«Τάς μυστικάς σήμερον σάλπιγγας, τούς θεοφόρους Πατέρας ἀνευφημήσωμεν»

Share:

Ἡ 7η Κυριακὴ ἀπὸ τοῦ Πάσχα εἶναι ἀφιερωμένη στοὺς ἁγίους θεοφόρους Πατέρες τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Μέσα στὸ χαρμόσυνο ἀναστάσιμο κλῖμα, καλούμαστε οἱ πιστοὶ νὰ ἀποδώσουμε τὴν δέουσα τιμὴ πρὸς τοὺς 318 αὐτοὺς Πατέρες, οἱ ὁποῖοι ὡς ὄργανα καὶ στόματα τοῦ Παναγίου Πνεύματος, συγκλήθηκαν νὰ ἀποφανθοῦν συνοδικὰ καὶ νὰ περιχαρακώσουν τὴν σώζουσα ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀπέναντί τους ὁ ἔχων δαιμονικὸ ἐγωισμὸ αἱρεσιάρχης Ἄρειος, ὁ ὁποῖος νόμισε ὅτι οἱ δικές του διανοητικὲς ἱκανότητες, εἶναι πάνω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Μὲ τὴν ἐπήρεια τοῦ Σατανᾶ, διανοήθηκε ὅτι μποροῦσε νὰ πλήξει τὸ Θεῖο Πρόσωπο τοῦ Λυτρωτῆ μας Χριστοῦ, νὰ Τὸν ἀπογυμνώσει ἀπὸ τὴν θεία Του φύση καὶ νὰ Τὸν ὑποβιβάσει στὴν κατηγορία τῶν κτισμάτων. Ἔδωσαν μεγάλους ἀγῶνες καὶ ἀντέταξαν τὰ ἀσθενῆ καὶ βασανισμένα σαρκία τους στοὺς ἰσχυρούς τοῦ κόσμου, γιὰ νὰ διασώσουν τὴ μεγάλη ἀλήθεια: «ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο» (Ἰωάν.1,16), ὡς τὴν πεμπτουσία τῆς σωτηρίας μας. Χρωστᾶμε λοιπὸν μεγάλη ὑποχρέωση σ’ αὐτοὺς καὶ τὸ μόνο ποὺ μποροῦμε νὰ τοὺς προσ­φέρουμε εἶναι ἡ ἀπόλυτη προσήλωση στὴν διδασκαλία τους. Νὰ σεβαστοῦμε τὶς ἀποφάσεις τῶν Συνόδων, οἱ ὁποῖες διατυπώθηκαν μὲ τὴν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Στὶς τραγικὲς ἡμέρες μας, ὅπου ἡ παναίρεση τοῦ ἐπάρατου οἰκουμενισμοῦ θέλει νὰ ἐξαφανίσει τὴν σώζουσα ἀλήθεια, βρίσκονται, δυστυχῶς, ὑψηλὰ ἐκκλησιαστικὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα ἐπιχειροῦν νὰ θέσουν στὸ περιθώριο τοὺς Πατέρες καὶ νὰ καταλύσουν τὸ συνοδικὸ σύστημα τῆς Ἐκκλησίας μας, προτάσσοντας τὴν …μεταπατερικὴ «θεολογία»! Γι’ αὐτὸ ἀπαιτεῖται ἐπαγρύπνηση καὶ ἀγωνιστικότητα ἀπὸ ὅλους ὅσοι πιστεύουμε στὴν ἀποκλειστικότητα τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας καὶ στὴ μοναδικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας μας.

Previous Article

Σεβασμιώτατε, δὲν φοβεῖσθε τὸν Θεόν;

Next Article

Τί νά περιμένωμεν ἀπό τούς νέους Ἀρχιεπισκόπους Ἀμερικῆς καί Αὐστραλίας;

Διαβάστε ακόμα