Συνεχεῖς ἐπιθέσεις εἰς τὸν «Ο.Τ.»

Share:

Δίκην συνηγόρου ἢ γραφείου τύπου τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θαυμακοῦ ὁ κ. Π. Ἀνδριόπουλος ἐδημοσίευσεν ἄρθρον μὲ τίτλον «Ὁ Θεοφ. Θαυμακοῦ ἐλεγχόμενος ἀδίκως ὑπὸ τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου» τῆς 28ης Δεκεμβρίου 2020 εἰς τὸ «Φῶς Φαναρίου», ἀπαντῶν εἰς τὸν ἀρθρογράφον κ. Περικλῆν Νταλιάνην. Μεταξὺ ἄλλων γράφει «Ὁ ἐν λόγω κατηγορεῖ τὸν Ἐπίσκοπο Θαυμακοῦ ὅτι μὲ ὅσα λέει «δὲν γνωρίζει τὴν πραγματικότητα καὶ ζεῖ στὸν κόσμο του» (sic). Ἐνῶ ὁ κ. Περικλῆς γνωρίζει πολὺ καλὰ ὅτι οἱ περισσότεροι κοινωνοῦν ἀναξίως! Ὁπότε γιατί νὰ εἶναι ἀνοιχτοὶ ὅλοι οἱ ναοί, ἀγαπητέ; Γιὰ νὰ συντελεῖται τὸ ἀνοσιούργημα τῆς Θείας Μετάληψης ὑπὸ ἀναξίων;… Καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἀκούσουν τὸν Πρωτομάρτυρα Στέφανο, ποὺ γιορτάσαμε χθές: «Σολομῶν δὲ ὠκοδόμησεν αὐτῷ οἶκον. ἀλλ’ οὐχ ὁ ὕψιστος ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ…».

Πολλάκις ἐπικρίνει ὁ κ. Ἀν­δριόπουλος τὸν «Ο.Τ.», ἀλλὰ ἄνευ ἐπιχειρημάτων, ὡς φαίνεται καὶ ἐκ τῆς παρούσης δημοσιεύσεώς του, ὅπου εἶναι πρόδηλον ὅτι αἰτία συγγραφῆς τοῦ ἄρθρου ἦτο τὸ νὰ ὑπερασπισθῆ διὰ ἰδικοὺς του λόγους τὸν Θεοφιλέστατον. Ὡστόσον, ἡ προσπάθειά του νὰ ἀντιστρέψη τὰ ὅσα γράφει ὁ ἀρθρογράφος προκειμένου νὰ καταλήξη ὅτι δὲν εἶναι ἀνάγκη οἱ ἱεροὶ ναοὶ νὰ εἶναι ἀνοικτοί, καταδεικνύει ὅτι πόρρω ἀπέχει τῆς θεολογίας. Διὰ νὰ ἐννοήση ὀρθῶς τί λέγει ὁ Ἅγιος Πρωτομάρτυς Στέφανος, ἂς ἀρχίση νὰ μελετᾶ τὴν θεολογίαν τοῦ ἱ. ναοῦ ἀπὸ τὸ μᾶλλον ἄγνωστον εἰς αὐτὸν Γ΄ Βασιλειῶν κεφ. 8,37-40: «λιμὸς ἐὰν γένηται, θάνατος ἐὰν γένηται… πᾶσαν προσευχήν, πᾶσαν δέησιν, ἐὰν γένηται παντὶ ἀν­θρώπῳ ὡς ἂν γνῶσιν ἕκαστος ἁφὴν καρδίας αὐτοῦ καὶ διαπετάσῃ τὰς χεῖρας αὐτοῦ εἰς τὸν οἶκον τοῦτον καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ… καὶ γνῶσιν ὅτι τὸ ὄνομά σου ἐπικέκληται ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦτον».

Previous Article

Τὰ «κανάλια» μὲ δημόσιον χρῆμα ἀσκοῦν μαζικὴν χειραγώγησιν

Next Article

Στυγνή ομολογία και φρίκη