Σεβ. Πατρῶν: «Ἄτλας ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός»

Share:

Ὁ πιστὸς λαὸς γνωρίζει τί ἐστὶ Πατριάρχης Βαρθολομαῖ­ος καὶ ποῖοι οἱ ἐγκωμιασταὶ αὐτοῦ καὶ ὄχι μόνον δὲν δύνανται τὰ λόγια ἑνὸς Μητροπολίτου νὰ ἀνατρέψουν τὴν πραγματικότητα, ἀλλὰ πολὺ περισσότερον ἐκθέτουν τὸν ἴδιον, ὅταν καταφανῶς προβαίνει εἰς ἰσχυρισμοὺς μα­κρὰν τῆς πραγματικότητος καὶ τῆς λογικῆς ἀνήμερα τῆς μνήμης ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ὄντως ἐθυσιάσθησαν. Παραθέτομεν ἐλάχιστα ἀπ’ ὅσα ἀνέφερεν ὁ Σεβ. Πατρῶν τὴν 29ην Μαΐου 2022:

«Κατέληξε (στὴν ὁμιλία του), μὲ ἀναφορὰ στὴν θυσιαστικὴ προσφορά, στὴν θυσιαστικὴ παρουσία στὴν Βασιλεύουσα τῶν ἀριθμητικῶς ὀλίγων, ὅμως τόσων πολλῶν καὶ γενναίων ἀμυντόρων καὶ ὑπερασπιστῶν, τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων τῆς Ὀρθοδόξου καὶ ἀμωμήτου πίστεώς μας καὶ τοῦ Γένους μας, οἱ ὁποῖοι μὲ πρῶτον τὸν Παναγιώτατο καὶ Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο καὶ τοὺς περὶ Αὐτὸν τιμίους συνεργάτας, Κληρικοὺς καὶ Λαϊκούς, ἵστανται ὄρθιοι, ἀμετακίνητοι, σταθεροὶ καὶ ἀκλόνητοι, ἀκοίμητοι βιγλάτορες ἐπὶ τῶν ἱστορικῶν, ἡρωϊκῶν, Ὀρθοδόξων Ἑλληνικῶν Ἐπάλξεων, στὰ ἄπαρτα καὶ ἀθάνατα κάστρα τῆς Ρωμιοσύνης. Σὲ αὐτοὺς ποὺ κρατᾶνε τὴν λαμπάδα ἀναμμένη καὶ καταυγάζουν ἀπὸ τὸ ἀειλαμπὲς Φανάριον τὴν Οἰκουμένην ἅπασα. Σ’ αὐτοὺς ποὺ βαστᾶνε στοὺς ὤμους τους, ὡς ἄλλοι ἄτλαντες πνευματικοὶ τὸ βάρος καὶ τὴν εὐθύνη τῆς παράδοσης ἀτόφιας, γιὰ νὰ διατηρηθῆ τὸ Γένος Ὀρθόδοξο καὶ βαθειὰ Ρωμαίϊκο ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος».

Previous Article

Ὁ Σεβ. Λαρίσης καὶ ἡ αὐτοϋπονόμευσις

Next Article

Νέες φωνές κατά της διχοτόμησης Αιτωλίας – Ακαρνανίας