Τίποτε περὶ τῶν Σκοπίων

Share:

   Εἰς ὁμιλίαν του εἰς τὴν Ἑταιρείαν Μακεδονικῶν Σπουδῶν κατὰ τὴν Πανηγυρικὴν Ἐκδήλωσιν Μνήμης διὰ τὸν Μακεδονικὸν Ἀγῶνα τῆς 5ης Νοεμβρίου 2022 ὁ Μητρ. Μεσσηνίας δὲν ἀνέφερε κἄν τὴν θέσιν τῆς Ἱ. Συνόδου διὰ τὸ Σκοπιανόν. Πάντως, ἀστοχεῖ λίαν, καθὼς ἁπλὰ καὶ μόνον ἡ χρῆσις ἑνὸς ὀνόματος δύναται νὰ ἀποτελῆ ἔγκλημα! Οἱ Μακεδονομάχοι πάντως δὲν ἐπολέμησαν διὰ τὴν ἀποδοχὴν τῆς ἑτερότητος, ἀλλὰ διὰ νὰ ἀπελευθερώσουν τὴν μίαν καὶ μοναδικὴν Μακεδονίαν. Παραθέτομεν ἐνδεικτικὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ὁμιλίαν:

   «Ἡ ἐπικαιρότητα τοῦ Μακεδονικοῦ ζητήματος, τόσο στὸ πολιτικὸ ὅσο καὶ στὸ ἐκκλησιαστικὸ ἐπίπεδο, βρίσκεται στὸ προσκήνιο τῶν ἐξελίξεων καὶ ἐπιβεβαιώνει, αὐτὸ τὸ ὁποῖο ἀνέφερα προηγουμένως, ὅτι τὸ συγκεκριμένο ζήτημα εἶναι θέμα ἀρχῶν καὶ ὄχι ἁπλὰ ἰδεολογικῶν προσανατολισμῶν. Εἶναι ζήτημα ἀκόμη καὶ σήμερα ἱστορικό, ταυτοτικὸ καὶ μάλιστα μιᾶς ὑγιοῦς ἐθνικῆς συν­είδησης. Ἡ «ἀχίλλειος πτέρνα» του δὲν εἶναι ἁπλὰ καὶ μόνο ἡ χρήση ἑνὸς συγκεκριμένου ὀνόματος, ἀλλὰ τὸ πῶς αὐτὸ τὸ ὄνομα στοιχειοθετεῖται σὲ σχέση πρὸς τὰ λοιπὰ συστατικὰ δομικὰ καὶ ταυτοτικὰ στοιχεῖα τοῦ συγκεκριμένου ἔθνους καὶ σὲ ἀναφορὰ πάντοτε πρὸς τὸ πολιτισμικὸ γεγονὸς (μνημεῖα), τὴ γλώσσα, τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν ἰθαγένεια. Αὐτὰ δομοῦν τὴν ἰδιοπροσωπία κάθε ἔθνους ἱστορικὰ καὶ διαχρονικὰ καὶ αὐτὰ θὰ πρέπει νὰ ἐπιβεβαιώνονται τόσο πολιτικὰ ὅσο καὶ ἐκκλησιαστικά. Δὲν ξέρω ἐὰν μποροῦν νὰ στοιχειοθετηθοῦν τέτοια στοιχεῖα ταυτοτικά…

   Ἡ Πατρίδα μας σήμερα εἶναι μέλος τῆς μεγάλης Εὐρωπαϊκῆς Οἰκογένειας καὶ καλεῖ­ται μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα Εὐρωπαϊκὰ Κράτη νὰ συμβάλλει ὥστε ἡ Εὐρώπη -ἐν μέσῳ πολιτισμικῶν κυρίως καὶ ἄλλων παγκοσμίων περιδινήσεων καὶ κρίσεων- νὰ προσδιορίσει τελικὰ τὴ δική της ταυτότητα, προβάλλοντας τὶς ἀξίες τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἰσότητας, τῆς ἰσονομίας, τῆς ἀλληλεγγύης, τῆς ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας, τοῦ ἔμπρακτου σεβασμοῦ στὴ διαφορετικότητα καὶ τῆς ἀποδοχῆς στὴν ἑτερότητα ἀλλὰ καὶ τοῦ δικαιώματος τῆς ἐλευθερίας, γιὰ αὐτοδιάθεση καὶ διατήρηση τῆς πολιτισμικῆς ἰδιαιτερότητας καὶ ταυτότητας κάθε Κράτους-Μέλους. Αὐτὸ τὸ ὁποῖο μᾶς κληροδότησαν οἱ Ἕλληνες Μακεδονομάχοι εἶναι ἡ ἀναλλοίωτη καὶ ἀνόθευτη πολιτιστική μας ταυτότητα, ἡ ὁποία ὡς στάση ζωῆς κληρονομεῖται καὶ ὡς ἰδιαιτερότητα προβάλλεται. Εἶναι οἱ αἰώνιες πνευματικὲς ἀρχὲς καὶ ἀξίες, τὶς ὁποῖες ἐνσαρκώνει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία διαμορφώνει καὶ   τὸ ἀντίστοιχο ἦθος, ὄχι μὲ αὐτὰ ποὺ λέει ἀλλὰ μὲ αὐτὸ ποὺ εἶναι καὶ μ’ αὐτὰ ποὺ πράττει, δηλαδὴ ὡς πολιτιστικὴ κατηγορία».

Previous Article

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης σκανδαλίζει δεινῶς

Next Article

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ