Σεβ. Καναδᾶ, Σᾶς προδίδουν τὰ γεγονότα!

Share:

Τῆς κας Εἰρήνης Πολυδούλη, Καναδάς

Πρὸς – Τὸν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Καναδᾶ, κ. Σωτήριον

Σεβασμιώτατε,

Τὴν Κυριακὴ 5 Ἰουλίου, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας, τὸ ποίμνιό σας εὑρέθη αἰφνιδίως σὲ κατάσταση ἀμηχανίας καὶ βαθυτάτης θλίψεως, μαθαίνοντας ὅτι ἡ Θεία Εὐχαριστία δὲν ἐπρόκειτο νὰ προσφερθεῖ. Καὶ μία ἑβδομάδα ἀργότερα, στὶς 12 Ἰουλίου, σοκαριστήκαμε καὶ πάλι μὲ τὸ νὰ μάθουμε λίγες στιγμὲς πρὸ τῆς μεταδόσεώς της, ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία θὰ προσ­φερόταν μὲ πολλαπλὰ «κουτάλια». Ἐπίσης, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀνακοίνωσης αὐτῆς τῆς καινῆς ὁδηγίας, ἀναφέρθηκε ἀπὸ διάφορους κληρικοὺς ὅτι κατὰ τὴν διάρκεια τῶν προηγούμενων ἑβδομάδων, εἴχατε πολλαπλὲς συσκέψεις μὲ τοὺς ἴδιους. Οὐδέποτε προσκαλέσατε τὸν πιστὸ λαὸ νὰ συμμετάσχει ἤ νὰ ἀκούσετε τὴν γνώμη του, καὶ οὔτε κἄν μᾶς προσεγγίσατε, γιὰ νὰ μᾶς προειδοποιήσετε μὲ τὴν ποιμαντική σας στοργή. Οἱ λόγοι ποὺ κυκλοφοροῦν, γιὰ τοὺς ὁποίους θὰ θέλατε νὰ μᾶς κρατήσετε «ἐν σκοτίᾳ» μέχρι τελευταίας στιγμῆς εἶναι τόσοι πολλοὶ ὅσο καὶ θλιβεροί.

Ἀπὸ ἀρχῆς τῆς πανδημίας τοῦ Covid-19, ἐκάματε μόνο δύο ἀνακοινώσεις – ὅτι θὰ ἀκολουθούσατε τὶς ὁδηγίες α) τῆς τοπικῆς μας Κυβερνήσεως, καὶ β) τοῦ Πατριαρχείου μας. Ἐν τῷ μεταξύ, μέχρι καὶ τὶς 2 Ἰουνίου τοῦ 2020, τὸ Πατριαρχεῖο μας ἐξέδωσε μόνο ἕνα δημόσιο ἀνακοινωθὲν περὶ τῆς Πανδημίας, ὅτι ἑκάστη ἐπισκοπὴ θὰ πρέπει νὰ ἀκολουθήσει τὶς ὁδηγίες τῆς τοπικῆς της κυβερνήσεως. Ἐκτὸς τούτων, δὲν ὑπῆρξε οὐδεμία ἀπολύτως ἡγετικὴ καὶ ποιμαντικὴ ὑποστήριξη τῶν ἐνοριῶν ἀπὸ τοὺς ἱεράρχες, ἐν Ἑλλάδι καὶ Καναδᾷ. Ἀντιθέτως, οἱ ἐκκλησίες μας ἔκλεισαν, καὶ παρὰ μόνο μὲ δύο βασικὲς δηλώσεις σὰν «ὁδηγία», ἐγκαταλειφθήκαμε, γιὰ νὰ ὑποφέρουμε ἐντελῶς μόνοι, φοβούμενοι τὸ μέλλον τῆς Ἐκκλησίας, ἀνησυχοῦντες γιὰ τὶς διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, ποὺ ἀφοροῦν τὴν Ἐκκλησία μας, ὑπερασπίζοντας μόνοι μας τὶς ὕβρεις καὶ τὶς φραστικὲς ἐπιθέσεις κατὰ τῆς Ὀρθόδοξης λατρείας στὰ μέσα ἐνημέρωσης, καὶ ὑπομένοντας Ἕλληνες κυβερνῆτες ἀξιωματούχους, οἱ ὁποῖοι ἐπωφελήθηκαν τῆς κρίσης τοῦ Covid-19, γιὰ νὰ φιμώσουν τὴν φωνὴ τοῦ Εὐαγγελίου, ἀκόμη καὶ στὸ διαδίκτυο. Αὐτὰ εἶναι μόνο λίγα παραδείγματα ἀπὸ τὶς δοκιμασίες καὶ τὶς δυσ­κολίες, τὶς ὁποῖες ἀφεθήκαμε μόνοι νὰ ἀντιμετωπίσουμε. Κατὰ αὐτοὺς τοὺς σκοτεινότατους καιρούς, μόνο μία χούφτα κοινῶν-ἁπλοϊκῶν ἱερέων καὶ μοναχῶν, ἀπὸ μεγάλης ἀποστάσεως, ἀκούραστα καὶ θαρραλέα, μᾶς προσέφεραν ποιμαντικὴ καὶ πνευματικὴ ὑποστήριξη διὰ παντὸς δυνατοῦ ἠλεκτρονικοῦ μέσου. Οὔτε Ἐσεῖς, οὔτε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἔδωσε κάποια ἔνδειξη ὅτι διαπραγματευόταν ὑπὲρ ἡμῶν μὲ κυβερνητικοὺς ἀξιωματούχους γιὰ τὸ θέμα τῆς ἐπαναλειτουργίας τῶν ἐκκλησιῶν, οὔτε κἄν κάνατε ἀπόπειρες νὰ κατατάξουν οἱ κυβερνήσεις τὴν ἐκκλησιαστικὴ λατρεία ὡς «ἀναγκαία» ὑπηρεσία. Πλῆθος ἑτερόδοξων ἐκκλησιῶν ὑπέβαλαν αἰτήματα στὴν Περιφερειακή κυβέρνηση τοῦ Ὀντάριο περὶ αὐτοῦ τοῦ θέματος, ἀλλὰ μετὰ θλίψεως, ἡ Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιὰ τοῦ Καναδᾶ δὲν συμπεριλαμβανόταν στὸν ἴδιο κατάλογο.

Ἀκόμα χειρότερα, ἐδῶ στὸν Καναδά, ὁ κλῆρος μας «κατσαδιάστηκε» καὶ τοῦ ἀπαγορεύτηκε νὰ συζητήσει ὁποιοδήποτε θέμα σὲ ὅ,τι ἀφοροῦσε τὸ ἄνοι-γμα τῶν ἐκκλησιῶν καὶ τῆς μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας, μὲ ὁποιονδήποτε ἐνορίτη, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς κρίσης τοῦ Covid-19. Ἡ σχετικὴ φιμωτική ὁδηγία πρὸς τοὺς ἱερεῖς μας βρίσκεται στὴν ἐπιστολή σας τῆς 5ης Ἰουνίου, 2020. Ἐντὸς αὐτῆς, ἀναφέρεσθε στὴν ἀπὸ τὴν 2 Ἰουνίου ἐπιστολὴ τοῦ Πατριάρχου μας Βαρθολομαίου. Ἐνῷ ὁ Παναγιώτατος Πατρ. Βαρθολομαῖος ἐν συνεχείᾳ ἔδωσε στοὺς Ὀρθόδοξους πιστοὺς τὴν ἐπίσημη διαβεβαίωσή του ὅτι ὁ τρόπος μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας δὲν θὰ ἔπρεπε καὶ οὔτε πρέπει νὰ ὑποστεῖ καμιὰ μετατροπή, ἀκόμη καὶ ἐνώπιον τῆς πανδημίας Covid-19, (καὶ τὴν ὁποία διευκρίνιση λάβαμε ὡς σταγόνες ὕδατος ἐν τῇ ἐρήμῳ), ἐσεῖς δέ, παρερμηνεύσατε τὰ λόγια του στὴν ἐπιστολή σας στὶς 5 Ἰουνίου, γιὰ νὰ φιμώσετε τὸν κλῆρο μας.

Στὴν κατὰ τὴν 5η Ἰουνίου ἐπιστολή σας, δηλώνετε ὅτι, «ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, μὲ τὴν ἐπιστολή του στὶς 02/06/2020 πρὸς πάντας τοὺς ἱεράρχας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ζητεῖ ἀπ’ αὐτούς: – «Ἀποφύγετε νὰ κάνετε δηλώσεις, παρατηρήσεις, καὶ συνεντεύξεις διὰ τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημέρωσης, καὶ νὰ ἀποφεύγετε τὴν ἐνάσκηση ἄλλων πρωτοβουλιῶν διὰ τὴν παροῦσαν κατάσταση».» Ἐκ τῶν πραγμάτων ὅμως, ΔΕΝ ὑπάρχει καμιὰ τέτοια δήλωση στὴν ἀπὸ τὴν 2αν Ἰουνίου 2020 ἐπιστολὴ τοῦ Πατριάρχου.

Συνεχίζετε, Σεβασμιώτατε, νὰ δηλώνετε ὅτι ἐσεῖς (ὁ κλῆρος) «θὰ συνεχίσετε νὰ μὴ κάνετε δηλώσεις χωρὶς πρῶτα νὰ λάβετε ὁδηγίες ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, ἐπειδὴ πιστεύετε ὅτι ἡ Ἐκκλησιὰ εἶναι τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι Μία καὶ Ἁγία. Εἶναι μία οἰκογένεια. Οὐδείς πρέπει νὰ ὁμιλεῖ κατὰ τὴν δική του ἁρμοδιότητα (Ἱεράρχες, ἱερεῖς, διάκονοι, καθηγητές ἤ κανεὶς ἄλλος Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς) γιὰ αὐτὰ τὰ πολὺ σοβαρὰ θέματα». Ὅταν ὁ Κύριός μας καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μιλοῦσαν γιὰ ΜΙΑ Ἐκκλησία, καὶ ΕΝΑ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, καὶ ΜΙΑ οἰκογένεια, ὄντας μία ΕΝΟΤΗΤΑ μὲ ὅλους καὶ τὸν ΘΕΟ, ἦταν πάντα ὑπὸ τοῦ πλαισίου τῆς ἑνότητός μας μὲ τὴν ΜΙΑ Θεότητα, καὶ οὐδέποτε στὰ πλαίσια τῆς ὑφαρπαγῆς τῆς πνευματικῆς καὶ ἐκφραστικῆς ἐλευθερίας μας.

Στὶς 26 Ἰουνίου 2020, ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κυκλοφόρησε τὴν ἀκόλουθη δήλωση, στὴν ὁποία συγκεκριμένα γράφει ὅτι δύο κριτήρια χρειάζονται, γιὰ νὰ ἀσκηθεῖ ὁποιαδήποτε «οἰκονομία» σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν μετάδοση τῆς Θείας Κοινωνίας: α) νὰ ὑπάρχει ἕνας συγκεκριμένος ἤ κρατικὸς νόμος, ποὺ ἀπαγορεύει τὴν Θεία Κοινωνία, καὶ κατ’ ἐξακολούθηση β) χρειάζεται ἡ συγκατάθεση καὶ ἄδεια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, γιὰ νὰ ἀσκηθεῖ ὁποιαδήποτε «οἰκονομία».

Πάντως δὲν ἀφορᾶ στὴν ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου μεταδόσεως, πολλῷ δὲ μᾶλλον στὴ χρήση πολλαπλῶν ἤ μιᾶς χρήσεως ἁγίων Λαβίδων.

Σεβασμιώτατε, στὶς 12 Ἰουλίου 2020, οἱ ἐνοριακοὶ ἱερεῖς μας στὸ Ὀντάριο αἰφνιδίως ἀνακοίνωσαν γιὰ πρώτη φορά, τὴν νέα σας ὁδηγία, ὅτι λόγω νομικῶν προϋποθέσεων, ἡ Θεία Κοινωνία θὰ μεταδίδεται τώρα διὰ τῆς χρήσεως πολλαπλῶν «κουταλιῶν» στὶς Ἑλληνορθόδοξες Ἐκκλησίες τοῦ Καναδᾶ. Ἡ φράση «λόγω νομικῶν προϋποθέσεων» δὲν δόθηκε ἀπὸ ἐσᾶς ἐγγράφως, Σεβασμιώτατε. Μᾶλλον, ἐκφράστηκε προφορικὰ ἀπὸ τοὺς ἄμβωνες τῶν Ἑλληνορθόδοξων Ἐκκλησιῶν τοῦ Ὀντάριο ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, στοὺς ὁποίους δώσατε τὶς προφορικές σας ὁδηγίες.

Περαιτέρω, στὴν περιφέρεια τοῦ Ὀντάριο, μόνο ἡ Πόλις τοῦ Τορόντο ὑπὸ τὴν δικαιοδοσία τοῦ δημάρχου John Tory ἐξέδωσε ἐγγράφως ἀνακοίνωση ὅτι ὅλες οἱ λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις, ποὺ συμπεριλαμβάνουν τὴν Κοινωνία θὰ πρέπει νὰ ἀνασταλλοῦν. Αὐτὸ δὲν εἶναι νόμος τοῦ κράτους, ἐπειδὴ ἡ πόλις τοῦ Τορόντο εἶναι πόλη καὶ ὄχι Πολιτεία. Μπορεῖ ἐπίσης νὰ ἀγορευθεῖ κατὰ τὴν ἄποψη τῶν νομικῶν μας πηγῶν, ὅτι δὲν εἶναι κἄν νόμος, ἀλλὰ μία πρόταση ἤ ὁδηγία, ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ τὴν ἐλεύθερη συνεργασία τοῦ κάθε ἀτόμου, ἐπειδὴ τέτοιου εἴδους πρόταση ἤ ὁδηγία εἶναι ἀντίθετη μὲ τὸ Καναδικὸ Καταστατικὸ τῶν Δικαιωμάτων καὶ τῆς Ἐλευθερίας. Ἀληθῶς, πολλαπλὲς τοπικὲς δημόσιο-ὑγειονομικὲς ἀναφορές, οἱ ὁποῖες προτείνουν τὴν ἀναστολὴ τῆς λατρευτικῆς Κοινωνίας, ἔχουν τὸν τίτλο «Συμβουλὲς» ἤ «Ὁδηγίες» γιὰ τὸ Covid-19. Μέχρι σήμερα, καὶ ὅπως ἐπιβεβαιώθηκε ἀπὸ τὴν βουλευτή κα. Christina Mitas στὴν σημερινὴ περιοδεία ἐρωταποκρίσεων, ἡ ὁποία ξεκίνησε στὴν Καναδικὴ Ἀρχιεπισκοπή, δὲν ὑφίσταται κανένας κρατικὸς Καναδικὸς ἤ πολιτειακός (τοῦ Ὀντάριο) νόμος, ποὺ νὰ προξενεῖ παρεμβολὲς στὸ τελετουργικὸ τῆς Θείας Κοινωνίας, ἀκόμη καὶ ὑπὸ τοῦ Νομοῦ περὶ Ἔκτακτης Ἀνάγκης. Περαιτέρω δέ, ἡ πρόταση τοῦ Τορόντο ἦταν ἡ «ἀναστολὴ» τῆς Κοινωνίας, καὶ δὲν διατύπωσε καμμία ἀναφορὰ στὸν τρόπο τῆς μεταδόσεώς της… δηλαδὴ ΚΑΘΟΛΟΥ κοινωνία, οὔτε μὲ πολλαπλὰ «κουτάλια». Διευκρινίστηκε δὲ στὴν σημερινὴ περιοδεία ἐρωταποκρίσεων, μία εἰρηνικὴ συγκέντρωση ὁμολογητῶν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως στὴν Ἀρχιεπισκοπή, ὅτι οὐδέποτε λάβατε γραπτὲς ὁδηγίες ἀπὸ τὴν Περιφέρεια τοῦ Ὀντάριο, σχετικὰ μὲ τὸν τρόπο μετάδοσης τῆς Θείας Κοινωνίας καὶ ὅτι τέτοιες συζητήσεις εἶχαν διεξαχθεῖ προφορικῶς διὰ τοῦ τηλεφώνου.

Αὐτὸ σημαίνει, Σεβασμιώτατε, ὅτι ἡ δήλωση στὴν ἐγκύκλιό Σας τῆς 15ης Ἰουλίου – «ἐπικοινώνησα μὲ τὶς κυβερνητικὲς ἀρχὲς καὶ ἀποφασίστηκε ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία θὰ πρέπει νὰ διεξαχθεῖ ὡς ἀκολούθως:» – δηλαδὴ ἡ ὁδηγία νὰ διεξαχθεῖ ἡ Θεία Κοινωνία μὲ πολλαπλὰ «κουτάλια» ἀποφασίσθηκε ἀπὸ ἐσᾶς, καὶ μόνο ἐσᾶς.

Ἀναφορικὰ μὲ τὸν σκοπό σας, μπορεῖτε παρακαλοῦμε νὰ μᾶς πεῖτε ποιὸς εἶναι αὐτός; Τὸ ἴδιο ἐρώτημα τέθηκε στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἐλπιδοφόρο σὲ ἐπιστολὴ τῆς 15ης Ἰουνίου 2020, ὅταν ὁ ἴδιος εἰσήγαγε πολλαπλὰ «κουτάλια» Κοινωνίας στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, καὶ ἀκόμα ἀναμένουμε τὴν ἀπάντησή του.

Μέχρι σήμερα, ἐκτὸς ἀπὸ ἐσᾶς, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλπιδοφόρος εἶναι ὁ μόνος ἄλλος Ἱεράρχης, ὁ ὁποῖος εἰσήγαγε πολλαπλὰ «κουτάλια» Κοινωνίας στὴν Β. Ἀμερική, ἐπίσης μὲ μεθόδους μυστικότητος. Κατὰ τὸ Ἑλληνικὸ εἰδησιογραφικὸ ἄρθρο, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλπιδοφόρος καθοδήγησε τοὺς ἐνοριακοὺς ἱερεῖς τῆς Ν. Ὑόρκης, Κονέκτικατ, καὶ τῆς πόλης τῆς Οὐάσινγκτον νὰ προσφέρουν τὴν Θεία Κοινωνία χρησιμοποιώντας πολλαπλὰ μεταλλικὰ «κουτάλια», μιᾶς χρήσεως κατὰ τὴν μετάδοση. Ἐξέδωσε τὴν σχετικὴ ὁδηγία σὲ μία ἐπιστολὴ τῆς 18ης Μαΐου, ἡ ὁποία ἔφερε τὴν ἐπιγραφὴ «μόνο γιὰ τοὺς ἱερεῖς» καὶ ἡ ὁποία «ὑπὸ οὐδεμιὰ συνθήκη πρέπει νὰ ἀναρτηθεῖ, μοιρασθεῖ, ἤ ἀναπαραχθεῖ σὲ ἠλεκτρονικὴ ἀλληλογραφία ἤ στὴν κοινωνικὴ διαδικτύωση». Τὸ μήνυμά του φέρει περίεργες ἀποχρώσεις τῆς δικῆς σας ἐπιστολῆς πρὸς τοὺς κληρικοὺς τῇ 5ῃ Ἰουνίου. Ἔπειτα ἀπὸ τὴν δική του εἰσαγωγὴ τῶν πολλαπλῶν «κουταλιῶν» στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἀκολουθήσατε καὶ ἐσεῖς, χρησιμοποιώντας τὴν πανδημία τοῦ Covid-19 ὡς δικαιολογία καὶ τὴν καταγγελία ἑνὸς παραπλανημένου ἐνορίτη στὶς ὑγειονομικὲς ἀρχὲς τῆς πόλης, τὸ ὁποῖο θέμα διέφυγε ἀπὸ τὰ ὅρια καὶ κατάντησε ὑπερβολικό.

Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Ἀρχιεπίσκοπου Ἐλπιδοφόρου ἡ ἀπὸ τῆς 18ης Μαΐου 2020 κυκλοφόρησε ἀκριβῶς μία ἡμέρα ἀφ’ ὅτου λάβατε τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Πατριάρχου μας, τὴν ἀπὸ τῆς 17ης Μαΐου, στὴν ὁποία ἀπαγορευόταν ἡ ἀλλαγὴ στὸν τρόπο μετάδοσης τῆς Θείας Κοινωνίας. Ὅμως, ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Πατριάρχου δὲν δημοσιοποιήθηκε μέχρι τῆς 2ας Ἰουνίου 2020. Οἱ λόγοι γιὰ αὐτὴν τὴν καθυστέρηση δὲν εἶναι σαφεῖς, ἀλλὰ ἡ καθυστέρηση ἔδωσε ἀρκετὸ χρόνο στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἐλπιδοφόρο νὰ ἐπιβάλλει τὰ πολλαπλὰ «κουτάλια», ἀποφεύγοντας ἔτσι τὴν «φαινομενικὴ αἴσθηση» τυχὸν ἀνυπακοῆς πρὸς τὸν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη.

Εἶναι λυπηρὸ τὸ ὅτι ὁ Πατριάρχης μας δὲν τὸν ἐκτόπισε γιὰ τὴν ἐμφανῆ του ἀνυπακοή, ἀλλὰ ὑπάρχει μία πιθανὴ ἐξήγηση, τὴν ὁποία θὰ ἀναφέρουμε κάτωθι. Εἶναι ἆραγε σύμπτωση ὅτι καὶ οἱ 2 μόνο Ἀρχιεπίσκοποι τῆς Ἠπείρου τῆς Β. Ἀμερικῆς, ἔχουν αὐθαιρέτως, καὶ χωρὶς καμμία πίεση τῶν πολιτικῶν ἀρχῶν, τῶν ἱερέων, ἤ τοῦ λαοῦ, ἐπιβάλει τὴν χρήση πολλαπλῶν «κουταλιῶν» Θείας Κοινωνίας ἐν πλήρῃ γνώσει ὅτι τὸ πράξανε σὲ ἀντίθεση τοῦ Πατριάρχη τους, καὶ ἄνευ κυρώσεων ἀπὸ ἐκεῖνον;

Ἴσως ὁ Παναγιώτατος Πατρ. Βαρθολομαῖος εἶναι ἕνας πολὺ εὐγενικὸς καὶ συγχωρητικὸς ἄνθρωπος. Ἤ μήπως ἔχει καὶ ἐκεῖνος κάποιο δικό του κρυφὸ σκοπό; Γιὰ ἀρκετὰ χρόνια, ὁ Ὀρθόδοξος κόσμος ἔχει παρακολουθήσει Ὀρθόδοξους ἡγέτες νὰ κάνουν προοδευτικὰ βήματα πρὸς τὸν οἰκουμενισμό.

Τὸ κορυφαῖο βῆμα, βεβαίως, θὰ ἦταν ἡ ἀντικανονική μετάδοση τοῦ Θείου δισκοπότηρου, μὲ κάποιον τρόπο, ποὺ δὲν θὰ προϋποθέτει τὸν προσ­ηλυτισμό τους (πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία). Δὲν θὰ ἦταν ἄλλωστε πιὸ ἁπλὸ νὰ ἀλλάξουμε τοὺς κανόνες μας περὶ Κοινωνίας παρὰ νὰ ἀλλάξουμε τὶς καρδιὲς καὶ τὸ φρόνημα ὅλων τῶν ἑτεροδόξων;

Αὐτὸ τὸ τελικὸ βῆμα θὰ ὁλοκλήρωνε τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ πλέον τὸ Ἅγιο Ὀρθόδοξο Δισκοπότηρο θὰ προσεφέρετο, χωρὶς δογματικοὺς περιορισμούς, σὲ ὅλους, Ὀρθόδοξους καὶ μὴ-Ὀρθόδοξους ἀντίστοιχα. Ἔπειτα ἀπ’ αὐτό, ὅλοι θὰ εἶχαν τὴν ἐλευθερία νὰ ἐπιλέγουν τὴν ἐκκλησία τους, τὸ δόγμα τους, ἀλλὰ ἐπίσης καὶ νὰ συμμετέχουν στὶς ἀμφότερες λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις καὶ στὰ ἀμφότερα μυστήριά τους, χωρὶς ἐμπόδιο ἤ κώλυμα. Ποιὸς καλύτερος τρόπος τότε, παρὰ μὲ τὴν χρησιμοποίηση ἑνὸς ἰοῦ ὡς ἄλλοθι, γιὰ νὰ ἐπέλθει μία ἀλλαγὴ στοὺς κανόνες τῆς Θείας Κοινωνίας, μὲ σκοπὸ τὴν «ἀσφαλῆ» μετάδοσή Της στὸν λαό, ὁ ὁποῖος «δὲν» χρειάζεται στὴν ἀλήθεια προστασία ἀπὸ τὸ Ἄχραντο Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ.

Ἀλλὰ ποιὰ εἶναι ἡ θέση τοῦ Πατριαρχείου; Ἔπειτα ἀπὸ δύο κατηγορηματικὲς ἐπιστολὲς ὑποδεικνύοντας ὅτι ὁ τρόπος τῆς μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας δὲν πρέπει νὰ ἀλλάξει, ἡ τρίτη ἔκανε μία ἐξαίρεση χάριν οἰκονομίας, ὑπὸ σπάνιων συνθηκῶν. Τὸ πρόβλημα ὅμως εἶναι ὅτι ὁ Πατριάρχης μας δὲν ἔχει ἐφαρμόσει αὐτὰ ποὺ ἔχει γράψει, οὔτε μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἐλπιδοφόρο, οὔτε μὲ ἐσᾶς Σεβασμιώτατε, ἐπειδὴ εἶναι φανερὸ ὅτι καὶ οἱ δύο σας ἐξακολουθεῖτε νὰ διατηρεῖτε τὶς ἕδρες σας. Ἀντιθέτως, ὁ Πατριάρχης μας, ἐλαχίστως ἀντιφώνησε στὴν ἀνυπακοὴ τὴν ὁποία καὶ οἱ δύο σας δείξατε. Ἴσως νὰ ἀναρωτηθεῖ κανεὶς ἐὰν αὐτὸ ὀφείλεται μὲ κάποιο τρόπο στὴν στενή του σχέση μὲ τὸν Πάπα Ρώμης.

Ἀρχίζει ἴσως νὰ διερωτᾶται κανείς, ἐὰν ὁ Πατριάρχης μας ὁ ἴδιος θέλει νὰ εἰσάγει τὶς «πολλαπλὲς λαβίδες τῆς Κοινωνίας», ἀλλὰ ὀρθῶς ἀναγνωρίζοντας ὅτι εἶναι διακινδυνευμένο νὰ τὸ πράξει στὴν Ἑλλάδα, ὅπου ὑπάρχει ἕνας πολὺ μεγαλύτερος καὶ συγκεντρωμένος Ὀρθόδοξος πληθυσμός, ὁ ὁποῖος θὰ ἐπαναστατοῦσε, ἐὰν τολμοῦσε νὰ εἰσάγει αὐτὴν τὴν ἰδέα ἐκεῖ. Ἡ τυχὸν ἀπόπειρα θὰ εἶχε γρήγορη ἀποτυχία. Στὴν Β. Ἀμερικὴ ἀντιθέτως, τὸ κλῖμα εἶναι, καὶ ἀόριστα ἀλλὰ καὶ μὲ ἀκρίβεια, πολὺ διαφορετικό. Ὁ Ὀρθόδοξος λαός μας εἶναι κατὰ πολὺ μικρότερος ἀπὸ τὸν πληθυσμὸ τῶν ἄλλων πίστεων καὶ δογμάτων, καὶ οἱ περισσότεροι Ὀρθόδοξοι ἐδῶ εἶναι μετανάστες ἤ ἀπόγονοι μεταναστῶν. Μὲ ἄλλα λόγια, εἴτε εἶναι ἀρκετὰ χαμηλότερης παιδείας, εἴτε ἀρκετὰ ἐμπεδομένοι στὴν Βόρειο-ἀμερικανικὴ κουλτούρα, ὥστε νὰ ἀποτελοῦν μικρότερη ἀπειλὴ γιὰ τὴν ἐπιτυχία ἑνὸς τέτοιου ὑποθετικοῦ μέν, διαβολικοῦ δὲ σχεδίου – τὸ σχέδιό του νὰ χρησιμοποιηθεῖ ἡ Βόρειος Ἀμερικὴ ὡς πειραματικὸ κέντρο γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς κοινῆς λαβίδος, καὶ μετέπειτα, κοινοῦ ποτηρίου. Ἐὰν γίνει ἀποδεκτός, τέτοιου εἴδους οἰκουμενισμός θὰ καταστρέψει τὴν Ἁγία Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ θὰ παραχωρήσει πολὺ μεγαλύτερη δύναμη στοὺς «νέους ἱεράρχες» μιᾶς ἀντικανονικῆς, ἑνωμένης παγκόσμιας ἐκκλησίας, μὲ ὅλα τὰ κοσμικά της προνόμια.

Μετ’ εὐλαβείας

I Polidoulis

Irene Polidoulis MD, CCFP, FCFP

Κοινοποίηση:

Παναγιωτάτῳ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ

Βαρθολομαίῳ. Μακαριωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Ἐλπιδοφόρῳ ΗΠΑ

Previous Article

Αἱ εὐεργεσίαι ποὺ μᾶς παρέχουν αἱ Παρακλήσεις εἰς τὴν Παναγίαν μας

Next Article

Ἀνιστόρητα τὰ μηνύματα τῆς πολιτειακῆς καί πολιτικῆς ἡγεσίας

Διαβάστε ακόμα