Συνάντησις Προκαθημένων: Ελιγμοί, τακτική και κρύφιοι στόχοι…

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Οι δύο Προκαθήμενοι κάνουν κυκλωτικάς κινήσεις προς την Κυβέρνησιν. Εις το πλαίσιον αυτό ο Πατριάρχης επεσκέφθη τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργόν, δια να δείξη ότι στηρίζει τας επιλογάς της Πολιτείας εις το Σκοπιανόν αντιθέτως με τον Αρχιεπίσκοπον που έχει αντιρρήσεις. Παραλλήλως ο Πατριάρχης επιχειρεί με αυτόν τον τρόπον να λάβη την συγκατάθεσιν της Ελλάδος, δια να καταστήση τον Σεβ. Γαλλίας εις την Αμερικήν. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος προκαταλαμβάνων την τακτικήν του Πατριάρχου απέφυγε κατ’ αρχάς να εμφανισθή εις τας εκδηλώσεις δια την αγιοκατάταξιν του Οσ. Ιακώβου (Τσαλίκη), καθώς θα προΐστατο ο Πατριάρχης δίδων την εντύπωσιν εις τα ΜΜΕ ότι ο Αρχιεπίσκοπος είναι υφιστάμενος. Παραλλήλως προέβη εις την δήλωσιν ότι η Εκκλησία δεν οργανώνει συλλαλητήρια και ότι είναι εις την ευθύνην της Βουλής τα εθνικά θέματα, προκειμένου να εμφανισθή διαλλακτικός προς την Κυβέρνησιν, ώστε να μη αφήση εντελώς ελεύθερον το πεδίον εις τον Πατριάρχην.
Η πονηρία
των ανακοινωθέντων
Η τακτική του Αρχιεπισκόπου να μη προσέλθη εις την Ι. Μ. Οσίου Δαβίδ είχεν ως επιπλέον πλεονέκτημα ότι υπεχρέωσε τον Πατριάρχην να μεταβή εις την Ι. Αρχιεπισκοπήν, δια να συναντηθή με τον κ. Ιερώνυμον εφ’ όσον δεν θα ήτο δυνατόν να τον αποφύγη. Ο Αρχιεπίσκοπος εφρόντισε να υποδεχθή τον Πατριάρχην ως ίσος προς ίσον δια τούτο και παρέθεσε δύο πολυθρόνας αντικριστά. Με αυτόν τον τρόπον υπενθύμιζεν εις τον Πατριάρχην ότι δεν τον δέχεται με τον υποτιμητικόν τρόπον που τον εδέχθη ο Πάπας καθήμενος εις το γραφείον του.
Ιδιαίτερον ενδιαφέρον όμως έχουν τα ανακοινωθέντα. Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου δια την συνάντησιν των δύο Προκαθημένων αναφέρει:
«Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφθηκε, στις 10 το πρωί, τον Μακ. Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. κ. Ιερώνυμο, στο Μέγαρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, συνοδευόμενος από τους Μητροπολίτες Περγάμου Ιωάννη και Σηλυβρίας Μάξιμο, τον Μ. Αρχιδιάκονό του Θεόδωρο και τον Καθ. Κωνσταντίνο Δεληκωνσταντή, Διευθυντή του Α Πατριαρχικοῦ Γραφείου. Στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαν με τον Μακ. Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, διάρκειας μιας ώρας, συζήτησαν διορθόδοξα και άλλα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος».
Η ανακοίνωσις είναι λιτή αντιθέτως προς τας εκτενείς εν συνεχεία αναφοράς εις την «θερμή υποδοχή» από τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργόν. Μία ουσιώδης λεπτομέρεια είναι ότι αποσιωπά το «πάσης Ελλάδος» από τον τίτλον του Αρχιεπισκόπου. Το σπουδαιότερον είναι ότι δεν αναφέρει τι συνεζήτησαν. Δια την συνάντησιν με τον κ. Παυλόπουλον που διήρκησε ολιγώτερον αναφέρουν πολλά, ενώ τίποτε δια την συνομιλίαν με τον Μακαριώτατον. Πρόκειται δια τα γνωστά απαράδεκτα ανακοινωθέντα του Φαναρίου, εις τα οποία κρύπτουν από την Εκκλησίαν τι συζητούν εις τας Συνόδους των, ως να μη έχουν συνείδησιν ότι η Εκκλησία είναι Σώμα Χριστού, αλλά ότι διοικούν επιχείρησιν η κόμμα και έχουν μυστικά…
Αντιθέτως η Ι. Αρχιεπισκοπή επιθυμούσα να εκθέση την κατάστασιν ενώπιον του λαού έδωσεν εις την δημοσιότητα τα ζητήματα που απησχόλησαν την συνάντησιν:
«Κατά την συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στην σχισματική Εκκλησία των Σκοπίων, το αίτημα της Εκκλησίας της Ουκρανίας για αυτοκεφαλία, καθώς επίσης, και η υπόθεση Προμπονά, ενώ αναφέρθηκαν και στους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που κρατούνται στην Αδριανούπολη».
Ποίον πρόβλημα θα είχε το Πατριαρχείον αν ανεκοίνωνε τα θέματα συζητήσεως; Προφανώς όμως ο Πατριάρχης δεν έλαβεν από τον Αρχιεπίσκοπον αυτά που επεδίωκε, δια τούτο μεταξύ άλλων το ανακοινωθέν του Φαναρίου ήτο βραχύ.
Η σκόπιμος αλλαγή
συνοδείας
Εξέπεμψεν όμως ένα ακόμα μήνυμα η συνοδεία των Προκαθημένων. Ο Αρχιεπίσκοπος επλαισιώθη από τους βοηθούς Επισκόπους του Μεθώνης και Θεσπιών και άλλους αμέσους συν­εργάτας. Ο Πατριάρχης συνωδεύετο από τον Σεβ. Περγάμου, ο οποίος είχεν επισκεφθή τον κ. Ιερώνυμον την 14ην Μαΐου, ώστε να υπάρχη μάρτυς δια τα όσα συν­εζητήθησαν τότε, όπως και τον Σεβ. Σηλυβρίας, ακόλουθον του Σεβ. Περγάμου. Απουσίαζεν ο Σεβ. Γαλλίας, ο οποίος είχε συνοδεύσει τον Πατριάρχην εις την προηγουμένην επίσκεψίν του, ώστε να μη δοθή στόχος εις τας συναντήσεις που θα ηκολούθουν, π.χ. με τον κ. Πάϊατ.
Όταν όμως ο Πατριάρχης μετά την μεσημβρίαν επεσκέφθη τον Πρόεδρον και τον Πρωθυπουργόν, εκεί ο Σεβ. Σηλυβρίας αντικατεστάθη από τον Σεβ. Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλόχιον, με τον οποίον ως γνωστόν ο Προκαθήμενος της Ελλάδος έχει έλθει εις ρήξιν. Η κίνησις αυτή του Πατριάρχου απεσκόπει εις το να δείξη ότι το Γραφείον Εκπροσωπήσεως του Φαναρίου εις Αθήνας δύναται να παρακάμπτη την Ι. Αρχιεπισκοπήν, όπως επιθυμεί να την παρακάμπτη και εις τα υπόλοιπα ζητήματα του «Προμπονά», της χρηματοδοτήσεώς του, των διμερών σχέσεων με την Πολιτείαν κ.α.
Το επόμενον διάστημα το Φανάρι θα αιφνιδιάση με τας αποφάσεις του την Ορθοδοξίαν. Θα είναι ετοίμη η Εκκλησία της Ελλάδος;

Previous Article

Μακαριώτατε, ηγηθείτε του λαού

Next Article

Υποτιμητική η υποδοχή, που επεφύλαξεν ο Πάπας, εις τον Πατριάρχην