ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΔΕΝ ΠΡΟΕΒΛΕΨΕ ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ!

Share:
Tόν Δεκέµβριο τοῦ 2012 παρουσιάσθηκε στό Ὁµοσπονδιακό Κοινοβούλιο τῆς Γερµανίας (Bundestag) µιά ἔκθεση γιά τήν διαχείριση πιθανῶν κρίσεων ἀπό πληµµύρα, µετά τό ξαφνικό λιώσιµο µεγάλης ποσότητος χιονιοῦ στίς Ἄλπεις καί τίς λοιπές χαµηλότερες ὀροσειρές, προέβλεπε δέ καί ἀντιµετώπιση λοιµικῆς νόσου σέ µορφή πανδηµίας.

Ἡ ἐν λόγῳ ἔκθεση δηµοσιεύθηκε τόν Ἰανουάριο 2013 ὡς ἔντυπος δηµοσίευση, ἡ ὁποία ντιστοιχε µέ τά ΦΕΚ στήν χώρα µας. Στή συνέχεια θά ἀποδώσουµε τά βασικά ἀποσπάσµατα σέ µετάφραση, παραλείποντας µόνο ἐπαναλήψεις καί σχήµατα- πίνακες:

Γερμανικό Ὁμοσπονδιακό Κοινοβούλιο – 17η Ἐκλογική Περίοδος

Ἔντυπος δημοσίευση 17/12051

 2.3. Ἀνάλυση κινδύνου ἀπό «Πανδημία ἐξ’ αἰτίας ἰοῦ Modi -SARS»

  νάλυση κινδύνου πό «Πανδημία ξ’ ατίας ο Modi – SARS διεξήχθη πό τήν εδική αγίδα το νστιτούτου Robert Koch καί μέ τήν συμβολή καί λλων μοσπονδιακν πηρεσιν, πό μιά κοινή μάδα ργασίας.

πεξεργάσθηκε στήν πρώτη φάση να σχετικό σκηνικό. Στήν συνέχεια ρίσθηκαν  πιθανή ναρξη μις τέτοιας πανδημίας καθώς καί  κταση τν ναμενομένων βλαβερν συνεπειν.

Τό σκηνικό περιγράφει μιά κτακτη λοιμική νόσο,  ποία φείλεται στή μετάδοση νός νέου εδους ο. Γι’ ατό τόν σκοπό στηρίζεται  μελέτη σ’ ναν ποθετικό –ν τούτοις μέ πραγματικές διότητες– ό «Modi-SARS».  πιλογή νός το SARS μοίου ο γινε μεταξύ λλων ξ’ ατίας το γεγονότος, τι  φυσική του μορφή φτασε τό 2003 πολλά διαφορετικά συστήματα γείας στά ριά τους. Κατά τό παρελθόν πεδείχθη, τι οί μέ καινούργια χαρακτηριστικά, πού προκαλον βαρειές λοιμώδεις καταστάσεις, μπορον νά μφανισθον πολύ ξαφνικά (π.χ. ός SARS- Corona CoV, H5N1-Influenza, Chibungunya, HIV). Μέ τήν χρήση πλοποιημένων ποθέσεων σκηνοθετήθηκε γιά ατόν τόν ό Modi-SARS  πιθανή ξέλιξη μις Πανδημίας στήν Γερμανία.

Τό σκηνικό περιγράφει –ξεκινντας πό τήν σία– μιά παγκόσμια μετάδοση νός ποθετικο νέου ο, στόν ποον δόθηκε τό νομα Modi-SARS. ρκετοί ταξιδιτες φθάνουν στή Γερμανία, προτο λάβουν ο πηρεσίες τήν πρώτη πίσημη προειδοποίηση πό τόν Παγκόσμιο ργανισμό γείας. νάμεσα στούς ταξιδιτες εναι δύο μολυσμένοι, ο ποοι συμβάλλουν μέσ το συνδυασμο πολλν κοινωνικν παφν καί ψηλο βαθμο μολύνσεως στήν ρχική διασπορά τς σθένειας στή Γερμανία. Παρ’ τι φαρμόζονται πό τίς πηρεσίες καί τό σύστημα γείας γρήγορα καί ποτελεσματικά λα τά προβλεπόμενα μέτρα, δέν μπορε νά πιβραδυνθ  μετάδοση το οξ’ ατίας το λαχίστου χρονικο διαστήματος νάμεσα σέ δύο μολύνσεις.

Στήν κορύφωση το πρώτου κύματος, μετά περίπου 300 μέρες, σθενον στή Γερμανία περίπου 6 κατομ. νθρωποι πό Modi-SARS. Tό σύστημα γείας τίθεται μπροστά σέ τεράστιες παιτήσεις, στίς ποες δέν μπορε νά νταποκριθ. Μέ τήν προϋπόθεση, τι δίδεται πόλυτη προτεραιότητα στήν διατήρηση τς λειτουργίας θεμελιωδν ποδομν καί τι ο θέσεις – κλειδί παραμένουν πανδρωμένες, μπορον νά ποφευχθον  παρατεταμένα κενά σέ λλους τομες τς ποδομς. φο θά χει παρέλθει τό πρτο κμα, θά κολουθήσουν λλα δύο σθενέστερα, σπου νά διατεθ μβόλιο, μέχρι τρία χρόνια μετά τήν μφάνιση τν πρώτων κρουσμάτων. Τό διαίτερο σ’ ατό τό γεγονός εναι, τι πρτον φορ σέ λη τήν γεωγραφική κταση τς Γερμανίας καί σ’ λες τίς πληθυσμιακές μάδες, καί δεύτερον, τι χει μεγάλη χρονική διάρκεια. μα τ μφανίσει μις τέτοιας πανδημίας, πολογίζεται μιά διάρκεια τριν τν  μέ τρία διαδοχικά κύματα μέ τεράστιους ριθμούς θυμάτων καί βαρειές πιπτώσεις σέ διαφόρους τομες.

Γιά ατό τό σκηνικό ρίζονται  πιθανή μφάνιση μις τέτοιας πανδημίας, καθώς καί ο ναμενόμενες βλαβερές πιπτώσεις σύμφωνα μέ τήν μέθοδο ναλύσεως κινδύνων, μέ σκοπό τήν προστασία το πληθυσμο σέ μοσπονδιακό πίπεδο.

Τά ποτελέσματα τς ναλύσεως κινδύνου πισυνάπτονται στήν παροσα κθεση στό πόμνημα 4.

 Ὑπόμνημα 4

  1. Πιθανότητες μφανίσεως: Βαθμός Γ’: περιορισμένη πιθανότητα, να γεγονός, τό ποο συμβαίνει στατιστικά μία φορά σ’ να χρονικό διάστημα 100 μέχρι 1000 τν. Πιθανή πελευθέρωση πό τύχημα σέ ργαστήριο (πως σέ μονωμένες περιπτώσεις μετά τήν πιδημία SARS  Η1Ν1-Influenza τό 1977,  λεγομένη Ρωσική Γρίππη,  ποία κατά πσα πιθανότητα ταν συνέπεια πελευθέρωσης πό ργαστήριο).

να πίκαιρο παράδειγμα γιά νέα μφάνιση ο εναι νας νέος ός Κορώνα (novel Coronavirus) ποος δέν παρουσιάζει στενή συγγένεια μέ τόν SARS-CoV. Ατός  ός ντοπίσθηκε πό τό καλοκαίρι 2012 σέ ξι σθενες, πό τούς ποίους δύο κατέληξαν. νας σθενής θεραπεύθηκε στή Γερμανία. Διαφορετικά πό τόν SARS-CoV φαίνεται πολύ περιορισμένη  μετάδοση πό νθρωπο σέ νθρωπο, στε κατά τήν τωρινή κτίμηση το κινδύνου νά φαίνεται πολύ περιορισμένη  πιθανότητα ρρωστείας ς συνέπεια μεταδόσεως πό νθρωπο σέ νθρωπο. (Βάσει δεδομένων 26 Νοεμβρίου 2012).

 Περιγραφή τοῦ γεγονότος

 ποθετικός ός Modi-SARS ταυτίζεται μέ τόν φυσικό SARS-CoV στά περισσότερα χαρακτηριστικά.  χρόνος πό τήν προσβολή νός νθρώπου μέχρι τήν έκδήλωση τν πρώτων συμπτωμάτων νέρχεται σέ μόλις τρες μέ πέντε μέρες, μπορε νά κυμαίνεται ν τούτοις πό δύο ως 14 μέρες. Σχεδόν λοι ο μολυσμένοι ρρωσταίνουν. Τά συμπτώματα εναι πυρετός >38˚C καί ξηρός βήχας.  πλειονότητα τν σθενν παρουσιάζει δύσπνοια, στίς κτινογραφίες μφανες λλοιώσεις στούς πνεύμονες, ρίγη, κακουχία καί μυϊκούς πόνους. πίσης μπορον νά μφανισθον διάρροια, πονοκέφαλος, δερματικά ξανθήματα, ζαλάδα, κράμπες καί πώλεια ρέξεως.  θνησιμότητα εναι σχετικά μεγάλη, γύρω στά 10% τν σθενν.  διάρκεια τς σθένειας διαφέρει νάλογα μέ τήν λικία τν σθενν:  Νεώτεροι σθενες τήν ξεπερνον συνήθως σέ μία βδομάδα, ν μεγαλύτεροι σθενες χρήζουν νοσοκομειακς περιθάλψεως διαρκείας περίπου τριν βδομάδων, ναφέρονται καί νοσηλεες 60 μερν.  μετάδοση γίνεται κυρίως μέσ σταγονιδίων. πειδή  ός μπορε νά διατηρηθ σέ ψυχες πιφάνειες γιά μερικές μέρες, θεωρεται πιθανή καί  μετάδοση δι’ φς. Μέ τήν μφάνιση τν πρώτων συμπτωμάτων γίνεται  φορέας μεταδοτικός. …

Γιά τήν θεραπεία δν διατίθενται φάρμακα, στε νά μπορον νά θεραπευθον μόνο τά συμπτώματα. Γιά τά πρτα τρία χρόνια δέν θά πάρχει μβόλιο. κτός πό τήν τήρηση τν κανόνων γεινς μπορε νά πιτευχθ προστασία ποκλειστικά μέ τήν πομόνωση σθενν  πόπτων, καθώς καί μέ τήν χρήση προστατευτικν μέσων, πως μασκν, προστατευτικν γυαλιν καί γαντιν. πομόνωση καί καραντίνα χουν μόνο περιορισμένη ποτελεσματικότητα, πειδή κίνδυνος μετάδοσης πάρχει δη  πό τά πρτα συμπτώματα.

 λοιμική νόσος ξαπλώνεται τόσο διάσπαρτα σο και λυσιδς.  μετάδοση διευκολύνεται διαίτερα νάμεσα σέ συγκατοίκους καί στά νοσοκομεα, λλά καί σέ Μέσα Μαζικς Μεταφορς, στόν χρο ργασίας καί στίς δραστηριότητες λευθέρου χρόνου.

 2.1.  Τόπος ἐμφάνισης, Γεωγραφική ἐξἀπλωση

Τό γεγονός εναι παγκόσμιο (κυρίως στήν σία, Βόρεια μερική καί Ερώπη).  ξάπλωση στή Γερμανία ξεκινάει σέ μία πόλη μέ κθεσιακό κέντρο στή Βόρεια Γερμανία καί σέ μία πανεπιστημιούπολη στή Νότια Γερμανία. Στήν ρχική φάση εσάγονται δέκα κρούσματα στή Γερμανία. π’ ατές δύο χουν διαίτερη σημασία, πειδή μέσ πολλν κοινωνικν παφν κατέχουν θέσεις – κλειδί γιά τήν διασπορά τς νόσου. Ο λλες περιπτώσεις εναι ταξιδιτες πού συνεισφέρουν στη διάδοση.  μετάδοση τς σθενείας καλύπτει γρήγορα λην τήν Γερμανία, νάλογα μέ τήν πυκνότητα το πληθυσμο. …

 2.2.  Χρόνος ἔναρξης

Τό γεγονός ξεκινάει τόν Φεβρουάριο στήν σία, που  κταση καί  σοβαρότητα τς σθενείας ναγνωρίζονται μετά πό μερικές βδομάδες. Τό πρτο κρούσμα στή Γερμανία μφανίζεται τόν πρίλιο.

2.3. Αἰτίες ξεσπάσματος

 ός προέρχεται πό τήν νοτιοανατολική σία, που μεταδίδεται  ός, το ποίου φορες εναι γρια ζα, σέ γορές τροφίμων στόν νθρωπο. πειδή τά ζα δέν ρρωσταίνουν,  κίνδυνος μεταδόσεως δέν μποροσε νά γίνει ντιληπτός. πειδή δέν μολύνονται κατοικίδια ζα, εναι δύσκολο νά ντοπίζουμε τ ξεκίνημα καί νά  παρακολουθομε τήν λυσίδα μεταδόσεως.

 2.4. Διάρκεια καί ἐξέλιξη

Νέες μολύνσεις ναμένονται, σο δέν διατίθεται μβόλιο. Τό παρόν σκηνικό στηρίζεται σέ να συνολικό διάστημα τριν τν, μέ τήν προσδοκία τι σ’ ατό τό διάστημα βρίσκεται, δοκιμάζεται, δειοδοτεται καί παράγεται να μβόλιο σέ ρκετή ποσότητα.

ποτίθεται τι ρχικά λος  πληθυσμός εναι ποψήφιος νά μολυνθ. Μείωση το ριθμο τν ποψηφίων ναμένεται κατά τήν διάρκεια τς πανδημίας, πειδή κάποιοι σθενες καταλήγουν καί λλοι ποκτον προσωρινή νοσία. πίσης μειώνεται  ρυθμός μετάδοσης μέ τήν φαρμογή ντιεπιδημικν μέτρων, πως καραντίνα γιά τομα πού ρθαν σέ παφή μέ κρούσματα καί τήν περίθαλψή τους σέ εδικούς θαλάμους. Μέσα γιά τόν περιορισμό εναι καί τό κλείσιμο σχολείων καί  κύρωση μαζικν κδηλώσεων. …

Κατά τό διάστημα το πρώτου κύματος (1η μέχρι 411η μέρα) νοσον στή Γερμανία συνολικά 29 κατομ., κατά τό δεύτερο κμα (412η μέχρι 692α μέρα) 23 κατομ. καί κατά τό τρίτο κμα (693η μέχρι 1052α μέρα) 26 κατομ. Γιά λο τό διάστημα τν τριν τν πολογίζεται  ριθμός τν νεκρν στά 7,5 κατομ. ναμένεται  αξηση θνησιμότητας καί πό λλες σθένειες, λόγ τς πιέσεως το Συστήματος γείας.

Τό παρόν σκηνικό προϋποθέτει τι νωρίς λαμβάνονται περιοριστικά μέτρα, μέ ποτέλεσμα νά κερδηθ πολύτιμος χρόνος γιά τήν παραγωγή προστατευτικο λικο καί τήν αξηση κλινν ντατικς θεραπείας. Χωρίς μέτρα τό πρτο κμα θά διαρκοσε περίπου 170 μέρες μέ πολύ περισσότερα θύματα.

………………

 2.6. Ὑπηρεσιακά μέτρα

Ο ρμόδιες πηρεσίες, κυρίως ο ργανισμοί γείας, πρέπει νά λάβουν μέτρα γιά τόν περιορισμό μετάδοσης άσθενειν. Γι’ ατό τό σκοπό πιτρέπεται  περιορισμός θεμελιωδν συνταγματικν δικαιωμάτων, πως π.χ. τό παραβίαστο συλο τς οκίας (ρθρο 3 παρ. 1 το Γερμανικο Συντάγματος), περιορισμός τς λευθερίας το τόμου (ρθρο 2 παρ.2) και τό δικαίωμα συγκέντρωσης (ρθρο 8). Πέρα π’ ατά τά μέτρα, τά ποα μπορε νά διατάξη κάθε ατρός το θνικού Συστήματος γείας, δύναται τό μοσπονδιαδκό πουργεο γείας νά διατάξη τόν ποχρεωτικό μβολιασμό επαθν μάδων το πληθυσμο καί λλες εδικές προφυλάξεις, μέ τίς ποες περιορίζεται τό δικαίωμα διαφύλαξης τς σωματικς κεραιότητας (ρθρο 2 παρ. 2).

Μέ τήν παροῦσα ἔκθεση γίνεται φανερό, ὅτι δέν πρόκειται γιά ἕνα ἁπλό σκηνικό, γιά ἕνα εἶδος ἀσκήσεως ἑτοιµότητος στήν περίπτωση πού θά συµβῆ µιά ἐπιδηµία. Ἀντιθέτως χαράζει ἡ ἔκθεση βῆµα-βῆµα τόν δρόµο πρός τήν ἐπαλήθευση τοῦ σκηνικοῦ της. Ἰδιαίτερα µέ τό νά ἀναφέρει ἕναν φυσικό ἰό novel coronavirus, ἀρκετά θανατηφόρο, ὅπως λέγει, ἀλλά λίγο µεταδοτικό, σέ συνδυασµό µέ τόν ὑποθετικό ἐργαστηριακό ἰό Modi-SARS, ἀντιστοιχεῖ σέ µιά πρόσκληση καί πρόκληση πρός ἀµοραλιστές ἐπιστήµονες νά προχωρήσουν στήν ἐργαστηριακή κατασκευή ἑνός τέτοιου ἰοῦ.

Τά δέ προτεινόµενα µέτρα, ἰδιαίτερα  ρση συνταγµατικν δικαιωµάτων, ντιτίθενται στό Γερµανικό πολίτευµα, στό µοσπονδιακό σύστηµα, σύµφωνα µέ τό ποο τό κεντρικό µοσπονδιακό Κοινοβούλιο (Bundestag) δέν δικαιοται νά θεσπίζει νοµοθετικές ρυθµίσεις χωρίς τήν προηγούµενη θετική γκριση τς πλειοψηφίας τν βουλευτν το κοινοβουλίου τν κπροσώπων τν µοσπονδιακν κρατιδίων (Bundesrat). Πρόκειται δηλ. γιά µιά ξεκάθαρη πιβολή δικτατορικν µέτρων, µέ πρόφαση τήν προστασία το πληθυσµο πό µιά κατασκευασµένη νόσο. Πράγµατι, δέν ἔχουν Θεό!

Ἐµεῖς ὅµως, πού πιστεύουµε, πού ἐπικαλούµεθα στό Σύνταγµά µας τόν Τριαδικό Θεό, πού δέν εἴµαστε ἄθεο κράτος, ἐπιτρέπεται νά µιµηθοῦµε τήν Γερµανική τακτική µέ συνταγµατικά στήρικτες καί δικαιολόγητες Κ.Υ.Α. (Κοινές Ὑπουργικές Ἀποφάσεις);

Οἱ Γερµανοί συνέταξαν τό Σύνταγµά τους µέ τό κριτήριο νά µή διευκολυνθῆ νέος Χίτλερ. Οἱ Πατέρες µας συνέταξαν τό Σύνταγµά µας, γιά νά στηρίξουν τήν καθηµερινή ζωή στό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ποιός ἔχει µεγαλύτερη εὐθύνη, ἐάν τό παραβιάζει;

Καί τό πλέον ὀδυνηρό εἶναι, ὅτι καί µεγάλο µέρος τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σιωπηρά συνευδοκεῖ µέ τήν σταδιακή ἐπιβολή δικτατορικῶν µέτρων στήν Ἁγιοτόκο Ἑλλάδα, πού ὁδηγοῦν µέ µαθηµατική ἀκρίβεια στόν ἀποχριστιανισµό τῶν κατοίκων της!

Ἄς συνέλθωµε ἐπί τέλους!

π. Γεώργιος Χάας

«ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» Ἀριθμ. Τεύχους 218

Ὀκτώβριος 2020

Previous Article

Μαθητές ζητούν υποχρεωτική προσευχή & ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου

Next Article

Σχολὴ μὲ ἀντιτριαδικὴν “Κατεύθυνσιν”, δὲν ἀφιερώνεται εἰς τὴν Ἁγίαν Τριάδα