Σεβ. Γερμανίας, ὡμολογήσατε τὴν ἀλήθειαν

Share:

Κατὰ τὴν λῆξιν τῆς συνοδικῆς θητείας του εἰς τὸ Φανάρι τὴν 30ὴν Αὐγούστου ὁ Σεβ. Γερμανίας προσεφώνησε τὸν Πατριάρχην. Μεταξὺ ἄλλων ἀνέφερε καὶ τὰ ἑξῆς:

«…ἐξέχον γεγονὸς ἦταν οἱ κατὰ χρονολογικὴ σειρὰ πληρώσεις τῶν νευραλγικῆς σημασίας ἀρχιεπισκοπικῶν καθεδρῶν… Μείζονος σημασίας, ὅμως, ἦταν καὶ οἱ ἄλλες ἐκλογὲς εὐελπίδων ἐργατῶν τοῦ Ἀμπελῶ­νος στὸ Σεπτὸ Κέντρο, ἀπὸ τὴν διακονικὴ τάξη καὶ τὴν χάρη τῆς ἱερατείας μέχρι καὶ τὴν εἰς ἀποστολικὴν διαδοχὴν ἀρχιερατικὴ ἀξία καὶ εὐθύνη… ἀλλὰ καὶ οἱ δέουσες τιμὲς μέσω τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὀφφικίων γιὰ ὅσους, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, προσφέρουν τὰ βαρύτιμα μύρα τῆς ἀγάπης τους (πρβλ. Μτθ. 26,7) γιὰ τὴν Μητέρα Ἐκκλησία!…

Καί, συνάμα, ἡ συνέπεια καὶ ἡ ἀφοσίωσή Σας σὲ ὅλους τοὺς διαλόγους, προπάντων δὲ στοὺς διαχριστιανικούς, καρπὸς τῶν ὁποίων ὑπῆρξε ἀσφαλῶς, μεταξὺ ἄλλων, καὶ ἡ πρόσφατη ὕψιστη χαρὰ τῆς δωρεᾶς λειψανοθήκης ἐκ Ρώμης… ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης δὲν φο­βᾶται κανένα παρὰ μόνον τὸν Θεό!

Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ, παρακαλῶ, μία ἀναγκαία προσθήκη. Σὲ ὅλα αὐτὰ δὲν ὑπήρξατε ποτὲ μόνος. Ἐξ ὀνόματος ὅλων τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, τῶν συγκροτούντων τὴν Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύν­οδο, δηλώνω ὅτι οἱ Ἱεράρχες τοῦ Θρόνου, πρεσβύτεροι μετὰ νεωτέρων, οἱ ἐγγὺς καὶ οἱ μακράν, παρόντες καὶ μέλλοντες, εἴμαστε στὸ πλευρό Σας ὁμοφώνως καὶ ἀδιαρρήκτως…».

Σεβασμιώτατε, ἂς εἴμεθα εἰλικρινεῖς. Γνωρίζετε τοὺς νέους Ἀρχιεπισκόπους καλῶς καὶ τὰ ἐγκώμια δὲν σᾶς ἁρμόζουν. Τί, ἐπίσης, ἐσκέφθητε ὅταν ἄνευ προειδοποιήσεως ὁ Ἑλβετίας κατέστη πρώην; Τί εἴδους «βαρύτιμα μύρα» προσφέρουν, διὰ νὰ λάβουν τὰς τιμάς; Εἶσθε ὄντως εἰς τὸ πλευρόν του παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν δύνασθε οὔτε τὴν γνώμην σας νὰ ἐκφράσετε ἐλευθέρως; Ἂν ὁ Πατριάρχης ἐφοβεῖτο ὀλίγον καὶ τοὺς Ἱεράρχας θὰ ἦσαν καλύτερα τὰ πράγματα… ἀλλὰ ἐσεῖς φοβεῖσθε περισσότερον τὴν ἀλήθειαν καὶ ἀπὸ τὸν Θεόν. Θὰ ἔλθη ἡ ὥρα ποὺ θὰ τὸν συναντήσωμεν ὅλοι καὶ τότε δὲν θὰ δύνασθε νὰ ἐπικα­λῆσθε τὸν φόβον σας διὰ τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον.

Previous Article

Ποῦ ὀφείλει τὰς καταβολάς του τὸ παπικὸν «Πρωτεῖον»;

Next Article

Πατερικὸς λόγος εἰς τὴν ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Διαβάστε ακόμα