ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Γράφει ο κ. Παναγιώτης Κατραμάδος

Προεκάλεσε δυσμενείς εντυπώσεις εις το πλήρωμα της Εκκλησίας της Ελλάδος η βράβευσις του Προκαθημένου αυτής υπό της Ιεραρχίας. Τυγχάνει ανούσιον να επιβραβεύεται κάποιος, επειδή ευρίσκεται απλώς εις μίαν θέσιν και συνάμα αντιπαραδοσιακόν, καθώς κανείς εκ των Πατέρων της Εκκλησίας δεν θα εδέχετο βραβεία, παρά μόνον «στέφη ουράνια».
Τα τελευταία έτη παρατηρούμεν ότι Πατριάρχαι και Αρχιεπίσκοποι περιέρχονται τα πέρατα της γης, δια να λάβουν διακρίσεις από φορείς, οι οποίοι βεβαίως είναι κατώτεροι των αξιωμάτων τους, υποτιμώντες τοιουτοτρόπως την διακονίαν τους και εκθέτοντες τον θεσμόν τον οποίον εκπροσωπούν. Εις τας περισσοτέρας περιπτώσεις υποκρύπτονται σκοπιμότητες, όπως η προ έτους βράβευσις του Αρχιεπισκόπου από το Τμ. Θεολογίας της Θεσσαλονίκης με μοναδικόν στόχον να εξαγοράσουν την συνείδησίν του, μετά τας ευθείας δηλώσεις του κατά του μαθήματος των συγκρητιστικών θρησκευτικών.
Όσοι όμως γνωρίζουν η έχουν παρακολουθήσει από παλαιά την πορείαν του κ. Ιερωνύμου αντιλαμβάνονται ότι η βράβευσίς του από την Ιεραρχίαν δεν συνέβη τυχαία. Το να ερμηνεύση κανείς αποκλειστικώς με κριτήριον την προσωπικήν ματαιοδοξίαν την βράβευσιν αυτήν, σημαίνει ότι αγνοεί τους όρους της εκκλησιαστικοπολιτικής σκακιέρας. Συμβαίνει μάλιστα το εξής παράδοξον: αυτοί που τον αποκαλούν «πονηρό αρβανίτη» με σχεδιασμένας κινήσεις, να τον εγκαλούν δι’ επιπολαιότητα! Σχεδίασεν η όχι την βράβευσιν; Ποίος ήτο ο πραγματικός σκοπός του Αρχιεπισκόπου; Αποδοκιμάζομεν πλήρως και εμείς την βράβευσιν, αλλά αυτό δεν αρκεί. Αν δεν διεισδύσωμεν βαθύτερα, δεν θα εννοήσωμεν τι πραγματικά συμβαίνει.
Τι συνέβη; Καταλυτικόν ρόλον διεδραμάτισαν τα συλλαλητήρια. Δεν είναι της παρούσης ένα χρονογράφημα της στάσεως της ΔΙΣ, του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών κα. Εκείνο που υπήρξεν αποφασιστικής σημασίας ήτο ότι από ενωρίς κατέστη αντιληπτόν ότι η Εκκλησία είχεν απέναντί της όλα τα κόμματα, καθώς η θέσις της περί μη χρήσεως του όρου «Μακεδονία» δύναται μεν να την εύρισκεν απολύτως σύμφωνον με την κοινωνίαν, την ετοποθέτη όμως εις τον αντίποδα της βουλήσεως των κομμάτων, εφ’ όσον όλα εδέχθησαν την λύσιν «σύνθετης ονομασίας». Ακόμη και αυτοί που διεφώνησαν, όπως οι ΑΝ.ΕΛ., στηρίζουν πλήρως την Κυβέρνησιν, που προωθεί ολοταχώς αυτήν την λύσιν, ενώ όσον αφορά εις την Χρυσή Αυγή, η Εκκλησία επανειλημμένως προσεπάθησε να αποτινάξη από επάνω της την κατηγορίαν της «ακροδεξιάς», την οποίαν απηύθυναν προς αυτήν κύκλοι του Υπ. Εξωτερικών και του «ΚΑΙΡΟΥ».
Τελικώς, παρά το «ελευθέρας» της ΔΙΣ προς τους 80 Μητροπολίτας, μόνον περίπου 20 συμμετείχαν εις το συλλαλητήριον, καθώς πολλοί εξ αυτών εδίστασαν ενώπιον του συνόλου της κομματικής εξουσίας. Και ναι μεν τα αντιπολιτευτικά κόμματα δεν ημπόδισαν το συλλαλητήριον όχι δια να υπερασπισθούν την Μακεδονίαν, αλλά δια τα ιδικά των μικροκομματικά συμφέροντα, η Κυβέρνησις όμως επετέθη εις την Εκκλησίαν κατά μέτωπον.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
κατά της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ενώ κατ’ αρχάς τα μέλη του Κυβερνώντος κόμματος εξεθείαζαν τους χαμηλούς τόνους της Εκκλησίας (μάλιστα αυτό συνέβη και από την μείζονα αντιπολίτευσιν με τον σύμμαχον της υιοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια κ. Κώστα Μπακογιάννη να πλέκη το εγκώμιον του Αρχιεπισκόπου), έπειτα έβγαλαν χολήν δια τον Αρχιεπίσκοπον και την συμμετοχήν των Μητροπολιτών.
Ο εκπρόσωπος της Κυβερνήσεως κ. Δημήτριος Τζανακόπουλος παραμονάς του συλλαλητηρίου των Αθηνών εδήλωσεν εις τον κ. Β. Σκουρήν της Realnews της 4ης Φεβρουαρίου ότι «Η Εκκλησία, δια του Αρχιεπισκόπου, έχει διατυπώσει από καιρό τη θέση της επί του ζητήματος, παράλληλα όμως έχει απευθύνει έκκληση για εθνική ομοψυχία και νηφαλιότητα. Αυτή την έκκληση πρέπει να την κρατήσουμε». Προσεπάθησε λοιπόν ο κ. Τζανακόπουλος να χρησιμοποιήση την δήλωσιν του Αρχιεπισκόπου, δια να αποτρέψη τον κόσμον από το να συμμετάσχη και παραλλήλως να την δεσμεύση εις την γραμμήν της Κυβερνήσεως αδιαφορών δια την επίσημον στάσιν της ΔΙΣ, η οποία εν τω μεταξύ είχεν εκδώσει και νέον ανακοινωθέν! Παραλλήλως εδήλωσεν ότι ως Κυβέρνησις «κάνουμε εξωτερική πολιτική υπέρ του εθνικού συμφέροντος και όχι υπέρ των «εθνικών δικαίων»», αφήνων αιχμάς προς πάσαν κατεύθυνσιν…
Ο Αρχιεπίσκοπος εις την προσφώνησίν του προς την Ιεραρχίαν της 7ης Φεβρουαρίου απήντησεν:
«Βεβαίως, η Εκκλησία σε όλη αυτή την τρικυμία των ραγδαίων εξελίξεων και ιστορικών γεγονότων δεν μπορεί να μένει σιωπηλή και απαθής, πολλώ δε βεβαίως, όταν απειλούνται η και διακυβεύονται τα εθνικά συμφέροντα της πατρίδος μας. Άλλωστε, η Εκκλησία ποτέ δεν αδιαφόρησε για τα εθνικά η και κοινωνικά ζητήματα της κάθε ιστορικής περιόδου, αλλά βοήθησε άμεσα η έμμεσα στην συνειδητοποίηση και εν τέλει στην επίλυσή τους… Πράγματι, το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας μας δεν μπορεί να δεχθή η και να αντέξη άλλη επιπλέον εξαθλίωση και ταλαιπωρία, ειδικά σε επίπεδο εθνικό… αυτό που απαιτεί και ζητά είναι ο εύλογος σεβασμός στα θεμελιώδη δικαιώματά του και η πιστή διατήρηση της ταυτότητος του κράτους και των εθνικών του δικαίων»!

Η εφημερίς «ΑΥΓΗ»
κατά της Εκκλησίας της Ελλάδος

Σειράν εις την επίθεσιν έλαβεν η εφημερίς «Αυγή» με ανοίκειον δημοσίευμα. Ανήμερα του συλλαλητηρίου εκυκλοφορήθη άρθρον του κ. Δ. Χρήστου με τίτλον «Άγνοια και πονηρή υποκρισία από την Εκκλησία»! Πλέον η επίθεσις ήτο απροκάλυπτος. Μεταξύ άλλων ο αρθρογράφος εξεμεταλλεύθη τας δηλώσεις του Σεβ. Μεσσηνίας γράφων «σειρά σοβαρών ερωτημάτων, ως προς τη νέα στάση του αρχιεπισκόπου, απηύθυνε ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ο μοναδικός που είχε την τόλμη να μιλήσει δημοσίως». Διέβη όμως τον Ρουβίκωνα, όταν εις την συνέχειαν του άρθρου καταγγέλλει την Εκκλησίαν δια την ιστορικήν της στάσιν εις τα εθνικά ζητήματα:
«Πολλά ακόμη ερωτήματα ως προς τη συμπεριφορά της ελλαδικής Εκκλησίας μπορεί να τεθούν. Παράδειγμα: Τι έγινε η ευαισθησία της ελλαδικής Εκκλησίας, όταν καταλύθηκε η δημοκρατία στη χώρα το 1967; Όταν χιλιάδες άνθρωποι βασανίστηκαν και εξορίστηκαν; Που ήταν η ευαισθησία και η αντίδρασή της, όταν η Κύπρος προδόθηκε εκ των έσω; Αυτά αρκούν, για να μη πάμε βαθύτερα στον χρόνο και αναζητήσουμε συμπεριφορές την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Θέλει η Εκκλησία της Ελλάδος να ασκεί πολιτική; Ας δημιουργήσει κόμμα, όπως ο αρχιεπίσκοπος της Κύπρου Μακάριος. Αυτή είναι τουλάχιστον πιο τίμια στάση από το να κρύβεται, όποτε βολεύει, σε ρόλους πνευματικούς και, όταν συμφέρει, να μπουκάρει στην πολιτική αβαντάροντας πολιτικές δυνάμεις, για να κάνουν καριέρα και με τις πλάτες της».
Τα επιχειρήματα αυτά εθύμισαν την επίθεσιν κατά της Εκκλησίας που είχεν εξαπολύσει ο κ. Νίκος Φίλης, πράξις η οποία του εστοίχισε την θέσιν του από τον θώκον του Υπ. Παιδείας. Ο Αρχιεπίσκοπος και πάλιν εις την προσφώνησιν της 7ης Φεβρουαρίου μεταξύ άλλων απήντησε:
«Ασφαλώς, ο ρόλος της Εκκλησίας δεν έχει ουδεμία σχέση με τον ρόλο των πολιτικών κομμάτων. Η Εκκλησία δεν δύναται να ταυτίζεται με την πολιτική εξουσία δίχως να έρχεται σε αντίθεση με την φύση και την ιερή αποστολή της και βεβαίως δεν μπορεί να κομματικοποιείται…»

Ο Υπουργός Εξωτερικών
κατά της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εις το ίδιον φύλλον της «Αυγής» εγράφετο ότι:
«Χαιρετίζω τη σημερινή δήλωση της ΑΘΠ του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ανταποκρινόμενος στον ρόλο της Εκκλησίας απηύθυνε έκκληση για νηφαλιότητα και αυτοσυγκράτηση, ώστε να αντιμετωπισθεί το κρίσιμο και λεπτό αυτό θέμα ειρηνικά και με σύνεση» δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ο υπουργός Εξωτερικών Ν. Κοτζιάς».
Με την δήλωσίν του αυτήν ο Υπουργός λαμβάνει σαφή θέσιν υπέρ του Πατριάρχου και στέλλει προσβλητικόν μήνυμα προς την Εκκλησίαν της Ελλάδος ότι δεν «ανταποκρίνεται στον ρόλο», που οφείλει να έχη η Εκκλησία.
Με την λήξιν του συλλαλητηρίου ο Υπ. Εξωτερικών προέβη εις νέαν ανάρτησιν εις τον προσωπικόν του λογαριασμόν εις το Twitter (ήτο μάλιστα το πρώτον επίσημον σχόλιον από την πλευράν της κυβερνήσεως) γράφων:
«Σήμερα διαψεύστηκαν οι δημοσκοπήσεις της διαπλοκής. Φάνηκε η γύμνια της ΝΔ, αλλά και όσων δεν άκουσαν τον λόγο του Οικουμενικού Πατριάρχη. Εκατομμύρια Ελλήνων πατριωτών έκαναν την επιλογή τους. Συνεχίζω, λοιπόν, με ήσυχη συνείδηση και ευθύνη να διαπραγματεύομαι για το καλό της πατρίδας»
Το μήνυμα αυτό δεν απηυθύνετο προς την Νέαν Δημοκρατίαν και τον λαόν, αλλά προς την Νέαν Δημοκρατίαν και την Εκκλησίαν. Προ ολίγων ημερών ο Υπ. Εξωτερικών είχε λάβει απειλητικήν επιστολήν και τότε με άλλην ανάρτησίν του είχε ζητήσει από την «Νέα Δημοκρατία και την Εκκλησία» να καταδικάσουν την ενέργειαν αυτήν, θεωρών αυτούς εμμέσως ηθικούς υπαιτίους! Επομένως και τώρα η υπόδειξις δια δευτέραν φοράν συμμορφώσεως προς τον Πατριάρχην, ήτο ευθεία βολή κατά της Εκκλησίας της Ελλάδος. Παραλλήλως έδειξε να αδιαφορή παντελώς και να μη λαμβάνη υπ’ όψιν του τας δύο αποφάσεις της ΔΙΣ σχετικώς με το Σκοπιανόν.

Ο Υπουργός Παιδείας
κατά της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εις την γραμμήν του κ. Κοτζιά συνέπλευσεν αμέσως και ο κ. Κωσταντίνος Γαβρόγλου επισκεπτόμενος την ημέραν συγκλήσεως της Ιεραρχίας το Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως. Τοιουτοτρόπως ο Υπουργός Παιδείας επεσφράγισε την τοποθέτησιν του κ. Κοτζιά, αδιαφορών και αυτός δια την Εκκλησίαν της Ελλάδος. Η ακραία μεροληπτική αυτή στάσις της Κυβερνήσεως διεφάνη από την επιλογήν να υπερτονίσουν την δήλωσιν του Πατριάρχου Κων/λεως και να αγνοήσουν την άποψιν του Πατριάρχου Αλεξανδρείας, που είπε το αντίθετον «Να υψώσουμε τη φωνή μας… Η Μακεδονία είναι Ελληνική».
Ο Αρχιεπίσκοπος κατά την συνεδρίασιν της Ιεραρχίας απήντησε προ τον κ. Κοτζιάν και τον κ. Γαβρόγλου. Προσεπάθησε να τονίση ποίος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας και παραλλήλως να καταδείξη ότι η Εκκλησία της Ελλάδος λειτουργεί ορθώς και όχι το Πατριαρχείον. Τοιουτοτρόπως εις την προσφώνησίν του υπεγράμμισεν ότι ο ίδιος ως Αρχιεπίσκοπος είναι «πρώτος μεταξύ ίσων» προφανώς αντιδιαστέλλων εαυτόν προς τας αξιώσεις του Πατριάρχου, εις τον οποίον ο κ. Κοτζιάς ήθελε να πειθαρχήση όλη η Ελλάς και η Ορθοδοξία, ως να ήτο ο ανώτατος Πάπας της Εκκλησίας!
Εις την ομιλίαν του κατά την βράβευσιν ο Αρχιεπίσκοπος συνεπλήρωσε και τα εξής:
«βασική επιδίωξή μας υπήρξε η κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία του Συνοδικού συστήματος… προκειμένου η χάρις του Τριαδικού Θεού να αναδείξη το μεγαλείο και το θεοσύστατο της Εκκλησίας, η οποία στηρίζεται στη Συνοδικότητα και όχι βεβαίως στην αυθεντία του Προκαθημένου αυτής».
Είναι γνωστόν ότι εις το Πατριαρχείον δεν λειτουργεί η Σύνοδος και ο Προκαθήμενος αποφασίζει μόνος του. Ενδιαφέρον όμως είχεν η αναφορά εις το αποστολοΐδρυτον της Εκκλησίας της Ελλάδος και η επισήμανσις δια την «έγνοια» του Απ. Παύλου δια όλα τα έθνη, κάτι που το τελευταίον διάστημα αναγιγνώσκομεν και εις τα ανακοινωθέντα της ΔΙΣ ως μέριμνα δια τον «οικουμενικόν ελληνισμόν»:
«…του Αποστόλου των εθνών Παύλου, του ιδρυτού και θεμελιωτού της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος, του φωτιστού της πατρίδος μας, αλλά και του κατεξοχήν θεολόγου της Ενότητος, του οποίου μοναδική έγνοια υπήρξε «η μέριμνα πασών των Εκκλησιών».
Επομένως η μέριμνα αυτή ανήκει εις την Εκκλησίαν της Ελλάδος καθώς το Πατριαρχείον είναι αιχμάλωτον.

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα;

Ο Αρχιεπίσκοπος εις προσφάτους δηλώσεις είπεν ότι προτιμά τα δύσκολα. Τι στάση θα τηρήση μετά από την ανελέητον επίθεσιν που εδέχθη η Εκκλησία; Το πεδίον συγκρούσεως ευρίσκεται εις δύο ζητήματα, που μένουν εισέτι ανοικτά: Σκοπιανόν και θρησκευτικά. Η Κυβέρνησις επιθυμεί να διαιρή την Ιεραρχίαν, δια να καθίσταται αυτή αδύναμος. Θα εκμεταλλευθή λοιπόν αυτήν, ώστε ανενόχλητος να αναγνωρίση τα Σκόπια ως «Μακεδονία» και να το παρουσιάση συνάμα ως νίκη κατά της Εκκλησίας. Δια τούτο απατείται αυτήν την κρίσιμον στιγμήν συσπείρωσις της Ιεραρχίας. Αφ’ ετέρου, η Εκκλησία δύναται να πιέση μέσω του μόνου ζητήματος που η ιδία η κοινωνία της αναγνωρίζει ότι μπορεί και θα πρέπη να έχη λόγον: το μάθημα των θρησκευτικών. Ήδη εθορύβησε πολλούς η δήλωσις του Αρχιεπισκόπου εναντίον του συνονθυλεύματος των νέων θρησκευτικών κατά την εορτήν του Μεγάλου Φωτίου εις την Ι. Μ. Πεντέλης:
«Η όλη προβληματική γύρω από το μάθημα των Θρησκευτικών και τα νέα προγράμματα αποτυπώνει αυτήν ακριβώς την πραγματικότητα. Ενδιαφέρει περισσότερο η παράθεση ετερόκλητων πληροφοριών εν είδει δαιδαλώδους ιστού αιωρούμενου σε τόπο χωρίς έδαφος, παρά η σημασία τους, η οποία εκ φύσεως έγκειται στο βάθος των πραγμάτων. Η γνώμη μας είναι ότι όταν ο κόσμος αλλάζει, τότε ακριβώς είναι η στιγμή που πρέπει να δυναμώσουμε τις ρίζες μας… ο Καποδίστριας είχε δηλώσει ότι η εκπαίδευση δε μπορεί να χωρίσει από τα εκκλησιαστικά θέματα…».
Εις αναμονήν επομένως, αν τελικώς θα αναλάβη τα δύσκολα η θα προτιμήση τα εύκολα…
Αι τελευταίαι δηλώσεις του, αι οποίαι ήλθον εις το φως της δημοσιότητος εντός της εβδομάδος, αποδεικνύουν ότι ο Προκαθήμενος της Ελλάδος επιλέγει όντως τα πολύ δύσκολα, θα έχη όμως εις το πλευρόν του συμπαραστάτην όλον τον λαόν! Συμφώνως προς άρθρον της κ. Ισμήνης Χαραλαμποπούλου εις την ιστοσελίδα protothema.gr της 12ης Φεβρουαρίου 2018:
«Ο Αρχιεπίσκοπος, κάνοντας παρέμβαση στο θέμα των Θρησκευτικών εστίασε στην στάση της Συνόδου απέναντι στις τρέχουσες εξελίξεις γύρω από το μάθημα των Θρησκευτικών λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εμείς ως Εκκλησία, ως Ιερά Σύνοδος, μολονότι μας επιτίθενται, μας πληγώνουν, μας καταλογίζουν ότι είμαστε αδιάφοροι κ.λπ., έχουμε υπομονή. Και περιμένουμε. Και θα περιμένουμε να δούμε αυτά τα τετράδια. Και θα συμβουλευτούμε τους καθηγητές Πανεπιστημίου, τους θεολόγους, ώστε η κρίσις μας να είναι αυτή που πρέπει να είναι. Και εκεί θα δούμε αν συμφωνούμε η δεν συμφωνούμε για τα περαιτέρω. Όμως ενώ εμείς έχουμε υπομονή σαν Σύνοδος, βλέπουμε από πλευράς πολιτείας βιασύνη. Γιατί ήδη κυκλοφορούν τα νέα τετράδια (βιβλία Θρησκευτικών) και γίνεται το μάθημα στα σχολεία. Αυτό πρέπει να πούμε ότι μας ανησυχεί λίγο».

Previous Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Next Article

Δύο θαύματα του π. Ιακώβου Τσαλίκη και νυν Αγίου