ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΣ

Share:

Πρὸς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος π. Ἱερώνυμον, Πρόεδρον τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου.

Μακαριώτατε, εὐσεβάστως παρακαλῶ Ὑμᾶς ὅπως χορηγήσητε εἰς ἐμὲ ἀντίγραφον τοῦ σκεπτικοῦ τῆς ὅλης διαδικασίας, ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ὁποίου αἱ δύο Συνοδικαὶ Ἐπιτροπαὶ ἐγνωμοδότησαν ἀπὸ κοινοῦ ὅτι ἡ ἐν Ἑλλάδι Διοικοῦσα Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἀναγνωρίσῃ τὴν δοθεῖσαν αὐτοκεφαλίαν εἰς τὴν νεοϊδρυθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας.

Μακαριώτατε, ἔχω ζητήσει δημοσιογραφικῶς ὅτι ὑπάρχει ἀδήριτος καὶ ἄκρως ἐπίκαιρος ἀνάγκη νὰ δημοσιοποιηθῇ αὐτὸ τὸ κείμενον καὶ δὲν ὑπῆρξεν οὐδεμία ἀνταπόκρισις. Τὸ παρὸν αἴτημά μου ὑποβάλλω ὡς Κληρικός – θεολόγος – Δημοσιογράφος – Συγγραφεὺς – Ἐκδότης. Ὑπὸ αὐτὰς τὰς ἰδιότητας μὲ ἐτίμησε καὶ ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. Ἔχω ἐρευνήσει ἐπισταμένως τὸ Οὐκρανικὸν ζήτημα ὅσον ὀλίγοι. Ἔχετε λάβει γνῶσιν τῶν τεκμηριωμένων καὶ ἐκτενεστάτων σχετικῶν ἄρθρων μου. Ἑτοιμάζω πρὸς ἔκδοσιν καὶ βιβλίον μου διὰ τὸ συνταράσσον ὁλόκληρον τὴν Ὀρθοδοξίαν σκανδαλωδέστατον τοῦτο ὀλίσθημα τοῦ Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου.

Συνεχίζω περαιτέρω τὴν ἐν λόγῳ ἔρευνάν μου, ἡ ὁποία εἰς οὐδεμίαν περίπτωσιν θὰ εἶναι ἀρτία, ἐὰν δὲν γίνῃ κριτικὴ ἀνάλυσις τοῦ αἰτουμένου σκεπτικοῦ, ὡς καὶ τοῦ ἑτέρου Πατριαρχικοῦ σκεπτικοῦ τῆς ψευδοαποκαταστάσεως τῶν καθηρημένων, ἀναθεματισμένων, αὐτοχειροτονήτων καὶ σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας.

Ὄχι μόνον λῆψις ἀποφάσεως, ἀλλ’ οὔτε πραγματικὴ συζήτησις εἶναι δυνατὴ ἐν ἀγνοίᾳ τῶν ὡς ἄνω δύο σκεπτικῶν, προκειμένου νὰ ἐξετασθοῦν αἱ μυστικαὶ μέχρι τώρα βασικαὶ καὶ οὐσιαστικαὶ πτυχαὶ τοῦ τερατώδους Οὐκρανικοῦ ζητήματος. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐδημοσιοποίησε μόνον τὸ συμπερασματικὸν πόρισμα τῶν Ἐπιτροπῶν. Ποῖα τὰ Κανονικά, ἐκκλησιολογικὰ καὶ ἱστορικὰ κριτήρια αὐτοῦ τοῦ πορίσματος παραμένουν ἄγνωστα. Ἐπίσης, ἐρωτᾶται μὲ ποίαν δικαιολογίαν εἰσεπήδησεν ὁ Πατριάρχης εἰς τὴν ξένην ἐκκλησιαστικὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καὶ κατὰ ποῖον τρόπον ἠδυνήθη νὰ ἀποκαταστήσῃ δικαστικῶς τοὺς τιμωρηθέντας, ἀφοῦ δὲν εἶχε τοὺς σχετικοὺς δικαστικοὺς φακέλους, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται εἰς τὰ Ἀρχεῖα τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας; Κατὰ τὸ ἄρθρον 44, παρ. 2, τοῦ ἰσχύοντος Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας, ὁ ἑκάστοτε Πρόεδρος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου διαβιβάζει εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον τὴν ἔκκλητον προσφυγὴν τοῦ τιμωρηθέντος Μητροπολίτου «μετὰ τῆς δικογραφίας».

Ὅλα τὰ Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα καὶ ὅλαι αἱ ἄλλαι Τοπικαὶ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι ἐπιβάλλεται νὰ λάβουν γνῶσιν τῆς λεπτομεροῦς διαδικασίας τῆς ὡς ἄνω ἀποκαταστάσεως (ψευδοαποκαταστάσεως). Ὁ Πατριάρχης ὑποχρεοῦται ἀπὸ πάσης ἀπόψεως νὰ δημοσιοποιήσῃ τὴν τοιαύτην διαδικασίαν.

Ἀκόμη, Μακαριώτατε, αἱ Ἐκκλησίαι αὐταί, ἄνευ οὐδενὸς ἀντιλόγου, δικαιοῦνται νὰ ἀποκτήσουν καὶ τὸ κείμενον τοῦ αἰτουμένου σκεπτικοῦ πρὸ πάσης συζητήσεως περὶ τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος, διότι, εἰς ὁλόκληρον τὴν Ὀρθοδοξίαν, μόνον εἰς τὰ δύο ἐκκλησιαστικὰ θεσμικὰ ὄργανα (τὰς προαναφερθείσας Συνοδικὰς Ἐπιτροπάς) ἀνετέθη, ἁρμοδίως καὶ ἐπισήμως, νὰ μελετήσουν ὑπευθύνως τὸ λίαν ἀκανθῶδες τοῦ­το ζήτημα.

Μακαριώτατε, ἡ ἐν βιαίᾳ σπουδῇ εἰς τὴν ἔκτακτον Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας (12-10-2019) συζήτησις ἐπὶ τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος ἦτο ἐπιπολαία καὶ ἀνεύθυνος, διότι δὲν ἐτέθησαν ἐνώπιον τῶν Ἱεραρχῶν τὰ δύο καὶ μοναδικὰ οὐσιαστικὰ ἀντικείμενα τῆς συζητήσεως, δηλαδὴ τὸ ὅλον σκεπτικὸν τῆς μελέτης τῶν δύο Συν­οδικῶν Ἐπιτροπῶν καὶ ὁ διαδικαστικὸς τρόπος τῆς δῆθεν ἀποκαταστάσεως ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου τῶν αὐτοχειροτονήτων, σχισματικῶν καὶ τῶν τιμωρηθέντων ὑπὸ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Ὡς γνωρίζετε, Μακαριώτατε, ὑπάρχει καὶ πρότασις Ἱεράρχου εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον νὰ ζητηθῇ ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ὁ τρόπος ἀποκαταστάσεως τῶν ὡς ἄνω καταδικασθέντων.

Μακαριώτατε, ἀφοῦ, ὡς γνωστόν, δὲν ἐλήφθη, νομίμως, κανονικῶς καὶ θεσμικῶς, οἱανδήποτε ἀπόφασις περὶ τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος, νὰ συγκαλέσητε ἐκτάκτου Ἱεραρχίαν ὑπὸ τὸν ὅρον νὰ σταλοῦν εἰς τοὺς Ἱεράρχας πρὸ τῆς συγκλήσεως τὰ τῆς μελέτης τῶν δύο Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν καὶ ὁ τρόπος τῆς ὡς ἄνω Πατριαρχικῆς ἀποκαταστάσεως, διὰ νὰ πραγματοποιηθῇ οὐσιαστικὴ συζήτησις περὶ τοῦ καταστρεπτικοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ θὰ ἀποσυρθῇ τὸ αἴτημά μου.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 30ῇ Ὀκτωβρίου 2019

Μετὰ πολλοῦ σεβασμοῦ καὶ ἐκτιμήσεως

Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Κ. Διώτης

Θεολόγος – Δημοσιογράφος-

Συγγραφεύς – Ἐκδότης

Previous Article

Διάτρητος ἡ εἰσήγησις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

Next Article

Αποφάσεις της Ιερά Σύνοδου στις 6 Νοεμβρίου