ΤΟΝ ΠΑΠΑΝ ΠΟΥ ΜΑΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΛΕΙ Η Ν.Δ.;

Share:

Ὁ κ. Πρωθυπουργὸς ἄλλοτε ἀνάβει κερί, ἄλλοτε φέρει τὸ ἑβραϊκὸν κάλυμμα
ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, ἄλλοτε καλεῖ τὸν Πάπαν. Εἰς ποῖον Θεὸν πιστεύει;

 

Ἀπὸ τὴν Αὐστραλίαν ἕως τὰς ΗΠΑ χιλιάδες περιπτώσεις
κακοποιήσεως ἀνηλίκων βαρύνουν τὸν παπισμόν!

ΤΟΝ ΠΑΠΑΝ ΠΟΥ ΜΑΧΕΤΑΙ
ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΛΕΙ Η Ν.Δ.;

Τὸ Βατικανὸν διδάσκει «Μακεδονικὴν» γλῶσσαν(!),
προωθεῖ «ἑνιαίαν» Μακεδονίαν(!) καὶ πασχίζει
διὰ τὴν ἐνσωμάτωσιν τῶν μεταναστῶν εἰς τὴν Πατρίδα μας
μὲ χρήματα καὶ τοῦ ΥΠΕΞ Γερμανίας;

Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου

Προσφάτως, περίπου ἀκρι­βῶς ἕνα χρόνον μετὰ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Πάπα εἰς τὰ Σκόπια, ποὺ ὁ Πάπας ἀποκαλεῖ «Μακεδονία», ὁ Πρωθυπουργὸς κ. Κυριάκος Μητσοτάκης προσεκάλεσε τὸν Πάπαν νὰ ἐπισκεφθῆ τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ ἀκολουθήση τὰ βήματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου εἰς τὴν Μακεδονίαν, χωρὶς νὰ ἐρωτηθῆ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ὁ κ. Μητσοτάκης εἶναι πλέον ἀδιαμφισβήτητα ὁ κλειδοῦχος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐφ’ ὅσον ὄχι μόνον ἔκλεισε τοὺς ἱεροὺς ναοὺς μὲ μίαν ἀνάρτησιν εἰς μέσον κοινωνικῆς δικτυώσεως(!), ὄχι μόνον ἀπηγόρευσεν –ἄρα ὑπέθαλψε καὶ τὴν ἀμφισβήτησιν- τὴν Θ. Κοινωνίαν, ἀλλὰ πλέον ἐπιβάλλει τηλεφωνικῶς(!) ἐπίσκεψιν τοῦ πολεμίου τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ἐκκλησίας της, ἄνευ συγκαταθέσεως τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ.

Ὁ κ. Πρωθυπουργὸς δὲν διαφέρει εἰς οὐδὲν ἀπὸ τὸν προκάτοχόν του κ. Τσίπραν, πλὴν μόνον τοῦ γεγονότος ὅτι ἀκολουθεῖ τὰς ὑποδείξεις τῶν συμβούλων του, ὥστε νὰ παρουσιάζεται ὡς καλὸς χριστιανός. Τοιουτοτρόπως, ὑπερεψήφισε τοὺς ἀντιευαγγελικοὺς νόμους διὰ τοὺς ὁμοφυλοφίλους, ἀπέστειλεν ἐπίσημον ἀντιπροσωπίαν εἰς τὰς παρελάσεις «ὑπερηφανείας», ἐπεσκέφθη ὁ ἴδιος τὴν ἕνωσίν τους, ἀλλὰ μετέπειτα συνηντήθη καὶ μὲ τὸν  Μητροπολίτην Σπάρτης… Ὁμοίως ἀπουσίασεν ἀπὸ τὰ συλλαλητήρια διὰ τὸ «Σκοπιανόν», συνεχίζει νὰ παραμένη ἀπών ἀπὸ τὴν ὑπεράσπισιν τῆς Μακεδονίας, ὑπεχρέωσε βουλευτάς του νὰ ἀποσύρουν ἐπερώτησιν διὰ τὸ «Τάμα τοῦ Ἔθνους», διατηρεῖ ἀκεραίαν τὴν σύνθεσιν τῆς ἀκαταλλήλου ἐπιτροπῆς διὰ τὸν ἑορτασμὸν τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ἀλλὰ ὡρκίσθη μὲ θρησκευτικὸν ὅρκον εἰς τὸν Θεὸν καὶ τὴν Πατρίδα… Ἀπηγόρευσε τὴν χρῆσιν μεγαφώνων ἀκόμη καὶ τὸν ἦχον τῶν καμπανῶν κατὰ τὴν Μεγάλην Ἑβδομάδα, ἀλλὰ  ἐδήλωνε τὴν θλῖψιν του διὰ τὰ ἀντιεκκλησιαστικὰ μέτρα μὲ φόντο εἰς τὸ γραφεῖον του τὴν «Παναγίαν» τοῦ Παρθένη. Δὲν ἐκκλησιάζεται ποτέ, δὲν κοινωνεῖ, δὲν ἐξομολογεῖται (καί δι’ αὐτό φοβούμεθα ὅτι δέν γνωρίζει τήν ἀξίαν τῆς Θ. Κοινωνίας), ἀλλὰ ὅταν ἐπεσκέφθη τὰ καταστήματα εἰς τὴν ὁδὸν Ἑρμοῦ, διὰ νὰ δείξη τὸ ἐνδιαφέρον του διὰ τὴν οἰκονομίαν, εἰσῆλθεν εἰς τὴν Καπνικαρέα καὶ ἤναψε κερί.

Ἐσύ, πιστέ τοῦ Κυρίου λαέ, δὲν ἀντιλαμβάνεσαι πόσο περίτεχνα καὶ πειστικά σοῦ παρουσιάζουν τὰ κρατικοδίαιτα μέσα ἐνημερώσεως ἀθέους καὶ μασόνους πολιτικοὺς ὡς πιστοὺς Ὀρθοδόξους; Δὲν ἤκουσες τί εἶπαν ἀριστεροὶ καὶ δεξιοὶ διὰ τὴν Θ. Κοινωνίαν; Καὶ τώρα θέλουν νὰ μᾶς φέρουν τὸν Πάπαν πάλιν, τὸ σύμβολον τῆς αἱρέσεως, τῶν σκανδάλων καὶ τοῦ ἀνθελληνισμοῦ!

Ὁ Πάπας περιπαίζει τὴν Μακεδονίαν

Ὁ παπισμὸς τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει δώσει ἔμφασιν εἰς τὰ Σκόπια· ἐτοποθέτησε ξεχωριστὸν Νούντσιον (Πρέσβυν) καὶ ὥρισεν Ἐπίσκοπον διὰ πρώτην φορὰν μὲ «ἐθνικὸν» κριτήριον, τὸν κ. Κίρο Στογιάνοφ, ὁ ὁποῖος ὑποστηρίζει ὅτι εἶναι «Μακεδών»! Ὁ κ. Στογιάνοφ εἶναι Ἐπίσκοπος μὲ διπλῆν ἰδιότητα, ὡς οὐνίτης καὶ ὡς λατινόρρυθμος συγχρόνως. Ἡ οὐνία εἶναι δούρειος ἵππος κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας. Συστηματικὰ ὁ παπισμὸς προσπαθεῖ νὰ ἀναδείξη τὴν οὐνιτικὴν κοινότητα εἰς τὰ Σκόπια μὲ τὴν θεμελίωσιν δύο ἑορτῶν. Ἡ πρώτη εἶναι ἡ τιμὴ τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου(!), τοὺς ὁποίους ἀντεκκλησιαστικῶς οἰκειοποιήθησαν. Δὲν εἶναι τυχαῖον ὅτι ὁ κ. Στογιάνοφ ἐτέλεσεν ἐφέτος λόγῳ καραντίνας τὰς ἀκολουθίας τῆς Μ. Ἑβδομάδος εἰς τὸ ἰδικὸν του παρεκκλήσιον, ἀφιερωμένον εἰς τοὺς Θεσσαλονικεῖς Ἁγίους! Ἡ δευτέρα εἶναι ἡ τιμὴ τῆς «Ἁγίας Μητέρας Τερέζας», ἡ ὁποία καίτοι ἐγεννήθη εἰς Σκόπια εἶχε καταγωγὴν ἀπὸ τὴν Ἀλβανίαν. Αἱ κατηγορίαι ἐναντίον της (οἰκονομικὴ ἀδιαφάνεια, ἐπιφαινόμενη μέριμνα εἰς ἀσθενεῖς κ.ἄ.), ὅπως ἐπίσης ἡ δημοσίευσις τοῦ ἡμερολογίου της καὶ ἐπιστολῶν της, ποὺ δεικνύουν κλονισμὸν τῆς πίστεώς της, δὲν ἀπεθάρρυναν τὸν πάπαν Φραγκίσκον νὰ ἀνακηρύξη αὐτὴν «Ἁγίαν» τὸ 2016, ἐνισχύων τὰ θεμέλια τοῦ παπισμοῦ εἰς Σκόπια.

Τρία ἔτη μετέπειτα, τὸ 2019, ὁ Πάπας, ἐνῶ ἀπέφευγε συστηματικῶς νὰ ἐπισκεφθῆ τὰ Σκόπια, καθὼς ὑπάρχουν μόνον 15.000 Ρωμαιοκαθολικοί, ποὺ ἀποτελοῦν μόλις τὸ 0,7% τοῦ πληθυσμοῦ, ἀμέσως μετὰ τὴν «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν(Ψαράδων)» ἔσπευσε νὰ μεταβῆ ὡς ὁ πρῶτος Ἀρχηγὸς Κράτους, ποὺ θὰ τὰ ἀνεγνώριζε μὲ τὴν νέαν ἀνιστόρητον ὀνομασίαν. Παραλλήλως, τὸ Βατικανὸν ἐντάσσει εἰς τὰς ἐπισήμους γλώσσας του τὴν ψευδὸ-«Μακεδονικὴν» καὶ ἀποκαλεῖ τοὺς Σκοπιανοὺς «Μακεδόνες»(!), ἐνῶ εἰς τὰ δελτία τύπου παραλείπεται ἀκόμη καὶ ἡ λέξις «Βόρεια», ἀπομένουσα εἰς τὸν τίτλον μόνον τὸ «Μακεδονία».

Τὸν Μάρτιον ἡ οὐνιτικὴ «Ἐκκλησία» τῶν Σκοπίων ἀναβαθμίζεται ἀπὸ τὴν παπικὴν ἕδραν, καθὼς ἡ προετοιμασία συντάξεως εἰδικοῦ κανονικοῦ δικαίου συμφώνως πρὸς τὸ «Κανονικὸν Δίκαιον Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν» εἰσέρχεται εἰς τὴν τελικὴν φάσιν. Βασικὸς σύμβουλος ὁ ἐξ Ἀθηνῶν «Ἐπίσκοπος» Γρατιανουπόλεως κ. Δημήτριος Σαλάχας, τ. Ἔξαρχος τῶν Οὐνιτῶν Ἑλλάδος.

Μὲ τὴν συμπλήρωσιν ἑνὸς χρόνου ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Πάπα εἰς τὰ Σκόπια ἀποφασίζεται ἡ διοργάνωσις ἑορτῆς διὰ τὴν «ἐπέτειον τῆς ἐπισκέψεως»(!), ἡ ὁποία εὐτυχῶς λόγῳ τοῦ κορωνοϊοῦ ἦτο λιτή, ἀλλὰ ὄχι ἄνευ σπουδαιότητος. Συγκεκριμένα τὴν 7ην Μαΐου 2020 πραγματοποιεῖται τηλεδιάσκεψις, εἰς τὴν ὁποίαν μεταξὺ ἄλλων ὁ παπικὸς Νούντσιος «Ἀρχιεπίσκοπος» Anselmo Guido Pecorari εἶπε καὶ τὰ ἑξῆς συμφώνως πρός τὸ δελτίον τύπου τοῦ Βατικανοῦ τῆς 8ης Μαΐου 2020:

«…δὲν θὰ ἤθελα νὰ πῶ δικά μου λόγια, ἀλλὰ νὰ σᾶς μεταφέρω μόνο αὐτὰ πού μοῦ εἶπε ὁ Ἅγιος Πατέρας. Πάνω ἀπ’ ὅλα, ἐκφράζει εὐγνωμοσύνη: …σὲ ὅλους τούς Μακεδόνες… οἱ πιὸ σημαντικὲς στιγμὲς τῆς ἐπίσκεψης ἦταν: Ἡ λειτουργία στὴν πλατεία “Μακεδονία”… Τὸ μήνυμα ποὺ μᾶς στέλνει ὁ Ἅγιος Πατέρας σήμερα εἶναι τὸ ἴδιο ποὺ ἄφησε στοὺς νέους ἀπὸ τὴ Μακεδονία…».

Τὴν ἰδίαν ἡμέραν ὁ κ. Στογιάνοφ, χάριν τῆς ἐπετείου, τελεῖ εἰς τὸν καθεδρικὸν ναὸν τῶν Σκοπίων «Θ. Λειτουργίαν» καὶ ὡς καθίσταται γνωστὸν ἀπὸ δελτίον τύπου τοῦ Βατικανοῦ τῆς 11ης Μαΐου 2020:

«Στὸ κήρυγμα, ὁ Ἐπίσκοπος Στογιάνοφ ἀναφέρθηκε στὴ βιντεοδιάσκεψη ποὺ πραγματοποιήθηκε τὴν ἴδια ἡμέρα μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς πρώτης ἐπετείου τῆς ἐπίσκεψης τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στὴν Μακεδονία, κατὰ τὴν ὁποία πολλοὶ συμμετέχοντες ἀπὸ τὴ χώρα καὶ τὴν περιοχὴ μοιράστηκαν τὶς ἐντυπώσεις τους γιὰ ἐκείνη τὴν ἱστορικὴ στιγμή, ἡ ὁποία θὰ παραμείνει βαθιὰ χαραγμένη στὴ μνήμη, τοῦ λαοῦ καὶ τὴν ἱστορία τῆς Μακεδονίας(!). «Ἀποκαλώντας τὴ χώρα μας γέφυρα μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσης καὶ τόπου συνάντησης πολλῶν πολιτισμῶν, ὁ Ἅγιος Πατέρας ἀναφέρθηκε στὴν πλούσια ἱστορία καὶ παρουσία τοῦ Χριστιανισμοῦ σὲ αὐτὸν τὸν τομέα ποὺ χρονολογεῖται ἀπὸ τοὺς ἀποστολικοὺς χρόνους(!). Τόνισε ὅτι ἡ μεγάλη πολιτιστικὴ κληρονομιὰ τῆς Μακεδονίας, δηλαδὴ ἡ ἐθνοτικὴ καὶ θρησκευτικὴ ποικιλομορφία εἶναι ὁ καρπὸς τῆς ἱστορίας».

Ὅλα αὐτὰ εἶναι ὁμολογία ὅτι ὁ Πάπας καὶ τὸ Βατικανὸν θεωροῦν ὅτι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀποτελεῖ ἱστορίαν τῶν Σκοπίων καὶ οἱ Σκοπιανοὶ εἶναι «Μακεδόνες»! Πῶς θὰ τοῦ ἐπιτρέψωμεν νὰ πατήση τὰ ἅγια χώματα τῆς ἀληθινῆς Μακεδονίας;

Ἡ σχέσις του μὲ τὸ μεταναστευτικὸν

Τὸ ζήτημα ὅμως εἶναι ἀρκετὰ βαθύτερον. Τὴν 16ην Ἀπριλίου 2016 ὁ Πάπας κατέφθασεν εἰς τὴν Λέσβον μετὰ ἀπὸ πρόσκλησιν τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Τσίπρα εἰς συνεννόησιν μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ τὸν Πατριάρχην Κων/λεως, προκειμένου δῆθεν νὰ καταστήση διεθνῶς γνωστὸν τὸ μεταναστευτικὸν πρόβλημα. Τελικῶς, ἡ ὅλη ἱστορία κατέληξεν εἰς ἕνα μεγάλον «φιάσκο». Ὁ Πάπας ἦλθε καὶ παρέμεινε μόνον 270 λεπτὰ εἰς τὴν νῆσον, μοιράζων μόνον λόγια! Ἐπισκεπτόμενος μετανάστας ὑπεκλίθη ἐνώπιον τῆς σημαίας τῶν τζιχαντιστῶν τοῦ «Ἐλευθέρου Συριακοῦ Στρατοῦ»! Ἔλαβε μαζί του μόλις 12 πρόσφυγας μουσουλμάνους καὶ ἀνεχώρησε. Μάλιστα, ἡ παρουσία τοῦ Πατριάρχου, ποὺ προεβλήθη ὡς ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας(!), ὑπεβάθμισε τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος. Ἂν μάλιστα συνδυασθῆ αὐτὸ μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι τὴν παραμονὴν τῆς ἐπισκέψεως ἔγινε καὶ ἡ χειροτονία τοῦ νέου Οὐνίτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, ἀντιλαμβάνεται κανεὶς τὸν ἐμπαιγμὸν πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος. Αὐτὰ θέλει ἡ Κυβέρνησις νὰ ἐπαναληφθοῦν;

Ἡ ἱστορία ὅμως ἔχει καὶ συνέχειαν. Ὁ παπισμὸς ἔχει εἰς τὴν ὑπηρεσίαν του μίαν ἀνθρωπιστικὴν ὀργάνωσιν, τὴν «Caritas». Αὐτὴ ἡ ὀργάνωσις δραστηριοποιεῖται καὶ εἰς τὰ Σκόπια μὲ τὴν ὀνομασίαν «Caritas Macedonia» καὶ τὸ ἀντίστοιχον λογότυπον. Ἡ ἐπίσημος ἱστοσελίς της μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει διὰ τὴν δρᾶσιν της:

«Ἡ Caritas Macedonia εἶναι ἡ ἀνθρωπιστικὴ ὀργάνωση τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας στὴ Μακεδονία. Μία σημαντικὴ πτυχὴ τοῦ ἔργου τῆς Caritas Macedonia εἶναι ἕνα 9μηνο ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα γιὰ 100 παιδιὰ Ρομά, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ μάθουν νὰ μιλοῦν καὶ νὰ γράφουν τὴ Μακεδονικὴ γλώσσα… Ἀπὸ τὸ καλοκαίρι τοῦ 2015, ἡ Caritas Macedonia εἶναι παροῦσα σὲ δύο σημαντικὰ σημεῖα τῆς βαλκανικῆς διαδρομῆς στὴ Μακεδονία: εἴσοδο καὶ ἔξοδο ἀπὸ τὴν χώρα, ὑποστήριξη μεταναστῶν / προσφύγων κυρίως μέσω διανομῆς τροφίμων πρῶτα μέσω EA καὶ στὴ συνέχεια μέσω διμεροῦς συνεργασίας μὲ διαφορετικοὺς ἑταίρους».

Καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα δραστηριοποιεῖται εἰς τὰ σύνορά μας ἡ ἀντίστοιχη «Caritas Hellas», ἡ ὁποία εἰς ἀνακοινωθὲν μὲ τίτλον «πρόσφυγες καὶ μετανάστες στὰ σύνορα Ἑλλάδας καὶ Μακεδονίας» τῆς 24ης Φεβρουαρίου 2016 ἀναφέρει καὶ τὰ ἑξῆς:

«Ἡ Ρίμα καὶ ἡ μητέρα της συγκαταλέγονται μεταξὺ χιλιάδων προσφύγων ἀπὸ τὴ Συρία, τὸ Ἰράν, τὸ Ἀφγανιστάν καὶ ἄλλες χῶρες ποὺ ὑποστηρίζονται ἀπὸ τὴν Caritas Hellas στὴν Εἰδομένη στὴ βόρεια Ἑλλάδα στὰ σύνορα τῆς Μακεδονίας… Πέρυσι, ἀρκετὲς χιλιάδες ἄνθρωποι διέσχιζαν τὰ σύνορα στὴν Εἰδομένη κάθε μέρα, ἀλλὰ τώρα ὑπάρχουν αὐστηροὶ περιορισμοί, καθὼς ἡ Μακεδονία ἐπιτρέπει μόνο στοὺς πρόσφυγες ἀπὸ τὴ Συρία, τὸ Ἰρὰκ καὶ τὸ Ἀφγανιστάν νὰ συνεχίσουν τὸ ταξίδι τους… Ἡ Caritas παρεῖχε 40 χημικὲς τουαλέτες καὶ πέντε ντοὺς στὸν χῶρο, ἐνῶ ἐθελοντὲς της ἔχουν παραδώσει περισσότερες ἀπὸ 80.000 σακοῦλες τροφίμων καὶ νεροῦ, 4.000 ἀδιάβροχα καὶ περισσότερα ἀπὸ 2.000 σακίδια τοὺς τελευταίους μῆνες.»

Ἔκτοτε ἡ ὀργάνωση ἔχει ἐπισκεφθῆ πολλάς δομάς μεταναστῶν (Διαβατά, Λέσβος, Σέρρες, Σκαραμαγκὰς κ.λπ.) πραγματοποιοῦσα δράσεις (ἐκμάθησις τεχνικῶν ἐπαγγελμάτων, πληροφορικῆς, σύνταξις βιογραφικοῦ κ.ἄ.) εἰς τὸ πλαίσιον προγραμμάτων κοινωνικῆς ἐντάξεως καὶ ἐνσωματώσεως προσφύγων καὶ μεταναστῶν εἰς τὴν ἑλληνικὴν κοινωνίαν, τὰ ὁποῖα ἐχρηματοδοτήθησαν κυρίως ἀπὸ τὸ Γερμανικὸν Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν, τὴν Caritas τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Πολωνίας, δύο χωρῶν τῶν ὁποίων ἡ στάσις ἔναντι τοῦ μεταναστευτικοῦ εἶναι γνωστὴ καὶ εἶναι εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος.

Διατί λοιπὸν νὰ ἔρχεται ὁ Πάπας, διὰ νὰ μᾶς εἴπη ὅτι Μακεδονία εἶναι καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν πλευράν, Μακεδονία καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην; Προσέξατε τί ἐδήλωσεν εἰς συνέντευξιν ὁ κ. Στογιάνοφ πέρυσι πρὶν τὴν ἔλευσιν τοῦ Πάπα; Εἶπε, συμφώνως πρός δελτίον τοῦ Βατικανοῦ τῆς 29ης Ἀπριλίου 2019:

«Ὅταν μιλᾶμε γιὰ τὴν Ἐκκλησία στὴ Μακεδονία, εἶναι ἀπαραίτητο νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι αὐτὴ εἶναι μία εὐρύτερη ἀναφορὰ ἀπὸ ὅ,τι ἁπλῶς στὸ πεδίο τῆς τρέχουσας πατρίδας μας, ἐὰν μιλάω γιὰ ἕνα γεωγραφικὸ ὅρο. Γνωρίζουμε ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς ἦρθε στὴν Εὐρώπη μέσῳ τῆς Μακεδονίας. Θυμηθεῖτε τὸ συμβὰν, ὅταν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶδε ἕνα ἄνδρα ἀπὸ τὴ Μακεδονία νὰ τοῦ φωνάζει, «Ἐλᾶτε καὶ βοηθῆστε μας». Ὅταν ἐξετάζουμε τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτὴ ἡ περιοχὴ εἶναι ἕνας φυσικὸς τόπος συνάντησης καὶ σταυροδρόμι μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσης, μεταξὺ τῶν δύο δικαιοδοσιῶν τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ τῆς Ρώμης, τότε εἶναι κατανοητὸ ὅτι οἱ Χριστιανοὶ σὲ αὐτὲς τὶς περιοχὲς ἔχουν περάσει ἀπὸ ὅ,τι ἡ ἱστορία τους ἔχει φέρει σὲ αὐτὰ τὰ σημαντικὰ καὶ προκλητικὰ γεγονότα…».

Μήπως αὐτὸ ποὺ θέλει νὰ μᾶς εἴπη εἶναι τὸ ἑξῆς: Αἱ «Νέαι Χῶραι» ἀνήκουν εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ τὰ Σκόπια εἰς τὸν Πάπαν καὶ ἐπειδὴ ὅλα εἶναι «Μακεδονία» ἴσως θὰ πρέπη νὰ ἑνωθοῦν;! Μήπως αὐτὸ δηλώνει τὸ «Ἐπισκοπικὸν Ἔμβλημα» τοῦ κ. Στογιάνοφ ποὺ γράφει «ἵνα ἕν ὦσι» καὶ δεικνύει βουνὰ καὶ θάλασσαν(!) μαζί; Ἂς ἐξετάσωμεν τὴν ἐκκλησιαστικὴν κατάστασιν: Μετὰ τὸ οὐκρανικὸν σχίσμα μεταξὺ Κωνσταντινουπόλεως καὶ Μόσχας, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι διηρεμένη εἰς δύο, καθὼς ἡ Βόρειος Ἑλλὰς τελεῖ εἰς ἀκοινωνησίαν μὲ τὴν Μόσχαν. Ἡ Κωνσταντινούπολις θεωρεῖ πνευματικῶς ἰδικὸν της τμῆμα τὴν Μακεδονίαν. Ταυτοχρόνως, ὁ παπισμὸς εἰς τὴν Βόρειον Ἑλλάδα ἔχει τὸ λεγόμενον «Ἀποστολικὸν Βικαριάτον τῆς Θεσσαλονίκης», τὸ ὁποῖον εὑρίσκεται εἰς πλήρη κοινωνίαν μὲ τὰ Σκόπια. Ἑπομένως, κατὰ τὸν παπισμὸν ἤδη εἶναι ἑνωμένη πνευματικὰ ἡ Μακεδονία καὶ τὰ Σκόπια. Ἀπομένει ἡ ἕνωσις Ρώμης καὶ Κωνσταντινουπόλεως, ὥστε νὰ ὑπάρχη πλήρης κοινωνία καὶ σύνδεσις τῆς ἑνιαίας περιοχῆς. Μήπως αὐτὸ θὰ εἶναι τὸ μήνυμα τῆς περιοδείας τοῦ Πάπα μαζὶ μὲ τὸν Κων/λεως εἰς τὰ βήματα τοῦ Ἀπ. Παύλου (Φίλιπποι, Θεσσαλονίκη, Βέροια κ.ἄ.);

Τὰ πρόσφατα σκάνδαλα τοῦ παπισμοῦ

Δὲν εἶναι μόνον ἐθνικὸς ὁ λόγος, διὰ τὸν ὁποῖον θὰ πρέπη νὰ ἀποκλεισθῆ ὁ ἐρχομὸς τοῦ Πάπα, ἀλλὰ καὶ πνευματικός, καθὼς ἔχει ἀμαυρώσει καὶ συνεχίζει νὰ σπιλώνη τὸ ὄνομα τοῦ χριστιανικοῦ εἰς τὴν οἰκουμένην.

Ἡ ἀποκάλυψις τῶν σκανδάλων ἤρχισεν εἰς τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 80 καὶ διαρκῶς ηὐξάνοντο αἱ ὑποθέσεις ποὺ ἤρχοντο εἰς τὴν δημοσιότητα. Τὴν δεκαετίαν 2001-2010 αἱ ὑποθέσεις ἔφθασαν τὰς 3.000 καὶ τελικῶς ὡδήγησαν εἰς τὴν παραίτησιν τοῦ Πάπα Βενεδίκτου. Εἰς τὴν Αὐστραλίαν διὰ τὴν περίοδον 1980-2015 ἀπὸ τὶς 4.756 περιπτώσεις καταγγελιῶν, εἰς τὰς ὁποίας δὲν ἦσαν ὑπεύθυνοι μόνον κληρικοὶ ἀλλὰ καὶ λαϊκοί, ἠγέρθησαν 3.057 ἀξιώσεις ἀποζημιώσεως ποὺ ὡδήγησαν εἰς πληρωμὴν τοῦ ἀστρονομικοῦ ποσοῦ τῶν 268 ἑκατομμυρίων δολλαρίων. Τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 2018 ἡ «Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία τῆς Γερμανίας» ἀνέφερεν ὅτι τὴν περίοδον 1946-2014 εἶχαν κακοποιηθῆ 3,677 παιδιὰ ἀπὸ κληρικούς της. Ἡ περίπτωσις τῆς Χιλῆς τὸ 2018 ἦτο μία ἐκ τῶν ἐμβληματικωτέρων ἐκ τῶν 20 μεγάλων χωρῶν, εἰς τὰς ὁποίας διεσύρθη ἀπὸ τὰ σκάνδαλα ὁ Παπισμός, ὅπου οἱ 33 «Ἐπίσκοποι» τῆς χώρας ἔθεσαν εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ κ. Φραγκίσκου τὰς παραιτήσεις των. Ὁ Πάπας Φραγκίσκος τά σκάνδαλα εἰς τὴν Χιλὴν εἰς τὴν ἀρχὴν τὰ ἠρνήθη, ὁμιλῶν περὶ ἀνυπάρκτων κατηγοριῶν, ἀλλὰ ἕως τὸν Αὔγουστον τοῦ ἰδίου ἔτους ἠναγκάσθη νὰ ἐκφράση τὴν ἐντροπὴν καὶ τὴν θλῖψιν του.

Ἤδη 25 κινηματογραφικαὶ ταινίαι καὶ ντοκυμαντὲρ ἔχουν κυκλοφορήσει ἀπὸ τὸ 1990 ἕως σήμερα, μὲ τὸ πλέον πρόσφατον τὸ 2019 ὑπὸ τὸν τίτλον «Μή τὸ πεῖς σὲ κανένα», μὲ θέμα τὰς κακοποιήσεις εἰς τὴν Πολωνίαν, ποὺ σήμερα ἔχει φθάσει σχεδὸν τὰς 23.500.000 θεάσεις εἰς τὸ διαδίκτυον. Μόνον τὸ ἔτος 2019 κατέφθασαν 1.000 νέαι ὑποθέσεις εἰς τὴν ἁρμοδίαν ἐπιτροπὴν τοῦ Βατικανοῦ, μὲ τὸν ἐπικεφαλῆς Monsignor John Kennedy νὰ δηλώνη «Ἐξετάζουμε ἀποτελεσματικὰ ἕνα τσουνάμι περιπτώσεων αὐτὴν τὴ στιγμή, ἰδίως ἀπὸ χῶρες ὅπου δὲν εἴχαμε ἀκούσει ποτὲ πρίν». Μόλις προσφάτως, τὴν 29ην Δεκεμβρίου 2019, ἀπεκαλύφθη ὅτι ἀρκετοὶ «Ἐπίσκοποι» εἰς τὰς ΗΠΑ ἀπέκρυπταν ὀνόματα χιλιάδων κληρικῶν τους, διὰ τοὺς ὁποίους ὑπῆρχον καταγγελίαι. Τὴν 6ην Μαρτίου 2020 μέσα ἐνημερώσεως ἔφεραν εἰς τὸ φῶς ὑποθέσεις τουλάχιστον 50 κληρικῶν εἰς τὰς ΗΠΑ, οἱ ὁποῖοι μετετίθεντο εἰς ἄλλας χώρας, μόλις ἐγίνοντο γνωσταὶ αἱ κατηγορίαι. Τὴν ἰδίαν ἡμέραν ὁ Πάπας ἐδέχθη καὶ τὴν παραίτησιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Λυὼν διὰ συγκάλυψιν ἀναλόγων περιπτώσεων καὶ τὴν 16ην Μαρτίου ἐτιμωρήθη μὲ πενταετῆ κάθειρξιν ὁ «προστατευόμενός» του. Ὀλίγας ἡμέρας ἀργότερα, τὴν 7ην Ἀπριλίου, τὸ Βατικανὸν ἔλαβε μίαν «ἀνάσα» καθὼς ὁ ἄλλοτε κραταιὸς Καρδινάλιος Γεώργιος Πὲλλ εἰς Αὐστραλίαν, ποὺ πρωτοδίκως εἶχε καταδικασθῆ, ἠθωώθη διὰ μίαν ὑπόθεσιν, ἐκκρεμοῦν ὅμως ἀκόμη ἐναντίον του 10 μηνύσεις διὰ κακοποιήσεις ἀνηλίκων.

«Ἔξω ὁ Πάπας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα»!

Ἐγράψαμεν ἐλάχιστα ἀπ’ ὅσα συμβαίνουν εἰς τὴν πραγματικότητα, διὰ νὰ μὴ σκανδαλίσωμεν, μὲ σκοπὸν ἀπὸ αὐτὰ καὶ μόνον νὰ διαφανῆ ὅτι αἱ διαστάσεις τῶν ἐγκλημάτων τοῦ παπισμοῦ εἶναι δυσθεώρητοι καὶ ἀναμένονται ἀκόμη καὶ ἕτερα σκάνδαλα καθὼς τὸ ζήτημα εὑρίσκεται εἰς καλπάζουσαν ἐξέλιξιν. Ἡ ἔλευσις τοῦ Πάπα, ὁ ὁποῖος δὲν προΐσταται «Ἐκκλησίας», ἀλλὰ πνευματικοῦ διαφθορείου, ἀμαυρώνει τὴν Ὀρθοδοξίαν, ἐπὶ τῆς ὁποίας ἐπιθυμεῖ νὰ στηριχθῆ, διὰ νὰ ἀποπλύνη τὰ ἀνομήματα τοῦ παπισμοῦ. Μὲ ἐπισκέψεις εἰς ταλαιπωρημένους πρόσ­­φυγας (Λέσβος 2016) καὶ εἰς ἁγιασμένους τόπους (περιοδείας εἰς τὰ βήματα τοῦ Ἀπ. Παύλου 2020) ἀποπειρᾶται νὰ ἀμβλύνη τὸν διασυρμὸν ποὺ ἔχει ὑποστῆ ὁ παπισμός. Ποῖος πολιτικὸς ἢ ἐκκλησιαστικὸς ταγὸς θὰ ἐτόλμα ποτὲ νὰ φωτογραφηθῆ μαζὶ μὲ τὸν μεγαλύτερον ἐγκληματίαν (π.χ. Ἂλ Καπόνε) μὴ τυπτόμενος ἀπὸ τὴν συνείδησίν του καὶ μὴ ἀναλογιζόμενος τὴν δημοσίαν κατακραυγήν; Πῶς, λοιπόν, θὰ εὑρεθοῦν πλησίον τοῦ Πάπα, τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ παπισμοῦ, πού βαρύνεται διὰ χιλιάδας ἀτιμάσεις; Ταυτοχρόνως, τὸ Βατικανὸν ὑπηρετεῖ ἀνθελληνικὰ σχέδια, ἔχον ὑποσκάψει τὴν Ἑλληνικὴν Ἱστορίαν. Μόνον προδοσία τῶν ἱερῶν καὶ ὁσίων θὰ εἶναι ἡ ἔλευσίς του.

Previous Article

ПЛАН ПАНДЕМИЙ – МНОГО ЛЕТ НАЗАД

Next Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Διαβάστε ακόμα