Σεξουαλική ἀγωγή καί δεξιότητες (ἤ τροχιοδρόμησις πρός ἀθεΐαν)

Share:

Γράφει ὁ κ. Χαράλαμπος Καϊδόγλο

Ὁ Δράκων, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος διάβολος ποὺ μὲ τοὺς ἀγγέλους του ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν (Ἀποκ. ΙΒ, 9), ἀφοῦ δὲν κατάφερε νὰ καταφάγη τὸ τέκνον τῆς γυνῆς τῆς περιβεβλημένης τὸν ἥλιον, τὸ ὁποῖο «ἡρπάσθη» πρὸς τὸν Θεόν, μὲ ὀργὴ στράφηκε πρὸς τὰ παιδιὰ ποὺ τοῦ γλύτωσαν ἀπὸ τὶς ἐκτρώσεις. Ὁ Θεὸς μας ἀποκάλυψε τὰ διανοήματά του ποὺ ὑλοποιοῦνται σταδιακὰ μέσῳ τῶν ὀργάνων του.

Στρατηγεῖο τοῦ ὄφεως στὸν πόλεμο αὐτὸ εἶναι ἡ θεοσοφία (θεὸς ὄφις), τὸ ἐργαστήριο αὐτὸ τῆς ἀναμίξεως τῶν θρησκειῶν, ὅπως ἀντιληφθήκαμε στὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, τῆς ὁποίας (θεοσοφίας) τὸ σύμβολο εἶναι εὐγλωττότατο: ὁ ὄφις περικλείει κυκλικὰ τὸ ἄστρο τοῦ Δαυϊδ καὶ τὸν κύκλο τὸν κλειδώνει ἡ σβάστικα, τὸ σῆμα αὐτὸ τῆς μαύρης μαγείας. Ἀπὸ αἰῶνες φύτεψε τὰ φυτὰ τοῦ κακοῦ, μὲ ὑπομονὴ πολλὴ καλλιεργεῖ τὸ ἔδαφος καὶ τὰ ποτίζει, ὥστε νὰ ἐπεκταθοῦν σ’ ὅλη τὴν γῆ καὶ βλέπουμε ἐμβρόντητοι στὶς ἡμέρες μας τὶς προόδους του. Μερικὲς ἀπὸ αὐτὲς θὰ δοῦμε πιὸ κάτω.

Ὁ Δρ. Ἀριστείδης Ἀνδρόνικος ἰδιοφυὴς φυσιοδίφης καὶ ἱστορικός μᾶς ἀποκάλυψε στὸ τέλος τοῦ 19ου αἰῶνος τὴν ὕπαρξι σχολείου (τὸ ὁποῖο δὲν ξέρουμε ἀπὸ πότε λειτουργοῦσε) στὴν Ἰνδία, ἡ ὁποία ὑπῆρξε τὸ ὁρμητήριο τῆς θεοσοφίας. Μεταφέρουμε λέξι πρὸς λέξι ἐκτὸς τῶν σὲ παρένθεσι ἐπεξηγήσεων καὶ σχολίων ὅσα μᾶς ἀποκάλυψε γιὰ τὴν λειτουργία τοῦ θεοσοφικοῦ αὐτοῦ εἰδικοῦ σχολείου στὸ Μανδράς τῶν Ἰνδιῶν, τοῦ ὁποίου παράρτημα εἶχε ἀκούσει ὅτι λειτουργοῦσε στὸ Λονδίνο: «Εἰς τὰς σχολάς αὐτάς ἐκπαιδεύονται ἐκ νεαρωτάτης ἡλικίας οἱ ὑποψήφιοι «Σανιγιάσι», τουτέστι προφῆται ἢ διδάσκαλοι παγκόσμιοι. Ἡ Σχολὴ τοῦ Μανδράς κατὰ τὴν γλῶσσαν τῶν ἐγχωρίων ὀνομάζεται «Δὸν ταρὰτ» καὶ λειτουργεῖ εἰς μίαν μακράν, ἐπιμήκη οἰκοδομήν. Ὁλόκληρον τὸ κτίριον περιστοιχίζεται ἀπὸ πυκνὴν δενδροστοιχίαν καὶ ὑψηλὸν τοῖχον. Βασιλεύει ἐν τῇ σχολῇ ἀπόλυτος ἡσυχία, ἥτις διαταράσσεται μόνον ἀπὸ τὸν θόρυβον, τὸν ὁποῖον προξενοῦν τὰ βήματα τῶν σπευδόντων μαθητῶν ἐπὶ τῆς ἄμμου. Οἱ προσλαμβανόμενοι δὲν πρέπει νὰ ὑπερβαίνουν τὴν ἡλικίαν τῶν 8 ἐτῶν (δηλ. ὀκτὼ καὶ κάτω) καὶ ἀνήκουν εἰς ἀμφότερα τὰ φῦλα. Οἱ μαθηταὶ καὶ μαθήτριαι ὁδηγοῦνται εἰς τὴν σχολὴν ἀπὸ τὰ τέσσερα σημεῖα τῆς γῆς (μήπως θὰ βρίσκαμε ἐκεῖ παιδιὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἐξαφανίζονται;) Οἱ μικροὶ τὴν ἡλικίαν ζῶσι μαζὶ μὲ τοὺς μεγαλυτέρους μαθητάς, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον προκαλεῖ εὐνόητον ἔκλυσιν τῶν ἠθῶν (Δηλ. σεξουαλικὴ ἀγωγὴ στὴν πρᾶξι, ὅπως ἄλλωστε καταλήγει ἡ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ, ὅπου ἐφαρμόσθηκε). Παρατηρῶν τις τὴν ἐξωτερικὴν ὄψιν τῶν τροφίμων τῆς σχολῆς, τὴν ἔκφρασιν τοῦ προσώπου των, δὲν βλέπει εἰς τὰ μάτια των νὰ ἐκδηλοῦται οὔτε ἀγάπη οὔτε ἀφοσίωσις, οὔτε χαρά, οὔτε λύπη. Ἀπὸ τὰς πρώτας ἡμέρας τῆς εἰσαγωγῆς τῶν μαθητῶν εἰς τὴν σχολήν, τὰ αἰσθήματα ταῦτα ἐκριζώνονται δι’ ὅλων τῶν μέσων, παρὰ τῶν διδασκάλων των, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἕν εἶδος βραχμάνων ἢ ὑπνωτικιστῶν (μὴ ἀμφιβάλλετε ὅτι τελικὰ ἡ εἰσαγωγὴ τῆς γιόγκας ποὺ ἀχρηστεύει ἢ δαιμονοποιεῖ θὰ γενικευθῆ μὲ τὸ αἰτιολογικό τῆς καταπολεμήσεως τῆς βίας στὰ σχολεῖα). Ἡ πρώτη διδασκαλία εἶναι ἡ ἄσκησις τοῦ μαθητοῦ νὰ ἐντείνη τὰς ψυχικάς του δυνάμεις, οὕτως ὥστε νὰ ἔχη τὴν δύναμιν νὰ συγκρατῆται καὶ μὴ ἐκδηλώνη τί αἰσθάνεται π.χ. νὰ εἶναι ἀπαθὴς εἰς τὸ ψῦχος, τὴν πεῖναν καὶ παρομοίας ἄλλας ἀνάγκας βιοτικάς. Ἀπὸ τῆς ἀπόψεως ταύτης ἐπιτυγχάνονται ἀποτελέματα ἀξιοθαύμαστα, τῇ βοηθείᾳ τοῦ ὑπνωτισμοῦ (θὰ δοῦμε πιὸ κάτω ἡ αὐτοΰπνωσις ποῦ ὁδηγεῖ). Οἱ παιδαγωγοὶ ὑποβάλλουν εἰς τὰ παιδιὰ τὴν ἰδέαν ὅτι εἶναι χορτασμένα, ὅτι ἡ ἀτμόσφαιρα εἶναι πεπυρακτωμένη κλπ. Οἱ μαθηταὶ καὶ αἱ μαθήτριαι μέχρι τῆς ἡλικίας τῶν 14 -15 ἐτῶν εὑρίσκονται τελείως ὑπὸ τὸ κράτος τοῦ ὑπνωτισμοῦ καὶ καθ’ ὅλην τὴν περίοδον τῆς ἐκπαιδεύσεώς των, διὰ πολλῶν μεθόδων καθίστανται ἀτρόμητοι πρὸ τῶν κινδύνων. Ἰδοὺ μία ἐκ τῶν δοκιμασιῶν, εἰς τὰς ὁποίας ὑποβάλλονται τὰ δυστυχῆ αὐτὰ παιδιά. Ὑπάρχουν τελείως σκοτεινὰ ὑπόγεια, μεγάλα εἰς ἔκτασιν. Ἡ ἐσωτερικὴ διασκευὴ των ἔχει ὡς ἑξῆς: εἴσοδος, στενὸς διάδρομος ὅστις ὀλίγον κατ’ ὀλίγον εὐρύνεται. Βαδίζων συναντᾶ τις κωλύματα τεχνητὰ καὶ λοφίσκους, τοὺς ὁποίους πρέπει νὰ ἀνέλθη καὶ κατέλθη, ἐὰν θέλη νὰ προχωρήση. Ἔπειτα ἀποτόμως πίπτει εἰς ἕνα λάκκον, ὅπου αἰσθάνεται ὅτι κάποιο βάρος τὸν πιέζει. Μὲ μόχθους πολλοὺς ἐγείρεται καὶ προχωρῶν συναντᾶ νέον στενὸν διάδρομον, τοῦ ὁποίου οἱ τοῖχοι εἶναι πεπυρακτωμένοι, ἀπὸ διαφόρους δὲ ὀπάς προβάλλουν φλόγες. Πρέπει διὰ μέσου αὐτῶν νὰ προχωρήση τις, διότι ἡ ὀπισθοχώρησίς του εἶναι ἀδύνατος, καθ’ ὅσον ἡ εἴσοδος εἶναι ἑρμητικῶς κλεισμένη. Φαντασθῆτε λοιπὸν τὰ μικρὰ αὐτὰ παιδιὰ ριπτόμενα μέσα εἰς τὰ ὑπόγεια ταῦτα τί ὑφίστανται ἕως ὅτου εὕρουν τὴν ἔξοδον. Τὴν νύκτα  βλέπουν καθ’ ὕπνον φαντάσματα, ἄγρια θηρία κλπ. (κάποιο συνειρμὸ αὐτὸ μᾶς προξενεῖ ὅσον ἀφορᾶ τὰ σύγχρονα παιγνίδια καὶ παιδικὰ θεάματα). Ὅλα αὐτὰ τὰ μέσα τείνουν εἰς ἕνα σκοπόν, νὰ προκαλέσουν παθολογικὴν ὑπερδιέγερσιν τῶν νεύρων καὶ διατάραξιν τῆς ψυχικῆς ἠρεμίας τῶν μαθητῶν καὶ μαθητριῶν. Διὰ τοιούτων μεθόδων τὰ νεῦρα ἐντείνονται εἰς βαθμὸν ἀπίστευτον. Τὸ ψιθύρισμα φαίνεται εἰς αὐτὰ βροντή, τὸ ἡμίφως μιᾶς κανδήλας φαίνεται ὡς ἐκθαμβωτικὸν φῶς τοῦ ἡλίου. Ἡ προσοχὴ των ἀναπτύσσεται εἰς τοιοῦτον σημεῖον, ὥστε καὶ ἡ ἐλαχίστη κίνησις τῶν παρευρισκομένων, ὡς π.χ. ἡ ἀλλαγὴ ἐκφράσεως τοῦ προσώπου ἢ ὁποιαδήποτε τελείως ἀπαρατήρητος διὰ τοὺς ἄλλους κίνησις, γίνεται ἀμέσως ἀντιληπτὴ ἀπὸ τοὺς οὕτως ἐκπαιδευομένους μαθητάς καὶ μέχρι τοιούτου σημείου, ὥστε μετ’ ἀπιστεύτου ἀκριβείας δύνανται νὰ ἐπαναλάβουν πᾶν ὅ,τι πέριξ των τελεῖται. Ἡ ἐπανάληψις καὶ ἄσκησις ὀξύνουν καὶ ἐνισχύουν τὰς εἰς αὐτὰ προσγινομένας ἐντυπώσεις. Τὰ αἰσθητικὰ ὄργανα πολλάκις μέχρι τοιούτου σημείου γίνονται ἱκανά ν’ ἀποδέχωνται τὰς ἐξωτερικάς ἐντυπώσεις, ὥστε οἱ μαθηταὶ οὗτοι ἰσχυρίζονται ὅτι βλέπουν τὰς φωτεινάς ἀκτῖνας, αἵτινες ἐκπέμπονται ἀπὸ τὴν κεφαλὴν τοῦ βαθύτατα σκεπτομένου ἀνθρώπου, ἀκούουν πολλάκις καὶ τὰς ἀνακλαστικάς κινήσεις τῶν φωνητικῶν ὀργάνων, τὰ ὁποῖα δονοῦνται ἀσυνειδήτως τῇ ἐπιδράσει τῶν σκέψεων. Κατόπιν μιᾶς τοιαύτης ἐξασκήσεως, οἱ δόκιμοι ἀναδεικνύονται ὡς ἱκανότατοι διδάσκαλοι τῆς θεοσοφίας, ἀποστέλλονται δὲ εἰς διάφορα σημεῖα τῆς γῆς πρὸς διενέργεια προπαγάνδας». (Ἐδῶ κλείνει ἡ περιγραφὴ ὑπὸ τοῦ κ. Ἀνδρονίκου τοῦ θεοσοφικοῦ σχολείου. Νὰ λοιπὸν τί κρύβουν μὲ τὶς λέξεις δεξιότητες τὰ ὄργανα τῆς θεοσοφίας τοῦ κέντρου αὐτοῦ τῆς μαύρης Μασονίας, τὰ ὁποῖα προωθεῖ ὁ κοσμοκράτορας τοῦ σκότους σὲ θέσεις – κλειδιὰ στὰ κράτη καὶ ἰδίως τὰ ὀρθόδοξα, γιὰ νὰ ὑλοποιήσουν τὸ παγκόσμιο κράτος τοῦ ἀντιχρίστου).

Πρὶν ἐπιβληθῆ τὸ ἐπὶ 70 χρόνια ἀπάνθρωπο, ἐγκληματικό, ἀντίχριστο καθεστὼς στὴν Ρωσία ποὺ ἐστράφηκε μὲ ἀπίστευτη λύσσα κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἐξόντωσε μὲ ἀσύλληπτης κακίας μαρτύρια, ποὺ μόνο νὰ τὰ περιγράφης ζαλίζεσαι ἀπὸ τὴν φρίκη, πολλὰ ἑκατομμύρια ὀρθοδόξων Ρώσων (κατὰ τὸν Νομπελίστα Σολζενίτσιν 60.000.000) ἀφίχθησαν (στὴν Ρωσία) προερχόμενοι ἀπὸ τὴν Ἰνδία πολλοὶ θεοσοφισταὶ – μάγοι ποὺ ἐμφανίσθηκαν ὡς θαυματοποιοὶ καὶ ζογκλὲρ ὑπὸ τὸ πρόσχημα διαφόρων παραστάσεων ποὺ ἔδιδαν στοὺς κινηματογράφους τῶν διαφόρων πόλεων ἐξαπλώνοντας μεγάλα μυστικὰ δίκτυα καὶ ἐπέδρασαν σὲ πολλὰ πρόσωπα ποὺ κατεῖχαν μεγάλες θέσεις πρὸς ὄφελος τῶν ἐχθρῶν τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Κράτους. Αὐτοὶ ἐπετύγχαναν καταπληκτικὰ πράγματα ὄχι μόνον στὸν ὑπνωτισμὸ ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες ἀποκρυφιστικὲς ἐπιστῆμες. Σήμερα ὁ Πρόεδρος Πούτιν, πρώην ἀξιωματοῦχος τῆς ΚΑΓΚΕΜΠΕ καὶ τώρα πιστός, ὁμολογεῖ ὅτι τὸ ἀνθρωποκτὸνον καὶ γεμᾶτο ψέματα καθεστὼς ἐκεῖνο ἐξόντωσε τὸ ἐκλεκτότερο τμῆμα τοῦ Ρωσικοῦ λαοῦ, Ἅγιοι Ρῶσοι ἀποκαλύπτουν ὅτι σ’ αὐτὸ τὸ ἀπάνθρωπο καθεστὼς ὡδήγησε καὶ ἡ πολὺ ἐκτεταμένη διαφθορὰ τοῦ κλήρου ὅπως συμβαίνει στὶς ἡμέρες μας στὴν Πατρίδα μας στὸν ἀνώτερο κυρίως κλῆρο, ὅπου ἡ ΔΙΣ μεταλλάχθηκε στὸ «Συμβούλιο λαβόντες» τῶν Γραμματέων καὶ Φαρισαίων ὑπὸ τὴν ἀνοχὴ ὅλων τῶν Ἀρχιερέων.

Καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας κατακλύζεται σήμερα ἀπὸ θεοσοφιστικὲς σχολὲς Γιόγκα- πολεμικῶν τεχνῶν, ἐναλλακτικῶν θεραπειῶν ποὺ εἰσάγουν τὴν Ἰνδουϊστικὴ ἀντίληψι τῶν πραγμάτων μέσῳ πρακτικῶν καὶ διδασκαλιῶν ὑπὸ τὸ κάλυμμα ἀθῴων ἀγρευτικῶν διαφημίσεων ποὺ ὑπόσχονται ἠρεμία, ὑγεία, ποιότητα μὲ κινητήριο μοχλὸ τὴ θεοσοφία, ποὺ ὅλες τὶς δυνάμεις της ἐπικεντρώνει στὴν ἀνάμιξι τῶν θρησκειῶν καὶ τὴν παρότρυνσι κρατικῶν ΜΜΕ (ἄκουσα δημοσιογράφο τοῦ κρατικοῦ ραδιοφώνου κατὰ τὴν διάρκεια ἐπιβολῆς μέτρων λόγω πανδημίας νὰ συμβουλεύει νὰ κάνουν γιόγκα οἱ κλεισμένοι στὰ σπίτια τους) ποὺ μόλυνε καὶ τὸν κλῆρο μὲ τὸν οἰκουμενισμὸ (Μόλυνε ἀκόμη καὶ τὰ κύρια ἔντυπα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὰ ὁποῖα διευθύνουν καὶ γράφουν οἰκουμενισταί, ὅπου μεταξὺ ἄλλων μειώνουν ἔντεχνα τὴν Παναγία καὶ τὸν Προφήτη Ἠλία). Ἀποτέλεσμα τῆς διεισδύσεως τῆς σατανοθρησκείας τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ εἶναι ἡ ἄμβλυνσι τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος. Βλέπει κανεὶς κατὰ ἀφύσικο τρόπο τὴν στροφὴ στὴν ζωολατρία καὶ τὴν παθητικὴ ἀποδοχὴ κυβερνητικῶν γνωστοποιήσεων στὸν λαὸ γιὰ ἐπικείμενη ἔκδοσι ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, γιὰ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ στὰ σχολεῖα, γιὰ ἀπενοχοποίησι καὶ ἔπαινο θανασίμων κατὰ τὴν Ὀρθόδοξη πίστι ἁμαρτημάτων ποὺ ὀνομάζονται δικαιώματα καὶ περιβάλλονται σταδιακὰ μὲ τὴν ἰσχὺ τοῦ νομοῦ (π.χ. ἡ ὁμοφυλοφιλία, τὸ σκότωμα τῶν κυοφορούμενων ἑλληνόπουλων, ἡ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ ποὺ ἐκπορνεύει, ἀποτυπώνει καὶ χωρίζει ἀπὸ τὸν Θεὸ τὰ παιδιὰ καὶ ἄλλα πολλά). Ἴσως ἔλθη κάποια στιγμὴ ποὺ ἀπολογιστικὰ τὸ ποσοστὸ τοῦ πληθυσμοῦ ποὺ ἐξοντώθηκε καὶ θὰ ἐξοντωθῆ μὲ ἐκτρώσεις, αὐτοκτονίες, ἐγκλήματα νὰ φτάση τὸ ποσοστὸ ποὺ ἐξοντώθηκε ἀπὸ τὸ γιὰ 70 χρόνια ἀθεϊστικὸ καθεστὼς τῆς Ρωσίας.

Σήμερα ὅσο κι ἂν φαίνεται ἀπραγματοποίητο μποροῦν ν’ ἀλλάξουν τὰ πράγματα πρὶν μᾶς βροῦν ὅσα ἀκολούθησαν τὴν πρὸ ἁλώσεως ἐποχὴ μὲ τὴν ἅλωση ἤ τοὺς πολέμους 1912 – 13,  μὲ τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφή, ἂν ἡ πίστις πάρη τὴν πρώτη θέσι στὴ ζωή μας δι’ ἔργων συμφώνων πρὸς αὐτήν. Ἔχει τὴν δύναμι αὐτὴν ἡ πίστις, διότι θὰ βλέπουμε μὲ τὰ μάτια τοῦ παντοδύναμου καὶ παντογνώστη Χριστοῦ καὶ θὰ ἀντιλαμβανώμαστε μὲ νοῦν Χριστοῦ, ὥστε νὰ προλαβαίνουμε παρὰ νὰ τρέχουμε πίσω ἀπὸ τὶς ἐξελίξεις καὶ νὰ μὴ φθάνουμε. Ἂς ἀναφέρουμε ἕνα παράδειγμα. Ἂν εἴχαμε πρῶτο ἀπὸ ὅλα στὴν ζωή μας τὴν πίστι δηλ. τὴν μέχρι κεραίας ταύτισι μὲ ὅσα ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὴ σωτηρία μας ἀποκάλυψε ὁ Χριστὸς καὶ διδάσκει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τῆς ἀληθείας στὴν ἐκκλησία Του ὄχι μόνο θὰ ἀποτρέπαμε τὰ ἐκθεμελιωτικὰ, ἀλλὰ θὰ εἴχαμε συνεχῆ πρόοδο (δημογραφική, ἐθνικοαπελευθερωτική, οἰκονομική, πολιτισμική, δημοκρατική..). π.χ. ὅταν προαναγγέλθηκε ἡ πενθήμερη ἐργασία καὶ προβλήθηκε ὡς πλεονέκτημα ἡ ἐπὶ πλέον μία ἡμέρα ἀργίας οἱ ἐπιφανειακοὶ χριστιανοὶ τὸ πανηγύρισαν καὶ δὲν εἶδαν ὅτι πίσω ἀπὸ τὴν διασάλευσι τῆς τάξεως ποὺ ἔθεσε ὁ Θεὸς κρυβόταν μεγάλο κακό, ὅπως ἀποδείχθηκε καὶ τὸ ὁποῖο σταδιακὰ ἐξελίχθηκε ὡς ἑξῆς. Πρῶτα ἀπ’ ὅλα κτυπήθηκε ἡ οἰκογένεια. Ἡ ἡμερήσια αὔξησι ὡρῶν ἐργασίας κατέστησε ἀδύνατη τὴν μεσημεριανὴ συγκέντρωσή της στὸ οἰκογενειακὸ τραπέζι μὲ ὑποκατάστατο τὴν προχειρότητα, τὴν ἀρρυθμία, τὴν μὴ φυσιολογικὴ ἐπικοινωνία γονέων καὶ παιδιῶν. Οἱ παρενέργειες αὐτὲς ἐπιδείνωσαν τὴν ψυχικὴ καὶ σωματικὴ ὑγεία καὶ – ὅπως τὸ συνηθίζει ὁ κοσμοκράτορας τοῦ σκότους – ἔδωσε λύσεις ποὺ χειροτέρεψαν τὰ πράγματα. Ἀπέσπασε τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὸ οἰκογενειακὸ περιβάλλον, ὅπου τὰ ἔτρεφε ἡ ἀγάπη καὶ ἡ μετάδοσι τῶν ἀξιῶν τοῦ ἑλληνορθοδόξου πολιτισμοῦ μας καὶ ἐμφάνισε σὰν πρόοδο τὸ κλείσιμό τους σὲ στρατόπεδα ὑπὸ τὸν εὔηχο τίτλο ὁλοήμερα σχολεῖα καὶ ἔρριξε τὴν ἁγνὴ ψυχούλα τους σὲ χέρια ξένα μὲ ἀντιλήψεις ἀντίχριστες καὶ ἀντεθνικὲς ποὺ κυριαρχοῦν στὰ ΜΜΕ καὶ στὸν κυβερνητικὸ χῶρο. (Τὰ παιδιὰ δὲν μποροῦν νὰ ὑπερασπισθοῦν τὴν ζωή, ὅταν κυοφοροῦνται καὶ τὰ δικαιώματά τους ὅταν εἶναι βρέφη, νήπια ἢ μεγαλύτερα καὶ ἐπάνω σ’ αὐτὰ ξεσπάει ἡ βαρβαρότητα, ἡ ἀσυνειδησία, τὰ δολοφονικὰ ἔνστικτα καὶ τὰ λιθοβολοῦν οἱ πέτρινες  ἀπὸ τὴν ἁμαρτία χωρὶς φόβο Θεοῦ καρδιές, ἀλλὰ ὅμως οἱ πνευματικοὶ νόμοι ποὺ δὲν καταλύονται ἀπὸ τὰ ψέματα, τὴν ἐξαγορὰ ἢ τὴν ἐξουσία λένε: «Εἶναι ἀναπόφευκτο νὰ γίνωνται αὐτὰ σ’ ἕνα κόσμο ἀποστατημένο, ὑποδουλωμένο στὴν ἁμαρτία πλὴν ὅμως ἀλλοίμονο σ’ αὐτὸν ποὺ γίνεται ἡ αἰτία». Στὴν ἐρώτησι πῶς θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ ἀποτρέψουμε ἡ ἀπάντησι εἶναι: «πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ». Ὁ Χριστός, βλέποντας ὅτι τὸν θέλουμε κυβερνήτη μας, θὰ μᾶς ἔδινε μαζὶ μὲ τὸν φωτισμὸ ποὺ βλέπει πίσω ἀπὸ τὴν ἀπάτη τὸν κίνδυνο ποὺ ἔρχεται καὶ τὴν δύναμι. Αὐτὸ τὸ ἐπιβεβαιώνει ἡ ἱστορία. Ἤμασταν κοσμοκρατορία, ἀλλὰ λόγω τῆς ἀποστασίας μας ἀπὸ τὴν ὀρθὴ πίστη ὁδηγηθήκαμε σὲ λάθος ἐπιλογὲς καὶ στὴ διαφθορά. Ὅταν μετὰ ἀπὸ τετρακόσια χρόνια φρικτῆς σκλαβιᾶς ταπεινωθήκαμε καὶ ἄνοιξαν τὰ μάτια τῆς ψυχῆς καὶ εἴδαμε μὲ θεία φώτισι ποὺ ἔπεσε σ’ ὅλους μας σὰν ζωογόνος βροχὴ ὅτι θὰ σωθοῦμε, ὅταν δράσουμε πρῶτα ὑπὲρ πίστεως, ἐνῷ ἤμασταν τίποτε γιὰ τὸν κόσμο, ἐνῷ ὅλα ἦταν ἀρνητικὰ γιὰ τὸ ἐγχείρημα σὲ παγκόσμιο βεληνεκὲς (Ὀθωμ. Αὐτοκρατορία, Ἰμπραήμ, Ἱερὴ Συμμαχία) ὅλα τὰ ξεπεράσαμε οἱ ἐλάχιστοι καὶ πάμπτωχοι ποὺ εἴχαμε ἀπομείνει. Ὁ Θεὸς ἐπενέβη καὶ ἄλλαξαν τὰ δεδομένα. Ἡ γεμάτη ἀπὸ Μουσουλμάνους Ἑλλάδα ἐκκενώθηκε καὶ ἐθνικὰ ὁμοιογενεῖς ξεκινήσαμε πορεία θριάμβου μὲ νίκες πρὸς πλήρη ἀποκατάστασι ποὺ ἐγγυᾶτο παγκόσμια λάμψι τοῦ Ἑλληνορθοδόξου πολιτισμοῦ καὶ πρωτοπορία ἀνάμεσα στὰ ἔθνη.

Ὅταν ὅμως στὴν πορεία βάλαμε σὲ δεύτερη μοῖρα τὴν πίστι τότε ἄρχισε ἡ ἀντίστροφη πορεία. Κατακλυζόμαστε ἀπὸ Μουσουλμάνους καὶ ἐθνικὲς ταπεινώσεις καὶ φθάσαμε στὴν πρὸ ἁλώσεως οἰκτρὴ κατάστασι. Ἀδιαμφισβήτητη ἐπιβεβαίωσι τῶν ἀνωτέρω εἶναι ὁ Πατριάρχης Ἰωακεὶμ Γ΄. Στὴν ἀρχὴ τῆς πατριαρχίας του ἡ ἐθνική του συμβολὴ ἦταν μεγάλη, ἰδίως στὸν ἀγῶνα τῆς Μακεδονίας μας. Αὐτὸ τοῦ ἔφερε πάρα πολλὰ παράσημα καὶ τὸν τίτλο τοῦ Μεγαλοπρεποῦς. Ὅταν ἡ ὑπερηφάνεια βρῆ σ’ αὐτὴν τὴν κατάστασι τὸν ἄνθρωπο τὸν κάνει παίγνιο στὰ χέρια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων. Εἰσῆλθε στὸ Πατριαρχεῖο, γιὰ νὰ μείνη μέχρι σήμερα, ὅπως στὸν Ἰούδα ὁ Σατανᾶς μὲ τὴν δορὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ ἦλθε στὸ φῶς ἡ ἐγκύκλιος ποὺ ἐξίσωνε τὴν ἀλήθεια μὲ τὴν πλάνη καὶ οὐσιαστικὰ ἀκύρωνε τὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ ποὺ εἶναι ἡ ἀλήθεια καὶ ἦλθε νὰ μαρτυρήση τὴν ἀλήθεια. Θὰ πῆ κάποιος καὶ τί ἔφταιγε ὁ Ἑλληνισμὸς γιὰ τὸ φοβερὸ κτύπημα τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς ποὺ ἀκολούθησε. Ἔπρεπε ἐφ’ ὅσον ἐπέμενε νὰ τὸν ἀποκηρύξουν, ἀλλὰ μεταξὺ Ἰωακεὶμ καὶ Χριστοῦ προτίμησαν τὸν Ἰωακείμ, στάσι ποὺ ἐξακολουθοῦν νὰ τηροῦν ἀπέναντι στοὺς Πατριάρχες ποὺ ἀκολούθησαν καὶ κάνανε τὰ ἴδια, γιατί τὰ θέλγητρα καὶ οἱ ἀπάτες τοῦ διαβόλου ὑπερισχύουν καὶ δὲν φερόμαστε σύμφωνα μὲ τοὺς ἱεροὺς κανόνες καὶ τὶς οἰκουμενικὲς συνόδους.

Previous Article

«ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ». ΜΕΤΑ 20 ΕΤΗ

Next Article

Μήπως ἡ ὀλιγοπιστία μας ἔκαυσε τὴν Παναγίαν Βαρνάκοβα;

Διαβάστε ακόμα