Τρεῖς Μητροπολῖται ὑποψήφιοι

Share:

  Ἔληξεν ἡ προκήρυξις διὰ τὴν πλήρωσιν τῆς κενωθείσης θέσεως εἰς τὴν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἐκδημίαν τοῦ Περγάμου Ἰ. Ζηζιούλα. Ὑποψηφιότητα κατέθεσαν μεταξὺ ἄλλων οἱ Σεβ.: Ναυπάκτου Ἱερόθεος, Μεσσηνίας Χρυσόστομος, Περιστερίου Γρηγόριος. Εἶναι κατάλληλοι μὲ τὰς οἰκουμενιστικὰς θέσεις, τὰς ὁποίας πρεσβεύουν; Δὲν εἶναι ἤδη ἀρκετὰ τὰ καθήκοντά τους εἰς τὸ Πανεπιστήμιον καὶ τὴν ἐκκλησιαστικήν των ἐπαρχίαν καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ ἐπιφορτισθοῦν μὲ ἐπιπλέον; Ἀπὸ Ἐπίσκοποι, διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων, καταδέχονται νὰ καταστοῦν μέλη Ἀκαδημίας; Τὸ θεωροῦν ὡς προσὸν διὰ τὴν ἀνάρρησίν των εἰς τὴν Ἀρχιεπισκοπικὴν καθέδρα τῶν Ἀθηνῶν; Παραθέτομεν μέρος τῆς προκηρύξεως:

«Προκηρύσσουμε τὴν πλήρωση μίας (1) ἕδρας τακτικοῦ μέλους τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, μὲ τίτλο «Συστηματικὴ Θεολογία», στὴν Γ΄ Τάξη τῶν Ἠθικῶν καὶ Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν. Προσκαλοῦμε τοὺς ἐνδιαφερομένους νὰ ὑποβάλουν στὴ Γραμματεία τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, μέσα σὲ προθεσμία σαράντα πέντε (45) ἡμερῶν ἀπὸ τὴ δημοσίευση τῆς παρούσας προκήρυξης, αἴτηση συνοδευόμενη ἀπὸ βιογραφικὸ/ἐργογραφικὸ ὑπόμνημα περὶ τοῦ ἐπιστημονικοῦ τους ἔργου καὶ τῶν δραστηριοτήτων τους, σὲ 8 ἀντίγραφα, καθὼς καὶ σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή. Οἱ ὑποψήφιοι θὰ ὑποβάλουν ἐπίσης 3 φορητὲς μονάδες μνήμης usb, στὶς ὁποῖες θὰ περιλαμβάνονται τὰ κυριότερα ἐπιστημονικά τους ἔργα. Τέλος, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης μὲ τὴν γραμματεία, θὰ καταθέσουν τουλάχιστον μία πλήρη σειρὰ τῶν ἔργων τους».

Previous Article

Οι ισραηλινοί έδωσαν εντολή μετακίνησης αμάχων από την Χαν Γιουνίς, η ΕΕ απλά …ανησυχεί

Next Article

Στον δρόμο για τον Ψηφιακό Ολοκληρωτισμό