Σεξουαλικὴ ἀγωγὴ καὶ δεξιότητες (ἢ τροχιοδρόμησις πρὸς ἀθεΐαν)

Share:

Γράφει ὁ κ. Χαράλαμπος Καϊδόγλου

2ον – Τελευταῖον

Ἂν γιὰ τὶς ἐπιδημίες ποὺ ὀφείλονται σὲ ὑλικοὺς μικροοργανισμοὺς παίρνουμε τέτοια μέτρα πολὺ περισσότερο πρέπει νὰ προσ­έξουμε γιὰ τὰ πνευματικά, τὰ ὁποῖα σχετίζονται μὲ τὴν αἰώνια ὑπόστασί μας, τὴν ψυχή μας ποὺ ἡ ἀξία της εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ ὁλόκληρο τὸν κόσμο καὶ δὲν ὑπάρχει ἀντάλλαγμά της, σχετίζονται μὲ τὸ αἰώνιο μέλλον μας.

Μὲ βάσι τὰ ἀνωτέρω ἡ πρᾶξι τῶν τριῶν Μητροπολιτῶν νὰ διακόψουν τὸ μνημόσυνο τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀθηναγόρα ἦταν ἐλλιπής, ἀφοῦ δὲν ἐπεκτάθηκε καὶ στοὺς ἄλλους ἱεράρχες ποὺ εἶχαν κοινωνία μὲ αὐτόν. Ἔτσι ἄφησαν πικρὲς ρίζες ποὺ βλάστησαν καὶ μόλυναν τὴν κεντρικὴ Μακεδονία (Καστοριά, Φλώρινα, Λαγκαδά, Βέροια…) καὶ ὁλόκληρη τὴν ἐπικράτεια. Δὲν πέρασε τυχαῖα ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν οὔτε θὰ γινότανε ἡ ψευδοσύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου στὴν Κρήτη ἂν ἤμασταν ταυτισμένοι μὲ τὴν παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας μας. Οὔτε θὰ ἔφθανε ἡ ἀλλοίωσι τοῦ Ὀρθοδόξου φρονήματος σὲ τέτοιο σημεῖο, ὥστε ὁ Πατριάρχης νὰ μιλάει ἀνοικτὰ στὸ Ἅγιο Ὄρος γιὰ ἐπικειμένη ἕνωσι μὲ τοὺς παπικοὺς καὶ νὰ κηρύσσει αἱρέσεις γυμνῇ τῇ κεφαλῇ. Σ’ ἄλλους ἀπένειμαν παράσημα, ἄλλους ἀπὸ παρεκκλησιαστικοὺς τοὺς ἀνέδειξαν σὲ ἐκκλησιαστικούς, σ’ ἄλλους ὑποσχέθηκαν εἴσοδο στὴν Βουλὴ καὶ προχώρησαν ἀνεμπόδιστοι. Ἔτσι ἡ Πατρίδα μας πηγαίνει ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο. Τὸ Πατριαρχεῖο ἔγινε κέντρο ἀποσταθεροποιήσεως, κακοδοξιῶν καὶ σχισμάτων. Ἀφοῦ κατασπάραξε τὸν Μικρασιατικὸ Ἑλληνισμὸ στράφηκε μὲ περισσὴ βουλιμία καὶ κατατρώγει τὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα καὶ τὴν ὁμογένεια τοῦ ἐξωτερικοῦ ὑπὸ τὶς ἐπευφημίες μας. Δὲν προσέξαμε ὅτι πέρα ἀπὸ τὶς γνωστὲς ἐγκυκλίους του ποὺ ἐπέφεραν τὰ ἀλλεπάλληλα ἐθνικὰ καταστροφικὰ κτυπήματα καὶ πέρα ἀπὸ τὸ ἡμερολογιακὸ σχίσμα τοῦ 1923, ἡ πρᾶξι τοῦ 1929 ἔμπηξε μαχαίρια στὸν ἐθνικὸ κορμό, στὴν Μακεδονία, στὴν Κρήτη καὶ στὰ νησιά, ποὺ τελευταῖα ἐνεργοποιοῦνται (τὰ μαχαίρια) μὲ σκοπὸ νὰ ἀποκόψουν τὰ μέλη αὐτὰ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικρατείας ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ σῶμα.

Δεχόμαστε παθητικὰ καὶ ὅσα σχεδιάζονται ποὺ θὰ ἐπιφέρουν τὴν ἐκπόρνευσι καὶ ἀποκτήνωσι τῶν παιδιῶν μας. Δὲν χρειάζεται νὰ περάσουν ἄλλα τετρακόσια χρόνια ἴσως καὶ περισσότερα, γιὰ νὰ ξυπνήσουμε. Ἂν προστρέξουμε στὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, ἡ συνειδητὴ ἐκκλησιαστικὴ ζωή θὰ φέρει τὴν ποθητὴ ταπείνωσι καὶ μέσα σὲ λίγα χρόνια θὰ δοῦμε θεαματικὰ πράγματα. Ὁ πληθυσμός μας θὰ ξανανιώσει, ἄρρηκτοι δεσμοὶ ἑνότητος θὰ μᾶς κάνουν παντοδύναμους. «Ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι Χριστῷ», κλῖμα ἐκπληκτικῆς προόδου θὰ δημιουργηθεῖ. Ἂν δὲν ὑπῆρχαν οἱ συνειδητοὶ χριστιανοὶ ποὺ στὰ χρόνια τῆς δουλείας δὲν ἀλλαξοπίστησαν καὶ στὰ χρόνια μας δὲν παρασύρθηκαν ἀπὸ τοὺς νεογενίτσαρους καὶ δὲν ἔκαναν οἰκογένειες μὲ ἐκτρώσεις, ἀντισυλλήψεις, διαζύγια, ἡ Ἑλλάδα δὲν θὰ ὑπῆρχε. Αὐτὴ ἡ ἀλήθεια πρέπει νὰ τονισθεῖ μὲ κείμενα ποὺ θὰ περιλαμβάνουν τὸ πιστεύω τῶν πρωταγωνιστῶν τοῦ ’21, τὶς διακηρύξεις τῶν συλλογικῶν ὀντοτήτων, τὶς περιγραφὲς τῶν ξένων περιηγητῶν, ποὺ ἔβλεπαν ἔκθαμβοι τοὺς φρικτὰ βασανιζομένους Ἕλληνες νὰ προσεύχονται ὑπὲρ τῶν διωκτῶν τους καὶ νὰ ἔχουν πολλὴ εὐλάβεια στὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας. Νὰ ἀγνοήσουμε τὰ κουλτουριάρικα, διαστρεβλωτικὰ τοῦ νοήματος τοῦ 21 αὐτῶν ποὺ ἀνελίχθηκαν λόγω τῶν ἁμαρτιῶν μας στὶς θέσεις κλειδιὰ καὶ ἐκθεμελιώνουν τὶς ἀξίες τοῦ ἑλληνορθοδόξου πολιτισμοῦ μας. Ἂς φέρουμε ἕνα παράδειγμα. Στὰ χρόνια τῆς δουλείας οἱ Ἕλληνες εἶχαν μεγάλη εὐλάβεια μετὰ τὴν Παναγία μας στοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες, τοὺς θεμελιωτὰς τοῦ Ἑλληνορθοδόξου πολιτισμοῦ μας. Θαῦμα μέγα. Ὁ Ὑψηλάντης κήρυξε πρῶτος τὴν ἐπανάστασι στὸ ναὸ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν μὲ τοὺς ἱερολοχίτες, ποὺ στὴν διακήρυξί τους διαλαλοῦσαν ὅτι ἦσαν ἀποφασισμένοι νὰ πεθάνουν ὡς μάρτυρες διὰ τὸν Ἰησοῦν Χριστόν. Τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν πιὸ κρίσιμη φάσι τοῦ ἀγώνα βρέθηκε ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Τήνου καθ’ ὑπόδειξιν τῆς ἴδιας τῆς Παναγίας στὴν μοναχὴ Πελαγία καὶ ἀναπτερώθηκε τὸ ἠθικὸ τῶν Ἑλλήνων.

Αὐτὰ εἶναι τὰ κατορθώματα τῆς πίστεως ποὺ πάντα νικᾶ. Ἀπὸ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες ὁ Βασίλειος ὁ Μέγας χαρακτήρισε τὴν ἔκτρωσι φόνο ὑπογραμμίζοντας μὲ τὸν φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος αὐτὸ ποὺ τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα εἶδε καὶ ἔφθασε μέχρι ἐκεῖ ποὺ μπορεῖ νὰ φθάσει ὁ ἄνθρωπος, ὁδηγῶντας τον ἐκεῖ ποὺ μέσα ἀπὸ ἐπικὴ πορεία του ζητοῦσε, στὸν Χριστό, ἀφοῦ ὁ Ἱπποκράτης στὸν ὅρκο του ἀπαγορεύει τὴν ἔκτρωσι. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ὅσον ἀφορᾶ τὴν ὁμοφυλοφιλία μᾶς διδάσκει ὅτι ὁ ἄνδρας ποὺ πορνεύεται διαπράττει ἁμάρτημα χειρότερο ἀπὸ τὸν φόνο. Ἀλλὰ σ’ αὐτὴν τὴν χριστιανικὴ ἀποκάλυψι καταφάσκει τὸ Ἑλληνικὸ πνεῦμα, ὅταν κορυφαία ἀρετὴ εἶχε τὴν αἰδῶ, ἀποκαλῶντας τὴν ὁμοφυλοφιλία κιναιδισμό. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς τοποθέτησε τὰ Σόδομα καὶ Γόμορρα ὡς δεῖγμα τιμωρίας γιὰ ἐκείνους ποὺ μελλοντικὰ θὰ μπλέξουν στὰ δίκτυα τοῦ Σοδομισμοῦ. Πέρα ἀπὸ τὴν προσωπικὴ κόλασι ποὺ βιώνουν οἱ Σοδομιστὲς ἔχουμε τρανταχτὸ παράδειγμα τὴν Πομπηΐα, ὅπου κυριολεκτικὰ λατρευόταν ἡ ὁμοφυλοφιλία. Βυθίστηκε ἀκαριαῖα στὴ λάβα, γιὰ νὰ ἀπολυμανθεῖ ὁ τόπος.

Τὸ Ἑλληνικὸ πνεῦμα εἶχε πρώτη ἀξία τὸν Θεό, τὸ πνεῦμα, τὴν ἀρετὴ θεωρῶντας ὅτι ὁποιοδήποτε ἀγαθὸ χωρὶς τὴν ἀρετὴ μετατρέπεται σὲ κακὸ ποὺ καταστρέφει τὸν πολιτισμό. Ἀλλὰ τὸν ἀληθινὸ Θεό, τί εἶναι καὶ τί δὲν εἶναι ἀρετή, ποιὰ τὰ ὅρια της, πῶς ἀποκτᾶται, πῶς διατηρεῖται, ἀποκάλυψε ὁ Χριστὸς ποὺ τὸν δέχθηκε (τὸ Ἑλληνικὸ πνεῦμα) ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καὶ καρδίας, ὅπως ἀποδεικνύει ἡ ἱστορία. Εἶναι ἢ δὲν εἶναι ἐκθεμελιωτικὰ τοῦ Ἑλληνορθοδόξου πολιτισμοῦ μας τὰ λόγια τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ποὺ «ἔβγαλε γλῶσσα» βλάσφημη καὶ ἀντίχριστη ἀπέναντι στὸν Χριστὸ καὶ στὸν πολιτισμό μας, λέγοντας ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι δικαίωμα. Εἶναι ἢ δὲν εἶναι βαθειὰ διαβρωμένη ἡ ἱεραρχία ποὺ δὲν ψελλίζει οὔτε λέξι, γιὰ νὰ τὴν ἀντικρούσει. Τὸ ἀντίχριστο πνεῦμα προελαύνει παντοῦ. Εἶναι ἢ δὲν εἶναι ἀντίχριστη ἀνθρωποκτόνος καὶ ἀντεθνικὴ ἡ συμπεριφορὰ τῶν ΜΜΕ, ποὺ δὲν ἐπιτρέπουν στὴν ἀληθινὴ ἐπιστήμη νὰ κάνει γνωστοὺς στὶς Ἑλληνίδες τοὺς ψυχοσωματικοὺς μεγάλους κινδύνους ποὺ διατρέχουν ἀπὸ τὶς ἐκτρώσεις, διότι δὲν θέλουν (τὰ ΜΜΕ) νὰ ἀνακοπεῖ ἡ διαφθορὰ καὶ ἡ δημογραφικὴ κατάρρευσι. Περισσότερο ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ ζῷα. Φιμώνουν κάθε γνήσια χριστιανικὴ φωνή, γιατί θὰ ἀποδειχθεῖ ἀπὸ  τὰ  πρά­γματα ἀληθινὴ καὶ δὲν θὰ περάσουν οἱ καταστροφικὲς λύσεις, ποὺ προσφέρουν στὶς παρενέργειες, ποὺ προξενεῖ ἡ παραπληροφόρησι. Κι ἂν κάτι γνήσια ὀρθόδοξο βγεῖ στὴν ἐπιφάνεια κάποια ἀόρατα χέρια πατᾶνε κουμπιὰ καὶ ξεπετάγονται ἀπὸ διάφορες πλευρές, διάφοροι ποὺ μιλᾶνε γιὰ σκοταδισμὸ καὶ μεσαίωνα.

Τώρα ἡ ἀθεΐα «βελτίωσε» τὸ προσωπεῖο της. Δὲν εἶναι ξεχωριστὸ κόμμα, ἀλλὰ ὁλόκληρο τὸ σύστημα, ποὺ τὴν βία του τὴν παρουσιάζει ὡς ἀνώτερη. Ἡ ἄλλοτε ζῶσα Ἐκκλησία δὲν ἐμφανίζεται ὡς κάτι ξεχωριστό. Πέρα ἀπὸ κληρικούς, ποὺ ἐκδηλώνονται ἀντορθόδοξα δὲν ξέρεις τὰ φρονήματα τῶν σιωπηλῶν ποὺ ὅμως φέρονται πάλι ἀντορθόδοξα, ἀφοῦ δὲν ξεχωρίζουν τὴν θέσι τους μὲ συγκεκριμένες πρακτικὲς σύμφωνα μὲ τὴν παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἀφροσύνη κατακλύζει τὰ πάντα. Ἡ Ἁγία Γραφὴ λέει ἄφρονα τὸν ἄθεο. Ὁ Ἴδιος ὁ Χριστὸς ἔλεγε ἄφρονες καὶ αὐτοὺς ποὺ διαφωνοῦσαν μαζί Του, ἀφοῦ τὴν συμπεριφορά τους τὴν ὑπαγόρευε ἡ φαυλότητά τους, ποὺ δὲν ἤθελαν νὰ βγεῖ στὸ Φῶς. Ὅποιος δὲν δέχεται τὸν Υἱό, δὲν δέχεται οὔτε τὸν Πατέρα. Εἶναι ἄθεος. Τὸ ζητούμενο εἶναι ἡ ὑπευθυνότητα ἀπὸ τοὺς γονεῖς, τοὺς ἐκπαιδευτικούς, τοὺς ἄρχοντες, τοὺς ποιμένες. Ὑπεύθυνος εἶναι ὅποιος εἶναι ἐλεύθερος. Ἐλεύθερος εἶναι ὅποιος ταυτίζεται μὲ τὴν ἀλήθεια. Ἡ Ἀλήθεια εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ δὲν εἶναι ὁ ὀρθολογισμὸς καὶ οἱ αἱρέσεις. Εἴπαμε ὅτι τὰ παιδιὰ ποὺ γλύτωσαν ἀπὸ τὴν ἔκτρωσι ὁδηγοῦνται στὴν σεξουαλικὴ ἀγωγή, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ εἶναι θάνατος ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἁμαρτία, ποὺ εἶναι θάνατος. Οἱ χαρισματοῦχοι εἶναι δυνάμει ἐχθροὶ καὶ προδόται τῆς πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος, γιατί οἰκειοποιοῦνται τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ, ὑπερηφανεύονται καὶ θέλουν ἀναγνώρισι, στρέφονται μὲ λαχτάρα στὸν κόσμο (ἐπιθυμία τῆς σαρκός, τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἀλαζονεία), ἀλλὰ αὐτὰ τοὺς τὰ παρέχει ὁ Σατανᾶς καὶ ἐπιδέξια χρησιμοποιεῖ τὰ τάλαντά τους νὰ δουλεύουν γι’ αὐτόν. Γεμίσαμε τέτοιους χαρισματούχους σὲ θέσεις κλειδιά. Τὸ βεβαιώνει ἡ Ἁγία Γραφή. Οἱ ἀδύναμοι ποὺ ἡ ταπείνωσις τοὺς κάνει τέκνα Θεοῦ, ἂς ἔχουν ὑπ’ ὄψιν ὅτι τοὺς χρησιμοποιεῖ ὁ Θεός, γιὰ νὰ κατατροπώσει τοὺς δυνατοὺς καὶ ἑπομένως μὲ τὸν Χριστὸ ἡ νίκη τους εἶναι ἐξασφαλισμένη. Τὸ ἴδιο συνέβη στὴν Ρωσία. Ἐπαληθεύονται πάντα τὰ λόγια τῆς Παναγίας: «καθεῖλε δυνάστας καὶ ὕψωσε ταπεινούς».

Τακτικὴ ποὺ ἐφαρμόζουν οἱ ἀλλοτριωμένοι ἄρχοντές μας εἶναι αὐτή: Κόβουν τὴν τροφοδοσία ἀπὸ τὶς ρίζες τοῦ ἐθνικοῦ μας κορμοῦ γνωρίζοντας ὅτι αὐτὸ ποὺ κάνουν ἀντίκειται στὸ Σύνταγμα, τοὺς νόμους, τὶς ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων καὶ γνωρίζοντας ὅτι ἐκ τῶν πραγμάτων θὰ ἀναγκασθοῦν νὰ ὑπαναχωρήσουν. Αὐτὴ τὴν διακοπὴ τὴν κρατᾶνε μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια ὅσο περισσότερο μποροῦν, ὥστε ὅταν θὰ γίνει ἡ ἐπανασύνδεσις, ὁ χυμὸς νὰ συναντήσει ξερὸ σῶμα, ὅπως ἔγινε παλαιότερα μὲ τὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικά, μὲ τὴν κοπὴ τῶν νημάτων τῶν οἰκογενειακῶν παραδόσεων διὰ τῆς ἀποσπάσεως τῶν παιδιῶν ἀπὸ τὶς οἰκογένειες, μὲ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, τελευταῖα μὲ τὴν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας καὶ μὲ ἄλλους τομεῖς, ποὺ μπορεῖ κάποιος εἰδικὸς νὰ ἀνιχνεύσει. Ἀκοῦς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ θλίβεσαι. Τί ἁπλοποιήσεις τί δικαιολογίες, τί ἑλιγμοί, τί τεχνάσματα. Δὲν περιμένεις νὰ τ’ ἀκούσεις καὶ μένεις μὲ ἀνοιχτὸ τὸ στόμα καὶ ὅπως γίνεται μὲ τοὺς πολιτικοὺς δίνεται ἡ ἐντύπωσι ὅτι κατατροπώνει. Ἀποπνέει τὸ ἴδιο πνεῦμα τοῦ προοδευτισμοῦ, ποὺ θέτει σὲ δεύτερη μοῖρα ὅ,τι ἑλληνορθόδοξο. Σύμφωνα μὲ τὴν τακτικὴ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας συνεχίζει τὸν συγκρητιστικὸ βηματισμὸ τοῦ Χριστοδούλου, ποὺ ἔφερε τὸν πάπα καὶ τὸ Π.Σ.Ε. (ποὺ τὸ εἰσήγαγε στοὺς ναοὺς μὲ τὸ σύνθημα τῆς συνεργασίας στὴν ἱεραποστολή). Καὶ ὁ πάπας προσεχῶς ξαναέρχεται σὲ μία νεκρωμένη πνευματικὰ Ἑλλάδα.

Πῶς νὰ ἀντισταθοῦν οἱ ἱεράρχες στὸν ὄλεθρο τῆς γλώσσας, ὅταν μετέτρεψαν τὴν διοίκησι τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ θησαυροφυλάκιο τῶν ἀξιῶν τοῦ ἑλληνορθοδόξου πολισμοῦ σὲ κουτὶ τῆς Πανδώρας. Κατακλύσθηκε ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν Ἀγγλικὴ γλώσσα. Ὀνόματα ἐντύπων (μὲ ξένους χαρακτῆρες) καναλιῶν, ὀνομασίες ἐκδηλώσεων πολιτιστικοῦ καὶ ἄλλου χαρακτήρα. Κυκλοφορεῖς καὶ δὲν καταλαβαίνεις τί πουλᾶνε τὰ καταστήματα λόγω ἀγγλικῶν ὀνομασιῶν, σὲ τί δραστηριοποιοῦνται οἱ ἐπιχειρήσεις. Ἀκοῦς δημοσιογράφους ποὺ ἀνακατεύουν ἀγγλικὲς λέξεις καὶ φράσεις στὰ λεγόμενά τους καὶ πολλὲς φορὲς δὲν καταλαβαίνεις π.χ. ὅταν λένε: «θὰ κάνω φόλοου ἂπ» ἢ «θὰ κάνω κρὰς τέστ» ἢ «πλὰν μπὶ» ἢ «τὸ πὶκ τοῦ κορωνοϊοῦ» καὶ ἄπειρα ἄλλα. Στὶς διαρκεῖς ἀλλαγές, γιὰ νὰ διαλύσει τὴν παιδεία τὸ Ὑπ. Παιδείας ἔχει ὁρισμένες σταθερὲς π.χ. τὸ χτύπημα τῆς γλώσσας, τῆς ὀρθόδοξης πίστεως, τῆς ἱστορίας, τῶν βασικῶν δομῶν τῆς ἑλληνορθόδοξης κοινωνίας μας. Ἡ κ. Διαμαντοπούλου (ὑποτακτικὴ κι αὐτὴ τῆς γνωστῆς λέσχης) ἐπεχείρησε νὰ εἰσαγάγει ὡς ἐπίσημη τὴν Ἀγγλικὴ γλώσσα καὶ ἀπέτυχε. Τώρα ἡ κ. Κεραμέως τὴν εἰσάγει στὰ νηπιαγωγεῖα, ὥστε αὐτὸ ποὺ ἐπιχειρήθηκε στὴν ἀρχὴ νὰ ἔλθει σὰν ὥριμος καρπός. Προορίζεται ὡς γλώσσα τοῦ παγκόσμιου κράτους. Πιὸ παλιὰ τὸ ἐπεχείρησαν αὐτὸ μὲ τὴν ΕΣΠΕΡΑΝΤΟ. Βγαῖναν κάτι «φαντάσματα» ἀπὸ τὶς στοὲς καὶ τὴν δίδασκαν, ἀλλὰ «δὲν ἔτρεξε». Λοιπὸν σύγχυσι πάνω στὴν σύγχυσι, ἀλλαγὴ πάνω στὴν ἀλλαγή, διώξιμο τῶν ἐπιστημόνων καὶ παρ’ ὅλα αὐτὰ ἡ Ἑλλάδα ἄντεξε.

Τώρα ἑτοιμάζονται νὰ δώσουν τὴν χαριστικὴ βολὴ μὲ τὴν σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγησι, ὥστε νὰ μὴ ἔχεις ἀξιώσεις γιὰ κατάκτησι κορυφῶν ἀπὸ παιδιὰ καταρρακωμένα ψυχοσωματικά, ἀλλὰ στὴν καλλίτερη περίπτωση νὰ φθάνουν στὸ ἐπίπεδο τῶν μετριοτήτων. Ὁλόκληρο τὸ πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Ἁγία Γραφή, ἡ Ἱ. Παράδοσι, δηλ. ἡ διδασκαλία τοῦ Πνεύματος τῆς Ἀληθείας εἶναι σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν σεξουαλικὴ ἀγωγή, διότι μολύνεται ἡ καρδιὰ καὶ μόνον οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ βλέπουν πρόσωπο Θεοῦ. Θὰ φυτεύουν αὐτὸν τὸν ρύπο ἀπὸ τὴν νηπιακὴ ἡλικία, γιὰ νὰ μείνει ἀνεξάλειπτος σ’ ὅλη τὴν ἡλικία, μετατρέποντας τὰ Ἑλληνόπουλα σὲ σαρκικοὺς ἀνθρώπους χωρὶς τὴν δυνατότητα νὰ ἐξελιχθοῦν σὲ ἐλεύθερες πνευματικὲς προσωπικότητες, ἐλπίδα γιὰ ἕνα καλλίτερο μέλλον. Ἀλλὰ νὰ φοβηθοῦν οἱ προαγωγοί, γιατί θὰ ἔλθει φοβερὸ κτύπημα. Δὲν συνετίστηκαν ἀπὸ τὴν λαίλαπα τῶν ἐκτρώσεων, ποὺ μᾶς ἔφερε στὰ πρόθυρα τοῦ ἀφανισμοῦ. Δὲν συγκλονίστηκαν ἀπὸ τὸ τσουνάμι, ποὺ κατάπιε μισὸ ἑκατομμύριο ἀνθρώπους στὴν Ἀσία, ὅπου διεστραμμένοι λεφτάδες ἐκμεταλλευόμενοι τὴν φτώχεια τῶν οἰκογενειῶν μόλυναν μὲ τὴν ἐκτόνωσι τῶν διεστραμμένων ἐνστίκτων τους παιδικὲς ψυχὲς καὶ σώματα. Εἶναι καλλίτερα, λέει ὁ Χριστὸς στοὺς διεφθορεῖς ὑποψηφίους δασκάλους τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς, νὰ βάλουν μία μυλόπετρα στὸ λαιμό τους καὶ νὰ καταποντιστοῦν στὸ βάθος τῆς θάλασσας παρὰ νὰ σκανδαλίσουν καὶ ἕνα ἀπὸ τοὺς μικρούς. Μὲ τὸν κατήφορο  ποὺ  πῆραν  τὰ  πρά­γματα δὲν ἀποκλείεται νὰ δοῦμε παρελάσεις παιδοφίλων μὲ πρωτοπόρους τοὺς παπικοὺς ἱερεῖς.

Τὰ πράγματα πηγαίνουν ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο, οἱ ἄνθρωποι μετατρέπονται σὲ σάρκες πρὸς σφαγή. Δὲν ἀποκλείεται ὁ κοσμοκράτορας τοῦ σκότους σ’ αὐτὴν τὴν ξέφρενη ἐξαλλοσύνη νὰ ἐπιβάλει σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο τὴν Γιόγκα, ποὺ ἄλλους ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους μετατρέπει σὲ ζωντανοὺς νεκροὺς καὶ ἄλλους τοὺς μετατρέπει σὲ δαιμονόπληκτους, ὑποτακτικοὺς τοῦ σατανᾶ. Δηλαδὴ ἡ Γιόγκα θέτοντας ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τοῦ ἀνθρώπου τὶς αὐτόματες λειτουργίες τοῦ σώματός του (ἀναπνοή, κυκλοφορία τοῦ αἵματος) τὸν ὑποδουλώνει στὸν ἑαυτό του, τὸν αὐτοεγκλωβίζει σὲ τέτοιο σημεῖο, ποὺ νὰ μὴ μπορεῖ νὰ ἀποεγκλωβισθεῖ καὶ ἐνῷ ἀσφυκτιᾶ δὲν μπορεῖ αὐτὸ νὰ τὸ ἐκφράσει. Ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἄλλη διάστασι τῆς Γιόγκας, ποὺ λειτουργεῖ σ’ αὐτούς, ποὺ γλυτώνουν ἀπὸ τὸν αὐτοεγκλωβισμὸ καὶ ἔρχονται σὲ ἐπικοινωνία μὲ πονηρὰ πνεύματα ἂς πάρουμε τὴν περίπτωσι ἑνὸς ποὺ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς αὐτοϋπνώσεως γίνεται κάποιο λάθος καὶ προσέρχονται πολλὰ δαιμόνια. Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς καταλαμβάνεται ἀπὸ ΑΜΟΚ καὶ σκοτώνει πολλούς. Τέτοια περιστατικὰ ἐκτελεστῶν καταγράφηκαν στὶς ΗΠΑ τὸ 2019, πρὶν τὴν λῆξι του, γύρω στὰ πεντακόσια (500), στὴν χώρα αὐτὴ ἀναγνωρίσθηκε ὁ σατανισμὸς θρησκεία καὶ οἱ ναοὶ τοῦ σατανᾶ πολλαπλασιάζονται.

Ὄχι στὴν σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγησι τῶν παιδιῶν, ὄχι στὶς σεξουαλικὲς καὶ ὁμοφυλοφιλικὲς ἀνατροφές. Ἡ καθαρότητα τῆς καρδιᾶς τῶν παιδιῶν νὰ ἀξιοποιηθεῖ, γιὰ νὰ τὰ συνδέσουμε μὲ τὸν Χριστό. Πρώτη πρωτεραιότητά μας ὁ Χριστός, γιὰ νὰ ἐλπίζουμε σὲ ἕνα λαμπρὸ μέλλον.

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ Πάντοτε

Previous Article

Η Ι.Μ. Χίου ενισχύει το Καστελλόριζο

Next Article

Κεμπέκ Καναδά: 100.000 άνθρωποι στους δρόμους, κατά της μάσκας και των περιοριστικών μέτρων

Διαβάστε ακόμα