Σεβ. Γλυφάδας καὶ Μεσογαίας, δέν εἶναι ἀντιφατικόν;

Share:

Μέσα ἐνημερώσεως προέβαλαν καθηρημένον κληρικόν, ὁ ὁποῖος τελεῖ βαπτίσεις. Οἱ Σεβ. Γλυφάδας καὶ Μεσογαίας διεμήνυσαν ὀρθῶς ὅτι αὐταὶ αἱ βαπτίσεις εἶναι ἄκυροι, διότι ὁ κληρικὸς δὲν ἔχει ἱερωσύνην. Ὁ ψευδοκιέβου δὲν ἔχει ἐπίσης ἱερωσύνην -ὁ Προκαθήμενος τῆς Πολωνίας εἶπεν ὅτι εἶναι λαϊκὸς- ἀλλὰ οἱ Σεβασμιώτατοι δέχονται τὰ μυστήριά του. Δὲν εἶναι ἀντιφατικόν; Πέραν τούτων, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς ἐτέλεσε βάπτισιν ὄχι μόνον ἐξαπατῶν τὸν οἰκεῖον Ποιμενάρχην, ἀλλὰ μὲ γονεῖς καὶ ἀναδόχους, οἱ ὁποῖοι ἀποκλείονται ἀπὸ τὸ ἱ. μυστήριον. Ἀρκεῖ ἡ ἱερωσύνη τοῦ Σεβ. Ἐλπιδοφόρου, διὰ νὰ εἶναι ἔγκυρος ἡ βάπτισις; Μήπως οἱ Σεβασμιώτατοι ἀποφασίζουν κατὰ τὸ συμφέρον καὶ ὄχι μὲ ἐκκλησιολογικὰ κριτήρια; Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «Orthodoxia.info» τῆς 6ης Ὀκτωβρίου 2022:

«ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας ποὺ ἐνημερώθηκε γιὰ τὸ συμβάν, ἀπέστειλε σκληρὴ ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς ἰδιοκτῆτες τοῦ κτήματος, κάνοντας λόγο γιὰ ἀσέβεια καὶ γελοιοποίηση τοῦ Μυστηρίου τῆς Βαπτίσεως καὶ ζήτησε ἄμεσα ἐξηγήσεις ἀπὸ τοὺς ἁρμοδίους».

Παραθέτομεν μέρος ἀπὸ πρόσφατον ἀνακοινωθὲν τοῦ Σεβ. Γλυφάδας:

“Ἡ Ἱ. Μητρόπολις ἐπληροφορήθη, ὅτι στὶς 2 Σεπτεμβρίου τρ.ἔ. κάποιος ποὺ παρίστανε τὸν ἱερέα ἐπραγματοποίησε δῆθεν βάπτιση στὴν θάλασσα, πλησίον τοῦ κέντρου στὴν Γλυφάδα.

Ἐπιθυμοῦμε, λοιπόν, νὰ πληροφορήσουμε τοὺς γονεῖς τοῦ παιδιοῦ, τοὺς ὁποίους δὲν γνωρίζομε, ὅτι ἡ βάπτισις αὐτὴ εἶναι ἄκυρος καὶ τὸ παιδὶ παραμένει ἀβάπτιστο, διότι αὐτὸς ποὺ ἐνεφανίσθη ὡς ἱερεὺς ἔχει καθαιρεθῆ ἀπὸ τὸ Συνοδικὸ Δικαστήριο γιὰ πολὺ σοβαροὺς λόγους. Ὡς ἐκ τούτου δὲν ἔχει δυνατότητα νὰ ἐνεργῆ μυστήρια, ἔστω καὶ ἂν ἰσχυρίζεται, ὅτι ἀνήκει σὲ ὁποιαδήποτε παλαιοημερολογιτικὴ παραφυάδα. Κατόπιν τούτων τὸ παιδὶ πρέπει νὰ βαπτισθῆ ἀπὸ κανονικὸ ἱερέα.”

Previous Article

Ὁ Σεβασμιώτατος συνήντησε «φονεῖς»

Next Article

Σχόλιο σέ ἕνα ἀκόμη οἰκουμενιστικό ἀτόπημα