Τί εἶναι οἱ Ἅγιοι δι’ ἡμᾶς;

Share:

Οἱ ἅγιοι εἶναι ἡ ἀέναη ζωντανὴ παρουσία τοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο. Εἶναι τὰ ἀνθρώπινα ἐκεῖνα πρόσωπα, τὰ ὁποῖα ντύθηκαν τὸ Χριστὸ καὶ ἔγιναν σύσσωμα μὲ Αὐτόν, ὥστε μέσῳ αὐτῶν νὰ φανερώνεται ὁ Χριστὸς στὸν κόσμο! Ὁ νεοφανὴς ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς, ὁ ὁμολογητής, μᾶς συμβουλεύει νὰ διαβάζουμε τοὺς βίους τῶν ἁγίων, διότι: «Οἱ “Βίοι τῶν Ἁγίων” εἶναι μία ἰδιόμορφη ὀρθόδοξη Ἐγκυκλοπαίδεια. Σ’ αὐτοὺς μπορεῖ νὰ βρεῖ κανεὶς ὅλα ὅσα χρειάζονται σὲ μία ψυχὴ πεινασμένη καὶ διψασμένη γιὰ τὴν αἰώνια Δικαιοσύνη καὶ αἰώνια Ἀλήθεια μέσα σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο· πεινασμένη καὶ διψασμένη γιὰ τὴν θεία ἀθανασία καὶ τὴν αἰώνια ζωή. Ἐὰν διψᾶς τὴν πίστη, θὰ τὴ βρεῖς πλούσια στοὺς “Βίους τῶν Ἁγίων” καὶ θὰ χορτάσεις τὴ ψυχή σου μὲ τροφή, γιὰ τὴν ὁποία ποτὲ δὲν θὰ ξαναπεινάσεις. Ἐὰν ποθεῖς τὴν ἀγάπη, τὴν ἀλήθεια, τὴν δικαιοσύνη, τὴν ἐλπίδα, τὴν πραότητα, τὴν ταπείνωση, τὴν μετάνοια, τὴν προσευχὴ ἢ ὁποιαδήποτε ἀρετὴ καὶ ἄσκηση, στοὺς “Βίους τῶν Ἁγίων” θὰ βρεῖς ἕνα πλῆθος ἁγίων δασκάλων γιὰ κάθε ἄσκηση καὶ θὰ πάρεις τὴ βοήθεια τῆς χάριτος γιὰ κάθε ἀρετή. Ἐὰν περνᾶς μαρτύρια γιὰ τὴν πίστη σου στὸν Χριστό, οἱ “Βίοι τῶν Ἁγίων” θὰ σὲ παρηγορήσουν καὶ θὰ σὲ ἐνθαρρύνουν, θὰ σὲ ἐνδυναμώσουν καὶ θὰ σὲ ἀναπτερώσουν, ὥστε τὰ μαρτύριά σου νὰ γίνουν χαρά. Εἶσαι σὲ ὁποιονδήποτε πειρασμό; Οἱ “Βίοι τῶν Ἁγίων” θὰ σὲ βοηθήσουν νὰ τὸν νικήσεις καὶ τώρα καὶ πάντοτε» (Ἀπὸ τὸ βιβλίο Ἄνθρωπος καὶ Θεάνθρωπος). Ἅγιε Ἰουστῖνε, πρέσ­βευε ὑπὲρ ἡμῶν, βοήθησέ μας νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι προορισμός μας πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἁγιότητα!

Previous Article

Σκέψεις διὰ τὴν νηστείαν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων

Next Article

«Ἱερὰ σκάλα»: Ἄλλη μία ἀπάτη τοῦ Βατικανοῦ!