Συγχαρητήρια Πατριάρχου εἰς κ. Biden; Ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ εἶναι πολιτικὸν ἐργαλεῖον;

Share:

Γράφει ὁ κ. Διομήδης Χ. Σταμάτης, Ph.D.,

Καθηγητὴς Πανεπιστημίου; Παγκόσμιος Σύμβουλος Ποιότητος

Δύο πολὺ σπουδαῖα θέματα ποὺ ἔχουν κυριεύσει καὶ διαιρέσει τὴν σημερινὴ ἀνθρωπότητα. Τὸ πρῶτο εἶναι τὸ θέμα τοῦ κλίματος καὶ τὸ δεύτερο εἶναι τοῦ Κορωνοϊοῦ. Καὶ στὰ δύο αὐτὰ θέματα σπέρνουν καὶ χρησιμοποιοῦν φόβο στὸν λαό, γιὰ νὰ ἔλθουν κοντὰ σὲ μία ἰσοπέδωση καὶ νὰ διευκολύνουν τὶς μεγάλες δυνάμεις καὶ «μερικοὺς» πλουτοκράτες. Ἡ διαίρεση εἶναι ἀποτέλεσμα – μᾶς λένε –τῆς ἐπιστήμης.

Τὸ σπουδαῖο ὅμως εἶναι ὅτι ἡ ἐπιστήμη τῆς κλιματολογίας ἀλλὰ καὶ τῆς ἐπιδημιολογίας δὲν συμφωνοῦν στὰ ἀποτελέσματα ποὺ μᾶς λένε. Ὁ χρόνος καὶ τὸ μέρος τῆς ἐφημερίδας δὲν εἶναι ἀρκετὸς νὰ ἀναπτύξω τὰ θέματα. Ἐν περιλήψει ὅμως θὰ σᾶς ἀναφέρω ὅτι σὲ μεγάλες μελέτες, ποὺ ἔχουν γίνει σὲ φημισμένα παγκόσμια πανεπιστήμια μὲ σοβαροὺς ἐπιστήμονες ἀναφέρουν συμπεράσματα, ποὺ δὲν ἀρέσουν στοὺς πολιτικοὺς ἀρχηγούς. Π.χ. στὸ Παν­επιστήμιο τῆς Anglia βρῆκαν ὅτι γιὰ 30 χρόνια χρησιμοποιοῦσαν λανθασμένα δεδομένα γιὰ τὴν θερμοκρασία τοῦ κλίματος. Τὰ δεδομένα τῶν θερμοκρασιῶν εἶναι περίπου 190 χρόνια (τὰ περισσότερα εἶναι βασισμένα σὲ θερμοκρασίες τῶν ΗΠΑ). Ἀπὸ αὐτὰ – μερικοὶ μὲ ἐνδιαφέρον – βγάζουν τὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ γῆ θὰ καταστραφεῖ μέσα σὲ 12 μὲ 30 χρόνια. Ἡ μέθοδο ποὺ χρησιμοποιοῦν εἶναι βασισμένη σὲ μαθηματικὰ μοντέλα, ἐνῷ τὰ δεδομένα εἶναι πάντοτε τὸ ἴδια, καὶ γιὰ αὐτὸ τὸν λόγο συμφωνοῦν. Αὐτὸ ποὺ διαφέρει εἶναι οἱ ὑποθέσεις (assumptions), οἱ ὁποῖες εἶναι βασισμένες σὲ προσωπικὲς ἰδέες καὶ ὄχι σὲ σοβαρὰ παγκόσμια δεδομένα.

Ὑπάρχουν ὅμως καὶ σημαντικὲς μελέτες, ποὺ δείχνουν ὅτι ἡ θερμοκρασία τοῦ κλίματος δὲν εἶναι τόσο ἐπικίνδυνη, ὅπως ἀναφέρεται στὰ ΜΜΕ. Π.χ. Οἱ συγγραφεῖς Jorgen Randers and Ulrich Goluke γράφουν στὸ ἄρθρο τους: An earth system model shows self-sustained melting of permafrost even if all man-made GHG emissions stop in 2020 (ἐκδόθηκε στὶς 12 Νοεμβρίου, 2020: nature.com) δηλαδὴ ἔβγαλαν τὸ συμπέρασμα ὅτι ἂν τὸ CO2 φθάσει τό 0%, στὰ ἑπόμενα 400 χρόνια ἡ θερμοκρασία θὰ ἀνεβεῖ 1-2 βαθμοὺς Κελσίου. Δηλαδή, ἡ καταστροφὴ τῆς γῆς μὲ τὰ δεδομένα ποὺ ἔχουμε, δὲν θὰ γίνη.

Ὁ Τάκερ Κάρλάσον (Tucker Carlson, δημοσιογράφος γιὰ τὸ FOX κανάλι) ἀνακοίνωσε τὴν ὁμιλία τοῦ προέδρου τοῦ Καναδᾶ (J. Trudeau, στὶς 16 Νοεμβρίου, 2020), τὴν ὁποία ἔδωσε στὸ ΟΕΕ στὶς 15 Νοεμβρίου, 2020. Μπορεῖτε νὰ τὸν ἀκούσετε (τὸν k. J. Trudeau) τί λέει στὸ YouTube καὶ στὴν ἱστοσελίδα: foxnews.com. Τὸ μήνυμα τοῦ Trudeau ἦταν: Ὁ Κορωνοΐος εἶναι μία μεγάλη εὐκαιρία νὰ ἀλλάξουμε τὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ κατάσταση παγκοσμίως καὶ νὰ ἔλθουμε σὲ μία ἐξίσωση ὅλων. Φοβερὰ λόγια! Τελικὰ ἕνας ἀρχηγὸς κράτους – ὁ πρόεδρος τοῦ Καναδᾶ – νὰ λέει τὴν ἀλήθεια γιὰ μία ἐξίσωση, ποὺ θὰ εἶναι παγκόσμια καὶ θὰ χρησιμοποιήσουν τὸν ἰό, γιὰ νὰ ἔχουν ἐπιτυχία! Ὁ σκοπὸς τῆς παγκοσμιότητος εἶναι: Μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἀρχηγοὺς – οἱ elites – θὰ κάνουν τὸ πᾶν, γιὰ νὰ μᾶς κλειδώσουν στὰ σπίτια μας, νὰ μᾶς γεμίσουν φόβο, ὥστε νὰ πετύχουν μία ἀπόλυτη ἐξουσία γιὰ ὅλους μας, ἀκόμη καὶ στὰ προσωπικὰ μυστικά μας. Πρέπει νὰ σημειώσουμε ὅτι αὐτοὶ οἱ αὐτο-ἐκλεγμένοι ἀρχηγοὶ εἶναι μέσα στὰ πλαίσια τοῦ κράτους καὶ δυστυχῶς μέσα στὴν Ὀρθοδοξία.

Τόσος εἶναι ὁ τρόμος τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν πρὸς τὴν Ἐκκλησία καὶ ὁ φανατισμός τους γιὰ ἀπόλυτη ἐξουσία σὲ ὅλα – ἀκόμη καὶ στὴ πίστι – ποὺ ὁ κόσμος ἔχει ὄντως ἐπαναστατήσει ἐνάντιον των. Π.χ. Ρωμαιοκαθολικοὶ ἐπίσκοποι προσέφυγαν στὰ δικαστήρια, γιὰ νὰ βροῦν μία ἀνακούφιση. Τελικὰ τὸ ἀνώτατο δικαστήριο (Supreme Court of the United States), στὶς 25 Νοεμβρίου, 2020 ἀποφάσισε ὅτι: «ἀκόμα καὶ σὲ μία πανδημία, τὸ Σύνταγμα δὲν μπορεῖ νὰ τεθεῖ στὴν ἄκρη καὶ νὰ λησμονηθεῖ». Ὅλο τὸ κείμενο τῆς ἀποφάσεως μπορεῖτε νὰ τὸ διαβάσετε στὸ: supremecourt.gov.

Στὶς 29 Νοεμβρίου 2020, τὸ Γαλλικὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας (Conseil d’ Etat) θεώρησε ὡς ἀντισυνταγματικὸ περιορισμὸ τοῦ δικαιώματος τῆς θ. Λατρείας τὸ ὅριο τῶν 30 πιστῶν γιὰ τὴ συμμετοχή τους στὴ θ. Λατρεία καὶ διέταξε τὴ Γαλλικὴ Κυβέρνηση νὰ ἀναθεωρήσει τὸ σχετικὸ διάταγμα. Γιὰ περισσότερες πληροφορίες διαβάστε: Le Monde, 29.11.20.

Εἶναι πολὺ σημαντικὸ ὅτι ἡ Σύνοδος τῶν [Ρωμαιοκαθολικῶν] Ἐπισκόπων τῆς Γαλλίας (CEF) ζήτησε ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση «νὰ ἀναθεωρηθεῖ τὸ μὴ ρεαλιστικὸ καὶ ἀνεφάρμοστο μέτρο τῶν τριάντα πιστῶν, τὸ ὁποῖο εἶναι ἐντελῶς ἀσεβὲς γιὰ τὴν πραγματικότητα τῆς θρησκευτικῆς πρακτικῆς τῶν Καθολικῶν» καὶ τὸ πέτυχαν. Γιὰ περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τὶς λεπτομέρειες ἀπὸ τὸν Le Figaro, (25/11/2020).

Καὶ ἀναρωτιόμαστε! Οἱ Ὀρθόδοξοι ταγοί μας τί κάνουν;

Στὶς 30 Νοεμβρίου, 2020, ὁ Νίκος Γουὲλs (Νick P. Walsh), δημοσιογράφος ἀπὸ τὸ CNN ἀνακάλυψε The Wahun Files: Leaked documents reveal China’s mishandling of the early stages of Covid-19 (= Οἱ φάκελοι τῆς Γουχάν: Διαρρεύσαντα ἔγγραφα ἀποκαλύπτουν κακοδιαχείριση τῶν πρώϊμων σταδίων τοῦ Covid-19). Εἶναι πολὺ λυπηρὸ νὰ διαβάζουμε ὅτι ἡ κυβέρνηση τῆς Κίνας κράτησε μυστικὰ τὶς πληροφορίες ποὺ εἶχε – ἴσως ἀπὸ τὸ Νοέμβριο 2019 – καὶ δὲν ἀνακοίνωσε τὶς σωστὲς στατιστικὲς μελέτες ἀπὸ Κινέζους γιατροὺς στὸν ὑπόλοιπο κόσμο, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας (ΠΟΥ). Τὰ μυστικὰ τῆς Κίνας καὶ οἱ λανθασμένοι ἀριθμοί, ἴσως εἶναι ἡ ἀφορμή, ποὺ μέχρι στιγμῆς ἔχουν πεθάνει πάνω ἀπὸ 1.5 ἑκατομμύριο ἄνθρωποι στὸν κόσμο. Τὸ ἄρθρο μπορεῖτε νὰ τὸ βρεῖτε στὴν ἱστοσελίδα: cnn.com.

Ὁ καθηγητὴς κλιματολογίας κ. Μ. Σηελλνβέργερ (M. Shellenberger) στὸ βιβλίο του Apocalypse Never: Why Environmental Alarmism Hurts Us All (2020) (=Καμία Ἀποκάλυψη: Γιατὶ ὁ συναγερμὸς γιὰ τὸ περιβάλλον μᾶς βλάπτει ὅλους). Στὸ βιβλίο τοῦτο ὁ συγγραφέας ἀποκαλύπτει τὰ πολλὰ ψέματα καὶ τὴν προπαγάνδα «πολλῶν» μὲ γεωπολιτικὰ συμφέροντα. Εἶναι βασισμένο στὶς δικές του μελέτες ἀλλὰ καὶ σὲ παγκόσμιες μελέτες γιὰ τὸ κλιματικὸ θέμα τῆς γῆς.

Ὁ καθηγητὴς Βότζoρν Λόμβοργγ (Bjorn Lomborg) στὸ βιβλίο του: False Alarm: How Climate Change Panic Costs Us Trillions, Hurts the Poor, and Fails to Fix the Planet (2020) (=Ψεύτικος συναγερμός: Πῶς ὁ πανικὸς τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς μᾶς στοιχίζει τρισεκατομμύρια, βλάπτει τοὺς φτωχοὺς καὶ ἀποτυγχάνει νὰ διορθώσει τὸν πλανήτη) προσφέρει μία ἀνάλυση γιὰ τὴν καταστροφὴ καὶ τὸν πανικό, ποὺ τὸ θέμα καὶ ἡ ἐνέργεια μερικῶν – δῆθεν ἐπιστημόνων- φέρνουν τὰ ψέματα γιὰ τὴν κλιματολογία τῆς γῆς.

Εἶναι παρὰ πολλοὶ γνήσιοι παγκόσμιοι ἐπιστήμονες, ποὺ δὲν παραδέχονται τὸ ψέμα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ κλίματος καὶ τῆς καταστροφῆς τῆς γῆς. Ἂν καὶ ὁ χῶρος τῆς ἐφημερίδας δὲν μοῦ τὸ ἐπιτρέπει νὰ πῶ πολλὰ γιὰ τὸ θέμα, αὐτὸ ποὺ θέλω νὰ ἀνακοινώσω εἶναι ὅτι μέχρι σήμερα δὲν ἔχουμε ἀρκετὰ δεδομένα, γιὰ νὰ ἀποδείξουμε τὴν καταστροφή μας. Ἐπίσης θέλω νὰ σᾶς ἀνακοινώσω ὅτι πολλοὶ ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς καὶ θρησκευτικοὺς ἡγέτες μας δὲν ξέρουν τί λένε, ὅταν μιλοῦν γιὰ τὸ κλῖμα τῆς γῆς. Μιλοῦν μόνο, γιὰ νὰ ἀκουστοῦν ὅτι εἶναι «πολιτικὰ σωστοί».

Ἐδῶ πρέπει νὰ ἀναφέρουμε καὶ ἐπιστήμονες ποὺ γράφουν ἄρθρα σὲ φημισμένα περιοδικά, ἀλλὰ εἶναι ψέματα. Ἕνας ἀπὸ τοὺς πολλοὺς ποὺ ξεσκεπάζει τὰ ψέματα καὶ τὴν προπαγάνδα εἶναι ὁ Μετεωρολόγος καθηγητὴς τοῦ πανεπιστημίου Penn State University, Michael Mann, ὁ ὁποῖος εἶναι πολὺ σκεπτικὸς γιὰ τὶς μελέτες ποὺ γίνονται μὲ τοὺς μοντέρνους ὑπολογιστές. Σχετικὰ γράφει: Τὸ κλιματικὸ μοντέλο ποὺ χρησιμοποιεῖται εἶναι πολὺ ἀδύνατο. Δὲν περιλαμβάνει σημαντικὰ χαρακτηριστικά, ὅπως μεγάλα ἀτμοσφαιρικὰ πρότυπα (large-scale atmospheric circulation patterns), π.χ. ἡ κυκλοφορία στοὺς ὠκεανούς.

Οἱ πηγὲς γιὰ τὴν προπαγάνδα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ κλίματος γιὰ τὶς δύο παρατάξεις εἶναι παρὰ πολλές. Οἱ παρατάξεις βέβαια εἶναι ἄκρα ἀντίθετες. Ἡ πρώτη εἶναι ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι τὸ πρόβλημα καὶ πρέπει νὰ περιορίσουμε τὸ CO2. Ἡ δεύτερη εἶναι ὅτι δὲν ξέρουμε ἀρκετά, γιὰ νὰ βγάλουμε σωστὸ συμπέρασμα. Ἄρα, τὰ συμπεράσματα μέχρι σήμερα εἶναι ἀτελῆ, διότι κανεὶς δὲν ξέρει νὰ προφητεύσει τὸ μέλλον. Αὐτὸ ὅμως δὲν σταματάει πολλοὺς νὰ χρησιμοποιοῦν λανθασμένα συμπεράσματα γιὰ τὰ συμφέροντά τους.

 

 

Previous Article

Εἰς τὸ ἱστορικὸν καὶ ἔνδοξον Αἰγαῖον ὑπάρχει μία μόνον «Γαλάζια Πατρίδα»: ἡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Next Article

«Ὤ ποία ὥρα τότε καὶ ἡμέρα φοβερά, ὅταν καθίση ὁ Κριτὴς ἐπὶ θρόνου φοβεροῦ!»

Διαβάστε ακόμα