Τήρησις ἀδικαιολογήτου σιωπῆς

Share:

Tοῦ κ. Φοίβου Κλόκκαρη, ἀντιστρατήγου ἐ.ἀ.

Οἱ ἐκλογὲς γιὰ τὴν προεδρία τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας (ΚΔ) τὸ 2023, πλησιάζουν καὶ τὸ κυπριακό, τὸ μεῖζον πρόβλημα ποὺ μᾶς ἀπασχολεῖ, παραμένει ἐπὶ μισὸ αἰῶνα ἄλυτο, μὲ τὴν Τουρκία νὰ συνεχίζει τὴν ἐπιθετικὴ καὶ ἐπεκτατικὴ πολιτική της σὲ βάρος τῆς Κύπρου, γιὰ νὰ ὁλοκληρώσει τὸ στρατηγικὸ στόχο της νὰ θέσει ὅλο τὸ νησὶ ὑπὸ τὸν ἔλεγχό της.

Ἡ κυβέρνησή μας καὶ οἱ περισσότεροι τῶν ὑποψηφίων γιὰ τὴν προεδρία τῆς ΚΔ, ὑποστηρίζουν ὡς λύση τοῦ Κυπριακοῦ τὴ Διζωνικὴ Δικοινοτικὴ Ὁμοσπονδία (ΔΔΟ) καὶ ἔχουν παρουσιάσει πρὸς τὸν λαὸ τὶς προγραμματικὲς θέσεις τους στὸ θέμα αὐτό. Ὅλοι οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς ΔΔΟ συμφωνοῦν βασικά, ὅτι ἡ λύση πρέπει νὰ εἶναι λειτουργική, βιώσιμη, νὰ σέβεται τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, νὰ ἀποκαθιστᾶ τὴν ἑνότητα τοῦ κράτους, νὰ διασφαλίζει τὴ μία κυριαρχία, διεθνῆ προσωπικότητα καὶ ἰθαγένεια, τὶς τέσσερις βασικὲς ἐλευθερίες τῆς ΕΕ, νὰ βασίζεται στὸ συμφωνημένο πλαίσιο λύσης, τὰ ψηφίσματα τοῦ ΣΑ/ΗΕ, τὶς συγκλίσεις τῶν συνομιλιῶν καὶ τὸ Εὐρωπαϊκὸ κεκτημένο.

Διαπιστώνουμε ὅτι οἱ βασικὲς θέσεις τους, δὲν συνάδουν πρὸς τὶς συγκλίσεις ποὺ ἔχουν ἐπιτευχθεῖ στὶς διακοινοτικὲς συν­ομιλίες, τὶς ὁποῖες γνωρίζουμε ἀπὸ διαρροὲς ἐγγράφων στὸν τύπο καὶ ὄχι ἀπὸ ἐπίσημη ἐνημέρωση τῆς πολιτείας. Ἡ κυβέρνησή μας καθὼς καὶ οἱ προηγούμενες, μὲ τὴν ἀδικαιολόγητη ἐπίκληση τοῦ ἀπορρήτου τῶν συνομιλιῶν, γιὰ θέματα γνωστὰ στὰ ΗΕ καὶ τὴν Τουρκία, δὲν ἔχουν ἐνημερώσει ἐπίσημα τὸ λαὸ γιὰ τὶς συγκλίσεις τῶν συνομιλιῶν καὶ τὶς δικές μας θέσεις στὶς διάφορες πτυχὲς τῆς λύσης. Καλλιεργεῖται στοὺς πολίτες ἡ ψευδαίσθηση ὅτι ἡ ΔΔΟ ἀποτρέπει τὴ διχοτόμηση καὶ ἐπανενώνει τὸ κράτος μας.

Τὰ βασικὰ ἔγγραφα τῶν συνομιλιῶν μὲ τὶς θέσεις τῶν Ἑλληνοκυπρίων καὶ Τουρκοκυπρίων στὶς συνομιλίες καθὼς καὶ τὶς ἐπιτευχθεῖσες συγκλίσεις ποὺ διέρρευσαν, εἶναι τὸ 77 σελίδων ἔγγραφο τῶν συγκλίσεων Ντάουνερ (convergences 2008-2012) τῆς 30 Ἀπριλίου 2013 καθὼς καὶ ἔγγραφα ποὺ δημοσιεύθηκαν στὸν ἡμερήσιο τύπο τῆς Κύπρου κυρίως τὴν περίοδο τῶν διασκέψεων στὴν Ἑλβετία γιὰ τὸ κυπριακό.

Οἱ συγκλίσεις ποὺ δημοσιεύθηκαν δὲν ἔχουν διαψευσθεῖ ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις μας.  Οἱ συγκλίσεις, οὐσιαστικὰ ἀποτελοῦν τὶς δικές μας ὑποχωρήσεις. Νομιμοποιοῦν τὴ διχοτόμηση, παραβιάζουν τὴν ἑνότητα τοῦ κράτους καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ ἐλευθερίες, μὲ τὴν ἐπιβολὴ ἐδαφικῶν ζωνῶν μὲ ἐγγυημένες πλειοψηφίες κατοίκων καὶ περιουσιῶν, ποὺ καταπατοῦν τὰ δικαιώματα τῆς ἀτομικῆς ἰδιοκτησίας, τοῦ ἐκλέγειν καὶ ἐκλέγεσθαι καὶ τῆς ἐλευθερίας ἐγκατάστασης (Σελ. 33 καὶ 69 τοῦ ἐγγράφου τῶν Συγκλίσεων Ντάουνερ(ΣΝ)). Δὲν παρέχουν συνθῆκες ἀσφάλειας καὶ συγκεκριμένα στρατιωτικῆς ἀσφάλειας(ἀφοπλισμὸς Κυπριακοῦ κράτους, σελ. 70 τῶν ΣΝ) δημογραφικῆς ἀσφάλειας (παραμονὴ τῶν ἐποίκων ,οἱ Τοῦρκοι ὑπήκοοι θὰ ἀπολαμβάνουν τὸ δικαίωμα τῶν 4 ἐλευθεριῶν τῆς ΕΕ, σελ.68 τῶν ΣΝ) πολιτικῆς ἀσφάλειας (παραβίαση τῆς ἀρχῆς τῆς πλειοψηφίας στὴ λήψη ἀποφάσεων μὲ τὸ δικαίωμα ΒΕΤΟ στὴ μειοψηφία(ὀνομάσθηκε θετικὴ ψῆφος γιὰ νὰ μὴν ἠχεῖ ἄσχημα!) , ποὺ θὰ ὁδηγεῖ σὲ ἀδιέξοδα καὶ παράλυση τοῦ κράτους ἢ σὲ ἀντιδημοκρατικὸ μηχανισμὸ ἐπίλυσης ἀδιεξόδων σελ. 5, 7 καὶ 9 τῶν ΣΝ) καὶ λειτουργικῆς/ οἰκονομικῆς  ἀσφάλειας (ὑπερμέγεθες, διχοτομικὸ κράτος σὲ ἕνα μικρὸ ἐδαφικὸ χῶρο, μὲ δυαρχία ἀξιωματούχων, μεγάλη πολυπλοκότητα στὴ λειτουργία του καὶ    δυσλειτουργικότητα).

Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν μία κυριαρχία, μία διεθνῆ προσωπικότητα καὶ μία ἰθαγένεια, ἡ διατύπωσή τους στὸ κοινὸ ἀνακοινωθὲν τῆς 11 Φεβρουαρίου 2014 (παραγρ.3), ποὺ συμφωνήθηκε μεταξὺ τῶν ἡγετῶν τῶν δύο κοινοτήτων, ἀφήνει περιθώρια παρερμηνειῶν, μὲ τὴ συμπερίληψη στοιχείων διχοτομικῆς φύσεως.

Γενικὰ οἱ συγκλίσεις ποὺ γνωρίζουμε εἶναι προβληματικές. Περιλαμβάνουν διχοτομικὰ καὶ δυσλειτουργικὰ στοιχεῖα ποὺ ἀποτελοῦν τροχοπέδη στὴ δημιουργία κοινοῦ κράτους, λειτουργικοῦ, δίκαιου καὶ βιώσιμου. Αὐτὸ ὀφείλεται στὴ λανθασμένη πορεία, τὴν ὁποία ἀκολούθησε τὸ Κυπριακὸ μὲ τὶς χρονοβόρες οὕτω καλούμενες διακοινοτικὲς συνομιλίες (ΔΣ) μὲ τὴν ὑποτελῆ διοίκηση τῆς Τουρκίας, ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ τῶν Τουρκικῶν δυνάμεων κατοχῆς (ΤΔΚ), ποὺ ἀπενοχοποίησαν τὴν Τουρκία, ἡ ὁποία πέτυχε νὰ μετατρέψει τὸ διεθνὲς ἔγκλημα ποὺ διέπραξε σὲ βάρος τῆς Κύπρου σὲ δικοινοτική διαφορά. Ἡ ΚΔ συνομιλοῦσε μὲ τὴν ὑποτελῆ διοίκηση τῆς Τουρκίας, ἡ ὁποία ὑποστηρίζει τὰ συμφέροντα τῆς κατοχικῆς δύναμης σὲ βάρος ἐκείνων τῆς Κύπρου.  Ὅταν δὲν ὑπάρχουν κοινὰ συμφέροντα μεταξὺ δύο συνομιλητῶν δὲν μπορεῖ νὰ συγκροτηθεῖ κοινὸ βιώσιμο κράτος.

Τὸ βασικὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται, εἶναι γιατί οἱ ὑποψήφιοι γιὰ τὴν προεδρία τῆς ΚΔ, ποὺ ὑποστηρίζουν τὴν ΔΔΟ, ἀποσιωποῦν τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ θέσεις τοῦ προγράμματός τους  στὸ Κυπριακό, ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς συγκλίσεις τῶν συνομιλιῶν (τὸ ἀποκαλούμενο κεκτημένο τῶν συνομιλιῶν); Εἶναι τήρηση μίας ἀδικαιολόγητης σιωπῆς ποὺ δὲν  πρέπει νὰ συνεχισθεῖ. Οἱ ὑποψήφιοι νὰ ἀπαιτήσουν ἀπὸ τὴν κυβέρνησή μας, νὰ δημοσιοποιήσει ἐπίσημα τὶς συγκλίσεις τῶν συνομιλιῶν, ὄχι μόνο γιὰ νὰ τὶς γνωρίζουν οἱ πολίτες, οἱ ὁποῖοι θὰ ὑποστοῦν τὶς συνέπειες μίας κακῆς λύσης καὶ δὲν πρέπει νὰ ἔχουν ψευδαισθήσεις, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ τοποθετηθοῦν οἱ ὑποψήφιοι, ἂν ὑποστηρίζουν τὶς συγκλίσεις αὐτές, ποὺ ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς προγραμματικές τους θέσεις  στὸ Κυπριακό.

Συμπερασματικά, μὲ τὶς συγκλίσεις ποὺ ἔχουν ἐπιτευχθεῖ, ἡ ΔΔΟ ἔχει διαμορφωθεῖ σὲ συγκεκαλυμμένη μορφὴ συνομοσπονδίας δύο κρατῶν.  Νομιμοποιεῖται ἡ διχοτόμηση, καταλύεται ἡ ΚΔ, τίθεται ὅλη ἡ Κύπρος ὑπὸ Τουρκικὸ ἔλεγχο, παραβιάζονται ἡ ἑνότητα τοῦ κράτους, τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ ἐλευθερίες τῶν πολιτῶν καθὼς καὶ οἱ θεμελιώδεις δημοκρατικὲς ἀρχὲς καὶ οἱ ἀρχὲς ἀσφάλειας.Θὰ μετατραπεῖ ἡ Κύπρος σὲ θνησιγενὲς δυσλειτουργικὸ  κράτος παρόμοιο μὲ ἐκεῖνο τῆς Βοσνίας, καταδικασμένο σὲ στρατηγικὴ κατάρρευση.

Previous Article

Επιστολή στον ΟΗΕ από το τουρκοκόμμα στη Θράκη

Next Article

Εθνικό έγκλημα και τιμωρία