Το «αντικολυμβάριον» προετοιμάζει το Πατριαρχείον της Μόσχας;

Share:
Εφημερίς Ορθόδοξος Τύπος

Έκπληξιν προκαλεί το γεγονός ότι εντός δύο εβδομάδων, 5-19 Σεπτεμβρίου, ο Σεβ. Βολοκολάμσκ, υπεύθυνος των εξωτερικών σχέσεων της Εκκλησίας της Ρωσίας συνηντήθη με τέσσαρες προκαθημένους, τρεις εκ των οποίων είδε εντός τριών ημερών! Η επίσημος δικαιολογία είναι η πρόσκλησις δια τους εορτασμούς των 100 ετών από την ανασύστασιν του Πατριαρχείου της Μόσχας. Διατί όμως δεν απεστάλησαν απλώς προσκλήσεις; Διατί να μη τηλεφωνήση απλώς ο Πατριάρχης Μόσχας; Το Πατριαρχείον Μόσχας επέλεξε να αποστείλη τον Σεβ. Ιλαρίωνα προκειμένου να επιτύχη την δέσμευσιν των Προκαθημένων ότι θα παραστούν. Ποίος ο λόγος; Το Πατριαρχείον της Μόσχας με τας μεγαλοπρεπείς εκδηλώσεις επιθυμεί να δείξη ότι μετά την διαίρεσιν που προεκάλεσε το Κολυμβάριον εκείνο είναι ο εγγυητής της ενότητος εις την Ορθοδοξίαν. Το συλλείτουργον των Προκαθημένων, το οποίον ήτο ελλιπές εις την Κρήτην, τώρα θα είναι πλήρες. Η συμμετοχή των Προκαθημένων Σερβίας και Βουλγαρίας είναι δεδομένη, οπότε ο Σεβ. Ιλαρίων εκινήθη ταχέως προς τους υπολοίπους, δηλ. τας ελληνοφώνους Εκκλησίας Αθηνών, Κύπρου, Κων/λεως αλλά και το Πατριαρχείον Αντιοχείας, που απουσίαζεν από το Κολυμβάριον λόγω του ζητήματος με το Κατάρ. Είναι χαρακτηριστικόν ότι από όλους τους Προκαθημένους μόνον ο Πατριάρχης Κων/λεως εδίστασε να αποδεχθή την πρόσκλησιν και έκανε λόγον δια 200 έτη από την επανασύστασιν του Πατριαρχείου Μόσχας και όχι 100. Ίδωμεν.

Previous Article

«Εκθέτουν»… τον Πατριάρχην Κων/λεως

Next Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ