ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Share:

Γράφει ὁ κ. Ἰωάννης Θ. Χαΐνης, ὁμ. Καθηγ. Ε. Μ. Πολυτεχνείου

Διάβασα στὴν ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ τῆς 4ης Ἰουλίου 2020 στὴ σελ. 6 ὑπὸ τὸν τίτλο ΣΥΝΤΟΜΑ καὶ τὸν ὑπότιτλο «Προσπάθεια ἐκφοβισμοῦ»: Ἡ Ἕνωση Γονέων καὶ Κηδεμόνων τῆς Νάουσας κατέφυγε στὴν Εἰσαγγελία Βέροιας εἰς βάρος τῶν ἐκπαιδευτικῶν καὶ Δ/ντῶν τῶν σχολείων ποὺ δίδαξαν τὸ πρόγραμμα σπουδῶν τῶν θρησκευτικῶν φέτος.

Τὸ ὅτι τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν δὲν ἔπρεπε νὰ διδα-χθεῖ μὲ τὰ βιβλία ποὺ δόθηκαν εἶναι ἀπολύτως ἀκριβές. Τὸ Σ.τ.Ε. μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθ. 660/2018 ἀκύρωσε μὲ τὴν ἀπόφασή του, τὸ μάθημα τῆς θρησκειολογίας. Ἐπ’ αὐτοῦ οὐδόλως εὐθύνονται οἱ ἐκπαιδευτικοὶ καὶ ἡ ΟΛΜΕ ὀρθῶς διαμαρτυρήθηκε. Ἡ διαμαρτυρία τῶν γονέων καὶ κηδεμόνων θὰ ἔπρεπε νὰ στραφεῖ σὲ ἄλλη κατεύθυνση. Τὸ θέμα εἶναι διοικητικῆς φύσεως καὶ ὄχι τῆς ποινικῆς Δικονομίας. Γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ εἶχα γράψει στὴν ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ μὲ ἐπιστολές μου στὶς 1/8/2019 καὶ τὸ Ὑπ. Παιδείας τῆς παρέκαμψε.

Ἂς δοῦμε τὴν ἀπόφαση τοῦ Σ.τ.Ε., ὅπως ἀκριβῶς τὴν ἀναφέρω στὴν ἐπιστολή μου στὴν ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στὶς 16/6/2018:

Ἀπόφαση Ὁλομέλειας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας (Σ.τ.Ε.) 660/2018.

α) Τὸ Σ.τ.Ε. στηριζόμενο καὶ στὸ ἄρθρο 16 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος ἐπιτάσσει τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν νὰ περιλαμβάνει ἀποκλειστικῶς καὶ μόνο τὰ τῆς ἐπικρατούσης θρησκείας καὶ ὄχι ἄλλων θρησκειῶν.

β) Μὲ τὴν πολυθρησκευτικὴ ὕλη γιὰ τὸ ἐν λόγῳ μάθημα διαπράττεται ἀξιόποινη πράξη, δηλ. ἀσκεῖται ὁμαδικὸς προσηλυτισμός.

Ἀπὸ τὶς 14/6/2018 μέχρι σήμερα τὸ Ὑπ. Παιδείας μὲ κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ καὶ Ν.Δ. παρέκαμψαν αὐτὴ τὴν ἀπόφαση τοῦ Σ.τ.Ε. καὶ παραμένουν μέχρι σήμερα στὴ Β/θμια ἐκπαίδευση τὰ βιβλία τῆς θρησκειολογίας. Αὐτὸ σημαίνει μὴ ἐφαρμογὴ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Σ.τ.Ε. καὶ μάλιστα τῆς Ὁλομελείας, κλονίζει τὰ θεμέλια της Δημοκρατίας.

Ἕνα εὔλογο ἐρώτημα. Ποῖος εἰσηγήθηκε στὴν Ὑπουργὸ Παιδείας γιὰ τὰ σχ. ἔτη 2019-2020 καὶ 2020-2021 τὴν παραμονὴ τῶν βιβλίων τῆς θρησκειολογίας; Τὸ θέμα εἶναι τεραστίων διαστάσεων καὶ δὲν πηγαίνει ἄλλο. Ὁ κύριος Πρωθυπουργὸς θὰ πρέπει νὰ ἐπέμβει καὶ νὰ τὸ ἐξετάσει τὸ θέμα ἐνδελεχῶς. Ποῖος κρύβεται; Φυσικὰ ὄχι ἡ κα Ὑπουργός. Προτείνω γιὰ τὸ σχ. ἔτος 2020- 2021 νὰ τυπωθοῦν τὰ παλαιὰ βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν καὶ νὰ προκηρυχθεῖ διαγωνισμὸς μὲ τὸ περιεχόμενο τῶν νέων βιβλίων ὑπὸ τὴν ἔγκριση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος πέραν τοῦ θεμελιώδους Ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματος ποὺ τὴν ἀναγνωρίζει ὡς ἐπικρατοῦσα θρησκεία, τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα δίδει καὶ ἄλλα Συνταγματικὰ δικαιώματα στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ Ἄρθρο 16 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος, ποὺ ἀναφέρεται στὴν Παιδεία ποὺ λέγει «Ἡ Παιδεία ἀποτελεῖ βασικὴ ἀποστολὴ τοῦ Κράτους ἔχει δὲ ὡς σκοπὸ τὴν ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματικὴ καὶ φυσικὴ ἀγωγὴ τῶν Ἑλλήνων, τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνειδήσεως καὶ τὴν διάπλαση αὐτῶν ὡς ἐλευθέρων καὶ ὑπευθύνων πολιτῶν».

Ἡ παράγραφος αὐτὴ τοῦ Συντάγματος εἶναι θεμελιώδους σημασίας γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, καθότι περιλαμβάνει τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνειδήσεως τῶν Ἑλλήνων. Ἕνας τρόπος γιὰ τὴν διάπλαση τῆς θρησκευτικῆς συν­είδησης εἶναι καὶ τὸ περιεχόμενο τῶν θρησκευτικῶν βιβλίων ποὺ διδάσκονται στὰ σχολεῖα. Ὡς ἐκ τούτου ἡ παρέμβαση τῆς Ἐκκλησίας στὸ Ὑπ. Παιδείας εἶναι σαφῶς κατοχυρωμένη καὶ ἐπιβεβλημένη.

Τὸ Ἄρθρο 3§1 τοῦ Συντάγματος ἀναφέρεται καὶ στὸν «Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Αὐτὸς ἔχει ψηφισθεῖ ἀπὸ τὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων καὶ εἶναι ὁ Νόμος 590/1977 (ΦΕΚ 146/31-5-77 Τεῦχος Α΄).

Ὁ καταστατικὸς χάρτης δὲν εἶναι ἐλάσσονος σημασίας γιὰ τὴν Κυβέρνηση, καθότι προβλέπεται ἀπὸ τὸ Σύνταγμα καὶ εἶναι καὶ Νομὸς τοῦ Κράτους μὴ ἀνατρεπόμενος ἢ τροποποιούμενος.

Τὸ Ἄρθρο 9§1 αὐτοῦ ὁρίζει ὅτι: «Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.) παρακολουθεῖ τὸ δο-γματικὸ περιεχόμενο τῶν διὰ τὰ σχολεῖα τῆς Στοιχειώδους καὶ Μέσης Ἐκπαιδεύσεως προοριζόμενων διδακτικῶν βιβλίων τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν».

Ἐπὶ πλέον στὸ ἴδιο Ἄρθρο στὴν ὑποπαράγραφο ζ) γράφει: Εἰς περίπτωση διαταράξεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δι’ ἑτεροδιδασκαλίας ἢ ἄλλης ἐπεμβάσεως εἰς βάρος αὐτῆς, ἡ ΔΙΣ. ζητεῖ τὴν ἐπέμβαση τῶν ἁρμοδίων Ἀρχῶν. Στὴν προκειμένη περίπτωση τοῦ Σ.τ.Ε. ὁ Καταστατικὸς Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι κατοχυρωμένος ἀπὸ τὸ Ἄρθρο 3§1 τοῦ Συντάγματος καὶ ΔΕΝ δύναται νὰ ἀλλάξει, ὅπως ἀλλάζουν οἱ νόμοι σὲ μία Δημοκρατικὴ χώρα

Προσωπικὰ προτείνω τὰ (Βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν, ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενό τους ΔΕΝ θὰ τυπώνονται ἀπὸ τὸ Ὑπ. Παιδείας, ἐὰν δὲν ἔχουν τὴν ἔγκριση τῆς Δ.Ι.Σ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Γιὰ τὸ σχ. ἔτος 2020-2021 νὰ ἐπανέλθουν γιὰ ἕνα χρόνο τὰ παλαιὰ βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν καὶ νὰ ἀποσυρθοῦν ἄμεσα τὰ βιβλία τῆς θρησκειολογίας. Τὸ Ὑπ. Παιδείας ἂς τὸ προσέξει αὐτὸ, γιὰ νὰ μὴ δημιουργηθοῦν προβλήματα στὸ Ὑπ. Παιδείας καὶ τὰ ὁποῖα δὲν θὰ εἶναι καὶ τόσο εὐχάριστα. Προτείνω τὸ περιεχόμενο τῶν βιβλίων καὶ ἡ ἔγκριση αὐτῶν πρῶτα νὰ γίνεται ἀπὸ τὴν ΔΙΣ. καὶ τὸ τυπικὸ μέρος ὡς πρὸς τὴν ἐκτύπωση νὰ γίνεται ἀπὸ τὸ Ὑπ. Παιδείας. Ἔτσι τὴν: εὐθύνη τῶν θρησκευτικῶν ἀναλαμβάνει ἐξ ὁλοκλήρου ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ ὁποία ἔχει τὸ Συνταγματικὸ δικαίωμα. Φιλοφρονήσεις δὲν χωροῦν σὲ θέματα Πίστεως.

Previous Article

«Ἑορτασμοί» διὰ τὸ 1821 χωρὶς τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ «τάματος τοῦ Ἔθνους»!

Next Article

Διανοούμενοι φανερὰ ἢ κεκαλυμμένα διαδίδουν τὴν πλάνην τῆς μετεμψυχώσεως