Σκέψεις ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ μας εἰς τὸ νέον ἔτος

Share:

ΑΞΙΩΘΗΚΑΜΕ γιὰ μία ἀκόμη φορά νὰ πατήσουμε τὸ κατῶφλι ἑνὸς νέου χρόνου. Ἡ μέτρηση τοῦ χρόνου εἶναι βεβαίως μία ὑποκειμενικὴ ἀνθρώπινη ἐπινόηση, γιὰ νὰ προσδιορίζεται ἡ φθορὰ τοῦ ὑλικοῦ κόσμου καὶ τὰ ἀνθρώπινα πεπραγμένα . Ὁ χρόνος εἶναι στενὰ συνυφασμένος μὲ τὸ χῶρο καὶ χωρὶς αὐτὸν εἶναι ἀδύνατη ἡ σύλληψή του. Ὡς ἐνδοκοσμικὸ μέγεθος, ὁρίζει τὴν σχετικότητα καὶ τὴ φθαρτότητα. Ἀντικειμενοποιεῖ τὴν κτιστὴ δημιουργία τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶναι ὁ δημιουργός τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου καὶ ὡς ἐκ τούτου βρίσκεται, ἐκτὸς αὐτῆς, ὡς ὁ μόνος ἄναρχος καὶ αἰώνιος, ὁ μόνος ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου. Ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν πτώση του κατέστη ὑποκείμενος τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου, διότι αὐτὴ ἀνέστειλε τὴ δυνατότητά του νὰ μετέχει στὴν αἰωνιότητα καὶ τὸν κατέστησε ὑποκείμενο στὴ φθορὰ καὶ τὸ θάνατο. Μὲ ἄλλα λόγια ὁ χρόνος μὲ τὸ χῶρο ἔγινε ὁ ἐφιάλτης του, τὰ ὁποῖα τὸν σύρουν στὴν ἐκμηδένιση. Ἀλλά, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, μὲ τὴν ἐνανθρώπησή Του, εἰσῆλθε στὸ χῶρο καὶ τὸν χρόνο, καθαγιάζοντάς τους καὶ αἴροντας τὶς τραγικὲς συνέπειες τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου, μεταβάλλοντας αὐτὸν τὸν διπλὸ ἐφιάλτη σὲ εὐλογία καὶ τρόπο σωτηρίας. Ὅσοι πιστεύουμε σ’ Αὐτὸν καὶ εἴμαστε ἑνωμένοι ὀργανικὰ μαζί Του, μποροῦμε νὰ ὑπερβοῦμε τὰ δύο αὐτὰ μεγέθη καὶ ἡ γήινη ζωή μας νὰ καταστεῖ τὸ προοίμιο τῆς αἰωνιότητας. Ἂς ἐκμεταλλευτοῦμε λοιπὸν τὸν χρόνο, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ αὐτοῦ τοῦ χρόνου, κάνοντας τὸν προοίμιο τῆς αἰωνιότητας. Ἂς ἀξιοποιήσουμε κάθε στιγμὴ τῆς παρούσας ζωῆς μας, γιὰ τὴ σωτηρία μας, γιὰ τὸν μεγάλο προορισμό μας, τὴν ἀτέρμονη βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἂς εἶναι ἡ νέα χρονιά, ἔτος σωτηρίας γιὰ ὅλους μας. Καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιά!

Previous Article

Μήπως τα παιδιά παρασύρονται στο σχολείο και γίνονται trans;

Next Article

Ἡ Κυβέρνησις στηρίζει τὴν ταλμουδικὴν βλασφημίαν κατὰ τῆς Θεοτόκου!