Το Πάσχα εκατομμύρια πιστοὶ στην Ουκρανία μπορεί να στερηθούν την εκκλησίαν τους

Share:

Στὶς 26 Ἀπριλίου, δύο ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὸ Πάσχα, ἡ μεγαλύτερη σὲ πληθυσμὸ Ἐκκλησία τῆς χώρας μπορεῖ νὰ «ρευστοποιηθεῖ» στὴν Οὐκρανία. Εἶναι σημαντικὸ ὅτι αὐτὸ θὰ συμβεῖ τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ – τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς σταυρώθηκε.

Στὶς 26 Ἀπριλίου, σύμφωνα μὲ τὴν ἑρμηνεία τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ τῆς Οὐκρανίας, ὅπως ὁρίζεται ἀπὸ τὸ νόμο ὑπ’ ἀριθ. 2662-VIII, λήγει ἡ προθεσμία γιὰ τὴν ἐθελοντικὴ ἀπόρριψη ἀπὸ τὴν Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἐπίσημης ὀνομασίας της.

Σύμφωνα μὲ τὸν Βίκτορ Ἐλένσκι, πρόεδρο τῆς ὑποεπιτροπῆς γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς συνείδησης καὶ τοὺς θρησκευτικοὺς ὀργανισμοὺς τῆς κοινοβουλευτικῆς ἐπιτροπῆς γιὰ τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν πνευματικότητα, σὲ περίπτωση ἄρνησης τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας νὰ μετονομαστεῖ, τὸ ὄνομα στὸν ἐπίσημο κατάλογο θὰ ἀλλάξει μὲ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ τῆς Οὐκρανίας, καὶ τὸ καταστατικὸ θὰ στερηθεῖ κρατικῆς καταχώρησης.

Ἔτσι, ἡ Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ σταματήσει νὰ ὑπάρχει σὲ νομικὸ ἐπίπεδο στὴν Οὐκρανία καὶ νὰ χάσει τὸ δικαίωμα νὰ χρησιμοποιήσει τὶς ἐκκλησίες της γιὰ λατρεία. Ὡς ἀποτέλεσμα, στὶς 28 Ἀπριλίου, τὴν ἡμέρα τοῦ Πάσχα τοῦ Χριστοῦ, ἑκατομμύρια Οὐκρανοὶ Ὀρθόδοξοι ποὺ ἀνήκουν σὲ 12.092 ἐκκλησιαστικὲς ἐνορίες θὰ στερηθοῦν τὸ δικαίωμα νὰ προσεύχονται πλέον στὴν Ἐκκλησία τους.

Ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ Νόμου ὑπ’ ἀριθ. 2662-VIII δημιουργεῖ, σύμφωνα μὲ τὸν ἐντεταλμένο τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, Μητροπολίτη Ἀντώνιο τοῦ Μπορισπὸλ καὶ Μπροβάρι, τὶς εὐκαιρίες καὶ τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὴ διεξαγωγὴ ταυτόχρονων καὶ ἐκτεταμένων ἐπιθέσεων σὲ ναοὺς καὶ ἄλλα περιουσιακὰ στοιχεῖα τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ὑπὲρ τοῦ νεοσύστατου ἐκκλησιαστικοῦ ὀργανισμοῦ, ὁ ὁποῖος καταχωρήθηκε ὡς «Μητρόπολη Κιέβου – Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας OCU».

Θὰ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ ἴδιο τὸ γεγονὸς τῆς υἱοθέτησης ἀπὸ τὸ κοινοβούλιο τῆς Οὐκρανίας τοῦ νόμου ἀριθ. 2662-VIII προκάλεσε μεγάλη ἀνησυχία στὴν οὐκρανικὴ θρησκευτικὴ κοινότητα. Εἰδικότερα, τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2019 ὁ Ἀρχιραββῖνος Κιέβου καὶ Οὐκρανίας Ἰακὼβ Δὸβ Μπλαϊχ, ὁ ὁποῖος τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἦταν πρόεδρος τοῦ Πανουκρανικοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν καὶ Θρησκευτικῶν Ὀργανισμῶν, δήλωσε δημοσίως τὴν θέση του. Κατὰ τὴν γνώμη του, ὁ νόμος ὑπ’ ἀριθ. 2662-VIII, ποὺ ἐπιφέρει ἀλλαγὲς στὸν οὐκρανικὸ νόμο «γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς συνείδησης καὶ τοὺς θρησκευτικοὺς ὀργανισμούς», δὲν συμμορφώνεται μὲ τὸ Σύνταγμα τῆς Οὐκρανίας καὶ παραβιάζει τὴν ἀρχὴ τοῦ διαχωρισμοῦ ἐκκλησίας καὶ κράτους. Μετὰ τὴν ἔγκριση αὐτοῦ τοῦ νόμου ἀπὸ τὸ Κοινοβούλιο (Βερχόβνα Ράδα), τόνισε ὁ Ἰακὼβ Δὸβ Μπλαϊχ, καμία ὁμολογία στὴν Οὐκρανία δὲν θὰ μπορεῖ νὰ αἰσθάνεται προστατευμένη ἀπὸ κάποια πιθανὴ κρατικὴ παρέμβαση.

Ἐπιπλέον, ὁ πρόεδρος τοῦ Πανουκρανικοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν καὶ Θρησκευτικῶν Ὀργανισμῶν ἔδωσε ἰδιαίτερη ἔμφαση στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἔγκριση τοῦ νόμου ὑπ’ ἀριθ. 2662-VIII προκάλεσε ἀρνητικὲς ἀντιδράσεις στὴ διεθνῆ κοινότητα. Ὅπως ἐπισήμανε, ἀκόμη καὶ οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοὶ ποὺ ὑποστηρίζουν τὸ ἐπίσημο Κίεβο ἔκαναν δημόσιες δηλώσεις σχετικὰ μὲ τὴν ἀναποτελεσματικότητα καὶ τὸν προκλητικὸ χαρακτήρα τέτοιων ἐνεργειῶν.

Σημείωσις:

Ἡ Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἡ Τοπικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ λαοῦ τῆς Οὐκρανίας, ἡ ὁποία εἶναι ἐπίσημα ἀναγνωρισμένη ἀπὸ ὅλες τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τοῦ κόσμου καὶ βρίσκεται σὲ πνευματικὴ ἑνότητα μαζί τους.

Ἡ Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι μία ἐντελῶς αὐτεξούσια καὶ ἀνεξάρτητη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴ διοίκηση καὶ τὴ δομή της. Τὸ κέντρο ἐλέγχου τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας βρίσκεται στὸ Κίεβο. Σύμφωνα μὲ τὸν Χάρτη τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, καταχωρημένο σύμφωνα μὲ τὴ νομοθεσία τῆς Οὐκρανίας, ἡ Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐκλέγει ἀνεξάρτητα τὸν Προκαθήμενο καὶ τοὺς Ἐπισκόπους της, χειροτονεῖ ἱερεῖς, διεξάγει διοικητικὲς καὶ οἰκονομικὲς δραστηριότητες.

Ἡ Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἡ μεγαλύτερη Ἐκκλησία στὴν Οὐκρανία. Ἡ Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἑνώνει ἑκατομμύρια πιστοὺς σὲ 12.092 ἐδαφικὲς ἐκκλησιαστικὲς κοινότητες (ἐνορίες) σὲ ὅλη τὴν Οὐκρανία. 12.409 ἱερεῖς τοὺς ὑπηρετοῦν. Στὸ ἔδαφος τῆς Οὐκρανίας ὑπάρχουν 258 μοναστήρια τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, στὰ ὁποῖα ἐγκαταβιώνουν 4.500 μοναχοί. Σὲ 17 θρησκευτικὰ ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, σπουδάζουν 1.415 μαθητές.

Ἡ Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὑποστηρίζει σταθερὰ τὴν ἑνότητα, τὴν ἀνεξαρτησία καὶ τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῆς Οὐκρανίας. Ἡ Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἑνοποιεῖ Ὀρθόδοξους πολίτες τῆς Οὐκρανίας, ἀνεξαρτήτως ἐθνικότητας, πολιτικῶν πεποιθήσεων καὶ τόπου διαμονῆς, συμβάλλοντας ἔτσι στὴν ἑνότητα τῶν Οὐκρανῶν. Σὲ ὅλα τὰ κηρύγματά της, ἡ Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εὐλογεῖ τὴν Οὐκρανία, τὸν οὐκρανικὸ λαό, τὴν οὐκρανικὴ γῆ καὶ τὸ οὐκρανικὸ κράτος.

Ὁ Νόμος ὑπ’ ἀριθ. 2662-VIII «σχετικὰ μὲ τροποποιήσεις τοῦ Νόμου “Περὶ ἐλευθερίας τῆς συν­είδησης καὶ θρησκευτικῶν ὀργανισμῶν» ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὸ Κοινοβούλιο Βερχόβνα Ράδα τῆς Οὐκρανίας στὶς 20 Δεκεμβρίου 2018 καὶ τέθηκε σὲ ἰσχὺ στὶς 27 Δεκεμβρίου τοῦ 2018. Σύμφωνα μὲ τὸ νόμο αὐτό, μία θρησκευτικὴ ὀργάνωση, τῆς ὁποίας τὸ κέντρο ἐλέγχου βρίσκεται σὲ χώρα, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν Βερχόβνα Ράδα ὡς ἐπιτιθέμενη, εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ περιλαμβάνει στὸ ἐπίσημο ὄνομά της τὸ ὄνομα τοῦ θρησκευτικοῦ ὀργανισμοῦ, τοῦ ὁποίου ἀποτελεῖ μέρος. Σὲ περίπτωση ἄρνησης τοῦ θρησκευτικοῦ ὀργανισμοῦ, ποὺ ὑπάγεται στὸ νόμο ὑπ’ ἀριθ. 2662-VIII, νὰ ἀλλάξει τὸ ὄνομα καὶ νὰ ἐπανεγγραφεῖ ἐντὸς 4 μηνῶν, τὰ καταστατικὰ ἔγγραφά τους παύουν νὰ εἶναι καταχωρημένα ἀπὸ τὸ κράτος καὶ χάνουν τὴν νομική τους ἰσχύ.

Ὁ νόμος ὑπ’ ἀριθ. 2662-VIII δὲν περιλαμβάνει κατάλογο τῶν θρησκευτικῶν ὀργανισμῶν ποὺ ὑπόκεινται σὲ μετονομασία καὶ ἐπαναταξινόμηση. Ὁ κατάλογος αὐτὸς καταρτίστηκε ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ τῆς Οὐκρανίας καὶ περιεῖχε 5 θρησκευτικοὺς ὀργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Ὅταν ἡ Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τέθηκε σὲ αὐτὸν τὸν κατάλογο, ὑπάλληλοι τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ κατέφυγαν σὲ ἄμεσες μεθοδεύσεις καὶ ἀρνήθηκαν νὰ λάβουν ὑπόψη τὸν Χάρτη τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ποὺ καταχωρήθηκε σύμφωνα μὲ τοὺς νόμους τῆς Οὐκρανίας, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας εἶναι αὐτεξούσια καὶ ἀνεξάρτητη θρησκευτικὴ ὀργάνωση μὲ κέντρο ἐλέγχου τὸ Κίεβο.

Τὸ περιεχόμενο τοῦ Νόμου ὑπ’ ἀριθ. 2662-VIII, σύμφωνα μὲ τὴν γνωμάτευση τῆς Κεντρικῆς Ἐπιστημονικῆς Εἰδικῆς Διεύθυνσης τοῦ ἴδιου τοῦ Βερχόβνα Ράδα παραβιάζει τὶς βασικὲς διατάξεις τοῦ Συντάγματος τῆς Οὐκρανίας, τὸ νόμο τῆς Οὐκρανίας «γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς συνείδησης καὶ τοὺς θρησκευτικοὺς ὀργανισμούς», τὶς ἀποφάσεις τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαστηρίου τῆς Οὐκρανίας, καθὼς καὶ μία σειρὰ ἀπὸ διεθνεῖς συμβάσεις καὶ συνθῆκες, ποὺ ὑπεγράφησαν ἀπὸ τὴν Οὐκρανία. Καὶ ἡ υἱοθέτηση αὐτοῦ τοῦ νόμου, ποὺ ψηφίστηκε ἀπὸ τὸ Βερχόβνα Ράδα, σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Διοικητικοῦ Δικαστηρίου τοῦ Κιέβου, κατέστη δυνατὴ μόνο μὲ ἕνα μεγάλο ἀριθμὸ παραβάσεων καὶ παράνομων ἐνεργειῶν ἐκ μέρους τοῦ Ἀγορητοῦ τοῦ Βερχόβνα Ράδα.

Μετὰ τὴν ψήφιση τοῦ νόμου ὑπ’ ἀριθ. 2662-VIII στὴν Οὐκρανία καταγράφονται δεκάδες ἁρπαγὲς ναῶν, ξυλοδαρμῶν καὶ παρενοχλήσεων τῶν ἐνοριτῶν καὶ τῶν κληρικῶν τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καθὼς καὶ ἄλλες περιπτώσεις κατάφωρης παραβίασης τῶν δικαιωμάτων τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν στὴν Οὐκρανία.

Κίεβο, 18.04. 2019

Γραφεῖο Διεκκλησιαστικῶν Σχέσεων Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας

Previous Article

ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.

Next Article

Αντιεκκλησιαστικὴ η δυσπιστία για το Άγιο Φώς

Διαβάστε ακόμα