Ροὴ ἑκατομμυρίων ἀπὸ τὴν Ὁμογένειαν τῶν ΗΠΑ πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν

Share:

Τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς ὀφείλουν νὰ ἔχουν ἀπόλυτον διαφάνειαν καὶ νὰ δημοσιεύουν ἀναλυτικὸν ἀπολογισμόν, ὥστε νὰ γνωρίζουν ὅλοι ποῦ πηγαίνει ὁ ὀβολὸς τῶν πιστῶν. Λυπούμεθα ποὺ οἱ ὁμογενεῖς μας μεταξὺ ἄλλων χρηματοδοτοῦν κέντρα τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «greeknewsonline.com» τῆς 6ης Μαρτίου 2021:

«Νέες χορηγίες ὕψους 1,88 ἑκατομμυρίων δολλαρίων, οἱ ὁποῖες μαζὶ μὲ τὰ ὑπόλοιπα δεσμεύσεων τοῦ προηγούμενου ἔτους (4,29 ἑκατ.) ἀγγίζουν τὰ 6,18 ἑκατομμύρια δολλάρια, ἐνέκρινε ἡ Ἐκτελεστικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς “Ἡγεσίας τῶν 100” γιὰ τὴ χρηματοδότηση διακονιῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, στὴ διάρκεια τοῦ 30οῦ ἐτήσιου συνεδρίου τῆς ὀργάνωσης ποὺ διεξήχθη ἀπὸ τὶς 17 ἕως τὶς 19 Φεβρουαρίου, γιὰ πρώτη φορά διαδικτυακά, λόγῳ τῆς πανδημίας.

Ἐπιπλέον, ἡ Ἐκτελεστικὴ Ἐπιτροπὴ ἐνέκρινε ὁμόφωνα τὴ διάθεση ποσοῦ ἑκατὸ χιλιάδων δολλαρίων γιὰ τὸν ἑορτασμὸ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς τῆς 200ῆς ἐπετείου ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821.

Σύμφωνα μὲ τὸν πρόεδρο τῆς “Ἡγεσίας τῶν 100”, Ἀργύρη Βασιλείου, ἡ Ἐκτελεστικὴ Ἐπιτροπὴ ἐνέκρινε ὅλες τὶς εἰσηγήσεις γιὰ νέες χορηγίες ποὺ ὑποβλήθηκαν ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ Χορηγιῶν (Grant Committee), μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Τζάστιν Μποζονέλη καὶ μὲ τὶς ὁποῖες τὸ συν­ολικὸ ποσὸ ποὺ ἔχει διαθέσει ἡ ὀργάνωση ἀπὸ τὸ 1989 μέχρι σήμερα ξεπερνᾶ τὰ 65 ἑκατ, δολλάρια.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ ὀργανισμὸς ἔχει σήμερα στὰ ταμεῖα του περὶ τὰ 100 ἑκατ, δολλάρια καὶ ἀποτελεῖ τὸν βασικὸ ὑποστηρικτὴ τῶν διακονιῶν καὶ προγραμμάτων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς. Χαρακτηριστικὴ ἦταν ἐξάλλου καὶ ἡ δήλωση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἐλπιδοφόρου κατὰ τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ συνεδρίου καὶ θέλοντας νὰ τιμήσει τὸν ὀργανισμὸ γιὰ τὴν μεγάλη του προσφορὰ ὅτι “ἡ Ἡγεσία τῶν 100 μὲ βοήθησε, ἰδιαίτερα τὸν τελευταῖο χρόνο, καὶ στὸ ἑξῆς, ὅσο εἶμαι ὁ Ἀρχιεπίσκοπός σας, θὰ μνημονεύεται ἐπίσημα σὲ κάθε Θεία Λειτουργία”, κατὰ τὴν Μεγάλη Εἴσοδο. “Εἶστε ὁ ἰσχυρὸς στυλοβάτης, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἐξαρτᾶται ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ μας”, τόνισε.

Τὴ μερίδα τοῦ λέοντος, περίπου 28 ἑκατ. δολλάρια ἔχει λάβει μέχρι σήμερα ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴ Βοστώνη γιὰ τὸ πρόγραμμα ὑποτροφιῶν, τῆς ὁποίας -γιὰ τρίτη δεκαετία- ἡ “Ἡγεσία τῶν 100” προσφέρει ἕνα ἑκατομμύριο ἐτησίως.

Περίπου 19 ἑκατ. ἔχουν διατεθεῖ γιὰ τὴν ὑποστήριξη διακονιῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς (ἐκ τῶν ὁποίων περίπου 400 χιλιάδες γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Παιδεία) καὶ περίπου 3,7 ἑκατ. γιὰ τὶς κατασκηνώσεις καὶ ἄλλα προγράμματα τῶν Μητροπόλεων.

Περίπου ἕξι ἑκατομμύρια ἔχουν διατεθεῖ γιὰ “ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια καὶ ἄλλες χορηγίες”. Ἀνάμεσά τους, γιὰ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο (περίπου ἕνα ἑκατομμύριο), τὸ IOCC, τὸ OCMC, καθὼς καὶ γιὰ τὰ Orthodox Christian Network, Sep­tember 11 Relief Fund, Fordham University – Orthodox Christian Studies Center, Institute on Religion and World Affairs of Boston University, Video Documentaries, Orthodox Christian Prison Ministry, National Forum of Greek Orthodox Church Musicians, Patriarch Athenagoras Orthodox Institute, Greek Earthquake Relief Fund, Greek Fire Relief Fund, Hurricane Sandy Relief Fund, Primary Health Care in Southern Albania, AGES Initiative καὶ Hurricane Dorian Bahamas Relief Fund.

Ἡ “Ἡγεσία τῶν 100” ἔχει διαθέσει μέχρι σήμερα 3,5 ἑκατομμύρια δολλάρια στὸ Ταμεῖο γιὰ τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου καὶ ἄλλα 2,5 ἑκατ., προβλέπονται γιὰ τὸ 2021, ἐνῷ πάνω ἀπὸ δύο ἑκατομμύρια δολλάρια ἔχουν διατεθεῖ γιὰ προγράμματα γιὰ τοὺς ἱερεῖς καὶ τὶς πρεσβυτέρες, μεταξὺ τῶν ὁποίων τὸ Ταμεῖο Συντάξεων, γιὰ τὸ ὁποῖο ἔχει ἐγκριθεῖ φέτος ποσὸ ἑνὸς ἑκατομμυρίου δολλαρίων μὲ τὴν πρώτη δόση (250 χιλιάδες) νὰ ἔχει καταβληθεῖ τὸν Ἰανουάριο.

Ἐνέκρινε ἐπίσης:

Ποσὸ $470,000 τὰ ἑπόμενα δύο χρόνια γιὰ τὸ πρόγραμμα “Effective Christian Ministry” τοῦ Τμήματος Νεολαίας καὶ Διακονιῶν Ἐνηλίκων Νέων καὶ ἄλλα $40,000 γιὰ τὸ “Barna Youth & Young Adult Ministry Survey”, ποσὸ $419,000 γιὰ τὸ Τμῆμα Ἐπικοινωνιῶν, ποσὸ $170,000 γιὰ διαδικτυακὲς πρωτοβουλίες προβολῆς τῆς Ἑλληνορθόδοξης Κληρονομιᾶς τοῦ Γραφείου Ἑλληνικῆς Παιδείας, ποσὸ $200,000 -τὰ ἑπόμενα δύο χρόνια- γιὰ ἐκπαίδευση ἐπιλεγμένων κληρικῶν (Clergy Leadership Development), ποσὸ $160,000 -γιὰ δύο χρόνια- γιὰ τὸ St. Paul’s Autism Research and Training Academy (SPARTA), ποσὸ $120,000 -γιὰ τὰ ἑπόμενα δύο χρόνια- γιὰ τὸ “African Americans Outreach Program” τοῦ Τμήματος Διορθόδοξων, Οἰκουμενικῶν καὶ Διαθρησκειακῶν Σχέσεων καὶ ἄλλα $45,000 γιὰ τὴν μετάφραση καὶ ἔκδοση τοῦ βιβλίου “Dialogues avec le Patriarch Athenagoras”, ποσὸ $80,000 γιὰ τὸ Φεστιβὰλ τῶν Φεστιβὰλ (Ministry of Arts and Culture Initiative), ποσὸ $74,100 γιὰ τὸ πρόγραμμα “Home Mission Parish” καὶ ἄλλα $24,000 γιὰ τὸ πρόγραμμα “Small Parish Stewardship Survival” τοῦ Τμήματος “Stewardship, Outreach & Evangelism”, ποσὸ $60,000 γιὰ τὴν Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ ποσὸ $25,000 γιὰ τὴν ψηφιοποίηση ἀρχείου τῆς Πρωτοσυγκελλίας.

Οἱ δεσμεύσεις τοῦ 2020 ποὺ δὲν ἔχουν ἀποπληρωθεῖ ἀκόμη περιλαμβάνουν ποσὰ $270,000 στὸ Τμῆμα Νεολαίας καὶ Διακονιῶν Ἐνηλίκων Νέων γιὰ τὰ κατασκηνωτικὰ προγράμματα τῶν Μητροπόλεων καὶ ἄλλες $30,000 γιὰ τὸ πρόγραμμα Youth Safety Education, $75,000 γιὰ τὸ “Small Parish Program”, $65,000 γιὰ τὸ Project Mexico – St. Innocent Orphanage, $50,000 γιὰ τὸ φετινὸ συνέδριο YAL τῆς Μητρόπολης Ἁγίου Φραγκίσκου καὶ $50,000 γιὰ πρόγραμμα σχετικὸ μὲ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα στὸ Κέντρο Ὀρθόδοξων Χριστιανικῶν Σπουδῶν τοῦ Fordham U».

Previous Article

Ἡ ἀμετανοησία τοῦ σχίσματος εἰς Οὐκρανίαν αἰτία τῆς “ὀλιγοχρόνιας ἀνοχῆς”

Next Article

Ἀνατροπὴ τῆς κοσμικῆς νοοτροπίας

Διαβάστε ακόμα