ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΕΑΛΩ…;

Share:

Γράφει ὁ κ. Ἀθανάσιος Ν. Παπαγεωργίου,

Διευθυντὴς χειρουργός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» Παιανίας (Φίλοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους),

Βασικὴ Ὑπενθύμισις

Ἂν δὲν πέσουν τὰ προπύργια τῆς Ὀρθοδοξίας…., δὲν ἔρχεται ὁ Ἀντίχριστος!

Πορευόμεθα τὸ 2ον ἥμισυ τοῦ 8ου  αἰῶνος, χρονικὸς ὑπολογισμὸς κατὰ τὴν Ὀρθόδοξον ἐκκλησιαστικὴν ἐκτίμησιν τῆς Βυζαντινῆς Χιλιετηρίδας, δυστυχῶς ἄνευ μετανοίας, ἀλλὰ καὶ πλήρους ἀσυνειδησίας ἐπὶ τῶν ἐπερχομένων δεινῶν τῆς ἀνθρωπότητος!

Ἡ ἐπιδεινουμένη ἀσέβεια πρὸς τὸ “θεῖον”, ἡ ἔλλειψις φόβου Θεοῦ καὶ ἡ καταπάτησις τῶν Ἱερῶν κανόνων ὁδήγησαν στὴν κολάσιμον Ἀπιστία.

Οἱ προφητεῖες τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ εἶναι σαφεῖς καὶ ὁλοκληρώνονται στὶς ἡμέρες μας.

Εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστὸ ὅτι ἀπὸ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΟΣΜΟΥ, τὸ 5508 πχ μέχρις σήμερον ἤτοι 2022 μ.Χ., σύνολον ἐτῶν 7530, εἴμαστε ἤδη στὸ 2ον ἥμισυ τοῦ 8ου αἰῶνος μὲ ἤδη παρείσφρησιν 30 ἐτῶν καὶ ἕπεται καὶ συνεχίζουμε ἐπὶ τὰ χείρω, ὅπως μᾶς ἐνημερώνει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, ὥστε οἱ χρόνοι ποὺ ἀκολουθοῦν θὰ εἶναι ἐξόχως τραγικοί…, ὡς προοίμιον τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου.

Εἶναι ἐπίσης ὁλοφάνερο ὅτι ἡ Πίστις ἐκπίπτει, διότι ἐπερίσσευσεν ἡ ἁμαρτία, οἱ πνευματικὲς ἀξίες καὶ τὰ ἱερὰ ἰδανικὰ τὰ ὁποῖα ἐκτίσθησαν μὲ ποταμοὺς αἵματος Μαρτύρων ποὺ ἐξαλείφονται καὶ ἡ βλασφημία… ἀόκνως προχωρεῖ. Ἐκ τῶν ἀνωτέρω, γνωρίζουμε ὅτι κολοβοθήσονται οἱ χρόνοι, μέχρι τῆς Δευτέρας ἐνδόξου Παρουσίας τοῦ Κ.Η.Ι.Χριστοῦ, γιὰ νὰ βάλλει τὰ πράγμαατα στὴ σωστή τους θέση, σὲ ὅ,τι ἡ βραχύχρονος παρεμβολὴ τοῦ διαβόλου, ὅπως ἔχει προφητευθεῖ, δὲν θὰ προλάβει νὰ καταστρέψει καὶ παραπλανήσει ἀπὸ τὰ “κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν” δημιουργήματα τοῦ Παναγάθου Δημιουργοῦ.

Δυστυχῶς οἱ θεσμοφύλακες τῆς πίστεως, ἐξ ὅλων τῶν προπυργίων…ὅπου τὸ μέγιστο ποσοστὸ τοῦ κλήρου, οἱ ἐπονομαζόμενοι “Ὀγδοῆτες Πατέρες”, ἔχουν ἐνδώσει καὶ ἐνδίδουν ἀδιστάκτως καὶ καθημερινῶς, ὡς ἔσχατον βδέλυγμα τῆς Νέας Ἐποχῆς πεσόντες στὰ θέλγητρα τοῦ Ἀντιχρίστου διαβόλου…ἀλλὰ ἀτίμως μὲ τὸ “φαινότυπο” ὀρθόδοξο ράσο συγκεκαλυμμένοι, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ ἄγγελοι Κυρίου θὰ καταντήσουν “πύλαι Ἅδου” διὰ νὰ κολάσουν καὶ νὰ κολασθοῦν κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Θεολόγο καὶ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό.

ΙΔΟΥ Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΤΩΣΙΣ… «Ἀγγέλων»!

Σειρὰ ἔχει τὸ Ἅγιον Ὄρος, τὸ ἁγιώνυμον καὶ ἕως ἄρτι ἐπιλεγόμενον προπύργιον τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ Φάρος τοῦ πνεύματος ὀρθοδόξων.

Σύγχρονος στόχος τῶν πονηρῶν Ὀργάνων τοῦ Διαβόλου.

«Ἐκ τοῦ…, «πολλοὶ» ἐκ τῶν πιστῶν θὰ πλανηθοῦν….!» Μὲ ἔκπληξη βλέπουμε τέρατα καὶ σημεῖα στὶς ἡμέρες μας, ζοῦμε ξεκάθαρα τὴν Ἀποκάλυψη…. «…τότε ποὺ οἱ ἄνθρωποι θὰ ἁμαρτήσουν ἀσύστολα… καὶ ὁ Θεὸς θὰ τοὺς δίνει καὶ τότε ἀκόμα, εὐκαιρίες μετανοίας καὶ αὐτοὶ δὲν θὰ καταλαβαίνουν καὶ δὲν θὰ θέλουν νὰ μετανοήσουν ὡς δῆθεν σωστὰ πράξαντες, θὰ παραμείνουν ἐπίμονα στὴν ἁμαρτία… μὲ τὶς δῆθεν ἐπεξηγήσεις ὡς προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις», ἢ ἐξαναγκασμένοι κοινωνικῶν ἐξαρτήσεων ἢ ἀναλόγων κοσμικῶν ἐντολῶν».

Ὅσο ὁ Διάβολος βλέπει τὸ τέλος του…., σήμερα βιάζεται περισσότερο νὰ καταστρέψει ὅ,τι ὁ μεγαλοδύναμος Κύριος δημιούργησε. Ὅσο καὶ ἂν κατεργάζεται δόλια μέσα καταστρέφοντας καὶ παρασύροντας στὴν ἄβυσσο τῆς Κολάσεως, μὲ ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερα θύματα, βλέπει συγχρόνως ὅτι χάνεται ἡ ἐξουσία του καὶ ἡ ψευδοκυριαρχία του. Παρασύρει ὅ,τι ὑπάρχει στὸν διάβα του, τόσον ὡς πρὸς τοὺς κοσμικούς, ὅσον καὶ πρὸς τὸν κλῆρο τοῦ «8ου αἰῶνος…;» ποὺ ἀπὸ ἄγγελοι Θεοῦ, ὅπως τοὺς ἀποκαλεῖ στὴν ἀποκάλυψή του ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος…., θὰ μεταβάλει σὲ πύλας Ἅδου, ἀπ’ ὅπου θὰ εἰσέλθουν γιὰ νὰ κολασθοῦν! Καὶ ὅμως κατὰ τοὺς Θεοφόρους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας θὰ ἔπρεπε νὰ ἰσχύει τό…, «ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα!»

Τὸ σατανικὸ ἔργο, ὅπως διαφαίνεται στὶς ἡμέρες μας, εἶναι ἰσοπεδωτικὸ καὶ ἐξυμνεῖ κάθε ἀνήθικο στοιχεῖο θεωρώντας το, ἠθικὸ καὶ κάθε ἀνώμαλο δικαιολογώντας το ὡς ὁμαλό, ἤτοι κάνοντας τὸ ἄσπρο-μαῦρο καὶ τανάπαλι, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν φράση τῶν χαιρετισμῶν τῆς Παναγίας :

«Καύχημα σεβάσμιον ἱερέων εὐλαβῶν, Χαῖρε…!».

Κατὰ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ Αἰτωλὸ θὰ διανύουμε πολλὰ χιλιόμετρα νὰ βροῦμε Ἱερεῖς εὐλαβεῖς..! Τὸ ζοῦμε ἤδη!

Ὁ πονηρὸς ἀλάστωρ, ἀφοῦ φιμώσει πρῶτα τὸ Ἱερατεῖον, ὥστε νὰ πέσουν οἱ ἀντιστάσεις τῆς Ἐκκλησίας ποὺ εἶναι τὸ Ἱερὸν προπέτασμα τῆς πίστεως, ὁ πάλαι ποτὲ πνευματικὸς κυματοθραύστης, τότε μένουν τὰ ἀδέσποτα πρόβατα ποὺ διελύθησαν καὶ εἶναι πλέον εὔκολη βορὰ τῶν λύκων… ποὺ καρτεροῦν νὰ καταστρέψουν τὸ ποίμνιο τοῦ Κυρίου!

Εἶναι σαφὲς ὅτι εἴμαστε μάρτυρες σφοδρῶν ἐκτροπῶν καὶ ἀνεπιθυμήτων συμβάντων ἐκ τοῦ παμπονήρου ὄφεως προερχομένων. Δὲν θὰ ἀναφερθοῦμε σὲ πολιτικὲς θέσεις, ἀντικοινωνικὲς συνθῆκες ἢ δαιμονικὲς διαπλοκὲς ἐντὸς ἢ ἐκτὸς τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ μὲ σχέσεις ἄλλων σκοτεινῶν ἐξουσιῶν…! Ἀναφερόμεθα μόνο στὶς δικές μας σχέσεις μὲ τὸ πάλαι ποτὲ Ἅγιον καὶ νῦν ἄγριον (;) Ὄρος.

Ποιὰ εἶναι ἡ Θέσις ὅλων ἡμῶν καὶ τί συνεπάγεται στὸ διάβα τοῦ Χρόνου συμπορευομένου τοῦ Ἀντιχρίστου;

Ἴσως πρέπει, ἔστω καὶ ἀργὰ νὰ ἀντιδράσουμε καταστέλλοντες τὸ μέγεθος τῶν ἁμαρτιῶν μας πρῶτα, μὲ ἄκρα ταπείνωση, μετάνοια καὶ προσευχή, παλεύοντας ἔτσι κάθε κακὸ προερχόμενο ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς τῆς πίστεώς μας καὶ κατευθυνόμενο πρὸς ὅλους ἡμᾶς τοῦ γνησίου ποιμνίου, τοῦ μόνου Ἀρχιποίμενος Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἴτε κλήρου εἴτε δοκιμαζομένου λαοῦ. Ἡ φωνὴ τοῦ Κυρίου καὶ ὁ Λόγος τῆς ἀληθείας τοῦ Κυρίου Ἱδρυτοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας φθάνει μέσῳ τῶν Ἁγίων καὶ προφητῶν καὶ μαρτύρων στὶς ἡμέρες μας καὶ ξεσηκώνει ἤθη καὶ ψυχές, ἀποδίδοντας δικαιοσύνη παρὰ Κυρίου τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν. Ἡ ἐλπὶς πάντων ἡμῶν.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος στὴν ἀποκάλυψή του, ἐνθαρρύνοντας ὅλους ἡμᾶς τοὺς ἀνησυχοῦντας, διαβεβαιώνει τὴν Νίκη ἐπὶ τοῦ Κακοῦ: «Ἐν τῷ Κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε, ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον» (Ἰω Κεφ 16, 33).

Στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο λοιπόν, ὁ ἀείποτε ἄσβεστος φάρος τῆς Ὀρθοδοξίας στὸν ὑψηλὸ Ἄθωνα ποὺ ἀγγίζει τὸν Οὐρανὸ καὶ μᾶς συνδέει στὴ γῆ, φώτιζε καὶ ἐνεθάρρυνε τὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν καὶ ὑπεδείκνυε στοὺς ἀδαεῖς τὸν δρόμο τοῦ Παραδείσου μέσῳ τῶν ταπεινῶν προσ­ευχῶν ἀλλὰ καὶ εὐχῶν τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων, οἱ ὁποῖοι μὲ αὐτοθυσία καὶ αὐτοδιάθεση ἦσαν οἱ εὐλογημένοι ὁδηγοὶ στὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ, στὸ δρόμο τοῦ Παραδείσου, διδάσκοντες ἔμπρακτα τὴν Ὁμολογία πίστεως μὲ Ὀρθοπραξία, χάριν Θεοῦ καὶ παράδειγμα πρὸς μίμησιν. Σήμερα τὸ Ἅγιον Ὄρος δοκιμάζεται ἄδοξα!

Πέρασαν ἐποχὲς διωγμῶν, κακουχιῶν, ἐπιδρομῶν ἀλλοφύλων, πέρασαν ἀπὸ συμπληγάδες πέτρες τῶν Θεομάχων, συγχρόνων διωκτῶν τῆς πίστεως, κατὰ τοὺς ὁποίους ἡ μανία τῶν σατανικῶν ἐπιδιώξεων, περνοῦσε σὰν σίφουνας ἀπὸ τὰ πανάγια προσκυνήματα καὶ τὰ ἀσκηταριὰ τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ὅμως ὅπως ἡ «ἄφλεκτος βάτος» καὶ μὴ καιομένη τοῦ Σινᾶ, ἔτσι καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος κράτησε ἀκέραιη τὴν παραδοθεῖσα πίστη, παρὰ τὶς προδοτικὲς παρεμβολὲς τῶν ἐχθρῶν τοῦ Κυρίου καὶ μέσῳ διαφόρων δραστῶν τοῦ ποιμνίου, ἀπὸ ἐποχῆς τῶν Λατινοφρόνων αἱμοσταγῶν ἀλλὰ καὶ τυμπανιαίων…ἀπίστων διωκτῶν, μὲ κορυφαῖον τὸν τότε Πατριάρχη Λατινόφρονα καὶ παράφρονα τὸν βλάσφημον Ἰωάννην Βέκκον μέχρι τὸν σημερινὸ Πατριάρχη τὸν διώκτη τῶν Ἐσφιγμενιτῶν Πατέρων ποὺ ὁ μὲν πρῶτος κατέκαυσε τοὺς μαρτυρήσαντες πατέρες τῆς Ἱ.Μ. Ζωγράφου στὸν Πύργο ποὺ ἀγκάλιασε τὶς ψυχὲς αὐτές, ἢ αὐτοὺς ποὺ κατέπνιξε στὴν Θάλασσα, ἢ αὐτοὺς ποὺ καρατόμησαν στὴν «Πέτρα» ἔξωθεν τοῦ Ἱ.Ν. «Ἄξιόν Ἐστιν» στὶς Καρυές, ὅπου τὸν χειμῶνα τὸ χιόνι ἔλιωνε σὲ θερμοκρασία ἀνθρωπίνου σώματος (κατὰ τὴν ψηλάφησιν…) καὶ ἡ ὁποία πέτρα περιέργως ἐξηφανίσθη…, προφανῶς νὰ μὴ προσκυνεῖται πλέον ἐκεῖ ἀκριβῶς ποὺ τὸ αἷμα τῶν ἀθῴων μαρτύρων ἔρρεε πρὸς δόξαν Θεοῦ, ὁ δὲ δεύτερος ἠθικὸς αὐτουργὸς στὸν ἀνηλεῆ διωγμὸ μὲ 51 δικαστήρια καὶ 11 ἐφετεῖα μέχρι σήμερα, διώκει τὴν Ὀρθοδοξία μέσῳ τῶν Πατέρων τῆς μαρτυρικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου τῆς γνησίας καὶ παραδοσιακῆς ὡς νέος σύγχρονος Διοκλητιανός! Ἕνας ἀνελέητος διωγμὸς μπροστὰ στὸν ὁποῖον σιγὴν ποιεῖ πᾶσα σὰρξ ἰθυνόντων ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τόσον τῶν ὑπευθύνων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅσον καὶ τῆς δοκιμαζομένης πολιτείας! Ἐπὶ τὴν σήμερον ἡμέραν παρατηρεῖται ἕνα ξέσπασμα κακίας, ἀδικαιολόγητο γιὰ “Πατέρες, ποὺ θέλουν νὰ λέγονται”, οἱ γνωστοὶ Κατσουλιέρηδες, οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ ἔχουν ἀφαρπάσει τὰ πάντα κατὰ καιρούς, ἔφτασαν στὴν ἀκρότητα πράξεων ἀπίστευτων γιὰ Πατέρες καὶ συγκεκριμένα ἡ κλοπὴ τοῦ λαδιοῦ τῆς Μονῆς Ἐσφι-γμένου γιὰ τὴ φετινὴ σοδειά, ἀκόμη καὶ τὰ ξύλα, τὰ ὁποῖα δὲν τοὺς ἀνήκουν δυστυχῶς. Τὸ γεγονὸς τῆς κακοήθειας φαίνεται ἀπὸ τὸ οἰκονομικὸ θέμα περὶ λαδιοῦ, διότι ἂν εἶχαν πραγματικὴ ἀνάγκη, θὰ ἀγόραζαν μὲ λίγα χρήματα ἀπὸ ὁποιοδήποτε ἐλαιοτριβεῖο συγκεκριμένα μὲ περίπου 4 εὐρὼ τὸ λίτρο, τώρα μὲ ὅλη τὴ διαδικασία τῶν ἐργατῶν ποὺ πῆραν γιὰ τὴ συλλογὴ τοῦ ἐλαιοκάρπου ὑπὸ τὴν προστασία τῆς ἀστυνομίας, θὰ τοὺς στοιχίσει πάνω ἀπὸ 15 εὐρὼ τὸ λίτρο. Τί σημαίνει ὅλο αὐτό; Τοὺς ἀρκεῖ νὰ κάνουν τὴ ζημιὰ γενικῶς καὶ νὰ πεινάσουν οἱ 116 γεροντάδες, ΛΥΠΗΡΟ!!

Σήμερα δὲν διδαχθήκαμε τίποτα; Δὲν ἐνστερνιστήκαμε τὶς θυσίες τόσες καὶ τόσες τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων καὶ μαρτύρων τῆς πίστεως; Ἀναρίθμητοι Ἅγιοι καὶ Μάρτυρες κοσμοῦν τὸ ἰσχῦον συναξάρι τῆς Ἐκκλησίας μας.

Πῶς κατόρθωσε λοιπόν, τὸ Ἅγιο Ὄρος καὶ μεταλλά-χθηκε ἁλωθὲν καὶ ὑποταχθὲν στὰ θέλγητρα τοῦ Χριστομάχου Διαβόλου καὶ τῶν ὑπηρετῶν του, ἀρχῆς γενομένης τοῦ Ἀντιχρίστου Πάπα Ρώμης….. καὶ μέσῳ αὐτοῦ στὰ Οἰκουμενικὰ Σχέδια πολυπραγμοσύνης μεταξὺ Βατικανοῦ καὶ Φαναρίου.

Πῶς γίνεται μία τέτοια πνευματικὴ ἔκπτωσις τῶν ὑψηλὰ ἱσταμένων ἀριβιστῶν Ἀρχιερέων ὑποτιθεμένων Ὀρθοδόξων νὰ προδίδουν μέχρι καὶ σήμερα στὶς παγκόσμιες συντεχνίες, στὶς διάφορες Συνόδους ὅπως τῆς Ἀσσίζης, τοῦ Μπαλαμάντ, τῆς Ραβέννας… καὶ τελευταῖα τοῦ Κολυμβαρίου τῆς Κρήτης (χωρὶς ἴχνος Ὀρθοδόξου πίστεως,) ρίχνοντας στάχτη στὰ μάτια τοῦ κόσμου, τὸν ὁποῖο ποτὲ δὲν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν, παραμερίζοντας στὸ περιθώριο τὴν γνώμη καὶ γνώση τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Τὰ πάντα διαστρεβλώνονται καὶ κακοποιοῦνται ἀνελέητα μπρὸς στὰ μάτια τοῦ ἐμβρόντητου μικροῦ ποιμνίου!

Ἁγιορεῖτες πατέρες τί πάθατε; Πῶς μεταλλαχθήκατε; Μπάς καὶ πιστέψατε τὸν νόμο Ἀλογοσκούφη περὶ ἰαματικοῦ τουρισμοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει; Μωραίνει Κύριος…; Τί ὑποψιάζεσθε στὸν Ὁρίζοντα, μήπως τὴν Πύρινη Ρομφαία… ἀφ’ ὑψηλοῦ; Ὄντες ἀνέτοιμοι; Τί ἄλλο ἀξίζετε, ὅταν τὸ διακόνημά σας σήμερα τὸ κάνουν ἔμμισθοι Ἀλβανοί…, ἢ πολὺ χειρότερα ἂν δοῦμε καὶ λαθρομετανάστες νὰ “ἐξυπηρετοῦν”…,ἡ δὲ προσευχὴ ἔγινε κοιλιοδουλεία καὶ ἡ πίστις Χρυσολατρεία, ἡ ἄσκησις ἔγινε ἄνεσις καὶ ἡ δοκιμασία χλιδή;

Ἅγιοι Πατέρες τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους, ἀποτελεῖτε καὶ ἐσεῖς ἐπιτίμιο μέρος τοῦ πατροκοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ τοῦ λέγοντος ὅτι, ἀπὸ Ἄγγελοι Κυρίου θὰ καταντήσετε Πύλαι Ἅδου, διὰ νὰ κολασθεῖτε ἐφ’ ὅσον τὴν πίστιν δὲν τηρήσατε καὶ τὸ ρίξατε… «ἢ στὴν σάρκα ἢ στὸ χρῆμα, ἡ ἀλλαχοῦ…!».

Σκεφτεῖτε Πατέρες πόσα δισεκατομμύρια πήρατε καὶ παίρνετε ἀκόμα, πλὴν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου; Στοιχεῖα ποὺ σᾶς ἀφαιροῦν τὴν χάρι τῆς ἀποστολικῆς σας διακονίας, γιατί ξεχάσατε τὸν ἀρνησίυλο καὶ ἀρνησίκοσμο προορισμό σας, ἐνῷ ἀντιθέτως αὐτὴ ἡ Ἀποστολή σας, ἀναγάγει σὲ Νέους ἀποστόλους…, τοὺς ἁπλοῦς κοσμικούς!!! (βλ. Ο.Τ. 4/8/17).

Ἡ εὐκαιρία γιὰ κάθε Ὀρθόδοξο… «μὲ ἀνοικτὰ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς», ποὺ ἐπισκέπτεται ἄνευ συμφερόντων καὶ ὑποβολῶν τὸ Ἅγιο Ὄρος, εἶναι βαθιὰ καὶ καταθλιπτική, διακρίνοντας, μερικὲς ἀναλαμπὲς γνησίας πίστεως, κυρίως σὲ σκῆτες καὶ καθίσματα ἢ μικρὰ ἀσκηταριὰ στὴν ἔρημο, ὅπου ἡ Θεία Χάρις ὑπάρχει ἀκόμα, γιὰ νὰ ἐλπίζουμε ἀκόμα ὅλοι μας.

Αὐτὸν τὸν ἐπισκέπτη καὶ προσκυνητὴ ποὺ καλεῖ ἡ Θεομήτωρ Παναγία καὶ προστάτις τοῦ Ἁγίου Ὄρους, δὲν θὰ ἀφήσει ἀνεκπλήρωτον τὸν κόπο διὰ τῆς εὐλογίας. Δὲν θὰ τὸν ἀφήση ἔκθετον…, ἀντίθετα μὲ τοὺς ἰσχύοντες ἱεροὺς κανονισμούς, ὅπου δὲν ἐπιτρέπονται οὔτε γιὰ θέματα δῆθεν ὑγείας, ὡς πρόφασιν τῶν δραστῶν καὶ ὄχι μόνον ἀλλά,… πάσης φύσεως ἀκολασίας.

Δὲν θὰ ἀφήση ἔκθετον ἐπίσης στὴν ἀσύδοτη συμπεριφορὰ κάποιων ρασοφόρων φερομένων ὡς “μοναχῶν” μὲ τὴν ἐξωφανῆ κοιλιόδουλον ἔκφρασιν καὶ στὴν ψυχὴ ἀλλοφρόνως ἐκφραζόμενοι ἀκόμα καὶ μὲ ἀξιόποινες πράξεις, καλῶς ἀνεκτὲς ἀπὸ τὸν ἀρρωστημένο περίγυρο. Καὶ τέλος δὲν θὰ ἀφήση ἔκθετον στὴν “Θέα ἐπικρατείας” ἑκατοντάδων Ἀλβανῶν (ἐργατῶν, προστατῶν, νταβατζίδων) ἀλλοδόξων ἢ ἐντελῶς ἀπίστων, οἱ ὁποῖοι ἐξυπηρετοῦν σὲ διάφορες δουλειές… ὅπου ὑπάρχει «ἀνάγκη», ἐνῷ πρὶν ἀπὸ αὐτούς, ἤτοι πρὶν τὸ 1990 ὑπῆρχε μόνον «Θυσία τῷ Θεῷ, πνεῦμα συντετριμμένον, καρδιὰ τεταπεινωμένη πρὸς Δόξαν Κυρίου καὶ προετοιμασίας τῆς ψυχῆς».

Τέλος δὲν θὰ ἄφηνε ἔκθετον στὸ ὑπάρχον ἀστυνομικὸν κράτος, τὸ ὁποῖον κάποτε ἦταν ἀνύπαρκτο, ἕως μὴ χρήσιμο, ἐνῷ τώρα ἐπενεργεῖ ἐκ τοῦ συστάδην μόνον:

1) Σὲ ὑπόθαλψη «ἐγκληματιῶν» κατά τῆς πίστεως προστατευομένων ἀπὸ τὸν ἀχαρακτήριστο ἀπὸ δικές του πράξεις καὶ λόγους σημερινὸ Πατριάρχη, ἢ

2) Σὲ δίωξη τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως εἴτε ἐν γνώσει εἴτε ἐν ἀγνοίᾳ, αἰτίᾳ κατευθυνομένων ἐντολῶν ἀπὸ Νέους Διοκλητιανοὺς καὶ ἄλλα παρόμοια ὄργανα μαζί…τοῦ Θεομάχου Ἀντιχρίστου…! Ἀκριβῶς ἐδῶ χωράει καὶ ἡ 20αετής κάθειρξη τοῦ γέροντος Μεθοδίου ὡς ἐσχάτη τῶν ποινῶν γιὰ ἠθικὴ αὐτουργία «ἐν οὐ παιχτοῖς…».

3) Σὲ ἀτυχῆ θέα ἐπεμβάσεων διὰ λοστῶν, βαριοπούλας, μηχανοκινήτων Clark, ἀπόπειρες ὑφαρπαγῆς κονακίων καὶ πράξεις βίας διὰ σωματικῶν βλαβῶν καὶ τραυμάτων ἀθῴων μοναχῶν καὶ ἁπλῶν πολιτῶν, τοὺς ὁποίους παράνομα καὶ ἀντισυνταγματικὰ παρακωλύετε τὴν ὅποια προσέλευση στὴν μετάνοιά των, χαρακτηρίζοντας τὴν ἁγνὴ πρόφαση τῶν λαϊκῶν σὲ στυγνὴ ἀπέλαση!!! (Γιὰ ποιοὺς καταληψίες ἐννοοῦν, μόνο ἡ δικαιοσύνη)

• Φταίει ἡ Ἱ.Μ.Ε; Ποὺ κρατάει ἀκόμα Ὀρθοδοξία;

• Φταίει ὁ κόσμος ποὺ σοκάρεται τὰ τελευταῖα χρόνια τουλάχιστον μὲ τὰ τεκτενόμενα τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὡς ὀπτικὸς ἀποδέκτης; Ἢ τὸ κοσμικὸν φρόνημα κάποιων «Πατέρων» ποὺ μεταλλάχθηκαν ἢ ποὺ πῆγαν στὸ Ἅγιον Ὄρος μὲ ἄλλον σκοπό.

Ὡστόσο ὑπάρχει ἐλπίδα σωτηρίας γιὰ ὅλους καὶ ὁ Κύριος τῆς δόξης  περιμένει τὴν μετάνοια ὅλων μας…Ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ εἴμεθα ὅλοι ὑπόλογοι!

Μὲ τιμητικὴ ἀπέλαση…

Previous Article

Πώς χρησιμοποιείται η πράσινη ατζέντα για να εξαφανιστούν οι αφελείς

Next Article

Βλάβες από τα “εμβόλια”: Δικηγόροι στην Ελβετία ξεκινούν ποινική διαδικασία κατά της Swissmedic