«ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ, ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ, ΛΕΦΤΑ !!!»

Share:

Διατί χρειάζεται νέον Συνοδικὸν Μέγαρον, ἐφ’ ὅσον δὲν συγκαλεῖται ἡ Ἱεραρχία; Παραθέτομεν ἐπιστολὴν ποὺ ἐλάβομεν καὶ κατόπιν ἀπόσπασμα ἀπὸ ἐγκύκλιον:

«Ἀγαπητοὶ μαχηταὶ τοῦ «Ο.Τ.», κοιτάξατε τί μᾶς ἀποστέλλει ἡ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπὴ τὴν ἡμέρα τοῦ καινούριου κλεισίματος τῶν Ἐκκλησιῶν! Ἕνας καλὸς τίτλος θὰ ἦτο: τὸ κλείσιμο, κλείσιμο καὶ τὰ λεφτά, λεφτά! Ἔχομεν χάσει τὴν προσ­μονήν μας εἰς τὸν σύλλογον τῶν ὑψηλῶν ἐκκλησιαστικῶν προσώπων. Φαίνονται ἀνήμποροι καὶ μοιραῖοι. Δώσατε τὸν ὕστατον ἀγώνα, ὅπως ἐσεῖς ξεύρετε καλλίτερον. Οἱ καιροὶ εἶναι σκοτεινοὶ καὶ μαῦροι. Φοβοῦμαι οἱ Ἐκκλησίες, ἐὰν δὲν ἀντιδράσωμεν, θὰ μείνουν κλεισταὶ ἕως καὶ τὸν Μάρτιον!»

«Ἐν Ἀθήναις τῇ 3ῃ Νοεμβρίου 2020… Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς ΔΙΣ τῆς 14ης μηνὸς Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ἐνημερωθεῖσα ὑπὸ τῆς Ε.Κ.Υ.Ο. περὶ τῆς καταβολῆς εἰσφορᾶς ὑπὲρ τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου, ἀπεφάσισεν ὅπως ὑπομνήση ὑμῖν ὅτι, διὰ τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Κανονισμοῦ 289/2016 (ΦΕΚ A΄ 59/8.4.2016) ἐκυρώθησαν αἱ προβλεφθεῖσαι, διὰ τῶν ἄρθρων 25 παρ. 1 περ. στ΄ τοῦ Κανονισμοῦ 2/1969 (ΦΕΚ Α΄ 193/19.9.1970) καὶ 3 τοῦ Κανονισμοῦ 68/1976 (ΦΕΚ Α΄ 261/4.10.1976) εἰσφοραὶ 0,5% ἐπὶ τῶν ἀκαθαρίστων προσόδων τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ 2% ἐπὶ τῶν ἐκτελουμένων ἐκκλησιαστικῶν ἔργων, ὑπὲρ τῶν σκοπῶν τῆς συντηρήσεως τοῦ ὑπάρχοντος Συνοδικοῦ Μεγάρου καὶ τῆς καλύψεως τῶν λειτουργικῶν δαπανῶν αὐτοῦ, ὡς καὶ τῆς ἀνεγέρσεως νέου Συνοδικοῦ Μεγάρου. Ἐπὶ πλέον, διὰ τοῦ ὡς εἴρηται Κανονισμοῦ 289/2016, προσδιωρίσθη εἰσ­φορὰ ὑπὲρ τοῦ ὡς ἄνω σκοποῦ 2% ἐπὶ τῶν ἀκαθαρίστων προσόδων τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων.

Ὅθεν, παρακαλοῦμεν ὅπως: α) τηρῆται ἀπαρεγκλίτως ἡ ὡς ἄνω διαδικασία, β) ἀποσταλῶ­σιν ὡς οἷον τε τάχιον ἅπασαι αἱ εἰσπεπραγμέναι εἰσφοραὶ παρελθόντων ἐτῶν, αἵτινες δὲν ἔχουν ἀποδοθῆ εἰσέτι εἰς τὴν Ε.Κ.Υ.Ο., πρὸς τακτοποίησιν τῶν σχετικῶν νομικῶν ὑποχρεώσεων ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ γ) προβλέπηται ρητῶς, ἀπὸ τοῦδε καὶ εἰς τὸ ἑξῆς, εἰς ἅπαντας τούς ὑποβαλλομένους πρὸς ἔγκρισιν Κανονισμοὺς Ἱερῶν Προσκυνημάτων, ἡ ὑποχρέωσις καταβολῆς τῆς κατὰ τὰ ὡς ἄνω εἰσφορᾶς 2% ὑπὲρ τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου».

Previous Article

Η Ιερά Σύνοδος με θλίψη διαπιστώνει ότι ωρισμένα ΜΜΕ δεν παύουν ποτέ να στοχοποιούν τους ορθόδοξους χριστιανούς

Next Article

Πρωθυπουργικὸς ἐξευτελισμὸς τῆς ΔΙΣ