ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ ΤΡΑΓΕΛΑΦΟΣ

Share:

Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου- Δημοσιογράφου- Συγγραφέως- Ἐκδότου

Πρωτοφανὴς Ἐκκλησιολογικὸς ἐκτροχιασμός

Διὰ τῆς ἀπὸ 29-11-2019 ἄκρως ἐπειγούσης ἀναφορᾶς μου πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος π. Ἱερώνυμον μὲ τίτλον «ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟΣ», ἐζήτησα νὰ μὴ ἐγγραφῇ εἰς τὰ Συνοδικὰ Δίπτυχα τοῦ νέου ἔτους 2020 ὁ ψευδοεπίσκοπος Ἐπιφάνιος ὡς ψευδοπροκαθήμενος τῆς ἐν Οὐκρανίᾳ Πατριαρχικῆς ψευδοεκκλησίας τῶν καθῃρημένων, ἀναθεματισμένων, αὐτοχειροτονήτων καὶ σχισματικῶν. Ἐτόνισα ὅτι μία τοιαύτη ἐγγραφὴ θὰ εἶναι πρωτοφανὴς ἐκκλησιολογικὸς ἐκτροχιασμὸς εἰς τὸ ἐν Ἀθήναις Συνοδικὸν Μέγαρον καὶ γελοιοποιητικὴ ἐκκλησιαστικὴ κατάστασις.

Ἐτέθησαν ἤδη εἰς κυκλοφορίαν τὰ Συνοδικὰ Δίπτυχα πρὸς τὸ τέλος τοῦ προηγουμένου μηνὸς Δεκεμβρίου (2019). Ἐκτὸς ἀπὸ τὰς ἱεροτελεστικὰς ὁδηγίας, εἰς τὴν σελίδα 5 τῶν Διπτύχων αὐτῶν ἀνέγνωσα:

«Τὰ Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σκοπὸν ἔχουν και τὴν ἐνημέρωσιν τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος περὶ τῆς ἐν γένει ἐκκλησιαστικῆς διοικητικῆς διαρθρώσεως τῶν ἐπὶ μέρους Ὀρθοδόξων ἁγίων Ἐκκλησιῶν».

Ἐπίσης, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος εἰς τὴν σελίδα 1288 τῶν Διπτύχων αὐτῶν ἐνημερώνει τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα ὅτι «Μητροπολίτης Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας» εἶναι ὁ Ὀνούφριος.

Ὅμως, προηγουμένως, εἰς τὴν σελίδα 370, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, παραδόξως, ἔγραψεν ὅτι: «Μητροπολίτης Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας» (ἀκριβῶς) εἶναι ὁ Ἐπιφάνιος. Τραγέλαφος!!!

Ἀδελφοὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἀνὰ τὸν πλανήτην Γῆ, τί συμβαίνει; Ἐδραπέτευσεν ἡ σοβαρότης; Ἐπὶ τέλους τί ἰσχύει;

Προκαλεῖται κατάπληξις καὶ τὸ ἐρώτημα εἶναι συνταρακτικόν. Διατί ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἔσπευσε νὰ ἐγγράψῃ εἰς τὰ Δίπτυχα τὸν ψευδοεπίσκοπον Ἐπιφάνιον, ἀφοῦ ἡ ὁριστικὴ ἐκκλησιολογικὴ ἀναγνώρισις αὐτοῦ ὑπὸ πασῶν τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν δὲν ἔχει ὁλοκληρωθῆ καὶ οὔτε θὰ ὁλοκλήρωθῇ ποτέ, διότι, ὅπως γράφει καὶ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας π. Ἀναστάσιος, «ἀρκεταὶ Αὐτοκέφαλοι Ἐκκλησίαι, ὅπως δηλώνουν εἰς τὰς μέχρι τοῦδε δημοσίας τοποθετήσεις των, θὰ παραμείνουν εἰς τὴν ἄρνησιν» («Ο.Τ.», 29-11-2019). Συνεπῶς, ἡ δοθεῖσα ψευδοαυτοκεφαλία ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου εἰς τὴν ψευδοεκκλησίαν αὐτοῦ δὲν θὰ ἰσχύσῃ ποτέ. Ἤδη παρῆλθεν ἔτος καὶ μόνον οἱ δύο Προκαθήμενοι Ἀθηνῶν καὶ Ἀλεξανδρείας ἐτόλμησαν, ἀκρίτως καὶ κατακρίτως, νὰ ψευδοαναγνωρίσουν τὸν Ἐπιφάνιον ὡς ψευδοπροκαθήμενον τῆς Πατριαρχικῆς ψευδοεκκλησίας. Οἱ Προκαθήμενοι αὐτοὶ δέχονται πανταχόθεν ἐπικριτικὰ πυρά.

Ὅλοι οἱ θεολόγοι καὶ ὅλοι οἱ Ἱερωμένοι παντὸς βαθμοῦ γνωρίζουν κάλλιστα ὅτι οἱ ἱεροὶ Κανόνες ἀπαγορεύουν αὐστηρῶς τὴν συνύπαρξιν δύο Ἐπισκόπων εἰς τὸν αὐτὸν τόπον. Τὸ φαινόμενον τοῦτο εἶναι ἀναταρακτικὸν καὶ πρωτοφανὲς εἰς τὰ Χρονικὰ τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας.

Ἐὰν εἰσηκούετο ἡ ἀγωνιώδης γραπτὴ κραυγή μου νὰ μὴ ἐγγραφῇ εἰς τὰ Δίπτυχα ὁ ψευδοεπίσκοπος τῆς Πατριαρχικῆς ψευδοεκκλησίας, θὰ εἶχεν ἀποφευχθῆ αὐτὴ ἡ γελοιοποιητικὴ ἐκκλησιαστικὴ κατάστασις. Ἡ προκλητικὴ περιφρόνησις αὐτῆς τῆς φωνῆς εἶχε τὴν τραγικὴν συνέπειαν νὰ καταρρακωθῇ τὸ Συνοδικὸν κῦρος. Ὁ Θεός, ὅμως, ὡμίλησε καὶ διὰ τῆς φωνῆς ὄνου (Ἀριθ. κβ΄ 28).

Περιφρονοῦν τοὺς ἀρθρογράφους οἱ ἐκκλησιαστικοὶ Ἡγέται

Ἐνταῦθα δίδεται ἡ εὐκαιρία νὰ στιγματισθῇ, κατά τὸν πλέον αὐστηρὸν τρόπον, ἡ ἐξοργιστικὴ συμπεριφορὰ ἐκκλησιαστικῶν Ἡγετῶν, οἱ ὁποῖοι περιφρονοῦν, προκλητικῶς καὶ ἐτσιθελικῶς, καλόπιστα, ὀρθά, ἀντικειμενικά, ἀποδεικτικὰ καὶ κρίσιμα δημοσιεύματα καὶ πράττουν κατὰ τὴν ἀπόλυτον προσωπικήν  των   βούλησιν  ἄνευ  φρα­γμοῦ τινος ὑπὸ τῶν Κανόνων Δικαίου, θείου τε καὶ ἀνθρωπίνου.

Ἡ περίπτωσις τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος εἶναι λίαν χαρακτηριστικὴ τῆς τοιαύτης θλιβερᾶς καὶ ἀθλίας καταστάσεως. Πολλοὶ Μητροπολῖται καὶ ἄλλοι λόγιοι Κληρικοί, Καθηγηταὶ Θεολογικῶν Σχολῶν καὶ ἄλλοι ἀξιόλογοι θεολόγοι, δημοσιογράφοι καὶ ἄλλοι ἔμπειροι ἀρθρογράφοι ἀπεδείξαμεν, ἀναντιρρήτως καὶ ἀναντιλέκτως, μεταξὺ ἄλλων καὶ αὐτά: α΄) Ὅτι ἡ ἐν Οὐκρανίᾳ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ὑπάγεται εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Μόσχας, ὅπως δέχονται, ἀνεπιφυλάκτως, καὶ ὅλα τὰ Πατριαρχεῖα καὶ αἱ ἄλλαι Αὐτοκέφαλοι Ἐκκλησίαι, ὡς καὶ αὐτὸ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον. β΄) Ὅτι Μητροπολίτης Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας εἶναι ὁ Ὀνούφριος τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας, ἀνεγνωρισμένος ὡς τοιοῦτος πανορθοθόξως. γ΄) Ὅτι αἱ ἐπιβληθεῖσαι ὑπὸ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ἐκκλησιαστικαὶ ποιναὶ ἔχουν ἀναγνωρισθῆ ἀπὸ ὁλόκληρον τὴν Ὀρθοδοξίαν, προσωπικῶς δὲ καὶ ἀπὸ τὸν Πατριάρχην π. Βαρθολομαῖον μὲ δύο ἐπιστολάς του πρὸς τὸν Πατριάρχην Μόσχας. δ΄) Ὅτι ὁ Ἐπιφάνιος δὲν ἔχει Ἀρχιερωσύνην, εἶναι ψευδοεπίσκοπος, διότι ψευδοεχειροτονήθη ἀπὸ τὸν καθῃρημένον Φιλάρετον. ε΄) Ὅτι ὁ Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος οὔτε τὴν ἁρμοδιότητα εἶχε νὰ εἰσπηδήσῃ εἰς τὴν ξένην ἐκκλησιαστικὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ἀλλ’ οὔτε καὶ τὴν δυνατότητα νὰ ἀποδείξῃ δικαστικῶς ὅτι αἱ ἐπιβληθεῖσαι ὑπὸ τοῦ Πατριαρχείου τούτου ἐκκλησιαστικαὶ ποιναὶ ἦσαν ἄδικοι, διότι δὲν εἶχε τοὺς σχετικοὺς δικαστικοὺς φακέλους τῶν τιμωρηθέντων καὶ συν­επῶς δὲν προέβη εἰς οὐδεμίαν δικαστικὴν πρᾶξιν. Ἐξ ἄλλου, ὡς ἐγράφη, ὁ Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος εἶχεν ἀναγνωρίσει ὡς δικαίας καὶ κανονικὰς τὰς ἐν λόγῳ ποινὰς μὲ δύο ἐπιστολάς του πρὸς τὸν Πατριάρχην Μόσχας καὶ τώρα ἔχει δραματικῶς αὐτοαναιρεθῇ, ἰσχυριζόμενος, ψευδῶς, ὅτι ἀποκατέστησε τοὺς καταδικασθέντας. ς΄) Ἐκλήθη, κατ’ ἐπανάληψιν, ὁ Πατριάρχης νὰ δημοσιοποιήσῃ τὴν Πατριαρχικὴν διαδικασίαν αὐτῆς τῆς ἀποκαταστάσεως (ψευδοαποκαταστάσεως) καὶ ἀρνεῖται συνεχῶς διὰ νὰ μὴ ἀποκαλυφθῇ ἡ συνταρακτικὴ Πατριαρχικὴ ἐξαπάτησις.

Πάντα τὰ προεκτεθέντα δεδομένα εἶναι ἀποδεδειγμένα καὶ ἀδιάσειστα. Οἱ Μακαριώτατοι Προκαθήμενοι Ἀθηνῶν π. Ἱερώνυμος καὶ Ἀλεξανδρείας π. Θεόδωρος, πρὶν σπεύσουν, χωρὶς νὰ ἔχουν οὐδεμίαν ὑποχρέωσιν καὶ πρὸς οὐδεμίαν ἐκκλησιαστικὴν ἢ ἄλλην ὠφέλειαν, νὰ ἀναγνωρίσουν, κατὰ φρικιαστικὴν παράβασιν ἱερῶν Κανόνων καὶ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Τάξεως, τὸν ψευεδοεπίσκοπον Ἐπιφάνιον ὡς ψευδομητροπολίτην Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας, ἦσαν ἀδηρίτως ὑποχρεωμένοι νὰ ἀντικρούσουν τά, ὡς ἄνω, δεδομένα. Ὅμως, ὡς φαίνεται, ἐθεώρησαν ὅλους ἡμᾶς, οἱ ὁποῖοι ἔχομεν συμβάλει εἰς τὴν ἀποκάλυψιν τῆς ὅλης ἀληθείας περὶ τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος, ὡς θεολογικὰ ἀπορρίμματα.

Πρωτίστως περιφρονοῦνται οἱ ἀναγνῶσται

Σεβαστοὶ Μακαριώτατοι, ἐνώπιόν Σας δὲν ἔχετε μόνον ἡμᾶς τοὺς ἀρθρογραφοῦντας, ἀλλὰ καὶ τὰς χιλιάδας καὶ τὰ ἑκατομμύρια ἀνὰ τὸν κόσμον Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀναγνῶσται τῶν κειμένων μας εἰς τοὺς χώρους τῆς ἐντύπου καὶ ἠλεκτρονικῆς Δημοσιογραφίας. Αὐτοὺς πρωτίστως περιφρονεῖτε ἀπανθρώπως καὶ σκανδαλίζετε προκλητικῶς. Αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἀσπάζονται τὴν δεξιάν Σας. Ἐνώπιον αὐτῶν ἔχετε πολὺ ὑποβαθμισθῆ.

Ὁ δὲ Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος εἶναι κατὰ πολὺ περισσότερον ἐκτεθειμένος ἀπὸ Σᾶς, ὄχι μόνον ὡς ὁ δημιουργὸς τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος, ἀλλὰ καὶ διὰ πολλὰ ἄλλα ἀνομήματά του. Ἀναφέρομαι εἰς δύο τοιαῦτα. Πρῶτον, ἠσχημόνησεν ἀσυνειδήτως εἰς τὸν εὐαίσθητον πνευματικὸν χῶρον τῶν Ἁγίων μὲ τὴν ψευδοαγιοκατάταξιν τοῦ λίαν προβληματικοῦ καὶ παραπαίοντος θεολογικῶς Σωφρονίου Σαχάρωφ, παρὰ τὰς προηγηθείσας εἰς βάρος αὐτοῦ φοβερὰς ἀποκαλύψεις. Δεύτερον, ἐδήλωσεν αἱρετικῶς ὅτι δὲν ὑπάρχουν δογματικαὶ διαφοραὶ μεταξὺ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ πολυαιρετικοῦ Παπισμοῦ. Δυσ­εξαρίθμητα κείμενα ἐγράφησαν ἀνὰ τοὺς αἰῶνας καὶ γράφονται περὶ τῶν πολλῶν καὶ μεγάλων παπικῶν αἱρέσεων. Ὅλους τοὺς συγγραφεῖς καὶ ἀναγνώστας τῶν κειμένων αὐτῶν διέγραψεν ἢ ἐνέγραψεν ὁ Πατριάρχης αὐτοὺς εἰς τὰ καινουργῆ (παλαιὰ δὲν φοράει) ὑποδήματά του. Ὄχι ἄλλη θεομπαιξία καὶ λαομπαιξία.

Τὰ δὲ μέχρι τώρα διαπρα­χθέντα ἀπὸ ὅλους ἀνατινακτικὰ τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου δὲν ἀμνηστεύονται. Εἰς αὐτὰ προσ­τίθενται καὶ τὰ ἄλλα βαρύτατα κανονικὰ καὶ ἐν γένει ἐκκλησιαστικὰ παραπτώματα, ἤτοι τῆς δημιουργίας σχισμάτων καὶ τῆς προκλήσεως εὐρυτάτου καὶ ὀδυνηροῦ σκανδαλισμοῦ. Οἱ δρᾶσται παρακαλοῦνται, καλοῦνται καὶ προκαλοῦνται νὰ ἀντικρούσουν καὶ νὰ ἀνατρέψουν τὰ ἀνωτέρω ἀριθμηθέντα δεδομένα, ἐὰν δύνανται.

Previous Article

Πιστέ τοῦ Κυρίου λαέ, οἱ Ἕλληνες Ἱεράρχαι ἀναγνωρίζουν «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία»!

Next Article

Ὁ Σεβ. Ἰωαννίνων ἀναχωρεῖ;

Διαβάστε ακόμα