Σεβ. Καναδᾶ «θεοποιεῖτε» τὸ κράτος;

Share:

Ἐκυκλοφορήθη κείμενον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καναδᾶ, εἰς τὸ ὁποῖον μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρονται καὶ τὰ ἑξῆς:

«Τί κρῖμα; Δὲν τὸ καταλαβαίνεις καὶ νομίζεις, ὅτι εἶσαι ὁ πιὸ ὀρθόδοξος. Φωνάζεις πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις, ὅτι κατέχεις τὴν ἀλήθεια. Χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνεις θεοποιεῖς τὴ λαβίδα. Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ. Εἶναι φάρμακο ἀθανασίας. Ἡ λαβίδα εἶναι ἕνα ὄργανο. Ὄργανο μετάδοσης τῆς Θείας Κοινωνίας καὶ τίποτε ἄλλο. Θεοποιεῖς τὴ λαβίδα; Εἶσαι εἰδωλολάτρης…

Τί κρῖμα; Ποῦ εἶναι ἡ ταπείνωση; Δὲν βλέπετε, ὅτι ἔχετε ἑωσφορικὸ ἐγωισμό; Αὐτὰ διδάσκει ἡ ὀρθόδοξη πίστη; Αὐτὰ ἐμπνέει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα; Ὄχι. Ὅλα εἶναι τῆς δικῆς σας φαντασίας. Ὅλα εἶναι γεννήματα τοῦ ἑωσφορικοῦ σας ἐγωισμοῦ. Δὲν βλέπετε πὼς πολλοὶ ποὺ ὑπεστήριζαν αὐτὰ προσεβλήθησαν ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ καὶ πόσοι πέθαναν; Τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ σᾶς συγκρατήσει; Κρῖμα».

Σεβασμιώτατε, αἱ ἰατρικαὶ-πολιτικαὶ ἀποφάσεις ποὺ τάσσονται κατὰ τῆς ἱ. λαβίδος, ἔκλεισαν τοὺς ἱ. ναοὺς καὶ ἔπαυσαν τὴν Θ. Λειτουργίαν εἶναι ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἢ ἀπὸ τὸν ἑωσφορικὸν ἐγωισμόν; Προσεβλήθησαν μόνον ὅσοι ὑπεστήριζαν τὴν ἱερότητα τῆς ἁγίας λαβίδος ἢ μήπως εἶναι πολλοὶ περισσότεροι οἱ ὑπόλοιποι; Γνωρίζετε τὴν λέξιν «αὐτομεμψία» ἢ μήπως ἀρκεῖσθε εἰς τὴν «θεοποίησιν» τῶν κρατικῶν ἐντολῶν; Εἰδωλολατρία ἦτο ἡ λατρεία τοῦ Καίσαρος!

Previous Article

ΟΙ ΜΟΝΑΧΕΣ ΘΑ ΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟ!

Next Article

Οι δυνάμεις του κακού προσπαθούν να σπάσουν την ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας