Σύγχρονος διωγμός

Share:

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

  Οἱ συνειδητοὶ χριστιανοὶ βλέπουν ὅτι καὶ στὴν ἐποχὴ μας ὑπάρχει διωγμὸς τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἀρνοῦνται νὰ ἀκολουθήσουν τὶς ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου, καὶ πολλοὶ τὸ δηλώνουν χωρὶς κανένα δισταγμό, δείχνει τὶς διαθέσεις τους. Δὲν θέλουν τὴν Ἐκκλησία καὶ προσ­παθοῦν νὰ τὴν ἐμποδίσουν σὲ κάθε δραστηριότητά της ποὺ ἐπηρεάζει τὸ λαό. Χρησιμοποιοῦν πολλοὺς τρόπους. Σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις ἐνεργοῦν συγκαλυμμένα. Δὲν θέλουν νὰ φανοῦν ὅτι κάνουν διωγμό. Χρησιμοποιοῦν καὶ τὴν ὑποκρισία. Ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ μιλοῦν ἐπαινετικὰ γιὰ τὸ κοινωνικό της ἔργο καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη προτρέπουν τοὺς ἀνθρώπους νὰ ζοῦν χωρὶς ἠθικὲς ἀρχὲς καὶ νὰ περιφρονοῦν τὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι ἡ κοινωνία μας ἔγινε ζούγκλα, ὄχι γιατί ὑπάρχουν ἄγρια ζῷα ἀνάμεσά μας, ἀλλὰ γιατί οἱ ἄνθρωποι εἶναι εὔκολοι στὶς ἀδικίες, στὰ πάθη, στὰ ἐγκλήματα καὶ πολλὰ ἄλλα! Καὶ ἔρχονται καὶ οἱ εἰδικοὶ ἐπιστήμονες νὰ ἐξηγήσουν ὅλα ὅσα συμβαίνουν, ἀλλὰ ποτὲ δὲν ἀναφέρουν τὴ μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι «δίχως Θεό, ὅλα ἐπιτρέπονται». Νομίζουν ὅτι οἱ νόμοι καὶ τὰ κατασταλτικὰ μέτρα μποροῦν νὰ ἀντιμεωπίσουν τὴν φρικτὴ κατάσταση τῆς κοινωνίας καὶ νὰ διορθώσουν τὰ ὅσα συμβαίνουν. Συγχρόνως οἱ κυβερνήσεις ἀναθέτουν σὲ ἀκατάλληλα πρόσωπα νὰ ρυθμίσουν τὶς διάφορες περιπτώσεις μὲ τήν ψεύτικη ἐλπίδα ὅτι σύντομα ἡ κοινωνία θὰ γίνει ἕνας κόσμος ἀγγελικός!

  Ὁ Ρῶσος ἅγιος Σεραφεὶμ τῆς Βίριτσα ἔλεγε: «Θὰ ἔλθει καιρὸς ποὺ ὄχι οἱ διωγμοὶ, ἀλλὰ τὰ χρήματα καὶ τὰ ἀγαθὰ αὐτοῦ τοῦ κόσμου θὰ ἀπομακρύνουν τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὸν Θεό. Καὶ θὰ χαθοῦν ψυχὲς πολὺ περισσότερες ἀπὸ ὅ,τι τὸν καιρὸ τῶν διωγμῶν. Ἀπὸ τὴ μία θὰ χρυσώνουν τοὺς τρούλλους καὶ θὰ βάζουν πάνω τους τοὺς σταυροὺς καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη παντοῦ θὰ βασιλεύει κακία καὶ ψεῦδος. Ἡ ἀληθινὴ Ἐκκλησία πάντα θὰ διώκεται. Αὐτοὶ ποὺ θέλουν νὰ σωθοῦν, θὰ σῴζονται μὲ τὶς ἀσθένειες καὶ τὶς θλίψεις. Ὁ τρόπος ποὺ θὰ γίνονται οἱ διωγμοὶ θὰ εἶναι πολὺ πονηρὸς καὶ θὰ εἶναι πολὺ δύσκολο κανεὶς νὰ προβλέψει τοὺς διωγμούς. Φοβερὸς θὰ εἶναι αὐτὸς ὁ καιρός. Λυπᾶμαι αὐτοὺς ποὺ θὰ ζοῦνε τότε».

  Ὁ περιορισμὸς τῆς δράσης τῆς Ἐκκλησίας, τὰ πικρὰ σχόλια τῶν ἀθέων, οἱ ἀντιχριστιανικοὶ νόμοι, ἡ καταπάτηση τῶν θείων ἐντολῶν, ἡ ἀδιαφορία ἀπέναντι στὴν ἠθικὴ καὶ ἡ ἐνοχλητικὴ προβολὴ ἀνθρώπων μὲ ἀκατανόμαστες ἀδυναμίες καὶ πράξεις αἰσχύνης καὶ πολλὰ ἄλλα συνιστοῦν διωγμὸ καὶ αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ συνειδητοποιήσουν οἱ πιστοὶ καὶ νὰ εἶναι ἕτοιμοι καὶ γιὰ χειρότερα μέτρα ποὺ θὰ σοφιστοῦν οἱ ἀσεβεῖς καὶ ἄθεοι.

  Βρισκόμαστε στὴ μεγάλη κατηφόρα τῆς ἀποστασίας, ὅπου καταστρέφονται ψυχὲς καὶ δὲν ξέρουμε πότε θὰ ἐμποδίσει ὁ Θεὸς τὴν πορεία αὐτή, γιὰ νὰ ὁδηγηθοῦν οἱ ἄνθρωποι στὴ μετάνοια καὶ νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Ἐκκλησία.

  Ὅσοι ἀντιστέκονται ἀκόμα στὴν ἄθλια πορεία τῆς κοινωνίας, πρέπει νὰ ἐντείνουν τὶς προσευχές τους, ἀλλὰ καὶ τὸν πνευματικό τους ἀγώνα. Νὰ συνεχίσουν νὰ διαδίδουν τὸ μήνυμα τῆς σωτηρίας, ἀψηφώντας κάθε ἀπειλή καὶ κίνδυνο, καὶ νὰ ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ.

Previous Article

Ἡ κοινωνική προεργασία τῆς παιδεραστίας

Next Article

Νεώτεροι των 65 και μη ανήκοντες στους ευπαθείς να μην κάνουν την 4η δόση