Τά τραγικά ἀποτελέσματα τῆς ἀποστασίας

Share:

 Ο ΦΟΒΕΡΟΣ ΑΙΜΑΤΗΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ…

Παρ’ ὅτι πάντοτε καὶ χωρὶς ἐξαίρεση ἐπιβεβαιώνεται ἡ Μεγάλη Ἀλήθεια, «οἱ μακρύνοντες ἑαυτοὺς ἀπὸ Σοῦ ἀπολοῦνται», ἐν τούτοις, ποτὲ δὲν συνετιζόμεθα καὶ πεισματικὰ δὲν θέλομε νὰ παραδεχθοῦμε τὶς τρομερὲς συνέπειες τῆς ἀποστασίας μας…

Ὅλα, γιὰ παράδειγμα, τὰ «παπαγαλάκια» τῆς ποδηγετούμενης καὶ δῆθεν προοδευτικῆς ἐντύπου καὶ ἠλεκτρονικῆς δημοσιογραφίας, μετὰ τὸ συγκλονιστικὸ συμβὰν τῶν Τεμπῶν, προσπάθησαν καὶ συνεχίζουν νὰ προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν ὅτι, αὐτὸ ὀφείλεται σὲ λάθη καὶ παραλείψεις διαχρονικὲς ὅλων τῶν Κυβερνήσεων, ποὺ δὲν ἐνδιαφέρθηκαν νὰ ἐκσυγχρονίσουν τὸ Σιδηροδρομικὸ δίκτυο καὶ σὲ φοβερὰ ἀδικαιολόγητες παραλείψεις τῶν ἁρμοδίων στελεχῶν τῆς ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Καὶ αὐτὰ ἀσφαλῶς εἶναι ἀδιαμφισβήτητα καὶ ἀληθῆ, ἀλλὰ ΔΕΝ ἀποτελοῦν ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ.

Κανεὶς δὲν θέλει νὰ ὑπεισέλθη καὶ νὰ διερευνήση τὶς οὐσιαστικὲς αἰτίες καὶ αὐτοῦ τοῦ δυστυχήματος, ἀλλὰ καὶ ἄλλων παρομοίων συμφορῶν.

Ἐάν, δηλαδή, τέτοια συγκλονιστικὰ καὶ φοβερὰ γεγονότα, προσπαθοῦν κάποιοι νὰ μᾶς ἀναγκάσουν νὰ πιστέψωμε ὅτι, ὀφείλονται μόνο σὲ ἀπαρχαιωμένα δίκτυα ποὺ κανεὶς δὲν ἐνδιαφέρθηκε νὰ τὰ ἐκσυγχρονίση ἢ σὲ μία σειρὰ ἀνθρωπίνων λαθῶν, τότε εὐθαρσῶς τοὺς λέμε ὅτι, ἐθελοτυφλοῦν, πλανῶνται καὶ μᾶς ἐξαπατοῦν.

Καὶ αὐτὰ ποὺ ἐγράψαμε ἀμέσως παραπάνω, δὲν ἀποτελοῦν λεκτικὲς κορῶνες. Ἀποτυπώνουν ἁπλὰ τὴν Μεγάλη Ἀλήθεια ποὺ στὴν ἀρχὴ ἀναφέραμε, ὅτι δηλαδή, τὰ τελευταῖα χρόνια συστηματικὰ ἀρνούμεθα τὸν Θεόν, διότι ἔχομε ἐπιλέξει νὰ βαδίζωμε σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιθυμίες μας καὶ τὰ κακῶς νοούμενα συμφέροντά μας.

Καὶ αὐτό, διαρκῶς διαπιστώνομε ὅτι συμβαίνει καὶ στὶς προσωπικές μας ἐπιλογές, καὶ στὶς διαπροσωπικὲς καὶ κοινωνικές μας σχέσεις, ἀλλὰ τὸ χειρότερο (παγκόσμια, δυστυχῶς καὶ  στὸ τόπο μας), σὲ ὅλες τὶς ἀποφάσεις καὶ τὶς κατευθυντήριες γραμμὲς τῆς Ἡγεσίας, τόσο τῆς Πολιτικῆς ὅσο καὶ τῆς (κατ’ εὐφημισμὸν) Πνευματικῆς…

  Ἐπὶ παραδείγματι, οἱ Ἡγεσίες τῶν δῆθεν πολιτισμένων Δυτικῶν Κοινωνιῶν ποὺ ζοῦμε, ἀρνοῦνται συστηματικὰ νὰ δεχθοῦν ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς ἀποτελεῖ τὴν οὐσιαστικὴ ρίζα τῆς ὑπάρξεως καὶ τῆς πνευματικῆς ἐξελίξεώς μας. Ὡς ἐκ τούτου, εἶναι φυσικό, ὅλοι οἱ νόμοι καὶ τὰ διαμορφούμενα ἤθη καὶ ἔθιμα, νὰ ἀντίκεινται στὴν Χριστιανικὴ Διδασκαλία… Γι’ αὐτό, καταργοῦνται Θεσμοὶ διαχρονικοί, ὅπως ὁ Γάμος καὶ ἡ παραδοσιακὴ Οἰκογένεια, νομιμοποιοῦνται ἐξαμβλώματα καὶ ἀδιανόητες καταστάσεις συμβιώσεως καὶ ἐπιβάλλονται ὡς φυσιολογικὴ καὶ “προοδευτικὴ” ἐξέλιξη, καὶ ἀφανίζονται μέσα ἀπὸ τὶς ἀνθρωποκτόνες ἐκτρώσεις  πληθυσμοὶ ὁλόκληροι πού, τὶς τελευταῖες δεκαετίες, ἀριθμοῦνται σὲ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια δολοφονημένων, ἀγρίως, ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων…

Συχνὰ-πυκνά, βέβαια, ὁ Θεὸς προσπαθεῖ μὲ τὴν Ἄπειρη Ἀγάπη Του, νὰ μᾶς ἀφυπνίσει καὶ μέσα ἀπὸ τέτοια συγκλονιστικὰ περιστατικά, ὅπως ἡ πρόσφατη τραγῳδία τῶν Τεμπῶν.

Γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, δηλαδή, ἀποδείχθηκε ὅτι, «τὰ ὀψώνια (=ἀποτελέσματα) τῆς ἁμαρτίας, θάνατος»!!

Ποιὸς ἀπὸ τοὺς ἀερολογοῦντες καὶ ἀνοητολογοῦντες ἀκατάπαυστα, αὐτὲς τὶς ἡμέρες, ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε., διετύπωσε αὐτὴ τὴν ἀδιάψευστη Ἀλήθεια;

Καὶ τὸ τονίζομε αὐτὸ ἰδιαιτέρως, διότι, τὰ τελευταῖα χρόνια, τὸ συγκεκριμένο περιστατικὸ δὲν εἶναι τὸ μοναδικὸ συγκλονιστικὸ γεγονὸς ποὺ συνέβη. Καὶ ἐξηγούμεθα:

– Ἡ ἐπιβατικὴ ἁμαξοστοιχία, κατὰ τὶς μαρτυρίες πολλῶν διασωθέντων, μετέφερε ἢ ὄχι ταλαίπωρα νεαρὰ παιδιά, ἀπὸ τὶς φοβερὲς ἀκρότητες καὶ ἐξαλλοσύνες ποὺ συνέβησαν στὸ Πατρινὸ Καρναβάλι; Τὶς ὧρες, βέβαια, τοῦ προκλητικότατου «ξεφαντώματος», ὅλοι (οἱ δῆθεν…) χειροκροτοῦσαν, ἐπευφημοῦσαν καὶ στὴν καλλίτερη περίπτωση δικαιολογοῦσαν τὰ ἔκτροπα (μέχρι σημείου φοβερῆς χυδαιότητας καὶ βλασφημίας…), ὡς ξέσπασμα μετὰ τὸν τριετῆ ἐγκλεισμό, λόγῳ τῆς μάστιγας τοῦ κορωνοϊοῦ… Κανεὶς ἀπ’ ὅλους αὐτούς, δὲν φοβήθηκε ἢ ἔστω ἀνησύχησε μὲ τὴν σκέψη ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ ἔβλεπε καὶ ὁ Οὐρανὸς καὶ μάλιστα, μὲ τὴν εἴσοδο στὴν Μεγάλη Σαρακοστή; Καί, ἀσφαλῶς, δὲν ἐννοοῦμε ὅτι ὁ Πανάγαθος Θεὸς μᾶς ἐκδικεῖται. Ἀντίθετα, μᾶς λυπᾶται καὶ μακροθυμεῖ γιὰ τὰ χάλια μας. Ἀλλά, ὅταν ἐμεῖς δημιουργοῦμε μὲ τὴν ἀπομάκρυνσή μας κενὸ καὶ ἀπόσταση ἀπὸ κοντά Του, τότε, Σεβόμενος τὴν ἐλευθερία μας, μᾶς ἀφήνει καί, δυστυχῶς, τὸ κενὸ τὸ καλύπτει ὁ ἀνθρωποκτόνος ἐχθρός μας… Καὶ ἰδού, γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, τὰ τραγικὰ ἀποτελέσματα μέσα ἀπὸ τὴν τρομακτικὴ σύγκρουση δύο ἁμαξοστοιχιῶν, μὲ τόσα θύματα νὰ ἀνασύρωνται μέσα ἀπὸ λιωμένα σίδερα καὶ καταστροφικὴ πυρκαγιά…

– Τὰ ἴδια δὲν εἶχαν συμβῆ καὶ στὸ «Μάτι», πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια, καὶ μέχρι τώρα κλαῖμε μὲ μαῦρο δάκρυ καὶ οἱ συγγενεῖς τῶν τραγικῶν θυμάτων τρέχουν στὰ δικαστήρια, ψυχοσωματικὰ σμπαραλιασμένοι;;; Μὴ λησμονοῦμε: Τί εἶχε συμβῆ καὶ τότε μὲ τὴν σατανιστικὴ χοροεσπερίδα, ποὺ εἶχαν μαζευθῆ τόσοι ἐκπρόσωποί της ἀπ’ ὅλο τὸν κόσμο καὶ ὕβριζαν καὶ βλασφημοῦσαν, γλεντοκοπώντας ἄγρια, τὸν Ἐσταυρωμένο Κύριό μας καὶ τὴν Ἐκκλησία Του;;; Ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ σημεῖο ἀκριβῶς ποὺ ἔγινε ἡ βλάσφημη αὐτὴ συναυλία, ξεκίνησε ἡ φοβερὴ πυρκαγιά, λίγα εἰκοσιτετράωρα μετὰ καὶ ἔκαψε ζωντανοὺς τόσους ἀνθρώπους, καταστρέφοντας τόσες ὄμορφες περιοχές…

– Πανομοιότυπα δὲν ἦταν ὅσα ἔγιναν στὴν πολυβασανισμένη Κύπρο μας, μετὰ τὴν φασιστικὴ ἐπιβολὴ τοῦ σατανικοῦ τραγουδιοῦ, γιὰ νὰ ἐκπροσωπήσει τὴν Μεγαλόνησο στὴν Eurovision τὸ 2021, παρὰ τὶς ἔντονες διαμαρτυρίες ποὺ ὑπῆρξαν;;; Μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες, κατακάηκε ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ Νησιοῦ…

– Ἂς θυμηθοῦμε, τέλος, πόσα παρόμοια περιστατικὰ συμβαίνουν σὲ ἀνάλογες σατανιστικὲς ἐκδηλώσεις καὶ συναυλίες παγκόσμια, πού, ὡς ἀποτέλεσμα ἔχουν φοβερὲς πυρκαγιὲς καὶ ἑκατόμβες θυμάτων… Σὲ μία τέτοια τρομακτικὴ ἐκδήλωση μάλιστα, πρὶν ἀπὸ κάποια χρόνια στὴν Ἀμερική, ἔπεσε ἕνα στέγαστρο, σκοτώθηκαν ἑκατοντάδες ἄνθρωποι, ἔπιασε μεγάλη φωτιά, καὶ τὴν ἑπομένη ἡμέρα, μιὰ φοβερὴ μάγισσα-σατανίστρια τῆς περιοχῆς, εἶπε τὰ ἑξῆς τρομακτικά: «Ἐμένα, ὁ ἀφέντης μου ὁ σατανᾶς, μοῦ εἶπε ὅτι, αὐτὰ ἦταν τὰ θύματα τὰ δικά του»…

Ποιὲς μαρτυρίες περισσότερες μᾶς χρειάζονται, ἑπομένως, γιὰ τὶς βασικὲς αἰτίες, στὶς ὁποῖες ὀφείλονται αὐτὲς οἱ τρομακτικὲς καταστροφές;

Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, κατὰ πλειοψηφία, ποὺ σκοτώθηκαν στὸ τελευταῖο ἀτύχημα, σὲ τί κατάσταση εὑρίσκοντο μετὰ τὰ ὄργια ποὺ συνέβησαν στὴν Πάτρα;

Καὶ μὴ ἰσχυρισθῆ κάποιος αὐθάδης καὶ ἀθυρόστομος ὅτι πιθανὸν ἐφονεύθησαν καὶ ἀθῷοι…

Ὅταν στὸν ἄρχοντα τοῦ σκότους παραχωροῦνται δικαιώματα, τότε ἡ καταστροφὴ ποὺ ἐπιφέρει εἶναι μεγάλη… Ἀλλά, ἐὰν ὑπάρχουν στὰ θύματα καὶ κάποιοι ἀθῷοι, αὐτοὺς τοὺς γνωρίζει ὁ Θεὸς καὶ τοὺς ἀναγνωρίζει ὡς παιδιὰ δικά Του στὴν Βασιλεία Του, ὅπως ἄλλωστε, πάντοτε συμβαίνει μὲ αὐτοὺς ποὺ ἄδικα πάσχουν ἢ βιολογικὰ μέσα ἀπὸ ταλαιπωρίες πεθαίνουν.

Αὐτά, σίγουρα, ὤφειλε νὰ τὰ ἐπισημάνει ἡ ἁρμόδια Ἐκκλησιαστικὴ καὶ Πνευματικὴ Ἡγεσία… Δὲν θὰ τοὺς κρίνωμε, ἀλλὰ καὶ δὲν θὰ σιωπήσωμε ἐπισημαίνοντας αὐτὲς τὶς Μεγάλες Ἀλήθειες, μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι κάποιοι θὰ τὶς ἀκούσουν, κάποιοι θὰ προβληματισθοῦν καὶ κάποιοι θὰ συνετισθοῦν.

Οὕτως ἢ ἄλλως, διαχρονικά, λίγοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ πράγματι μὲ τὶς πνευματικές τους κεραῖες λαμβάνουν αὐτὰ τὰ μηνύματα καὶ βελτιώνονται. Ἀλλά, σύμφωνα μὲ τὰ λόγια τοῦ Ἰδίου τοῦ Χριστοῦ μας, «ὀλίγοι οἱ ἐκλεκτοί». Πλὴν ὅμως, πρὸς χάριν αὐτῶν τῶν εὐλογημένων ψυχῶν, μᾶς ἀνέχεται ἀκόμη ὁ Θεός!

Εὐχόμεθα, καλὴ μετάνοια καὶ καλὴ Σαρακοστή, γιὰ νὰ βιώσωμε, ὅπως πρέπει, τὸ Μεγαλεῖο της Ἀναστάσεως!

«Δρομοκήρυξ»  dromokirix.gr

Previous Article

Ὅταν ὁ Πάπας ἀφικνεῖτο εἰς Ἀθήνας

Next Article

The Washington Times: Όλα όσα μας είπε η κυβέρνηση για τον COVID-19 ήταν λάθος.