Τουλάχιστον ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἔκανεν ὅ,τι εἶναι δυνατόν, διὰ νὰ μὴ παύση ἡ Θ. Λειτουργία

Share:

Ἔκτακτα μέτρα ἔλαβεν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας προκειμένου νὰ μὴ κλείσουν οἱ Ἱ. Ναοί. Ἤδη κάποιοι ἐπέκριναν τὰς μεθόδους της, ὅμως ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας δὲν λαμβάνει αὐτὰ τὰ μέτρα, ἐπειδὴ ἀμφισβητεῖ τὴν Θ. Κοινωνίαν, ἀλλὰ διὰ νὰ ἱκανοποιήση τὰς ὑγειονομικὰς ἀρχάς, ὥστε νὰ ἀποφευχθῆ ἡ ἀπαγόρευσις τῆς Θ. Λειτουργίας. Δεῖτε πόσο συντεταγμένα προωθεῖ ὁδηγίας πρὸς τοὺς ἱερεῖς καὶ συγκρίνατε μὲ τὰ συνοπτικὰ ἀνακοινωθέντα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἢ τὴν πλήρη ἀπαγόρευσιν ἱεροπραξιῶν ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖον Κων/λεως, εἰς μετάφρασιν «Ο.Τ.»:
«Τὸ ἔγγραφο ἐγκρίθηκε μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 17ης Μαρτίου 2020 (Πρακτικὰ ἀρ. 30)
Οἱ κανονισμοὶ ποὺ καταρτίζονται παρακάτω, λαμβάνοντας ὑπόψη τὴν κανονικὴ καὶ λειτουργικὴ Παράδοση τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας εἶναι γιὰ τὴν ποιμαντικὴ φροντίδα τῶν ἀνθρώπων καὶ ὡς ἀπάντηση στὸ ἕνα αἴτημα τῶν ὑγειονομικῶν ἀρχῶν, διατηρώντας τὴν σταθερὴ πίστη στὸ ἔργο τῆς εὐεργετικῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ καὶ στὴ Θεϊκὴ παντοδυναμία.
Μέχρι νὰ βελτιωθεῖ ἡ ἐπιδημιολογικὴ κατάσταση καὶ νὰ ληφθοῦν κατάλληλες ὁδηγίες ἀπὸ τὴ διοίκηση γιὰ τὴν πλήρη ἢ μερικὴ ἀκύρωση τῶν παρόντων ὁδηγιῶν, οἱ ἐνορίες, πατριαρχικές, ἱεραρχικὲς καὶ μοναχικές, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ σταυροπηγιακὰ καὶ ἐπαρχιακὰ μοναστήρια τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας θὰ πρέπει νὰ ἐκπληρώσουν τὰ ἀκόλουθα.
Σχετικὰ μὲ τὴν
προσφορὰν τῶν Ἁγίων Μυστηρίων τοῦ Χριστοῦ
Σημειώνοντας ὅτι ἡ Ἀναίμακτος Θυσία δὲν μπορεῖ σὲ καμία περίπτωση νὰ ἀκυρωθεῖ, διότι ἐκεῖ ὅπου δὲν ὑπάρχει Εὐχαριστία δὲν ὑπάρχει ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὅτι τὸ Ἅγιο Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ προσφέρονται γιὰ τὴν καλὴ ὑγεία τόσο τῆς ψυχῆς ὅσο καὶ τοῦ σώματος (βλ. γιὰ παράδειγμα, τὴν 7η καὶ 9η προσ­ευχὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἀπὸ τὴν Προετοιμασία γιὰ τὴν Θεία Κοινωνία) καὶ λαμβάνοντας ὑπόψη τὴν ἱστορικὴ πρακτικὴ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ποὺ υἱοθετήθηκε σὲ περίπτωση ἐπιδημίας, θὰ πρέπει νὰ προσ­φέρονται τὰ Ἱερὰ Μυστήρια τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ λαβίδα θὰ πρέπει νὰ σκουπίζεται μετὰ ἀπὸ κάθε συμμετέχοντα μὲ ἕνα μάκτρον ἐμποτισμένο μὲ οἰνόπνευμα (μὲ τακτικὴ ἀνανέωση τοῦ ἐμποτισμοῦ) καὶ στὴ συνέχεια νὰ βυθίζεται σὲ νερό, γιὰ νὰ χρησιμοποιηθεῖ ἀργότερα, σύμφωνα μὲ τὴν πρακτικὴ τοῦ πλυσίματος τῶν μάκτρων.
Συγκεκριμένα: ἡ κοινωνία τῶν ἀσθενῶν μὲ μολυσματικὲς ἀσθένειες μετὰ ἀπὸ ἄλλους συμμετέχοντες (ἢ ἀκόμη καὶ σὲ μία ξεχωριστὴ Θ. Λειτουργία) χορηγεῖται μὲ τὸ σκούπισμα τοῦ κουταλιοῦ μὲ ὕφασμα μετὰ ἀπὸ κάθε συμμετέχοντα καὶ τὴν ἐπακόλουθη καύση του. Ἕνα ξεχωριστὸ δοχεῖο καὶ λαβίδα χρησιμοποιοῦνται γιὰ τοὺς ἄρρωστους, πλένονται μὲ ξίδι καὶ τὸ ξίδι χύνεται σὲ ἕνα στεγνὸ πηγάδι (βλ. Σ. Β. Μπουλγκάκοφ, Nastolnaya Kniga…· Πηδάλιον μὲ ἑρμηνεῖες τοῦ Ἁγίου Νικόδημου τοῦ Ἁγιορείτου στὸν ΚΗ΄ Κανόνα τῆς Πενθέκτης)
Νὰ προσφέρουμε “zapivka” μόνο χωριστὰ γιὰ κάθε συμμετέχοντα σὲ σκεῦος μιᾶς χρήσης.
Κατὰ τὴ διανομὴ ἀντιδώρων, νὰ χρησιμοποιοῦνται γάντια ὑγιεινῆς μιᾶς χρήσης.
Προκειμένου νὰ προσφερθεῖ ἡ κοινωνία στοὺς λαϊκούς, τὰ μάκτρα πρέπει νὰ χρησιμοποιηθοῦν μόνο, γιὰ νὰ προστατεύσουν τὰ Ἱερὰ Μυστήρια ἀπὸ πιθανὴ πτώση καὶ νὰ στεγνώσουν τὴν λαβίδα, ἀλλὰ γιὰ νὰ σκουπιστοῦν τὰ χείλη τοῦ κάθε συμμετέχοντος ξεχωριστὰ θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιηθοῦν χαρτομάντηλα, ποὺ ἔπειτα θὰ καοῦν. Τὰ μάκτρα πρέπει νὰ τεθοῦν σὲ βραστὸ νερὸ καὶ νὰ πλυθοῦν μὲ δέουσα εὐλάβεια μετὰ ἀπὸ κάθε λειτουργικὴ χρήση.
Οἱ συμμετέχοντες θὰ πρέπει νὰ ἀποφύγουν νὰ φιλήσουν τὸ Δισκοπότηρο.
Σχετικὰ μὲ τὴν τέλεσιν
τῶν μυστηρίων
τοῦ Βαπτίσματος
καὶ τοῦ Χρίσματος
Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ τηρεῖται αὐστηρὰ ἡ πρακτικὴ τῆς ἀλ­λαγῆς καὶ εὐλογίας τοῦ νεροῦ γιὰ κάθε ξεχωριστὴ περίπτωση. Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, τὸ μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος πρέπει νὰ χορηγεῖται μόνο μεμονωμένα μὲ μία προσωρινὴ ἀπολύμανση (σκούπισμα) τῆς κολυμβήθρας (βαπτιστήριο) μὲ ἕνα ἀπολυμαντικὸ ὑγρὸ (ἐπισυνάπτεται κατάλογος συνιστώμενων ὑγρῶν).
Γιὰ τὴν ἐπάλειψη μὲ ἔλαιον καὶ γιὰ τὸ Χρῖσμα, θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιηθεῖ ἕνα ραβδὶ (ἀντὶ γιὰ πινέλο) καὶ ἕνα χαρτομάντηλο (ἀντὶ γιὰ σφουγγάρι) καὶ στὴ συνέχεια νὰ καοῦν.
Σχετικὰ μὲ τὴν τέλεσιν
τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου
Κατὰ τὴν τέλεση «κοινοῦ εὐχελαίου», δηλαδὴ τῆς χρίσης τῶν ἀρρώστων, στὶς ἐκκλησίες, εἶναι ἀπαραίτητο νὰ χρησιμοποιεῖτε πινέλο μιᾶς χρήσης γιὰ κάθε ἐνορίτη ξεχωριστὰ (ὅπως ἕνα ραβδὶ) καὶ στὴ συνέχεια νὰ τὸ κάψετε.
Ἄλλες ὁδηγίες γιὰ ἑορτασμούς, τὴν ποιμαντικὴ πρακτικὴ καὶ τὴν ζωὴ τῆς ἐνορίας.
Ἀντὶ νὰ προσφέρετε τὸ σταυρὸ πρὸς ἀσπασμὸ μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία, συνιστᾶται νὰ τοποθετεῖτε τὸ σταυρὸ στὰ κεφάλια τῶν ἐνοριτῶν.
Ἐπιστρέφοντας στὴν παλαιὰ πρακτική, ἡ ὁποία ἔχει ὑποβληθεῖ σὲ ἀλλαγὴ τὰ τελευταῖα χρόνια, ἡ χρίση κατὰ τὴν Ὁλονυκτία θὰ πρέπει νὰ γίνεται μόνο σὲ περιπτώσεις ποὺ τελεῖται λιτὴ καὶ προβλέπεται εὐλογία τοῦ ἐλαίου. Στὶς περιπτώσεις ποὺ θὰ γίνει τὸ χρῖσμα, πρέπει νὰ χρησιμοποιηθεῖ πινέλο μιᾶς χρήσης (ὅπως ἕνα ραβδὶ) γιὰ κάθε ἐνορίτη ξεχωριστά. Σὲ ἄλλες περιπτώσεις, τὸ Εὐαγγέλιο ἢ ἡ ἑόρτια εἰκόνα (ὁ Σταυρὸς) θὰ πρέπει νὰ τεθοῦν πρὸς ἀσπασμὸν μετὰ τὸν πολυέλαιο, προσφέροντας τὴν εὐλογία τοῦ λειτουργοῦ καὶ μὲ τὸ σκούπισμα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς εἰκόνας (τοῦ Σταυροῦ) μετὰ ἀπὸ κάθε ἀσπασμὸ μὲ τὴ χρήση μιᾶς ἀπολυμαντικῆς οὐσίας.
Οἱ κληρικοὶ προτρέπονται νὰ μὴ προσφέρουν τὸ χέρι τους γιὰ ἀσπασμό.
Γιὰ νὰ διανείμετε πρόσφορα καθὼς καὶ τὸ εὐλογημένο ψωμὶ στὴν Ὁλονυκτία, θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιηθοῦν γάντια ὑγιεινῆς μιᾶς χρήσης.
Πρέπει νὰ δοθεῖ μεγαλύτερη προσοχὴ στὴν καθαριότητα τῶν δίσκων τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν λειτουργικῶν σκευῶν, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ σκουπιστοῦν μετὰ ἀπὸ κάθε λειτουργικὴ χρήση καὶ νὰ πλυθοῦν καλὰ μὲ βραστὸ νερό.
Τὸ ἔργο τῶν κατηχητικῶν σχολείων τῆς Κυριακῆς καὶ τῶν ἐνοριακῶν συλλόγων θὰ πρέπει νὰ ἀνασταλεῖ μέχρι νὰ ὑπάρξει εἰδικὴ ὁδηγία.
Οἱ εἰδικὲς ὑπηρεσίες τῶν ἐνοριῶν, τὰ μοναστήρια καὶ οἱ ἐκκλησίες τῆς πόλης, ἂν εἶναι δυνατόν, θὰ πρέπει νὰ βοηθήσουν ἡλικιωμένους ἐνορίτες ποὺ ἀνήκουν στὴν ὁμάδα κινδύνου μὲ παράδοση τροφίμων καὶ βασικῶν ἀγαθῶν στὸ σπίτι.
Γενικαὶ ὁδηγίαι
Οἱ προϊστάμενοι, οἱ ἡγούμενοι καὶ οἱ ἡγουμένες πρέπει νὰ ἐκπαιδεύσουν τὸ προσωπικὸ τῶν ἐνοριῶν, τῶν ἐκκλησιῶν καὶ τῶν μοναστηριῶν νὰ τηροῦν αὐστηρὰ τὰ γενικὰ μέτρα ὑγιεινῆς, συμπεριλαμβανομένης τῆς ἀπολύμανσης τῶν χεριῶν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἡμέρας, τουλάχιστον μία φορὰ κάθε 2 ὧρες.
Νὰ ἐξασφαλιστεῖ ὁ συχνὸς ἀερισμὸς τῶν ἐκκλησιῶν καθὼς καὶ οἱ ἐγκαταστάσεις ἐνοριῶν καὶ μοναστηριῶν ποὺ εἶναι ἀνοιχτὲς στὸ κοινὸ μὲ τὴν καθιέρωση ὑποχρεωτικοῦ προγράμματος ἀερισμοῦ.
Νὰ χρησιμοποιήσετε μία ἀπολυμαντικὴ οὐσία, γιὰ νὰ καθαρίζετε τακτικὰ τὶς λαβὲς τῶν θυρῶν καὶ τὶς ἐπιφάνειες τῶν ἐπίπλων τῆς ἐκκλησίας ποὺ εἶναι σὲ κοινὴ χρήση (συμπεριλαμβανομένων τῶν μερῶν ποὺ οἱ πιστοὶ γράφουν ὀνόματα, τὰ παγκάρια κ.λπ.).
Νὰ χρησιμοποιήσετε μία ἀπολυμαντικὴ οὐσία, γιὰ νὰ καθαρίζετε σὲ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα εἰκόνες ποὺ φυλάσσονται σὲ ἐκκλησίες καὶ τὶς ἀσπάζονται οἱ ἐνορίτες.
Οἱ κληρικοί, οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἐργάτες καὶ οἱ ὑπάλληλοι τῶν ἐνοριῶν, τῶν μοναστηριῶν καὶ τῶν ἐκκλησιῶν τῆς πόλης πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζουν τὴ δική τους κατάσταση ὑγείας μὲ εὐθύνη καὶ προσοχή. Σὲ περίπτωση ἀσθενείας, θὰ πρέπει νὰ ἐνημερώσουν ἀμέσως τὸν προϊστάμενο (ἡγούμενο, ἡγουμένη) γιὰ αὐτὸ καὶ νὰ ζητήσουν ἰατρικὴ συμβουλή.
Πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη μιᾶς ἐργάσιμης ἡμέρας, οἱ προϊστάμενοι, οἱ ἡγούμενοι καὶ οἱ ἡγουμένες θὰ πρέπει νὰ ὀργανώσουν τὴ μέτρηση τῆς θερμοκρασίας τῶν κληρικῶν τους, τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων καὶ τοῦ προσωπικοῦ, οἱ ὁποῖοι ἀλληλεπιδροῦν μὲ μεγάλο ἀριθμὸ ἐνοριτῶν (γιὰ παράδει­γμα, μὲ τὴ βοήθεια ἑνὸς θερμόμετρου ποὺ δὲν ἀπαιτεῖ ἐπαφή).
Πρέπει νὰ ἐξηγήσουμε στοὺς ἐνορίτες ὅτι ἡ ἐκπλήρωση τῶν συνταγῶν καὶ τῶν περιορισμῶν ποὺ εἰσάγονται ἐδῶ πρέπει νὰ θεωρηθεῖ ὡς ἡ τήρηση τῶν λόγων τῶν Ἁγίων Γραφῶν: “Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου” (Ματ. 4,7) καὶ νὰ ἐξηγήσει στοὺς ἐνορίτες ὅτι σὲ περίπτωση VRI ἢ ἄλλων μολυσματικῶν ἀσθενειῶν, θὰ πρέπει νὰ ἀποφεύγουν νὰ ἔρχονται στὴν ἐκκλησία γιὰ χάρη τῆς ἀγάπης τῶν γειτόνων καὶ τῆς μέριμνας γι’ αὐτούς».

Previous Article

Ὁ ἀληθὴς λόγος διώξεως τοῦ Κυθήρων

Next Article

Απογοητευτικό μήνυμα του Μακαριωτάτου

Διαβάστε ακόμα