ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΟΝΕΙΡΟΒΑΤΕΙ ΩΣ ΝΕΟΤΕΥΚΤΟΝ «ΜΙΛΛΕΤ ΜΠΑΣΙ»

Share:

Σκηνὴ ἀπὸ τὸ «State Department»; (Δεξίωσις Ἀμερικανοῦ Πρέσβεως κ. Τζ. Τσούνη,
πρὸς τιμὴν τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, 18.6.2022).

Μὲ «φιρμάνια» κατήργησαν αὐτοκεφαλίας,
σουλτανικῶς «χορηγοῦν» νέας

ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΟΝΕΙΡΟΒΑΤΕΙ ΩΣ
ΝΕΟΤΕΥΚΤΟΝ «ΜΙΛΛΕΤ ΜΠΑΣΙ»

Καμία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δὲν θὰ ὑποκύψη εἰς τὴν ἀπόπειραν καθυποτάξεως
τῆς συνοδικῆς διακυβερνήσεως τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὸν «αὐθέντην
καὶ δεσπότην». Ὅλοι οἱ Ἱεράρχαι καὶ αἱ Σύνοδοι εἶναι ἴσοι!

Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κοσμίδης, θεολόγος

Ψευτο-Κεφαλή,

Ἄδεια-Κεφαλή

Μέ ἀφορμή τίς ἀνούσιες βραβεύσεις τοῦ Πατρ. Βαρθολομαίου ἀπό τό Ε.Α.Π. (Ἑλληνικό Ἀνοικτό Πανεπιστήμιο), στίς 17/6/22 στήν Ἀθήνα, ξετυλίγουμε τά βαθύτερα αἴτια αὐτῶν τῶν διαχρονικῶν φαινομένων.

Δυστυχῶς, κατά τά μαῦρα χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, τό Φανάρι κατέστη, ἀντικανονικώτατα, μέ Σουλτανικό, αἱμοδιψές Φιρμάνι, …ἕνα “Μιλλέτ Μπασί”.

“Μιλλέτ Μπασί” σημαίνει “Διατεταγμένη ΨευτοΚεφαλή τῶν Παν-Ὀρθοδόξων”, ἐπί Τουρκοκρατίας, κατά παράβασιν ὅλων τῶν Ἱ. Κανόνων, τῶν Ἱ. Εὐαγγελίων καί τῶν Ἱ. Παραδοσιακῶν Θεσμίων, περί Ἰσότητος τῶν Ἐπισκόπων, Αὐτοτελείας τῶν Ἱ. Συνόδων, καί Ἰσοκυρίας πάντων τῶν Προκαθημένων. Σκοτεινές σελίδες φιλοδόξων Πατριαρχῶν ἐπί Τουρκο-Τυραννίας.

Καταβαράθρωσις τῶν Πατριαρχείων

Καί γιά νά καταστοῦμε πιό σαφεῖς, τό τότε Φανάρι, ὅλους τούς Προκαθημένους τῆς Ἀνατολῆς, ἀνεξαιρέτως, διά Φιρμανίου, ὑπεβίβασε σέ τυπικούς, ψιλούς Ἐπισκόπους, ἄνευ ἐξουσιῶν καί ἁρμοδιοτήτων. Εὐτέλισε καί κατήργησε κάθε Ὑψηλό Ἀποστολικό Ἀξίωμα.

Τά παλαίφατα Πατριαρχεῖα τῆς Ἀλεξανδρείας, τῆς Ἀντιοχείας καί τῶν Ἱεροσολύμων, ὑπετίμησε τά μέγιστα, καί, αὐτά κατέστησαν σχεδόν ἕνα “τίποτε”, μέσα στό Ἐκκλησιαστικό γίγνεσθαι.

Τά πάντα ἀπεφάσιζε ὁ “μόνος”, ὁ ἐν Φαναρίῳ, μέ τήν συνέργεια τῆς αἱματοβαμμένης σπάθης τοῦ Ἐφέντη, τοῦ Μεγάλου “Πατισάχ” (τοῦ Σουλτάνου).

Θρασυτάτη κατάργησις Αὐτοκεφαλιῶν

Καί, ἐπί πλέον,  τό τότε Φανάρι ἀντλῶντας δύναμι ἀπό τήν σκοτεινή “Ὑψηλή Πύλη”, κατήργησε καί τά ἕως τότε, ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Βυζαντίου, πλήρη Αὐτοκέφαλα, τῶν Ὀρθοδόξων Σέρβων, τῶν Βαλκανίων Ρωμιῶν καί  τῶν Βουλγάρων. Συγκεκριμένα:

Κατήργησε τήν Αὐτοκέφαλο Ἐκκλησία (Πατριαρχεῖο) τοῦ Πεκίου, τῶν Σέρβων, κατά τό 1766.

Ἐπίσης, τήν Αὐτοκέφαλο Ἐκκλησία (Ἀρχιεπισκοπή) τῶν Ἀχριδῶν, τῶν Βορειο-Βαλκανίων Ρωμιῶν καί τῶν Βουλγάρων, τό 1767.

Ὡστόσο, τήν Αὐτοκέφαλο Ἐκκλησία (Πατριαρχεῖο) τοῦ Τυρνόβου,  πρόλαβε καί τήν κατήργησε, τάχιστα, πολύ ἐνωρίτερα, ἀμέσως μετά τήν Ἅλωσι τῆς Πόλεως, μετά τό 1453.

Ἀνεξάρτητες παρέμειναν μόνον οἱ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες (Ἀρχιεπισκοπές) τοῦ Μαυροβουνίου καί  τοῦ Καρλοβικίου, διότι αὐτές ὑπήγοντο πολιτικῶς στήν Αὐτοκρατορία τῆς Αὐστρουγγαρίας καί ὄχι στήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία.

Ἀντίποινα καί Διαπομπεύσεις

Σημειώνουμε πώς, κατά τόν ἄτεγκτο Πνευματικό Νόμο, ἐτιμωρήθησαν σφόδρα, σχεδόν ἅπαντες οἱ, ὡς “Μιλλέτ Μπασί” συμπεριφερόμενοι Πατριάρχες, ὡς παραβάτες τῶν Ἱ. Κανόνων καί τοῦ Ἱ. Εὐαγγελίου.

 Τουτέστιν, ἐξωρίζοντο συχνότατα, καί, ἐπανήρχοντο, ἀφοῦ γινόταν “Πειθαρχικά Μαθητούδια”, ἀφοῦ ἐδήλωναν ραγιάδικη ὑποταγή στό Σουλτᾶνο τους. Καὶ  ἐβίωναν τόν τρόμο τοῦ Ἐφέντη. Καί ἐνίοτε, διέφευγαν τίς διαπομπεύσεις καί τούς ἐξανδραποδισμούς, ὄχι ὅμως μόνον μέ λίγες χιλιάδες Ἄσπρα (Γρόσια, Ὀθωμανικό νόμισμα).

Καί, τέλος, οὐκ ὀλίγοι ἐξετοξεύοντο ἀνεπιστρεπτί, ἀλλά καί ἀπεκεφαλίζοντο βιαίως, ὄχι ὡς Ἐθνομάρτυρες, ἀλλά ὡς ἀνυπάκοοι στά συμφωνηθέντα μέ τόν Ὀθωμανό Κατακτητή. Ὑπήρξαν βεβαίως καί μεγάλαι Ἅγιαι μορφαί, ἀλλά μεμονωμέναι.

Τό τότε Φανάρι-καί τό σημερινό (;)-πλήν ἐξαιρέσεων, μετηλλάχθη ἀπό “Βασίλισσα”, σέ νοσφιζομένη “Σφίγγα”. Ἀπό “Κλῶσσα” σέ ἁρπακτικό “Ἱέρακα”. Ἀπό στοργική “Μάνα” σέ ἄσπλαγχνη καί ἄτεγκτη “Μητριά”.

Ἐπολιτεύετο ἀντιευαγγελικά, ὡς Δυνάστης, πρός τούς Παν-Ὀρθοδόξους, συνάμα δέ, ὡς Σκλάβος στόν ἀνάλγητο Σφαγέα τῆς Φυλῆς.

Ἐπιτίμια αὐστηρᾶς Τιμωρίας

Ἀναμφιβόλως, γιά κάθε διαλογιζόμενο, ἀνάλογα Πνευματικά Ἐπιτίμια θά ὑποστοῦν, καί, οἱ νῦν ἐν Φαναρίῳ, πρωτεργάτες τοῦ Βοσπόρου, οἱ ἐντολοδόχοι τῆς Οὐασιγκτῶνος, καί ὑπηρέτες τῶν Γεωπολιτικῶν παιγνίων.

Καθότι φαντασιώνονται ὑπερξουσίες, δῆθεν “Θείῳ Δικαίῳ”, ὡς νεότευκτοι “Μιλλέτ Μπασί”. Δημουργοῦν δυσθεράπευτο Σχίσμα μέ τίς Σλαβικές Ἐκκλησίες. Ἐπιχειροῦν νά ἐπιβάλλουν τή δυναστεία τους, μετερχόμενοι καί τά “θερμά ὅπλα” (π.χ. στήν Οὐκρανία καί στά Σκόπια) τῶν Διεθνῶν Ἐμπόρων τοῦ Πολέμου.

Ἐπελαύνει μία “Ὀνείρου Ὀδύσσεια”

Ἀλλά, εὐλαβέστατοι Ἐπίσκοποι, Κληρικοί, Μοναχοί καί Χριστιανοί, προσέξατε, ἰδέστε, μελετήσατε, ἀναλύσατε, θωρεῖτε τά τεκταινόμενα, πίσω ἀπό τίς φθορίζουσες προπαγανδιστικές ὀθόνες τῶν τηλοψιῶν. Ἀποκρυπτογραφίσατε πρόσωπα, παρουσίες, ἄλγη καί Διασπαστικά Ἔπη.

Εἶναι γνωστόν πώς, «ὁ Κύριος μεταβάλλει τά ἔργα Του, ποτέ ὅμως τά Σχέδιά Του».

Ἕπεται, ἀναμένεται, ἔρχεται, ἡ “Ὀνείρου Ὀδύσσεια” τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας καί τῆς Μαρτυρικῆς Ρωμιοσύνης.

Previous Article

Η ΕΕ βλάπτει τον δικό τη πληθυσμό, τη δική της οικονομία

Next Article

Περί στερεοτύπων