«Σώπασε, Κυρά Δέσποινα, καί μή πολυδακρύζεις»

Share:

Ἀπευθυνόμενος εἰς μαθητὰς ὁ Πατριάρχης Κων/λεως ἐδάκρυσεν ἀναφερόμενος
εἰς τόν ἀπαγχονισθέντα Ἅγιον Πατριάρχην Γρηγόριον τόν Ε΄. Συμφώνως πρός
ἀπομαγνητοφώνησιν ἀπό βίντεο πού ἔκανε τόν γύρον τοῦ διαδικτύου μέ τόν
τίτλον «Τά δάκρυα τοῦ Βαρθολομαίου γιά τόν πόλεμο πού δέχεται τό Οἰκ.
Πατριαρχεῖο», ὁ Πατριάρχης εἶπε: «…αὐτά τά πιστεύματα ἔχει καί αὐτά τά
μηνύματα διαλαλεῖ καί διακηρύττει αἰῶνες τώρα ἀπό αὐτό τό καθαγιασμένο
καί καθῃμαγμένο μετερίζι του, τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο σέ ὅλη τήν
Οἰκουμένη, σταθερά καί ἀμετακίνητα, ὅ,τι κι ἄν συμβαίνει γύρω μας, ἀκόμη
κι ὅταν τό ὑβρίζουν τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τό συκοφαντοῦν, τό
διασύρουν, τό ἀδικοῦν, τό λιθοβολοῦν… αὐτές τίς ἡμέρες τῆς Σαρακοστῆς
διαβάζουμε στούς ψαλμούς τοῦ Δαυίδ “μετά τῶν μισούντων με ἤμην
εἰρηνικός”. Εἰρηνικά, μέ εἰρήνη καί γαλήνη στήν ψυχή του, ἀγέρωχος καί
ἀτάραχος μέσα στό μαινόμενο πλῆθος, ἀνέβηκε στήν ἀγχόνη, ἐδῶ ἔξω στόν
αὐλόγυρο, λίγα μέτρα πιὸ πέρα ἀπό ἐμᾶς καί ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄,
σὰν προχθές, στίς 10 Ἀπριλίου, ἦταν Πάσχα ἐκείνη τήν χρονιά…». Οὔτε
ἕνα δάκρυ διά τήν βίαν εἰς Οὐκρανίαν! Οὔτε ἕνα δάκρυ ὅταν ἀφώρισε τόν
Ἀθηνῶν Χριστόδουλον, διακόπτων τήν κοινωνίαν μέ τήν Ἐκκλησίαν τῆς
Ἑλλάδος! Οὔτε ἕνα δάκρυ διά τόν ἀείμνηστον Ν. Σωτηρόπουλον, τοῦ ὁποίου
δέν ἦρε τόν ἀφορισμόν οὔτε μετά θάνατον καί ἔδωσεν ἐντολήν νά τελεσθῆ ἡ
κηδεία ἀπό ἕνα μόνον ἱερέα! Αὐτή εἶναι ἡ εὐαισθησία τοῦ Πατριάρχου, ὅπου
εἰς τό μνῆμα τοῦ μασώνου Ἀθηναγόρου γονυπετής ἐκζητεῖ τήν πρεσβείαν του.
Μετά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Ε΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, ὡς
ἐπληροφορήθημεν ἀπό τό ἐπίσημον ἀνακοινωθέν τῆς 14ης Ἀπριλίου 2019:
«ἀπευθύνας ἔκκλησιν καί προτροπήν πρός τόν ἐκπαιδευτικόν κόσμον καί τούς
Ἁρμοδίους παράγοντας ὑπέρ τοῦ σεβασμοῦ, τῆς διατηρήσεως καί διαδόσεως
τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, οὔσης συστατικοῦ παράγοντος τοῦ ἑλληνικοῦ
πολιτισμοῦ ἐν τῇ διαχρονίᾳ αὐτοῦ, ὡς καί τῆς ταυτότητος ἡμῶν, καί
ἀπολαυούσης τῆς ἐκτιμήσεως ξένων Πανεπιστημιακῶν Καθιδρυμάτων». Καμία
λέξις ὅμως διά τήν «μακεδονικήν» γλῶσσαν τῶν Σκοπιανῶν! Καμία ἀπάντησις
εἰς τό «Οὐράνιον Τόξον» πού ἐζήτησε Θ. Λειτουργίαν εἰς τήν
«μακεδονικήν»! Οὔτε δάκρυ διά τήν Ἀχρίδα! Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος δακρύζει
διά τόν Πατριάρχην, πού δίδει τά Ἄχραντα Μυστήρια εἰς Οὐνίτας!

Previous Article

Λιβελογράφημα η απάντηση του διευθυντή της “Πεμπτουσίας”

Next Article

4 ἔτη ἄνευ οἱασδήποτε ἐξηγήσεως

Διαβάστε ακόμα