Συγχαρητήρια εἰς τὸν Σεβ. Σουηδίας

Share:

Ὁ διάλογος ποὺ ἤνοιξεν ὁ «Ο.Τ.» σχετικῶς μὲ τὰς εἰκόνας τοῦ Καθεδρικοῦ εἰς Στοκχόλμην εἶχεν ἀποτέλεσμα, καθὼς ἐτοποθετήθησαν τοιχογραφίαι. Ὡστόσον, εἶναι ἀπαραίτητοι καὶ αἱ φορηταὶ εἰκόνες, ὥστε νὰ τὰς ἀσπάζωνται οἱ πιστοί, ὡς ὀρθῶς εἶχεν ἐπισημάνει καὶ ὁ κ. Χρ. Τιμούδας. Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ὁμιλίαν τοῦ Σεβ. Κλεόπα τῆς 10ης Ὀκτωβρίου 2021:

«Τὴν ἑβδομάδα ποὺ μᾶς πέρασε (ἀπὸ τὶς 4 ἕως τὶς 8 Ὀκτωβρίου 2021), τοποθετήθηκαν στὸν Καθεδρικό μας Ναό, ἑκατέρωθεν τῆς παλαιᾶς Ἁγίας Τραπέζης, στὴν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ, οἱ Ἀρχάγγελοι Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ ἕξι εἰκονογραφίες, μὲ παραστάσεις Ἱεραρχῶν… Ἐπίσης, στὸν ἄμβωνα προστέθηκε ἡ εἰκόνα τοῦ Δεσπότη Χριστοῦ ποὺ ἔλειπε.

Στὴν πλάτη τῆς βιβλιοθήκης τοῦ ἱστορικοῦ ἀρχείου τοποθετήθηκε ἡ παράσταση ποὺ ἀπεικονίζει τὸν Ἐμμανουὴλ σὲ νεανικὴ ἡλικία… ἐνῷ στὴν πλάτη τῆς βιβλιοθήκης ἀπεικονίζεται ὁ Ἀναπεσών… Ἡ ἐπιλογὴ τῶν ἐν λόγῳ παραστάσεων μὲ τὶς συγκεκριμένες ἀπεικονίσεις τοῦ Χριστοῦ σὲ νεαρὰ ἡλικία, κατὰ τὴν ἀνθρώπινη ὑπόστασή Του (sic!), ἔγινε γιὰ τὸν λόγο ὅτι στὸ χῶρο αὐτὸ θὰ φιλοξενοῦνται οἱ μαθητὲς τοῦ Κατηχητικοῦ μας Σχολείου καὶ ἡ νεολαία μας.».

Previous Article

Η Εκκλησία της Πολωνίας εξέφρασε την υποστήριξη της προς τον Μ. Ονούφριο

Next Article

Ὁ Σεβ. Ἀρκαλοχωρίου «ἀπεθρόνισε» τὴν Ἁγ. Παρασκευήν