Τοιουτοτρόπως λαμβάνονται τὰ ὀφφίκια

Share:

Τὴν 23ην Δεκεμβρίου 2021 ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀπένειμεν εἰς τὸν κ. Π. Ἀνδριόπουλον, τὸν μάρτυρα τοῦ Σεβ. Αὐστραλίας εἰς τὴν δίκην κατὰ τοῦ «Ο.Τ.», ὀφφίκιον διὰ τὴν ἀφοσίωσίν του. Οἱ ὑπόλοιποι ὀφφικίαλοι τὸ γνωρίζουν; Ἡ συγκυρία πάντως τὴν 24ην Δεκεμβρίου ὁ Πατριάρχης νὰ εὑρέθη θετικὸς εἰς τὸν κορωνοϊόν, μήπως ἦτο νέα θεοσημεία; Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἀνακοινωθέν:

«(Ὁ Πατριάρχης ἀνέφερε): “Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ἐπιβραβεύει σήμερον, ἐν τῷ ἱστορικῶ Παρεκκλησίῳ τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστόλων Ἀνδρέου, τὴν εἰλικρινῆ ἀφοσίωσιν ὑμῶν εἰς τὸν Οἰκουμενικὸν Θρόνον, ἀπονέμουσα, ἰδίαις ἡμῶν Πατριαρχικαῖς χερσί, εἰς τὴν ὑμετέραν Ἐντιμολογιότητα τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Δικαιοφύλακος. Ἀνήκετε ἀπὸ τὴν στιγμὴν αὐτὴν εἰς τὴν χορείαν τῶν Ὀφφικιαλίων τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι πάμπολλα καὶ πολυτιμότατα προσέφερον καὶ προσ­φέρουν εἰς αὐτὴν καὶ εἰς τὸ Γένος, καὶ συγκαταλέγεσθε μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ἡ ὁποία ἐφέτος συνεπλήρωσε τριάκοντα ἔτη ζωῆς καὶ διακονίας.”… Μεταξὺ ἄλλων ὁ κ. Ἀνδριόπουλος σημείωσε στὴν ἀντιφώνηση: “Ὁμολογῶ καὶ κηρύττω δημοσίως, Παναγιώτατε, ὅτι ἀνδρώθηκα ἐκκλησιαστικῶς ἐπὶ τῆς Πατριαρχίας Σας καὶ εἶναι πολλὰ καὶ ἰλιγγιώδη ὅσα μὲ ἔχετε διδάξει χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζετε. Μακρόθεν ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος ἀπὸ τὴν φλόγα σας. Ἐπιλείψει γὰρ με διηγούμενον ὁ χρόνος… Περιορίζομαι σὲ τρία, νομίζω, καταλυτικά. Εἶστε ὁ πάσῃ τῆ κτίσει Πατριάρχης. Σαρκώνετε τὴν οἰκουμενικότητα σὲ κάθε στιγμὴ καὶ μὲ κάθε τρόπο. Εἶστε Βαρθολομαῖος ὁ Διάλογος, πρὸς τοὺς ἐγγὺς καὶ τοὺς μακράν. Εἶστε ὁ Πατριάρχης τῆς ἐλευθερίας!”»

Previous Article

Νέος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης ο Ρεθύμνης Ευγένιος

Next Article

Παράταση χάους στην Ορθοδοξία με το ουκρανικό