον διέψευσεν!
Εκτός αυτού, αυθαιρέτως ορίζεται ότι το Φανάρι είναι το πνευματικόν κέντρον της «Παγκοσμίου» Ορθοδοξίας και επιπλέον ότι μόνος ο Πατριάρχης αναλαμβάνει διαχριστιανικάς και διαθρησκεικάς πρωτοβουλίας! Τι διαφορετικόν  να σημαίνη παρά το ότι υπάρχει ένα αντίστοιχον του Βατικανού δι’ όλην την Ορθοδοξίαν; Μόνος του ο Πατριάρχης είναι προκαθήμενος όλων και δεν χρειάζεται ούτε δια τα προσχήματα να ερωτά κανένα; Αυτός κυβερνά την Ορθοδοξίαν και καθορίζει τας σχέσεις ακόμη και με τας άλλας θρησκείας;
Αυτοανεκηρύχθη Πάπας και η Εκκλησία της Ελλάδος σιωπά;
Δεν θα πρέπη μόνον να αφαιρεθή από την επίσημον ιστοσελίδα, αλλά εγράφως να αποκηρύξη ο ίδιος ο Πατριάρχης το κείμενον αυτό και να ζητήση συγγνώμην από τας Αυτοκεφάλους Εκκλησίας. Παραθέτομεν αυτό, όπως έχει εις την επίσημον ιστοσελίδα ecupatria.org:
«Υou have accessed the website of the Permanent Delegation of the Ecumenical Patriarchate to the World Council of Churches. The Ecumenical Patriarchate of Constantinople is the spiritual centre of the world-wide Orthodox Church and the Patriarch of Constantinople is considered the highest authority within the Eastern Orthodox Church. Since the sixth century, he has borne the title of Archbishop of Constantinople and New Rome, and Ecumenical Patriarch. As the «primus inter pares» (first among equals) bishop of the Orthodox Church, the Ecumenical Patriarch undertakes various Pan-Orthodox initiatives, and coordinates relations within the Orthodox Communion, as well as relations between all the Orthodox and other Christian Churches and World Religions»
Μετεφράσαμεν εις την ελληνικήν ακριβώς ο,τι γράφεται και το παραθέτομεν ακολούθως:
«Ευρίσκεστε στην ιστοσελίδα της Μόνιμης Αντιπροσωπίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης είναι το πνευματικό κέντρο της ανά την οικουμένη Ορθόδοξης Εκκλησίας και ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως θεωρείται η υψηλότερη αρχή εντός της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Από τον έκτο αιώνα, φέρει τον τίτλο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης. Ως ο «primus inter pares» (πρώτος μεταξύ ίσων) επίσκοπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναλαμβάνει διάφορες Πανορθόδοξες πρωτοβουλίες και συντονίζει τις σχέσεις μέσα στην Ορθόδοξη Κοινωνία, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ όλων των Ορθοδόξων και των άλλων Χριστιανικών Εκκλησιών και των Θρησκειών του Κόσμου».

Previous Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Next Article

Διάλογος μετά Πρωτειομανούς