Σεβ. Ναυπάκτου: Ἡ Ἐκκλησία διὰ τὴν ψυχήν, ἡ ἐπιστήμη διὰ τὸ σῶμα

Share:

Ὁ Σεβ. Ναυπάκτου διὰ ἄγνωστον λόγον ἠσθάνθη τὴν ἀνάγκην νὰ αἰτιολογήση διὰ ποῖον λόγον ἐνεβολιάσθη διὰ γραπτοῦ κειμένου. Μεταξὺ ἄλλων γράφει:

«…Ἡ Ἐκκλησία κυρίως ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν θεραπεία τῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς, ὥστε νὰ λειτουργοῦν κατὰ φύση καὶ ὑπὲρ φύση καὶ συντελεῖ στὴν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, τὴν θέωσή του, καὶ αὐτὸ ἔχει ἐπιδράσεις καὶ στὸ σῶμα, ἐνῶ ἡ ἰατρικὴ ἐπιστήμη ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ σώματος. Βέβαια, συνεργάζονται ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ ἐπιστήμη γιὰ τὴν βοήθεια τοῦ ἀνθρώπου στὸν βαθμὸ πού ὑπάρχουν ἀλληλεπιδράσεις μεταξὺ ψυχῆς καὶ σώματος. Τελικά, ὁ θεολόγος δὲν εἰσέρχεται στὸν χῶρο τῆς ἐπιστήμης, ἐκτὸς κι ἂν εἶναι συγχρόνως καὶ ἐπιστήμονας, καὶ ὁ ἐπιστήμονας δὲν εἰσέρχεται στὸν χῶρο τῆς θεολογίας, ἐκτὸς καὶ ἂν εἶναι συγχρόνως καὶ θεολόγος. Καὶ ὅταν κάνω λόγο γιὰ θεολόγο, ἐννοῶ τὸν θεούμενο ἅγιο…

Καὶ τὸ ὅτι αὐξήθηκε τὸ προσδόκιμο ὅριο ἡλικίας τοῦ ἀνθρώπου ὀφείλεται στὴν προσφορὰ τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης. Αὐτὴ μᾶς βοηθᾶ στὴν παράταση τῆς βιολογικῆς ζωῆς, ὥστε νὰ βοηθήσουμε ὅσο μποροῦμε τοὺς συνανθρώπους μας καὶ νὰ προετοιμασθοῦμε καλύτερα μὲ τὴν μετάνοια καὶ τὴν προσευχή, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὸν θάνατο καὶ νὰ συναντήσουμε τὸν Χριστό. Φυσικά, γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς, μᾶς βοηθοῦν τὰ πνευματικὰ ἐμβόλια, πού εἶναι τὸ βάπτισμα καὶ τὸ Χρίσμα, καὶ ἡ Μετάληψη τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι τὸ «ἀντίδοτο τοῦ μὴ ἀποθανεῖν»…

(Τὸ ἐμβόλιο) θὰ βοηθήση νὰ ἀποβληθῆ ὁ φόβος τοῦ θανάτου καὶ νὰ ἐπανέλθη ἡ κανονικότητα στὴν κοινωνία μας καὶ τὸ Κράτος, ἀλλὰ καὶ στὴν Ἐκκλησία γιὰ νὰ τελοῦμε ἐλεύθερα τὰ Μυστήρια καὶ τὶς ἀκολουθίες».

Διερωτώμεθα, τὸ Ἅγιον Εὐχέλαιον διατί τελεῖται; Ὁ Ἅγιος δὲν εἰσέρχεται εἰς τὸν χῶρον τῆς ἐπιστήμης, ἂν δὲν εἶναι ἐπιστήμων; Ἡ παράτασις τῆς βιολογικῆς ζωῆς εἶναι δῶρον Θεοῦ ἢ τῆς ἐπιστήμης; Τὸ «ἀντίδοτον τοῦ μὴ ἀποθανεῖν» νοεῖται μόνον πνευματικῶς; Τὸν φόβον τοῦ θανάτου ἀποβάλλει τὸ ἐμβόλιον ὄχι ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας; Ἂν δὲν ἐπανέλθη ἡ κανονικότης, θὰ συνεχίσωμεν ἐπ’ ἀόριστον νὰ ἀποκλείωμεν τὸν λαὸν ἀπὸ τὴν Θείαν Λειτουργίαν;

Previous Article

Η Εκκλησία δεν παρανομεί διότι την κατοχυρώνει το Σύνταγμα

Next Article

Συνοδικὴ ἔκβασις τοῦ “Οὐκρανικοῦ” θὰ ἐπιφέρη τὴν χαρμονὴν τῆς ἑνότητος

Διαβάστε ακόμα