Σκέψεις ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ εἰς τὸ νέον ἔτος

Share:

ΜΕ ΤΗ χάρη τοῦ ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας εἰσήλθαμε γιὰ μία ἀκόμη φορά στὸ νέο ἔτος τῆς χρηστότητάς Του. Ἡ ροὴ τοῦ χρόνου εἶναι βεβαίως μία ὑποκειμενικὴ αἴσθηση, ἀφοῦ αὐτὴ ὁρίζεται ἀπὸ τὴ φθορὰ τὴ δική μας καὶ τὶς μεταβολὲς τοῦ ὑλικοῦ κόσμου, κύρια μὲ τὶς κινήσεις τοῦ ἡλίου καὶ τοῦ πλανήτη μας. Μὲ τὴν θεωρία τῆς σχετικότητας εἰσήχθη ἡ ἔννοια τοῦ χωροχρόνου, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ ροὴ τοῦ χρόνου μεταβάλλεται σὲ σχέση μὲ τὴν ταχύτητα, ἡ ὁποία ἀποκαλεῖται «βαρυτικὴ διαστολὴ τοῦ χρόνου», ἀποδεικνύοντας περίτρανα τὸ γραφικό: «χίλια ἔτη ἐν ὀφθαλμοῖς σου (Κύριε) ὡς ἡμέρα ἡ ἐχθὲς» (Ψαλμ. 89,4). Τὰ ποιήματα τοῦ Θεοῦ ὑπόκεινται στὰ μεγέθη τοῦ χωροχρόνου, σὲ ἀντίθεση μὲ Ἐκεῖνον, ὁ Ὁποῖος, ὡς δημιουργός τους, εἶναι ἔξω ἀπὸ τὸ χῶρο καὶ τὸ χρόνο. Ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε μὲ σκοπὸ νὰ ὑπερβεῖ τὴ σχετικότητα τοῦ χρόνου καὶ τοῦ χώρου, νὰ γίνει αἰώνιος, κατὰ χάριν Θεός, ἀλλὰ τὸ γεγονὸς τῆς πτώσεως ἀνέστειλε αὐτὴ τὴ δυνατότητα. Ὅμως ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης ἔγινε ἄνθρωπος, γιὰ νὰ δώσει ξανὰ στὸν ἄνθρωπο τὴ δυνατότητα τῆς ὑπέρβασης τοῦ χωροχρόνου καὶ νὰ γίνει αἰώνιος. Μόνο ποὺ αὐτὴ ἡ δυνατότητα πραγματοποιεῖται ἀποκλειστικὰ ἐν τῷ Χριστῷ καὶ διὰ τῆς Ἐκκλησίας Του. Ἂν λοιπὸν καὶ ἐμεῖς ποθοῦμε τὴν αἰωνιότητα, νὰ ἀποκολληθοῦμε ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ χωροχρόνου καὶ φυσικὰ τὴ δουλεία τῆς ἁμαρτίας, δὲν ἔχουμε παρὰ νὰ παραδοθοῦμε στὸν Λυτρωτή μας Χριστό. Ἡ ἀνατολὴ τοῦ νέου χρόνου ἂς γίνει ἡ ἀφετηρία τῆς πορείας μας γιὰ τὴν αἰωνιότητα! «Ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας» (Ρωμ.13,12)! Καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιά!

Previous Article

«Ὁ σοβιετισμὸς τοῦ κ. Πάιατ καὶ ἡ ἀνυπαρξία τῆς ρωσικῆς πρεσβείας»

Next Article

Εἰς μνημόσυνον ἑνὸς μεγάλου ἀνδρός

Διαβάστε ακόμα