«Στά τρία τά παπαγαλάκια»

Share:

Γράφει ὁ κ. Χαράλαμπος Μηνάογλου

Στὰ τρία εἶναι χωρισμένα τὰ συστημικὰ παπαγαλάκια (δημοσιογράφοι, καθηγητάδες καὶ λοιποὶ ἀναλυταράδες). Διεθνολόγοι, τουρκολόγοι, ἰσλαμολόγοι καὶ ἀναλυτὲς γενικῶν καθηκόντων μὲ ὑπηρεσία στὴν νατόδουλη ἐνημέρωση ἔχουν χωριστεῖ μετὰ τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις σὲ τρεῖς ὁμάδες.

Ἡ πρώτη περιλαμβάνει ἐλαφροδεξιούληδες δημοσιογράφους, οἱ ὁποῖοι προσπαθώντας νὰ κερδίσουν κάποιο ἔρεισμα στὸ χαμένο τελείως πλέον κοινό τους λένε, αὐτὸ ποὺ κάθε Ἕλληνας γνωρίζει καὶ ποὺ ὅσοι τὸ λέγαμε μᾶς κατηγοροῦσαν μέχρι καὶ μερικὲς μέρες πρὶν γιὰ πράκτορες τῶν Ρώσων: ὅτι οἱ Γερμανοὶ εἶναι ἐχθροί μας (γιὰ τοὺς Ἀμερικανοὺς δὲν τολμοῦν νὰ τὸ ποῦν, τουλάχιστον ἀκόμη). Ἀλλὰ καὶ μὲ αὐτὴν τὴν σωστὴ διαπίστωση, πάλι προσπαθοῦν νὰ συσκοτίσουν, καθὼς δὲν ἐξηγοῦν τὸ γιατί οἱ ὑποτιθέμενες ἡγεσίες τοῦ τόπου συνεχίζουν νὰ τοὺς ἀκολουθοῦν! Γιατί, ἐὰν τὸ διερωτηθοῦν, θὰ καταλήξουν σὲ αὐτὸ ποὺ λέμε χρόνια, ὅτι Ἀμερικανοὶ καὶ Γερμανοὶ ἔχουν ὑπαλλήλους τους αὐτοὺς ποὺ παίζουν τὰ κανάλια καὶ ἐκλέγονται.

Ἡ δεύτερη ὁμάδα περιλαμβάνει κυρίως τουρκολόγους, ἰσλαμολόγους καὶ διάφορους ….λόγους, ἀερητζῆδες γενικῶν καθηκόντων, οἱ ὁποῖοι καίτοι καθ’ ὕλην ἁρμόδιοι, δὲν διαβάζουν κἄν οὔτε τὶς τουρκικὲς ἐφημερίδες, οἱ ὁποῖες ἀπὸ μῆνες ἔγραφαν γιὰ τὴν συμφωνία Ἐρντογάν-Σάρατζ. Αὐτοὶ λοιπὸν σήμερα προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν ὅτι οἱ κακοὶ Ρῶσοι εἶναι πάλι πίσω ἀπὸ τὴν γερμανικὴ ὑποστήριξη στὸν Ἐρντογάν καὶ ὅτι, ἐν πολλοῖς, ἂν δὲν ἦταν αὐτοὶ οἱ κακοὶ Ρῶσοι, δὲν θὰ παρασύρονταν καὶ οἱ καλοὶ Γερμανοὶ νὰ τὸν στηρίζουν.

Τέλος, στὴν τρίτη ὁμάδα ἀνήκουν κάποιοι φαινομενικὰ πατριῶτες, συστημικοὶ ὅμως καὶ αὐτοί, ἄλλοι στὴν μισθοδοσία ἐπιχειρηματιῶν ἢ τῆς ΕΥΠ καὶ ἄλλοι μὲ δικά τους μικρὰ μέσα καὶ ἐκδοτικοὺς οἴκους, οἱ ὁποῖοι βλέποντας ὅτι δὲν μποροῦν πλέον νὰ ποῦν καμία καλὴ κουβέντα γιὰ Ἀμερικὴ καὶ Γερμανία, τὰ ἀφεντικὰ τους δηλαδή, προσπαθοῦν τουλάχιστον νὰ τὶς παρουσιάσουν ἐξίσου ἐχθρικὲς πρὸς ἐμᾶς μὲ τὴν Ρωσία. Δηλαδὴ ἐχθροί μας καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ οἱ Γερμανοὶ καὶ οἱ Ρῶσοι ὅμως!

Καὶ θὰ μοῦ πεῖτε, μὲ τὴν παραπληροφόρηση ποὺ μᾶς δέρνει, ἔχουν ἄδικο;

Βεβαίως καὶ ἔχουν ἄδικο! Σαφῶς καὶ δὲν ὑπάρχει σύγκριση πόσο χειρότεροι ἐχθροί μας εἶναι οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ οἱ Γερμανοί. Καὶ δὲν μιλῶ ἐδῶ ἱστορικὰ καὶ θεολογικά! Ἀλλὰ τελείως συγχρονικὰ καὶ ἐπικαιρικά! Μᾶς στρέφουν τὴν πλάτη οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ οἱ Γερμανοί, πότε; Ὅταν ἔχουμε κάνει ἀκριβῶς ὅ,τι μᾶς ζητᾶνε τὰ τελευταῖα 12 χρόνια χωρὶς τὴν παραμικρὴ παρέκκλιση! Ὅταν ἔχουμε διακόψει κάθε σχέση μὲ τοὺς Ρώσους, κατόπιν ἐντολῶν τῶν Ἀμερικανῶν κυρίως. Ὅταν ἔχουμε ἀπελάσει διπλωμάτες τους. Ὅταν προσπαθοῦμε νὰ τοὺς διαλύσουμε τὴν Ἐκκλησία μὲ τὸ Οὐκρανικὸ Σχίσμα τοῦ ἀμερικανικοῦ Πατριάρχη καὶ ὅσων, λίγων εὐτυχῶς, τὸν ἀκολουθοῦν. Μὲ ὅλα τὰ παραπάνω λοιπὸν πῶς θὰ ἦταν δυνατὸν οἱ Ρῶσοι νὰ μὴ στραφοῦν στὸν Ἐρντογάν; Τί νὰ κάνουν; Νὰ προσμένουν πότε ἐμεῖς θὰ ξυπνήσουμε νὰ δοῦμε τὸ πραγματικό μας συμφέρον; Τώρα δυστυχῶς τοὺς χάσαμε τοὺς Ρώσους. Καὶ μείναμε μὲ τοὺς ὁρκισμένους ἐχθρούς μας, τοὺς νατοϊκούς, ποὺ τὴν κατάλληλη στιγμὴ θὰ μᾶς πετάξουν στὰ σκυλιὰ ἐλπίζοντας ὅτι θὰ μᾶς φᾶνε.

Previous Article

Ἡ αὐτοανακήρυξις εἰς Προκαθήμενον τῆς 5ης ἠπείρου!

Next Article

Ζητούμε Ελευθέρα και Ζώσα Εκκλησία

Διαβάστε ακόμα