Συγκρητιστικὴ ὁμιλία τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου

Share:

Εὑρισκόμενος ὁ Πατριάρχης Κων/λεως εἰς τὸ Ριὰντ διὰ πανθρησκειακὴν συνάντησιν ἐξεφώνησεν ὁμιλίαν, εἰς τὴν ὁποίαν εἶναι ἐμφανὲς ὅτι ὅλαι αἱ θρησκεῖαι περιέχουν ἀλήθειαν! Χαρακτηριστικὴ καὶ ἡ ἀγνωστικιστικὴ ἐπίκλησις εὐλογίας ἐκ τῶν «Ἄνω»! Εἶναι αὐτὸς Ὀρθόδοξος Πατριάρχης ἢ ἐκπρόσωπος τῆς χοάνης τῶν δαιμονικῶν θρησκειῶν; Παραθέτομεν μικρὸν ἀπόσπασμα ὡς ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα «Φῶς Φαναρίου» τῆς 11ης Μαΐου 2022:

«Εἶναι μεγάλη χαρὰ καὶ μοναδικὸ προνόμιο νὰ ἀπευθυνθῶ σὲ αὐτὴν τὴ διακεκριμένη συγκέντρωση ἐδῶ στὸ Φόρουμ γιὰ τὴν Προώθηση τῶν Κοινῶν Ἀξιῶν μεταξὺ τῶν Ὀπαδῶν τῶν Θρησκειῶν στὸ Ριὰντ τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας μετὰ ἀπὸ εὐγενικὴ πρόσκληση τοῦ Σεΐχη Μουχάμαντ Ἂλ-Ἴσα, Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ Μουσουλμανικοῦ Παγκόσμιου Συνδέσμου…

Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς προσπάθειες χρειαζόμαστε τὴν πνευματικὴ δύναμη καὶ τὴ συμβολὴ τῶν θρησκειῶν. Οἱ παραδόσεις τους εἶναι μία ἀνεξάντλητη πηγὴ κρίσιμων ἀληθειῶν γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο, γιὰ τὴ σχέση μας μὲ τὸν Θεό, τὸν ἑαυτό μας, τοὺς ἄλλους καὶ τὴ δημιουργία, γιὰ τὴν ἐλευθερία μας, γιὰ τὸ νόημα τῆς ζωῆς καὶ τὸν τελικὸ προορισμὸ ὅλων. Ἡ ἀληθινὴ πίστη δὲν μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὴν εὐθύνη μας ἀπέναντι στὸν κόσμο. Ἀντίθετα, μᾶς ἐνισχύει νὰ δίνουμε μαρτυρία γιὰ τὴν ἐλπίδα μας.

Μὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα, ἐκφράζουμε τὴν ὁλόψυχη εὐγνωμοσύνη μας γιὰ αὐτὴν τὴν πρόσ­κληση καὶ αὐτὴ τὴ συνάντηση καὶ εὐχόμαστε σὲ ὅλους σας ὑγεία καὶ κάθε εὐλογία ἀπὸ τὰ Ἄνω».

Previous Article

Ἐπ. Διδάκτωρ Μητροπολίτης ἄνευ πτυχίου θεολογίας!

Next Article

Περὶ τῆς ἀποφάσεως τοῦ Φαναρίου διὰ τὰς οὐκρανικὰς κοινότητας τῆς Αὐστραλίας