ΣΥΝΩΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ «ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΟΙ»

Share:

Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ

Μεταξὺ πολλῶν ἄλλων λέξεων, ποὺ ἔγιναν «τῆς μόδας» τὴν περίοδο τῆς πανδημίας εἶναι καὶ ἡ λέξη «συνωμοσιολογία», ποὺ σημαίνει τὴν ὑποστήριξη ὑποθέσεων, ὅτι πίσω ἀπὸ μία πολιτικὴ ἢ γεγονὸς κρύβεται μία συνωμοσία.

Τὰ Λεξικὰ ὡς συνωμοσία ὁρίζουν ἕνα μυστικό σχέδιο, ποὺ ὑλοποιεῖται στὰ κρυφὰ ἀπὸ μία ὁμάδα ἀτόμων, συνήθως γιὰ κακοὺς σκοπούς.

Ἀναρίθμητες συνωμοσίες ἔχουν γίνει στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων. Κάποιες μᾶς εἶναι γνωστὲς χάρη στοὺς ἱστορικούς, ποὺ τὶς κατέγραψαν. Κάποιες ἄλλες παραμένουν ἄγνωστες, θαμμένες βαθιὰ στὶς ψυχὲς ἀθλίων συνωμοτῶν καὶ καλυμμένες ἀπὸ τὸ σκοτάδι, ἕως ὅτου ἀποκαλυφθοῦν ἢ ἕως τὴν Β’ τοῦ Χριστοῦ παρουσία καὶ τὴν παγκόσμια Κρίση, κατὰ τὴν ὁποία «βίβλοι ἀνοιγήσονται» καὶ τὰ κρυπτὰ δημοσιευθήσονται ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Θεοῦ, ἀνθρώπων καὶ ἀγγέλων.

Ἡ μεγαλυτέρα συνωμοσία

Ἔχει περάσει μία δισχιλιετία ἀπὸ τότε, ποὺ ἔλαβε χώρα ἡ μεγαλύτερη συνωμοσία στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία. Ἰδοὺ πῶς περιγράφεται μέσα στὴν Ἁγία Γραφή: «Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Ἰούδας Ἰσκαριώτης, πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς εἶπε· Τί θέλετέ μοι δοῦναι, καὶ ἐγὼ ὑμῖν παραδώσω αὐτόν; οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια» (Ματθ. 26,14-17). Φυσικά, θ’ ἀκολούθησαν καὶ ἄλλες κρυφὲς συναντήσεις τοῦ Ἰούδα μὲ τοὺς ἀρχιερεῖς, γραμματεῖς καὶ πρεσβύτερους τοῦ Ἰσραήλ, γιὰ νὰ συζητηθοῦν κάποιες λεπτομέρειες τῆς παράδοσης τοῦ Ἰησοῦ στὸ ἰουδαϊκὸ Συνέδριο. Μία ἀπὸ τὶς λεπτομέρειες αὐτὲς ἦταν καὶ ὁ τρόπος τῆς ἀναγνώρισης τοῦ Ἰησοῦ ἀπὸ τὰ ἀστυνομικὰ ὄργανα, ὥστε νὰ τὸν συλλάβουν, ποὺ ὅπως ἀποδείχθηκε στὸν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ, ἦταν ἕνα φίλημα τοῦ προδότου μαθητοῦ στὸν Διδάσκαλό του! Εὐτυχῶς γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα, τὴν φρικτὴ ἐκείνη συνωμοσία κατέγραψαν οἱ Εὐαγγελιστὲς στὰ Ἱ. Εὐαγγέλιά τους. Δὲν ὑπῆρξαν οὔτε θὰ ὑπάρξουν ποτὲ ἀξιοπιστότεροι μάρτυρες καὶ ἱστορικοὶ ἀπὸ τοὺς θεόπνευστους Εὐαγγελιστὲς καὶ Ἀποστόλους. Ἐὰν τὰ ἐξιστορούμενα στὰ Εὐαγγέλια γεγονότα συνέβαιναν στὶς ἡμέρες μας, οἱ Εὐαγγελιστὲς θὰ χαρακτηρίζονταν ὡς συνωμοσιολόγοι!

Ἐξ ἴσου μεγάλη ἦταν καὶ ἡ συνωμοσία, ποὺ περιγράφει ἡ Βίβλος ὡς ἑξῆς: «Πορευομένων δὲ αὐτῶν ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα. καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις λέγοντες· εἴπατε ὅτι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων. καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν. οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. καὶ διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον» (Ματθ. 28:11-15).

Ἡ Θεία Πρόνοια, ὡστόσο, ἐφανέρωσε τὴν συνωμοσία καὶ ἡ ἀλήθεια περὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου διασώθηκε μέχρι σήμερα.

Στὸν ἴδιο θρησκευτικὸ καὶ γεωγραφικὸ χῶρο ἡ Γραφὴ ἀναφέρει ὅτι, λίγα χρόνια ἀργότερα, ἔγινε καὶ μία ἄλλη συνωμοσία κατὰ τοῦ φυλακισμένου Παύλου αὐτὴ τὴ φορά. Σαράντα Ἰουδαῖοι ἐν γνώσει τοῦ ἑβραϊκοῦ ἱερατείου ἀποφάσισαν νὰ φονεύσουν τὸν Ἀπόστολο. Δυσ­τυχῶς γιὰ τοὺς συνωμότες, ὁ υἱὸς τῆς ἀδελφῆς τοῦ Παύλου ἄκουσε γιὰ τὴν ἐνέδρα καὶ ἀποκάλυψε τὴν συν­ωμοσία στὸν ρωμαῖο χιλίαρχο, ὁ δὲ Ἀπόστολος σώθηκε (Πράξ. 23,12-22). Εὐτυχῶς ἡ ἀποκάλυψη τῆς συνωμοσίας δὲν θεωρήθηκε συνωμοσιολογία μήτε ὁ νέος ἐκεῖνος συνωμοσιολόγος!

Ἄλλη ἱστορικὴ συνωμοσία ἦταν ἐκείνη μεταξὺ ἑβραίων καὶ τούρκων τῆς Ἠπείρου τὸ 1779, ποὺ ὁδήγησε σὲ μαρτυρικὸ θάνατο τὸν ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό! Καὶ αὐτὴ ἡ συνωμοσία δὲν ἔμεινε ἄγνωστη, διότι οἱ πρόγονοί μας τότε, ἂν καὶ ὑπόδουλοι στὴν ὀθωμανικὴ σκλαβιά, κράτησαν τὶς ψυχές τους ἀδούλωτες καὶ τὴν Πίστη Ὀρθόδοξη σὲ ἀντίθεση μὲ κάποιους σημερινοὺς ξενόδουλους γραικύλους πολιτικοὺς καὶ δημοσιογράφους, πού, ἐνῷ ψεκάζουν τοὺς ἀνθρώπους μὲ ξενόφερτα νεοεποχίτικα συνθήματα, μυκτηρίζουν αὐτοὺς ὡς «ψεκασμένους»!

Σύγχρονος Συνωμοσία

ἡ Παγκοσμιοποίησις

Τὶς τελευταῖες δεκαετίες σκοτεινὲς δυνάμεις συνωμοτοῦν κατὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ (τῆς Ὀρθοδοξίας εἰδικώτερα), ἐξαχρειώνουν ἠθικῶς τὰ ἔθνη, καὶ ἐπιδιώκουν τὴν πολιτική, θρησκευτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἑνοποίηση τῆς ἀνθρωπότητος, ὥστε νὰ παραδώσουν αὐτὴ σὲ κάποιον μελλοντικὸ ὑπερπλανητάρχη-σωτῆρα, ποὺ θὰ τὴν σώση, λέγουν, ἀπ’ ὅλα τὰ δεινὰ καὶ θὰ τῆς χαρίση τὴν πολυπόθητη εἰρήνη, δικαιοσύνη καὶ εὐημερία, ποὺ ὀνειρεύεται. Αὐτὸς θὰ εἶναι ὁ ἐπίγειος παράδεισος, ποὺ ὑπόσχεται ἡ Νέα Ἐποχή, ὁ χιλιασμός, ὁ οἰκουμενισμὸς καὶ ἄλλα σάπια «φροῦτα» τῶν ἐσχάτων καιρῶν μας.

Ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, ὄχι αὐτὴ καθ’ ἑαυτή, ἀλλὰ ὁ τρόπος ποὺ τὴν διαχειρίσθηκαν οἱ ἰθύνοντες παγκοσμίως, αὔξησε κατακόρυφα τὶς ὑποψίες ὅτι κάτι ὕποπτο, ἀντιδημοκρατικό, ἀντιχριστιανικὸ καὶ ἀπάνθρωπο τεκταίνεται ἀπὸ τοὺς «ἀξιότιμους» κ.κ. παγκοσμιοποιητές. Τὰ φερέφωνά τους θὰ μᾶς χαρακτηρίσουν συνωμοσιολόγους. Αὐτὸ εἶναι ἀναμενόμενο. Ἐλλείψει ἐπιχειρημάτων καταφεύγουν στὴν συκοφάντηση καὶ περιθωριοποίηση ὅσων ἐλέγχουν τὰ φαῦλα καὶ πονηρὰ ἔργα τους. Παρομοίως, ὅσους ἀντιτίθενται στὴν ἀνεξέλεγκτη λαθραιομετανάστευση, ὀνομάζουν ρατσιστὲς καὶ ξενοφοβικούς, τοὺς ἀντιδρῶντες στὰ ἐπαίσχυντα νομοσχέδια, ποὺ ψηφίζουν, χαρακτηρίζουν ὁμοφοβικούς,τοὺς δὲ διαμαρτυρόμενους κατὰ τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἀποκαλοῦν φονταμενταλιστὲς καὶ φανατικούς!

Αὐτοί, ὅμως, στὴν Ἱστορία θὰ μείνουν γνωστοὶ ὡς ἀρχιτρομοκράτες, διότι ἔσπειραν τὸν πανδημιακὸ τρόμο καὶ τὸν πανικὸ σ’ὅλη τὴν ὑφήλιο, ἢ ὡς φασίστες, γιὰ τὴν πρωτοφανῆ στέρηση τῆς ἐλευθερίας καὶ ἀστυνόμευση τόσων ἀνθρώπων, ἢ ὡς δικτάτορες, ποὺ φίμωσαν κάθε ἐπιστημονικὸ ἀντίλογο, ἐμπόδισαν τὴν ἐλεύθερη ἔκφραση, διακίνηση ἰδεῶν καὶ ἀπόψεων, ἀπαγόρευσαν καὶ αὐτὴν ἀκόμη τὴν προσέλευση τῶν πιστῶν στοὺς Ναοὺς καὶ τὴν ἐντὸς αὐτῶν τέλεση τῆς Θείας Λατρείας, λογοέκριναν ὅσο κανένα ὁλοκληρωτικὸ καθεστὼς καὶ τέλος ὡς ἀδίστακτους καταστροφεῖς τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας μὲ τὰ σχιζοφρενικὰ lockdowns, ποὺ ἐπέβαλαν! Κάθε νοήμων ἄνθρωπος ἀναρωτᾶται: «Καλά,ὅλοι οἱ πολιτικοὶ τοῦ κόσμου παραφρόνησαν, δὲν βλέπουν τί ἐπιπτώσεις θὰ ἔχουν αὐτὰ τὰ μέτρα στὴν παγκόσμια οἰκονομία;».

Ἀσφαλῶς δὲν παραφρόνησαν ὅλοι οἱ πολιτικοὶ τοῦ κόσμου. Κάτι ἄλλο συμβαίνει. Μήπως αὐτό, ποὺ ἐπιδιώκουν οἱ παγκοσμιοποιητές, εἶναι ἀκριβῶς ἡ παγκόσμια οἰκονομικὴ κατάρρευση, ὥστε νὰ φτωχοποιήσουν ὅλους τοὺς λαοὺς καὶ τελικὰ νὰ ὑποτάξουν αὐτοὺς στὴν παγκόσμια Κυβέρνησή τους; Σήμερα μὲ τὴν ἐνορχηστρωμένη προπαγάνδα τῶν ΜΜΕ πανικόβλητοι οἱ ἄνθρωποι σπεύδουν νὰ ἐμβολιαστοῦν μὲ τὰ «σωτήρια» ἐμβόλια, ποὺ ὑποδέχθηκαν ὅλα τὰ ἐγκεφαλικῶς πλυμένα ἔθνη μὲ τιμὲς ἀρχηγοῦ κράτους, κράζοντα «εὐλογημένα τὰ ἐρχόμενα ἐν ὀνόματι τῆς ἐπιστήμης»! Αὔριο οἱ ἄνθρωποι, ἄνεργοι, ἄστεγοι, χρεωκοπημένοι, θὰ σπεύδουν νὰ παραλάβουν τὶς νέες ἔξυπνες, σύγχρονες, ἄνετες, ἀσφαλεῖς, καὶ φιλικὲς στοὺς χρῆστες τους ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες! Ὁ Πρωθυπουργός μας πρότεινε ἤδη τὴν θέσπιση ψηφιακοῦ πιστοποιητικοῦ ἐμβολιασμοῦ, γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ ταξιδεύουμε! Αὔριο, ὡς διαβατήριο θὰ ἐπιδεικνύουμε τὴν ἐξυπνότερη ἀπὸ ἐμᾶς ἠλεκτρονική μας κάρτα. Καὶ ὁ χορὸς τῶν παγκοσμιοποιητῶν καλὰ κρατεῖ. Ἀλήθεια, ποιὰ ἀπελευθέρωση ἑορτάζουμε ἐφέτος 200 ἔτη μετὰ τὸ 1821;

Previous Article

Λυσσαλέα η επίθεση που δέχεται η Εκκλησία

Next Article

Οι Εβρίτες χτίζουν εκκλησία απέναντι από το ΚΥΤ Φυλακίου