Τμήματα Ἀσφαλείας εἰς τὰς μεγαλυτέρας Ἱεράς Μονὰς τοῦ Ἁγίου Ὄρους!

Share:

Ἕνα ἀπὸ τὰ «ἐπιτεύγματα» τῆς παρούσης Κυβερνήσεως ἦτο ἡ «ἀστυνομοκρατία» εἰς τὸν Ἄθω μὲ τὸ ἐπιχείρημα τῆς «αὐξήσεως τῆς ἀσφαλείας». Ὡστόσον, τὰ ἀποτελέσματα ἔγιναν ἤδη ἐμφανῆ μὲ τὸν πόλεμον, ὁ ὁποῖος ἀσκεῖται κατὰ τῆς Ἱ. Μ. Ἐσφιγμένου. Δὲν ἀντιλαμβάνονται ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἡ παροιμία λέγει «ἂν δώσης ἕνα δάκτυλο, σοῦ παίρνουν ὅλο τὸ χέρι»; Συμφώνως πρός τὴν ἐφημερίδα «Παραπολιτικά» τῆς 28ης Ἀπριλίου 2023:

«Πρὶν ἀπὸ ἕνα χρόνο, µὲ τὸ Προεδρικὸ Διάταγµα 22/2022 ἱδρύθηκε ἡ Διεύθυνση Ἀστυνοµίας Ἁγίου Ὄρους. Ἡ νέα Ἀστυνοµικὴ Διεύθυνση ὑπάγεται ἀπευθείας στὸ Ἀρχηγεῖο τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνοµίας καὶ ἐποπτεύεται ἀπὸ τὸν γενικὸ ἐπιθεωρητὴ Ἀστυνοµίας Βορείου Ἑλλάδος.

Ἡ διάρθρωσή της περιλαµβάνει τὸ ἐπιτελεῖο τῆς Διεύθυνσης, τὸ Ἀστυνοµικὸ Τµῆµα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τὸ Τµῆµα Ἀσφαλείας καὶ τοὺς ἐννέα Ἀστυνοµικοὺς Σταθµοὺς στὴ Δάφνη καὶ στὶς µεγαλύτερες ἱερὲς µονὲς τῆς ἀθωνικῆς πολιτείας.

Ἀπὸ τὸν περασµένο Μάρτιο, ὁπότε καὶ ξεκίνησε ἡ λειτουργία της, ἀποσπάστηκαν στὴ νέα ὑπηρεσία 38 ἄτοµα, µέ ἀποτέλεσµα ὁ συνολικὸς ἀριθµὸς τοῦ προσωπικοῦ νὰ ἀνέρχεται στὰ 86 ἄτοµα. Ἡ νέα Διεύθυνση στεγάζεται στὶς Καρυὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ἤδη, πέρα ἀπὸ τὸ προβλεπόµενο ἀστυνοµικὸ προσωπικό, ἔχει λάβει καὶ τὸν ἀπαραίτητο ὑλικοτεχνικὸ ἐξοπλισµὸ γιὰ τὴν εὔρυθµη λειτουργία της καὶ τὴ διαβίωση τῶν ὑπηρετούντων ἀστυνοµικῶν.

Προϋπόθεση ἐκπλήρωσης τῶν στόχων εἶναι ἡ ἀγαστὴ συν­εργασία ποὺ οὕτως ἢ ἄλλως διατηρεῖ ὁ κ. Οἰκονόµου µἐ τὶς 20 µονές, οἱ ὁποῖες, σύµφωνα µἐ τὸν διοικητικὸ κανόνα, διαιροῦνται σὲ πέντε τετράδες καὶ καθεµία ἀσκεῖ ἀνὰ πενταετία γιὰ ἕνα ἔτος (ἀπὸ 1ης Ἰουνίου ἕως 31 Μαΐου τοῦ ἑποµένου) τὴν Ἱερὰ Ἐπιστασία. Ἰδίως σὲ µία τέτοια περίοδο, πολεµικῆς ἔντασης καὶ δοκιµασίας τῶν σχέσεων τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας µέ τὸ Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο, ἡ ἰσορροπία, οἱ λεπτοὶ διπλωµατικοὶ χειρισµοὶ καὶ ἡ βαθιὰ ἱστορικὴ γνώση εἶναι ἀναγκαῖα ἐφόδια διαχείρισης τῆς κατάστασης, ἀφοῦ στὴν πολιτεία ὑπάρχει ρωσικό, σερβικὸ καὶ βουλγαρικὸ µοναστήρι.

Ὁ ὑφυπουργὸς Προστασίας τοῦ Πολίτη καὶ πρώην ἀρχηγὸς τῆς ΕΛ.ΑΣ., πέραν τῆς ἐµπειρίας του σὲ ζητήµατα ἀσφαλείας, ἔχει καταφέρει νὰ οἰκοδοµήσει ἀταλάντευτες στὸν χρόνο σχέσεις µἐ ὅλες τὶς πλευρές. Ὑπὸ τὴν ἔννοια αὐτή, δὲν θεωρεῖται διόλου συγκυριακὸ ὅτι χαρακτηρίζεται ὡς τὸ ἀπόλυτο «φαβορὶ», γιὰ νὰ ἀναλάβει τὴν πολιτικὴ διεύθυνση τοῦ Ἁγ. Ὄρους, µετά τὴν ἐκδηλωµένη πρόθεση τοῦ ἐφοπλιστῆ Θ. Μαρτίνου νὰ παραιτηθεῖ γιὰ λόγους ὑγείας, ἀλλὰ καὶ ἐξαιτίας τῶν ἐπαγγελµατικῶν του ὑποχρεώσεων. Σηµειώνεται ὅτι ὁ κ. Μαρτίνος εἶναι διοικητὴς στὸ Ἅγιον Ὄρος ἀπὸ τὸ 2019. Ταυτόχρονα, τὰ νέα διεθνῆ δεδοµένα µετὰ τὴν εἰσβολὴ τῆς Ρωσίας στὴν Οὐκρανία τὸν φέρνουν σὲ δύσκολη θέση, µὲ τὸν ἀµερικανικὸ παράγοντα νὰ παροτρύνει γιὰ ἕνα νέο πολιτικὸ διοικητὴ µἐ διαφορετικὴ πορεία καὶ χαρακτηριστικά, ποὺ νὰ µπορεῖ νὰ ἀνταποκριθεῖ στὰ νέα δεδοµένα ἐθνικῆς ἀσφαλείας, ἐκκλησιαστικῆς διπλωµατίας καὶ ἐλέγχου στὶς εἰσόδους καὶ τὶς ἐξόδους τῆς µοναστικῆς κοινότητας. Χαρακτηριστικὰ ποὺ πληροῖ ἀπολύτως ὁ κ. Λ. Οἰκονόµου.

Ἡ προστασία τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐπιχειρησιακῶς, εἶναι ἀπαιτητική… Ὅσο, δέ, γιὰ τὶς εἰκόνες, τὰ χειρόγραφα, τὶς χειροτεχνίες, τὰ καλλιτεχνήµατα, τὰ σκευοφυλάκια, τὰ ἱερὰ ἐνδύµατα κ.τ.λ., ἡ ἀξία τους στὰ 1.060 χρόνια ὕπαρξης τοῦ Ἁγίου Ὄρους µπορεῖ νὰ ὑπολογιστεῖ µόνον κατὰ προσέγγιση µὲ µεγάλο περιθώριο λάθους, καθὼς πρόκειται γιὰ «ἀµετακίνητες περιουσίες».

Ὑπὸ τὰ ὡς ἄνω δεδοµένα, λοιπόν, ὅπως ἔχει ἀναφερθεῖ καὶ παλαιότερα, οἱ ὑπηρεσίες θὰ ἔχουν πληρέστερη εἰκόνα τῶν ἀτόµων ποὺ δίνουν τὸ «παρόν» στὸν Ἀθω, τῶν πιθανῶν διασυνδέσεών τους µὲ πολιτικὰ πρόσωπα ἢ τυχὸν ἐπιδιώξεων ἄλ­λων χωρῶν, «µὲ πλήρη, ὅµως, σεβασµὸ στὸ αὐτοδιοίκητο τοῦ Ἁγίου Ὄρους». Ἐνδεικτική τῆς σηµασίας ποὺ ἀποδίδει ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς ΕΛ.ΑΣ. στὸ ἐγχείρηµα εἶναι ἡ πρόβλεψη συνδροµῆς καὶ ἀνάληψης δράσης ἀπὸ τὴν Ἀσφάλεια Θεσσαλονίκης καὶ ἄλλες νευραλγικὲς ὑπηρεσίες, στὴν περίπτωση σοβαρῶν συµβάντων. Ἡ σηµαντικὴ ἐνίσχυση ἐπιπλέον στοχεύει στὴ διερεύνηση τοῦ ρόλου µεµονωµένων προσώπων σὲ «ξέπλυµα» χρήµατος γιὰ λογαριασµὸ διεθνῶν κυκλωµάτων, κάτι τὸ ὁποῖο ἔχει καταγραφεῖ ἐπίσηµα ἀπὸ τοὺς ἐλεγκτικοὺς φορεῖς».

Previous Article

Ἀνωτέρα ἐπισκίασις ἐπί τοῦ Ἄθω κατά τήν ναζιστικήν Γερμανικήν κατοχήν

Next Article

ΕΣΧΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ