Σκέψεις ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ μας εἰς τὸ νέον ἐκκλησιαστικὸν ἔτος

Share:

ΕΙΣΗΛΘΑΜΕ, ἀγαπητοὶ μας ἀναγνῶστες, μὲ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Θεοῦ μας, στὸ νέο ἐκκλησιαστικὸ ἔτος, τὸ ὁποῖο, ὅπως εἶναι γνωστό, διαφοροποιεῖται ἀπὸ τὸ πολιτικὸ ἡμερολόγιο καὶ ἀρχίζει τὴν 1η Σεπτεμβρίου. Ὅπως στὸ πολιτικὸ ἡμερολόγιο, ὅσοι αἰσθανόμαστε συνειδητοποιημένοι γιὰ τὴν μεγάλη σημασία τῆς ροῆς τοῦ χρόνου, ἔτσι καὶ μὲ τὴν εἴσοδο τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἐνιαυτοῦ, πρέπει νὰ κάνουμε τὸν «ἀπολογισμό» μας γιὰ τὸ χρόνο ποὺ πέρασε καὶ τὸν «προϋπολογισμό» μας γιὰ τὸ χρόνο ποὺ ἦρθε. Εἶναι ἀνάγκη νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ἡ ἐπὶ γῆς ζωή μας δὲν εἶναι ἕνα τυχαῖο γεγονός, ἡ ὁποία προῆλθε ἀπὸ τὴν ἕνωση τῶν γονέων μας, ἀλλὰ ἤρθαμε ἀπὸ τὸ μὴ εἶναι εἰς τὸ εἶναι μὲ τὴ θέληση τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸς εἶναι ὁ χορηγὸς τῆς ζωῆς. Αὐτὸς μᾶς ἔφερε στὴ ζωή, σὲ αὐτὸν τὸν πρόσκαιρο κόσμο, γιὰ νὰ προετοιμαστοῦμε γιὰ τὴν ὄντως ζωή, τὴν μέλλουσα, τὴν αἰωνιότητα. Δὲν μᾶς ἔπλασε ἁπλὰ νὰ ἐπιβιώνουμε, ὅπως οἱ ὑπόλοιποι ἔμβιοι ὀργανισμοί, ἀλλὰ νὰ ζοῦ­με, ἀντλώντας τὴ ζωή μας ἀπὸ τὴν ὄντως ζωή, ποὺ εἶναι ὁ Θεός. Μᾶς ἔπλασε νὰ ἀποδεχτοῦμε τὴν μεγάλη πρόσκληση, νὰ γίνουμε παιδιά Του, κοινωνοὶ τῆς δικῆς Του βασιλείας καὶ μακαριότητας. Μᾶς ἔστειλε τὸν Υἱό Του στὸν κόσμο νὰ γίνει ἡ «γέφυρα» ποὺ θὰ μᾶς ἑνώνει μὲ Αὐτόν. Ἵδρυσε τὴν Ἁγία Του Ἐκκλησία, ὡς τὴν θύρα τῆς ἀτέρμονης βασιλείας Του. Ὅλα μᾶς τὰ χάρισε καὶ ἄφησε σὲ μᾶς μόνο μία ὑποχρέωση: νὰ ἀποδεχτοῦ­με τὴν πρόσκλησή Του! Ἂς βάλλουμε πρόγραμμα αὐτὴ τὴ χρονιὰ νὰ ἀλλάξουμε πορεία, νὰ τὴν κάνουμε «ἡμέρα σωτηρίας»! Καλὴ καὶ εὐλογημένη νέα χρονιά!

Previous Article

ΑΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ

Next Article

Tο Δ.Σ. της Π.Ε.Θ. στον Αρχιεπίσκοπο

Διαβάστε ακόμα