Σεβασμιώτατοι, ὁ κόσμος στενάζει!

Share:

Ἐπιστολὴν ἀπέστειλεν ἡ ΔΙΣ πρὸς τὸν Σεβ. Ἠλείας σχετικὰ μὲ αἴτημά του διὰ τὴν ἀκρίβειαν τοῦ ρεύματος. Πολὺ ὀρθὴ ἡ κατεύθυνσις αὐτὴ τῆς ΔΙΣ καὶ τοῦ Σεβασμιωτάτου. Ὡστόσον, δὲν ἀρκεῖ νὰ ἀπαλλαγοῦν τὰ ἐκκλησιαστικὰ ἱδρύματα ἀπὸ τοὺς φόρους κ.λπ. Ἡ Ἱεραρχία ἂς ἀναλάβη δράσεις καὶ διὰ τὰς οἰκογενείας ποὺ στενάζουν καθημερινῶς ὑπὸ τὸ βάρος τῶν λογαριασμῶν τροφίμων, ΔΕΚΟ κ.λπ. εἰδάλλως θὰ καλλιεργηθῆ ἡ ἐντύπωσις ὅτι ἡ Διοίκησις τῆς Ἐκκλησίας ἐνδιαφέρεται μόνον διὰ τὰ κτήριά της… Ἂς γίνη καὶ μία ἔκκλησις πρὸς τὴν Βουλήν. Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴν τῆς 10ης Φεβρουαρίου 2022:

«…ἐπὶ θέματος ἀφορῶντος εἰς τὴν αὔξισιν τοῦ κόστους καταναλώσεως ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, πετρελαίου καὶ φυσικοῦ ἀερίου τῶν Ἱερῶν Ναῶν, Ἱερῶν Μονῶν, Ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων καὶ λοιπῶν ἐποπτευομένων ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας δομῶν, ἀπεφάσισεν ὅπως ἀποστείλη ἔγγραφα, τοῦτο μέν, πρὸς τὰς Ἐπιχειρήσεις παραγωγῆς μορφῶν ἐνεργείας διὰ τὴν παροχὴν ἐκπτώσεως, δεδομένων τῶν μειωμένων ἐσόδων τῶν Ἱερῶν Ναῶν λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ ἕνεκα τῆς ἀνατιμήσεως τῶν καυσίμων, τοῦτο δέ, πρὸς τὰς ἁρμοδίας Κρατικὰς Ὑπηρεσίας διὰ τὴν ἐξέτασιν τῆς δυνατότητος ἀπαλλαγῆς ἐκκλησιαστικῶν δομῶν ἐκ τῶν δημοτικῶν τελῶν, πρὸς ὑποβοήθησιν καὶ ἀπρόσκοπτον συν­έχισιν τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας».

Previous Article

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ

Next Article

Η Ιερά Σύνοδος περί του αυτοπροβαλλομένου ως «Μητροπολίτη» Μαριουπόλεως Χρυσοστόμου