Σεβ. Γόρτυνος, ἐμελετήσατε τὸν π. Ἐπιφάνιον;

Share:

Ὁ Σεβ. Γόρτυνος διὰ τὸ ζήτημα τῆς Ἀναστάσεως ἐζήτησεν ὑπακοὴν εἰς τὴν ΔΙΣ καὶ ἐπεκαλέσθη τὸν π. Ἐπιφάνιον Θεοδωρόπουλον! Παρακαλοῦμεν τὸν Σεβασμιώτατον νὰ ἐνδιατρίψη εἰς τὰ συγγράμματα τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος καὶ νὰ τὰ διανείμη καὶ εἰς τὴν ΔΙΣ, ὥστε νὰ καταστῆ γνωστὸν ὅτι ἡ ἀκρίβεια τοῦ βίου ἐκπορεύεται πρωτίστως ἀπὸ τὴν ὑπακοὴν εἰς τὰς Οἰκουμενικάς Συνόδους. Παραθέτομεν ἀπόσπασμα δηλώσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου τῆς 27ης Ἀπριλίου 2021:

«Ἔγινε καὶ γίνεται μεγάλη συζήτηση καὶ διαπληκτισμὸς γύρω ἀπὸ τὸ θέμα αὐτὸ (τῆς Ἀναστάσεως), ἐνῷ θὰ ἔπρεπε νὰ ποῦμε ταπεινὰ ὅτι θὰ κάνουμε ὅ,τι μᾶς εἶπε ἡ Ἐκκλησία μας. Αὐτὸ συμβαίνει, γιατί στὴν Ἑλλαδική μας ἰδιαίτερα Ἐκκλησία, ἐνῷ δὲν ζοῦμε μὲ ἀκρίβεια στὴν προ­σ­ωπική μας ζωή, ζητοῦμε καὶ ἀπαιτοῦμε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τὴν ἀκρίβεια στὰ διάφορα προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει καὶ χάριν τῶν πιστῶν της ἐφαρμόζει τὴν οἰκονομία «ἄχρι καιροῦ». Καὶ αὐτὸ ποὺ γίνεται εἶναι μεγάλη ἁμαρτία γιά μᾶς. Ναί! Ὅπως μᾶς λέγει ὁ μακαριστὸς ἅγιος πατὴρ Ἐπιφάνιος, ὁ πλησίον σέ μᾶς, ἀπὸ τὴν Καλαμάτα, «εἶναι ἀπαράδεκτος ἡ ἐφαρμογὴ ὑφ’ ὑμῶν ἀκριβείας εἰς ζητήματα εἰς τὰ ὁποῖα ἡ Ἐκκλησία ἐφαρμόζει οἰκονομία» (βλ. βιβλίον του σελ. 180-182, Ἄρθρα, Μελέται – Ἐπιστολαί, τόμος Α/)».

Previous Article

«Γιατί γονατίζουν τὰ παιδιὰ τῆς Ἐθνικῆς ποδοσφαίρου;»

Next Article

«Πάντα χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον»

Διαβάστε ακόμα